555ที่ สธ 0241/ว 499 ลว. 24 ก.ย. 58 ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย งบค่าเสื่อมระดับประเทศ 20 % ปี 2557 (25 ก.ย. 58 : 17.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 495 ลว. 16 ก.ย. 58 ขอเชิญประชุมติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกเขตสุขภาพที่ ๕ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ (17 ก.ย. 58 : 18.00 น.)


555 Download ไฟล์นำเสนอการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 7/2558 (22 ก.ย. 58 : 11.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว494 ลว. 17 ก.ย. 58 ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่า (2 ต.ค. 58 : 13.00 น.)ย งบค่าเสื่อมระดับประเทศ 20 % ปี 2554, ปี 2557 และ ปี 2558 (17 ก.ย. 58 : 18.00 น.)


555ที่ สธ 0204.05/1506 ลว. 11 ก.ย.58 การกำกับติดตามการดำเินินงานสร้างเสริมสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5 (14 ก.ย.58 : 13.15 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 483 ลว. 14 ก.ย. 58 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอและระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 5 (14 ก.ย. 58 : 13.10 น.)


555ที่ สธ 0241/ ว 477 ลว. 8 ก.ย.58 ขอเชิญประชุมคณะทำงานบริหารเวชภัณฑ์ยา เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2558 (8 ก.ย. 58 : 14.30 น.)


555Download รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 6/2558 (7 ก.ย. 58 : 18.30 น.)


555ที่ สธ 0241/ ว 465 ลว. 31 ส.ค.58 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรองรับสาธารณภัยเขตสุขภาพที่ 5 (7 ก.ย. 58 : 13.30 น.)


555ที่ สธ 0241/ ว 470 ลว. 4 ก.ย. 58 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ และการฟื้นฟูการใช้โปรแกรม Vision2020 Service plan สาขาตา เขตสุขภาพที่ ๕ (4 ก.ย. 58 : 17.30 น.)


555ที่ สธ 0241/ ว 463 ลว. 31 ส.ค. 58 การจัดทำยุทธศาสตร์เรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทย (31 ส.ค. 58 : 17.30 น.)


555ที่ สธ 0241/ ว 462 ลว. 31 ส.ค. 58 ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล (31 ส.ค. 58 : 17.30 น.)


555ที่ สธ 0241/ ว 455 ลว. 28 ส.ค. 58 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 7/2558 (31 ส.ค. 58 : 17.30 น.)  


555ที่ สธ 0241/ ว 458 ลว. 28 ส.ค. 58 ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารเวชภัณฑ ์เขตสุขภาพที่ 5 (31 ส.ค. 58 : 17.30 น.)  


555ที่ สธ 0241/ ว 457 ลว. 28 ส.ค. 58 ขอเชิญคณะทำงานพัฒนาแนวทางปฏิบัติึฯ และสนับสนุนการพัฒนาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5 (31 ส.ค. 58 : 17.30 น.)  


555ที่ สธ 0241/ ว 460 ลว. 31 ส.ค. 58 ขอเชิญประชุมวางแผนการดำเนินงานโรงพยาบาลศูนย์หัวใจในเขตสุขภาพที่ 5 (31 ส.ค. 58 : 17.30 น.)  


555ที่ สธ 0241/ ว 452 ลว. 26 ส.ค. 58 แจ้งผลการคัดเลือกผลงานนำเสนอการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
(Service plan Sharing)
 (27 ส.ค. 58 : 10.00 น.)  


555ที่ สธ 0241/ ว 448 ลว. 25 ส.ค. 58 ขอเชิญประชุมการติดตามแก้ไขสถานการณ์การระบาดโรคไข้เลือดออก กรณีศึกษาผู้ป่วยเสียชีวิต 12 ราย เขตสุขภาพที่ 5         

 (27 ส.ค. 58 : 10.00 น.)  


555ที่ สธ 0241/ ว 445 ลว. 24 ส.ค. 58 ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการดีเด่นระดับเขต เขตสุขภาพที่ 5 (26 ส.ค. 58 : 12.10 น.)  


555ที่ สธ 0241/ ว 444 ลว. 24 ส.ค. 58 ขอแจ้งผลการประกวดผลงานวิชาการดีเด่นระดับเขต เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2558  (26 ส.ค. 58 : 12.10 น.)  


555ที่ สธ 0241/ว 428 ลว. 21 ส.ค. 58 ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพระดับเขต เขตสุขภาพที่ ๕  และขอเชิญประชุมจัดทำข้อเสนอโครงร่างการศึกษาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 5  (21 ส.ค. 58 : 17.10 น.)          
  


555ที่ สธ 0241/ว 426 ลว. 21 ส.ค. 58 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการแลกปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan Sharing)ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบบริการสุขภาพ  (21 ส.ค. 58 : 17.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 423 ลว. 18 ส.ค. 58 ขอเชิญประชุม VDO Conference ติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 12/2558 (21 ส.ค. 58 : 17.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 422 ลว. 18 ส.ค. 58 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดอาหารและประเมินภาวะโภชนาการ ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ใน CKD Clinic เขตสุขภาพที่ 5(20 ส.ค. 58 : 17.00 น.)


555 Download ไฟล์นำเสนอการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 6/2558


555 Download ไฟล์นำเสนอ โครงการอบรมการใช้ข้อมูลในระบบข้อมูลสุขภาพ(HDC)เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2558


555ที่ สธ 0241/ว 398 ลว. 5 ส.ค. 58 ขอเชิญประชุมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการ(Service Plan)สาขาอุบัติเหตุ เขตสุขภาพที่ 5 ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558 (13 ส.ค. 58 : 11.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 398 ลว. 5 ส.ค. 58 ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลทางเดินหายใจ และการให้ยานำสลบในโรงพยาบาล A, S, M1 (RSI and airway care in trauma patient)รุ่นที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 (13 ส.ค. 58 : 11.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 415 ลว. 11 ส.ค. 58 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ CKD Clinic เขตสุขภาพที่ 5 (13 ส.ค. 58 : 10.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 400 ลว. 5 ส.ค. 58 ขอเชิญประชุม (13 ส.ค. 58 : 10.00 น.)


555 Download รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 5/2558


555 ที่ สธ 0241/ว 406 ลว. 5 ส.ค. 58 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ปรับแผนและโอนเปลี่ยนแปลงเป็นรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค (6 ส.ค. 58 : 15.00 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 406 ลว. 5 ส.ค. 58 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ปรับแผนและโอนเปลี่ยนแปลงเป็นรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค (6 ส.ค. 58 : 15.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 405 ลว. 5 ส.ค. 58 แจ้งแนวทางดำเนินการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาไต ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (6 ส.ค. 58 : 15.00 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 404 ลว. 5 ส.ค. 58 ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร "การทำทะเบียนมะเร็งเบื้องต้น" (6 ส.ค. 58 : 11.00 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 403 ลว. 5 ส.ค. 58 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการปฏิบัต (6 ส.ค. 58 : 11.00 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 402 ลว. 5 ส.ค. 58 ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีมหมอครอบครัว (6 ส.ค. 58 : 11.00 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 394 ลว. 5 ส.ค. 58 ขอเชิญประชุมวิชาการดูแลผู้บาดเจ็บที่ศีระษะ/หลายระบบ เขตสุขภาพที่ 5 เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง (6 ส.ค. 58 : 11.00 น.)

555 ที่ สธ 0241/ว 394 ลว. 5 ส.ค. 58 ขอเชิญประชุมวิชาการดูแลผู้บาดเจ็บที่ศีระษะ/หลายระบบ เขตสุขภาพที่ 5 เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด (6 ส.ค. 58 : 11.00 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 391 ลว. 29 ก.ค. 58 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 6/2558 (4 ส.ค. 58 : 14.45 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 392 ลว. 4 ส.ค. 58 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดระดับเขต เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2558 และเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิชาการดีเด่นระดับเขต เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2558(4 ส.ค. 58 : 12.00 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 372 ลว. 27 ก.ค. 58 ขอเชิญประชุมติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่11/2558 (29 ก.ค. 58 : 14.56 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 385 ลว. 29 ก.ค. 58 ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานเพื่อส่งมอบภารกิจ เขตสุขภาพที่ 5 (29 ก.ค. 58 : 14.56 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 378 ลว. 28 ก.ค. 58 ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงาน Service Plan 5สาขาหลัก ปี 2558 เขตสุขภาพที่ 5 (28 ก.ค. 58 : 16.15 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 375 ลว. 28 ก.ค. 58 ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการนักเรียนทุนสายงานพยาบาลและสายงานอื่นๆ จำนวน 9 สายงาน (28 ก.ค. 58 : 16.00 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 374 ลว. 28 ก.ค. 58 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ นิเทศติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง (28 ก.ค. 58 : 13.00 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 373 ลว. 28 ก.ค. 58 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจประเมินคุณภาพต้นทุนมาตรฐานบริการในเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2558 (28 ก.ค. 58 : 13.00 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 369 ลว. 24 ก.ค. 58 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาการตรวจสอบระบบบัญชีเขตสุขภาพที่ ๕ ปีงบประมาณ 2558 (27 ก.ค. 58 : 17.30 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 343 ลว. 21 ก.ค. 58 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามโครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2558 (22 ก.ค. 58 : 10.30 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 350 ลว. 22 ก.ค. 58 ประกาศรับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ และคณะกรรมการเขตสุขภาพ (เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5) (22 ก.ค. 58 : 10.30 น.) 

555 ที่ สธ 0241/ว 350 ลว. 22 ก.ค. 58 ประกาศรับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ และคณะกรรมการเขตสุขภาพ (เรียน รพศ./รพท./รพช./สสอ./รพ.สต.) (22 ก.ค. 58 : 10.30 น.) 


555 ที่ สธ 0241/ว 358 ลว. 22 ก.ค. 58 ขอเชิญประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ ๕ ประจำปี 2558 เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ศูนย์วิชาการ/วิทยลัยพยาบาล ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 5 (22 ก.ค. 58 : 16.30 น.) 

555 ที่ สธ 0241/ว 357 ลว. 22 ก.ค. 58 ขอเชิญประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ ๕ ประจำปี 2558 เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (22 ก.ค. 58 : 16.30 น.) 


555 ที่ สธ 0241/ว 366 ลว. 22 ก.ค. 58 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการบัญชีสำหรับการบริหารโรงพยาบาล      
       ในเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2558
(22 ก.ค. 58 : 16.30 น.) 


555 ที่ สธ 0241/ว 291 ลว. 8 ก.ค. 58 ขอเชิญประชุมคณะทำงานบริหารยาและเวชภัณฑ์ เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 4/2558 (22 ก.ค. 58 : 16.30 น.) 


555 ที่ สธ 0241/ว 339 ลว. 20 ก.ค. 58 ขอเชิญอบรมพัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัว เขตสุขภาพที่ 5 (22 ก.ค. 58 : 16.30 น.)    


555 แบบรายงานผลการรณรงค์ให้วัคซีน dT แก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 20-50 ปี ในระดับเขต สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี วันที่ 1 ม.ค.-20 ก.ค. 58 (22 ก.ค. 58 :16.00 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 352 ลว. 22 ก.ค. 58 แจ้งสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ให้จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย รอบที่ 3 เขตสุขภาพที่ ๕ (22 ก.ค. 58 : 15.30 น.)           


555 ที่ สธ 0241/ว 326 ลว. 20 ก.ค. 58 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสาธิตการใช้ขดลวดจำเพาสำหรับหลอดเลือดหัวใจตีบตรงทางแยก
(Axxess Dedicated Bifurcation Stent)
(20 ก.ค. 58 : 12.20 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 306 ลว. 15 ก.ค. 58 ขอแจ้งเลื่อนการประชุม VDO conference ติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 10/2558(8 ก.ค. 58 : 09.30 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 298 ลว. 10 ก.ค. 58 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 5/2558 (10 ก.ค. 58 : 17.30 น.)


555 Download รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 4/2558


555ที่ สธ 0241/ว 295 ลว. 9 ก.ค. 58 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและ
สารเสพติด รุ่นที่ 9
(9 ก.ค. 58 : 17.30 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 294 ลว. 8 ก.ค. 58 ขอติดตามสำเนาโครงการและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบดำเินินงาน ปีงบประมาณ 2558 (9 ก.ค. 58 : 16.30 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 293 ลว. 9 ก.ค. 58 ขอความร่วมมือให้เสนอชื่อนักการสาธารณสุขดีเด่น รับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2558 (9 ก.ค. 58 : 16.25 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 270 ลว. 1 ก.ค. 58 ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น (PG) ในเขตสุขภาพ
(9 ก.ค. 58 : 15.30 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 292 ลว. 8 ก.ค. 58 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือประชาชนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (8 ก.ค. 58 : 15.20 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 288 ลว. 8 ก.ค. 58 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมผู้รัับผิดชอบงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ระดับจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 (8 ก.ค. 58 : 09.30 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 287 ลว. 7 ก.ค. 58 ขอเชิญประชุม VDO conference ติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 5 (8 ก.ค. 58 : 09.30 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 285 ลว. 7 ก.ค. 58 ขอเชิญประชุม และอบรมการคัดกรองสายตาเบื้องต้น การบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม vision2020thailand

(7 ก.ค. 58 : 14.45 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 283 ลว. 6 ก.ค. 58 ขอความร่วมมือการดำเนินการโครงการ "สาธารณสุขรวมใจ มอบโลกสดใส เทิดไท้องค์ราชัน"(6 ก.ค. 58 : 17.25 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 282 ลว. 6 ก.ค. 58 แจ้งแนวทางบริหารจัดการศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (6 ก.ค. 58 : 17.25 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 272 ลว. 1 ก.ค. 58 ขอเชิญประชุม (2 ก.ค. 58 : 11.05 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 271 ลว. 1 ก.ค. 58 ขอเชิญประชุมเครือข่ายนักกฎหมาย เขตสุขภาพที่ 5 (2 ก.ค. 58 : 11.05 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 269 ลว. 1 ก.ค. 58 ขอประชาสัมพันธ์การประกาศรับข้อเสนอการวิจัย และประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 (2 ก.ค. 58 : 11.05 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 266 ลว. 1 ก.ค. 58 ขอความอนุเ้คราะห์ข้อมูลงานวิจัย (1 ก.ค. 58 : 17.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 265 ลว. 1 ก.ค. 58 แจ้งกำหนดการใช้งบประมาณโครงการจัดบริการแพทย์แผนไทยดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในหน่วยบริการปฐมภูมิ (บูรณาการ service Plan)(1 ก.ค. 58 : 17.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 253 ลว. 26 มิ.ย. 58 การจัดเตรียมความพร้อมในการจัดการศพติดเชื้อในอนาคตของเขตสุขภาพ (26 มิ.ย.58 : 16.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 251 ลว.25 มิ.ย.58 ขอเชิญประชุมพิจารณาข้อมูลเพื่อการจัดสรรโควตาแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2559 (25 มิ.ย.58 : 12.15 น.)


555ไฟล์นำเสนอ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ (conference ) (23 มิ.ย.58 : 15.10 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 248 ลว.22 มิ.ย.58 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (18 มิ.ย.58 : 15.20 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 237 ลว.18 มิ.ย.58 ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์กองทุนเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (เจ้าหน้าที่ี่ผู้เกี่ยวข้อง) (18 มิ.ย.58 : 15.20 น.)

555ที่ สธ 0241/ว 233 ลว.16 มิ.ย.58 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อมูลเพื่อการจัดสรรโควตาแพทย์ประจำบ้าน (18 มิ.ย.58 : 15.00 น.)

555ที่ สธ 0241/ว 235 ลว.16 มิ.ย.58 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม เรื่องการพัฒนาความรู้ และทักษะการพยาบาลผู้ป่วยออสโตมีและแผล (16 มิ.ย.58 : 13.40 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 234 ลว.16 มิ.ย.58 ขอเชิญประชุมติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 9/2558 (16 มิ.ย.58 : 13.40 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 232 ลว.16 มิ.ย. 58 ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์กองทุนเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (16 มิ.ย.58 : 13.40 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 231 ลว.15 มิ.ย. 58 การประกวดผลงานออกแบบโลโก้ การจัดการความรู้้ กระทรวงสาธารณสุข(KM Branding)(16 มิ.ย.58 : 13.40 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 230 ลว.15 มิ.ย.58 ขอเชิญเข้าร่วมการสาธิตการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเรื้อรังผ่านสายสวนแบบย้อนทางร่วมกับการสอดฝัุงขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือดชนิดย่อยสลาย (16 มิ.ย.58 : 13.40 น.)


555 คู่มือการใช้งานระบบส่งต่อผู้ป่วยสำหรับ USER (Version 1.0) เขตสุขภาพที่ 5


555ที่ สธ 0241/ว 229 ลว.12 มิ.ย. 58 ขอเชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาอุบัติเหตุ แลกเปลี่ยนการดูแลผู้บาดเจ็บทางศีรษะ (Hear injury) บาดเจ็บหลายระบบ (Multiple trauma) ทบทวนการดูแลผู้บาดเจ็บที่เสียชีวิตระดับเขต ครั้งที่ 3 (12 มิ.ย.58 : 11.50 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 228 ลว.12 มิ.ย. 58 รายงานผลการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาอุบัติเหตุ แลกเปลี่ยนการดูแลผู้บาดเจ็บทางศีรษะ (Hear injury) บาดเจ็บหลายระบบ (Multiple trauma) ทบทวนการดูแลผู้บาดเจ็บที่เสียชีวิตระดับเขต ครั้งที่ 2 (12 มิ.ย.58 : 11.50 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 220 ลว.11 มิ.ย. 58 การดำเนินการแผนยุทธศาสตร์คุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (12 มิ.ย.58 : 14.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 225 ลว.12 มิ.ย. 58 แผนปฏิบัติงานการประเมินผลการดำเนินงานไข้เลือดออกระดับจังหวัดพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 5 (12 มิ.ย.58 : 11.30 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 222 ลว.12 มิ.ย. 58 ขอให้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ Cancer Nurse Coordinator รุ่นที่ 2 (12 มิ.ย.58 : 10.05 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 221 ลว.11 มิ.ย. 58 ขอเชิญประชุมประเมินความก้าวหน้าตามแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาจักษุ (Service Plan) ปี 2558 เขตสุขภาพที่ ๕(11 มิ.ย.58 : 11.50 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 216 ลว. 11 มิ.ย.58 ขอเชิญร่วมงานแสดงความยินดีและขอบคุณนักกีฬา เขตสุขภาพที่ 5 (11 มิ.ย.58 : 11.50 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 215 ลว. 11 มิ.ย.58 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 4/2558 (11 มิ.ย.58 : 11.50 น.)


555ที่ สธ 0204/ว 436 ลว.22 พ.ค.58 หนังสือแจ้งการตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 5 รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 (11 มิ.ย.58 : 11.05 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 212 ลว. 9 มิ.ย.58 ขอรายชื่อคณะกรรมการการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ(HTA) ระดับเขต (10 มิ.ย.58 : 16.15 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 210 ลว. 8 มิ.ย.58 ขอข้อมูลข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ (8 มิ.ย.58 : 14.30 น.)

 

555 Downloadสิ่งที่ส่งมาด้วย


555ไฟล์นำเสนอการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างครู ก มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม

 

555 Downloadสิ่งที่ส่งมาด้วย


555ไฟล์นำเสนอการประชุมคณะกรรมการ Service Plan 10 สาขา วันที่ 4 และ 5 มิ.ย.2558

 

555 Downloadสิ่งที่ส่งมาด้วย


555กำหนดการการตรวจราชการกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 2/2558 จังหวัดสมุทรสาครระหว่างวันที่ 9-11 มิ.ย. 58( 6 มิ.ย.58 : 15.00 น.)


555 ไฟล์นำเสนอการประชุมเพื่อรับฟังและสรุปผลการดำเนินงานของเขตสุขภาพที่5 ใน 2 ไตรมาสแรก เสนอต่อผู้ตรวจราชการกระทรวง วันที่ 5 มิ.ย. 58 ( 6 มิ.ย.58 : 15.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 209 ลว. 5 มิ.ย.58 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาไต เขตสุขภาพที่ 5 ( 6 มิ.ย.58 : 14.30 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 193 ลว. 3 มิ.ย.58 ขอเชิญประชุมชี้แจงขับเคลื่อนและติดตามความก้าวหน้า งานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย ในวันที่ 19 มิ.ย.58 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมดาวเรือง อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชุบรี( 4 มิ.ย.58 : 18.35 น.)


555สไลด์เตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจราชการ รอบที่ 2 ณ บ้านทิพย์สวนทอง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม (3 มิ.ย.58 : 23.20 น.) 555 Downloadสิ่งที่ส่งมาด้วย


555ที่ สธ 0241/ว 191 แนวทางปฏิบัติตามมาตรการการดำเนินงานปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ (2 มิ.ย.58 : 23.25 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 190 ลว. 2 มิ.ย.58 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (2 มิ.ย.58 : 23.20 น.) 555 Downloadสิ่งที่ส่งมาด้วย


555ที่ สธ 0241/ว 184 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการบริการผู้ป่วยโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ (31 พ.ค.58 : 13.30 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 183 ลว. 29 พ.ค. 58 ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังและสรุปผลการดำเนินงานของเขตสุขภาพที่ 5 ใน 2 ไตรมาสแรกเสนอต่อผู้ตรวจราชการกระทรวง (31 พ.ค.58 : 11.31 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 182 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan เขตสุขภาพที่ 5 (30 พ.ค.58 : 23.10 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 180 ลว. 29 พ.ค. 58 ขอเชิญประชุม VDO conference ติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก เขตสุขภาำพที่ 5 ครั้งที่ 8/2558 ในวันที่ 8 มิ.ย.58 เวลา 10.00 น.(29 พ.ค.58 : 17.00 น.)


555ที่ สพ 0032.002/3243 ลว. 28 พ.ค. 58 ขอเชิญประชุมคณะทำงานการพัฒนาระบบส่งต่อโดยใช้โปรแกรม Thai Refer เขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 8 มิ.ย.58 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมไผ่สีสุก รพ.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี(29 พ.ค.58 : 17.00 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 138 ลว. 1 พ.ค. 58 จัดสรรงบประมาณงบดำาเนินงานส่วนภูมิภาค ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2/2558(26 พ.ค.58 : 10.30 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 172 และ 173 ลว. 22 พ.ค. 58 ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานเพื่อส่งมอบภารกิจ เขตสุขภาพที่ 5(25 พ.ค.58 : 11.30 น.)555 Download สิ่งที่ส่งมาด้วย


555 ที่ สธ 0241/ว 174 ลว. 22 พ.ค. 58 ขอติดตามแผนปรับประสิทธิภาพการเงินการคลัง  (LOI) (25 พ.ค.58 : 11.30 น.)555 Download สิ่งที่ส่งมาด้วย


555 ที่ สธ 0241/ว 167 ลว. 18 พ.ค. 58 ขอแจ้งกำหนดการฝึกอบรมปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 และแพทย์เฉพาะทางต่อยอด ปีการฝึกอบรม 2558 (21 พ.ค.58 : 09.30 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 164 ลว. 14 พ.ค. 58 ขอเชิญร่วมประกวดนวัตกรรม "สถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน รักษ์โลก" ประจำปี 2558(15 พ.ค.58 : 16.40 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 163 ลว. 14 พ.ค. 58 แจ้งข่าวพบการปนเปื้อนของเชื้อ Listeria monocytogenes ในไอศกรีมและผลิตภัณฑ์แช่แข็ง(15 พ.ค.58 : 16.40 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 162 ลว. 14 พ.ค. 58 ระยะเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (15 พ.ค.58 : 16.40 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 161 ลว. 14 พ.ค. 58 ขอเชิญประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan สาขาโรคหัวใจ เขตสุขภาพที่ 5 (14 พ.ค.58 : 16.00 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 160 ลว. 14 พ.ค. 58 ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างครู ก มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม เพื่อบริหารจัดการงานมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม เขตสุขภาพที่ 5 (14 พ.ค.58 : 16.00 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 159 ลว. 14 พ.ค. 58 ขอเชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบริการ (Service Plan) สาขาอุบัติเหตุ เขตสุขภาพที่ 5 (14 พ.ค.58 : 16.00 น.)


555 Download รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 3/2558


555 ที่ สธ 0241/ว 156 ลว. 12 พ.ค. 58 ขอเชิญประชุมติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกเขตสุขภาีพที่ 5 ครั้งที่ 7/2558 (12 พ.ค.58 : 16.00 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 155 ลว. 11 พ.ค. 58 แจ้งผลการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เขตสุขภาพที่ 5 (11 พ.ค.58 : 18.00 น.)

 

555 ที่ สธ 0241/ว 149 ลว. 8 พ.ค. 58 ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร “การใช้โปรแกรม Thai cancer base”(8 พ.ค.58 : 18.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 148 ลว. 8 พ.ค. 58 ขอแจ้งเลื่อนระยะเวลาการจัดอบรม “หลักสูตรพัฒนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ (ทีม MERT) ภาคสนาม” เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับด้านฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ(8 พ.ค.58 : 18.00 น.)

555ที่ สธ 0241/ว 147 ลว. 8 พ.ค. 58 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนแพทย์ในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 1 (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 )(8 พ.ค.58 : 18.00 น.)

555ที่ สธ 0241/ว 145 ลว. 8 พ.ค. 58 ขอเชิญสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ(เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 ) (8 พ.ค.58 : 18.00 น.)

555ที่ สธ 0241/ว 142 ลว. 7 พ.ค. 58 ขอเชิญตัวแทนเขตสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ให้สัญญาฯ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558(8 พ.ค.58 : 08.30 น.)

555ที่ สธ 0241/ว 140 ลว. 6 พ.ค. 58 การรายงานข้อมูลศักยภาพของการให้บริการรักษาพยาบาลในสถานบริการสุขภาพ(CMI)(เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 )(6 พ.ค.58 : 15.50 น.)

555ที่ สธ 0241/ว 139 ลว. 6 พ.ค. 58 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการมหกรรมสุขภาพระดับปฐมภูมิ (เขตสุขภาพที่4,5,6) และนำเสนอผลงาน (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 )(6 พ.ค.58 : 15.50 น.)

555ที่ สธ 0241/ว 132 ลว. 1 พ.ค. 58 ขอเชิญประชุมคณะทำงานบริหารยาและเวชภัณฑ์ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 3/2558 (2 พ.ค.58 : 21.41 น.)

555ที่ สธ 0241/ว 131 ลว. 1 พ.ค. 58 การจัดประชุมชี้แจงคู่มือการปฏิบัติงานจัดบริการสุขภาพตาม Core Package หลัก 6 ด้าน (1 พ.ค.58 : 16.00 น.)

555แบบรายงานผลการรณรงค์ให้วัคซีน dT แก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 20-50 ปี ในระดับเขต สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี วันที่ 1 ม.ค.- 27 เม.ย.58 (29 เม.ย.58 : 12.40 น.)

555ที่ สธ 0241/ว 129 ลว. 28 เมษายน 2558 ขอเชิญเข้าร่วมรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบบริการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยลดภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2558 (28 เม.ย. 58 : 12.50 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 125 ลว. 27 เมษายน 2558 ขอเชิญประชุม Web Conference ติดตามสถานการณโรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 6/2558 (28 เม.ย. 58 : 10.50 น.)


555ที่ สธ 0228.05/1766 ลว. 10 เม.ย. 58 การจัดสรรเภสัชกรคู่สัญญาประจำปี 2558 (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 ) (23 เม.ย.58 : 11.50 น.)


555ที่ สธ 0423.3/656 ลว. 9 เม.ย. 58 ขอรายงานสถานการณ์และเร่งรัดมาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออก (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 ) (22 เม.ย.58 : 16.05 น.)

555ที่ สธ 0411/ว370 ลว. 2 เม.ย. 58 ส่งผลการประเมินระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 ) (22 เม.ย.58 : 16.05 น.)

555ที่ สธ 0411/ว 376 ลว. 7 เม.ย. 58 ยกเลิกข้อมูลผลการประเมินระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 ) (22 เม.ย.58 : 16.05 น.)

555ที่ สธ 0204.201/378 ลว. 17 เม.ย. 58 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือในการจัดบุคลากรด้านสาธารณสุขให้บริการฯ (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ) (22 เม.ย.58 : 16.05 น.)

555ที่ สธ 0422.3/680 ลว. 16 เม.ย. 58 การขอซักซ้อมแนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) ช่วงรณรงค์เพื่อเตรียมพร้อมรับกรณีมีผู้ป่วยอาการรุนแรงภายหลังรับวัคซีน (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 ) (22 เม.ย.58 : 16.05 น.)

555ที่ สธ 0234.05/7347 ลว. 3 เม.ย. 58 โครงการถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชนด้วยระบบสมาชิก EMS Smart Card (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 ) (22 เม.ย.58 : 16.05 น.)

555ที่ สธ 0241/ว 117 ลว. 22 เม.ย. 58 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาการบริหารการเงินการคลังสำหรับผู้บริหาร เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2558 (22 เม.ย.58 : 10.05 น.)


555 แบบรายงานผลการรณรงค์ให้วัคซีน dT แก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 20-50 ปี ในระดับเขต สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี วันที่ 1 ม.ค. - 20 เม.ย. 58 (20 เม.ย.58 :17.30 น.)

555ที่ สธ 0204.05/456 ลว. 20 เม.ย. 58 ขอเชิญประชุมสรุปผลตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 เขตสุขภาพที่ 5 (20 เม.ย.58 : 15.25 น.)


555ที่ สธ 0032.2/03/2662 ลว. 17 เม.ย. 58 ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการซ้อมแผนรับสาธารณภัย เขตบริการสุขภาพที่ 5 (20 เม.ย.58 : 14.00 น.)

555ที่ สธ 0241/ว 116 ลว. 17 เม.ย. 58 การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2558 (20 เม.ย.58 : 10.30 น.)

555ที่ สธ 0241/ว 115 ลว. 17 เม.ย. 58 ขอเชิญประชุมเตรียมการดำเนินงานการอบรมปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ให้สัญญา (20 เม.ย.58 : 09.30 น.)


555ที่ สธ 0241 /ว 114 ลว. 10 เม.ย. 58 ขอส่งหนังสือเชิญประชุมชี้แจงแผนดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในวันที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 10.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีตรัง อาคารราชาวดี ชั้น 2 ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุร (17 เม.ย.58 : 17.30 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 110 ลว. 10 เม.ย. 58 ขอแจ้งกำหนดการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 5 (10 เม.ย.58 : 18.20 น.)

555ที่ สธ 0241/ว 108 ลว. 10 เม.ย. 58 ขอแจ้งกำหนดการตรวจประเมินพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้า้นการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก เขตสุขภาพที่ 5 (10 เม.ย.58 : 11.30 น.)

555ที่ สธ 0241/ว 106 ลว. 9 เม.ย. 58 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) สาขาบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์รวม เขตสุขภาพที่ 5 (9 เม.ย.58 : 16.50 น.)

555ที่ สธ 0241/ว 105 ลว. 9 เม.ย. 58 การดำเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (9 เม.ย.58 : 16.40 น.)

555ที่ สธ 0228.02.1/ 6793 ลว. 31 มี.ค.58 เรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 (9 เม.ย.58 : 09.40 น.)

555ที่ สธ 0204/7277 ลว. 3 เม.ย. 58 หนังสือเชิญร่วมตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในการดูแลผู้บาดเจ็บในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 58 เขตสุขภาพที่ 5 พร้อมกำหนดการตรวจเยี่ยม(8 เม.ย.58 : 16.50 น.)

555ที่ สธ 0241/ว 104 ลว. 8 เม.ย.58 เตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 เขตสุขภาพที่ 5 (8 เม.ย.58 : 16.50 น.)

555 แบบรายงานผลการรณรงค์ให้วัคซีน dT แก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 20-50 ปี ในระดับเขต สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี วันที่ 1 ม.ค.- 7 เม.ย.58 (7 เม.ย.58 :14.25 น.)

555ที่ สธ 0241/ว 99 ลว. 2 เม.ย. 58 ขอเชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาอุับัติเหตุ (2 เม.ย.58: 13.30 น.)

555 เอกสารแนวทางการรับส่งต่อผู้ป่วยโดยใช้โปรแกรม Thai refer เขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 30-31 มีนาคม 2558 (1 เม.ย.58: 16.00 น.)

555ที่ สธ 0241/ว 97 ลว. 31 มี.ค.58 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 3/2558 **หมายเหตุ เสร็จสิ้นการประชุม ขอเชิญรดน้ำดำหัวและร่วมรับประทานอาหารเย็น ณ ห้องประชุม สารวจี (1 เม.ย.58: 09.20 น.)

555ที่ สธ 0204/3996 ลว. 31 มี.ค.58 ขอเชิญประชุมพัฒนาระบบบริการ CKD Clinic เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 3/2558 (31 มี.ค.58 : 16.50 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 94 ลว. 27 มี.ค.58 ขอเชิญส่งผลงานการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการเพื่อรับรางวัล"ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม"ประจำปี พ.ศ.2558 (30 มี.ค.58: 16.50 น.)

555 แบบรายงานผลการรณรงค์ให้วัคซีน dT แก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 20-50 ปี ในระดับเขต สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี วันที่ 1 ม.ค.- 30 มี.ค. 58(30 มี.ค. 58 :16.50 น.)


ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204/6393 ลว. 27 มี.ค.58 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 1 เฉพาะจังหวัดกาญจนบุร(30 มี.ค.58: 10.20 น.)

การเตรียมข้อมูล HOSxP สำหรับการอบรม Thai refer ในวันที่ 30-31 มีนาคม 58 ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์และห้องประชุมพลายชุมพล รร.สองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี


ด่วนที่สุด ที่ สพ 0032.002/5/1347 ลว. 3 มี.ค.58 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเขตบริการสุขภาพที่ 5 เพื่อรองรับการใช้งานโปรแกรม Thai Refer (27 มี.ค.58: 14.50 น.)


555ที่ สธ 0204/3996 ลว. 25 ก.พ.58 ขอเชิญประชุม VDO Conference เรื่อง "การขับเคลื่อนนโยบายทีมหมอครอบครัว"(27 ก.พ.58 : 13.00 น.)


ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 93 ลว. 26 มี.ค.58 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินตามระบบ ICS เขตสุขภาพที่ 5 (27 มี.ค.58: 10.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204/ว 129 ลว. 23 มี.ค.58 สำเนาหนังสือโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมกับแนวทางการบริหารจัดการโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5) (26 มี.ค.58: 10.00 น.)
 

555 Download กำหนดการภาพเขต (จังหวัดราชบุรี เป็นตัวแทนในภาพเขต)


555 Download รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 2/2558


555ที่ สธ 0204/ 6147 ลว 24 มี.ค.58 ขอเชิญประชุมติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 3 เม.ย.58 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สคร.4 จังหวัดราชบุรี (25 มี.ค.58 : 14.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 91 ลว. 24 มี.ค.58 ขอให้จัดทำแผนความต้องการโควตาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2559 (25 มี.ค.58: 10.15 น.)

 

555 กำหนดการตรวจราชการ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2558

555 กำหนดการตรวจราชการ จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน 2558


555 แบบรายงานผลการรณรงค์ให้วัคซีน dT แก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 20-50 ปี ในระดับเขต สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี วันที่ 1 ม.ค.-23 มี.ค. 58 (24 มี.ค. 58 :09.30 น.)


ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 88 ลว. 20 มี.ค.58 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ(20 มี.ค.58: 16.00 น.)


ด่วนที่สุด ที่ สพ 0032.002/5/1508 ลว. 11 มี.ค.58 เรื่องสรุปประเด็นการประชุมคณะทำงานการพัฒนาระบบส่งต่อโดยใช้โปรแกรม Thai refer เขตสุขภาพที่ 5 (18 มี.ค.58: 10.30 น.)

ด่่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 87 ลว. 16 มี.ค.58 ขอให้ดำเนินการจัดสัปดาห์รณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย ระหว่างวันที่ 16-20 มี.ค.58 (17 มี.ค.58: 11.00 น.)

555 แบบรายงานผลการรณรงค์ให้วัคซีน dT แก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 20-50 ปี ในระดับเขต สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี วันที่ 1 ม.ค.-16 มี.ค. 58(17 มี.ค. 58 :11.00 น.)

555 ที่ สธ 0228.04/5021 ลว. 6 มี.ค.58 เรื่องขอความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ"ร่าง"ขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการระงับความรู้สึกสำหรับวิสัญญีพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐที่ไม่มีวิสัญญีแพทย(16 มี.ค.58: 16.00 น.)

 

555 กำหนดการตรวจราชการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2558

555 กำหนดการตรวจราชการ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2558


555 ที่ สธ 0204/5394 ลว. 13 มี.ค.58 ขอข้อมูลผลการดำเนินการตามนโยบายทีมหมอครอบครัว เขตสุขภาพที่ 5 (13 มี.ค.58: 16.00 น.)

 

555 Download สิ่งที่ส่งมาด้วย


555 ที่ สธ 0204/5393 ลว. 13 มี.ค.58 ขอเชิญประชุมพัฒนาระบบบริการ CKD clinic เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2558 (13 มี.ค.58: 15.50 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 81 ลว. 10 มี.ค.58 ขอให้ส่งรายชื่อเข้าประกวด และนำเสนอพื้นที่ดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ระดับเขตสุขภาพที่ 5 (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5) (10 มี.ค.58: 13.40 น.)


555 ที่ สธ 0204/5063 ลว. 9 มี.ค.58 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เขตบริการสุขภาพที่ 5 (10 มี.ค.58: 09.00 น.)


555 ที่ สธ 0204/5061 ลว. 9 มี.ค.58 ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)เขตสุขภาพที่ 5 (9 มี.ค.2558: 19.00 น.)


555 แบบรายงานผลการรณรงค์ให้วัคซีน dT แก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 20-50 ปี ในระดับเขต สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี วันที่ 1 ม.ค.-9 มี.ค. 58(9 มี.ค. 58 :16.00 น.)


555 ไฟล์นำเสนอการประชุมคณะทำงานการพัฒนาระบบส่งต่อโดยใช้โปรแกรม Thai Refer เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 6 มี.ค. 58 (9 มี.ค. 58 :16.00 น.)


555 ที่ สธ 0228.07/90 ลว. 26 ก.พ.58 เรื่องทบทวนเกณฑ์การเปิด การยกฐานะ และการขยายหน่วยบริการสุขภาพ (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5)(9 มี.ค.2558: 15.50 น.)


555 ที่ สธ 0228.04/3979 ลว. 25 ก.พ.58 หนังสือคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan)(9 มี.ค.2558: 15.50 น.)

555 ที่ สธ 0614/ว 00293 ลว. 19 ก.พ. 58 เรื่องขอตรวจประเมินห้องปฏิบัติการชันสูตร และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย (9 มี.ค.2558: 15.45 น.)

 

555 ที่ สธ 0204/5045 ลว. 9 มี.ค.58 ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ UC ขาลง ปี 2558 (9 มี.ค.2558: 12.00 น.)

 

555 กำหนดการตรวจราชการ จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2558


ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204/4575 ลว. 2 มี.ค.58 ขอเชิญประชุมจัดทำแผนพัฒนาระบบการจัดการศพที่สงสัยเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (2 มี.ค.2558: 18.10 น.)


ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204/4560 ลว. 2 มี.ค.58 ขอเชิญคณะทำงานการเงินการคลังสุขภาพ (CFO) เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2558 (2 มี.ค.2558: 18.00 น.)


555 แบบรายงานผลการรณรงค์ให้วัคซีน dT แก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 20-50 ปี ในระดับเขตสุขภาพที่ 5 (2 มี.ค.58 : 17.12 น.)


ด่วนที่สุด ที่ รบ 0032.1/2233 ลว. 27 ก.พ.58 ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณายกระดับหน่วยบริการของเขตสุขภาพที่ 5 (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการ รพศ. /รพท. ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 )(27 ก.พ.58 : 16.50 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 65 ลว. 27 ก.พ.58 แจ้งกำหนดส่งโครงการจัดบริการแพทย์แผนไทยดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในหน่วยบริการปฐมภูมิ (บูรณาการ Service plan)(เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 )(27 ก.พ.58 : 10.50 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 56 ลว. 23 ก.พ.58 การบันทึกรายงานผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงาน โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ
3 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ผ่านระบบสารสนเทศ
(เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการ รพศ. /รพท. ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 )
(27 ก.พ.58 : 10.20 น.)


555ที่ สธ 0204/3996 ลว. 25 ก.พ.58 ขอเชิญประชุม VDO Conference ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก(25 ก.พ.58 : 16.10 น.)


555ที่ สธ 0204/3995 ลว. 25 ก.พ.58 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน (ระดับเขต) และคณะทำงาน(25 ก.พ.58 : 16.20 น.)


555 ที่ สธ 0231/ว 69 ลว. 16 ก.พ.58 ขอประชาสัมพันธ์ุรณรงค์การจัดงานวันไตโลก (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการ รพศ. /รพท. ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม)(25 ก.พ.58 : 11.50 น.)


555แบบรายงานผลการรณรงค์ให้วัคซีน dT แก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 20-50 ปี ในระดับเขต สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี วันที่ 1 ม.ค.-23 ก.พ. 58 (23 ก.พ. 58 : 16.00 น.)


 

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204/3651 ลว 23 ก.พ. 58 ขอเชิญประชุมพัฒนาระบบบริการ CKD Clinic เขตสุขภาพที่ 5 วันพฤหัสที่ 26 ก.พ.58 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอดุลยเดชวกรม ศูนย์แพทย์ฯ ชั้น 3 รพ.ราชบุรี(*กรุณาเติมชื่อหน่วยงานหลัง "เรียน" ตามรายชื่อที่แนบประชุม) (23 ก.พ. 58 : 12.20 น.)


ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204/3521 เชิญประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2558 วันอังคารที่ 24 ก.พ.58 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุร (20 ก.พ.58 : 17.50 น.)


555 Download รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2558


555 กำหนดการตรวจราชการ จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2558


555 ที่ สธ 0241/ว 48 ลว. 13 ก.พ.58 ขอเชิญประชุมคณะทํางานบริหารยาและเวชภัณฑ์ เขตบริการสุขภาพที่ 5  ครั้งที่ 2/2558 ในจันทร์ที่ 23  มีนาคม  2558 เวลา 09.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 2  อาคารอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุร(20 ก.พ.58 : 17.50 น.)


555 ที่ สพ 0032.002/1024 ลว 17 ก.พ.58 ขอเชิญประชุมคณะทำงานการพัฒนาระบบส่งต่อโดยใช้โปรแกรม Thai Refer ในวันที่ 6 มี.ค.58 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม กระดังงา ชั้น 2 อาคารราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี (18 ก.พ.58 : 12.50 น.)


 

555 กำหนดการตรวจราชการ จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558


555 ที่ สธ 0228.07/1686 ลว 26 ม.ค. 58 ขอโอนเงินงบประมาณงบอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ 2558 (13 ก.พ.58 : 10.30 น.)


ด่วนที่สุด ที่ สธ 0228.05/2097 ลว 30 ม.ค.58 เรื่องรายงานผลการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบการจัดการศพที่สงสัยเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและขอความอนุเคราะห์จัดทำแผนพัฒนาระบบการจัดการศพติดเชื้อในเขตสุขภาพ(เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 ) (13 ก.พ.58 : 09.55 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 45 ลว 11 ก.พ.58 เรื่องการจัดระดับสถานบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5 (11 ก.พ.58 : 16.30 น.)

 

555 Download สิ่งที่ส่งมาด้วย


555ที่ สธ 0228.05/2095 ลว 30 ม.ค.58 เรื่องแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นการจัดการศพที่สงสัยเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ) (11 ก.พ.58 : 14.30 น.)


555ที่ สธ 0228.07/2210 ลว 30 ม.ค.58 ขอส่งแนวทางปฏิบัติของแพทย์เกี่ยวกับเอชไอวี พ.ศ. 2557 (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ) (11 ก.พ.58 : 14.25 น.)


555 ที่ สธ 0204.3/62 ลว 19 ม.ค.58 เรื่องการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี ปีงบประมาณ 2558 ที่ดำเนินการไปแล้ว (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 )(11 ก.พ.58 : 14.00 น.)


ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 44 ลว 10 ก.พ.58 ขอเชิญประชุมติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก วันที่ 20 ก.พ.58 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมแพทย์หญิงทิพาพรรณใบสมุทร ชั้น 2 สสจ.สมุทรสาคร (10 ก.พ.58 : 14.30 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 41 ลว 10 ก.พ.58 ขอความร่วมมือรายงานผลการผ่าตัดต้อกระจก โครงการ "สาธารณสุขรวมใจ มอบโลกสดใส เทิดไท้องค์ราชัน"(10 ก.พ.58 : 15.50 น.)


ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204/ว 1990 ลว 29 ม.ค.58 หนังสือแจ้งการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบที่ 1 เขตบริการสุขภาพที่ 5 (9 ก.พ. 58 : 10.15 น.)


ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 35 ลว 30 ม.ค.58 ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการซ้อมแผนรับสาธารณภัย เขตสุขภาพที่ 5  (6 ก.พ. 58 : 12.05 น.)


ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 35 ลว 30 ม.ค. 58 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาทักษะการออกกำลังกายของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558" (6 ก.พ. 58 : 11.15 น.)


555 เล่มแผนการตรวจราชการ และนิเทศงาน รอบ 1 ปี 2558(5 ก.พ.58 : 18.30 น.)

555 ไฟล์นำเสนอ การชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ วันที่ 4 ก.พ.58 (5 ก.พ.58 : 18.30 น.)

555ไฟล์แบบฟอร์ม ตก.1 ของคณะที่ 1 - 4 (5 ก.พ. 58 : 17.30 น.)

กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ปี 2558


555 ไฟล์นำเสนอการประชุมคณะทำงาน CFO วันที่ 30 มกราคม 58 (5 ก.พ. 58 : 16.00 น.)


ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 32 ลว 30 ม.ค. 58 ขอเชิญประชุมติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก วันทีี่่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.30-13.00 น. (5 ก.พ. 58 : 14.00 น.)


555ที่ สธ 0234/2216 ลว 30 ม.ค. 58 ขอเชิญส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินดีเด่น ระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น ประจำปี 2558 (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ) (5 ก.พ. 58 : 13.10 น.)


 

ด่วนที่สุด หนังสือเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2558 วันที่ 4 ก.พ.58


555 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัด เขตบริการสุขภาพที่ 5ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 16 ต.ค.57 (2 ก.พ.58 : 15.15 น.)

555ที่ สธ 0241/ว 33 ลว 30 ม.ค. ขอเชิญประชุมติดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการด้านฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัด และศึกษาดูงาน (2 ก.พ.58 : 15.15 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204/ว 1991 ลว 29 ม.ค. 58 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ และนิเทศงานเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2558 (29 ม.ค. 58 : 15.40 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 31 ลว 29 ม.ค. 58 (เพิ่มเติม)ขอเชิญประชุมคณะทํางานการเงินการคลังสุขภาพ (CFO) เขตบริการสุขภาพที่ 5 (29 ม.ค. 58 : 13.50 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 28 ลว 29 ม.ค. 58 ขอเชิญประชุมสถานการณ์โรคไข้เลือดออก (29 ม.ค. 58 : 11.10 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 27 ลว 29 ม.ค. 58 ขอเชิญประชุมคณะทํางานการเงินการคลังสุขภาพ (CFO) เขตบริการสุขภาพที่ 5 (29 ม.ค. 58 : 07.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 3 ลว 14 ม.ค.58 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2558(เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ) (28 ม.ค. 58 : 16.30 น.)

555ที่ สธ 0241/ว 26 ลว 28 ม.ค. 58 สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ เขตบริการสุขภาพ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2558 (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ) (28 ม.ค. 58 : 16.30 น.)

555ที่ สธ 0228.07/3 ลว 12 ม.ค. 58 แจ้งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการอย่างเคร่งครัด (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ) (28 ม.ค. 58 : 16.15 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0209.02/13 ลว 7 ม.ค. 58 การส่งผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง FAI ปี 2558 (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ) (28 ม.ค. 58 : 16.15 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 20 ลว 27 ม.ค. 58 ขอเชิญประชุมพิจารณางบลงทุนปี 59 (ส่วนเพิ่มเติม) (27 ม.ค. 58 : 18.00 น.)

 

ด่วนที่สุด รายการงบค่าเสื่อมเขต 5 เพื่อตรวจสอบ  (25 ม.ค. 58 : 09.00 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 15 ลว 23 ม.ค.58 ขอเชิญประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมระบบรับภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 5 (23 ม.ค. 58 : 12.15 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 13 ลว 21 ม.ค.58 ขอเชิญประชุมคณะการพัฒนาระบบบริการ(ทุติยภูมิและตติยภูมิ) และคณะการบริหารจัดการ เตรียมการตรวจราชการ และนิเทศงานกรณีปกติ (23 ม.ค. 58 : 09.40 น.)

555ไฟล์นำเสนอการประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 9 ม.ค. 58  (22 ม.ค. 58 : 14.40 น.) 

555 ตารางการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขเขตบริการสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2558(เรียนผู้ประสานและผูุ้เกี่ยวข้องงานกีฬาเขตบริการสุขภาพที่ 5) (22 ม.ค. 58 : 14.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 11 ลว 20 ม.ค.58 ขอเชิญประชุมคณะการพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค เตรียมการตรวจราชการ และนิเทศงานกรณีปกต (21 ม.ค. 58 : 11.05 น.)

555ที่ สธ 0904.05/ ช619 ลว 29 ธ.ค.57 โครงการฟันเทียมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมายุ 87 หรรษา (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ) (21 ม.ค. 58 : 11.15 น.)

555ที่ สธ 0411/4558 ลว 30 ธ.ค.57 ขอส่งรายงานสรุปผลการสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ) (21 ม.ค. 58 : 11.15 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0228.03/33872 ลว 29 ธ.ค.58 แจ้้้งการจัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน สำหรับบริหารระดับประเทศปีงบประมาณ 2558(เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ) (21 ม.ค. 58 : 11.05 น.)

555สัญลักษณ์กีฬาสาธารณสุขปี 58 เขตบริการสุขภาพที่ 5 เรียนผู้ประสานและผูุ้เกี่ยวข้องงานกีฬาเขตบริการสุขภาพที่ 5 (21 ม.ค. 58 : 09.00 น.)

 

555 รวมไฟล์นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2558 555( 20 ม.ค.58 : 17.00 น.)

555 ที่ สธ 0241/ว 10 ลว 16 ม.ค.58 ขอเลื่อนการประชุมคณะทำงานการเงินคลังสุขภาพ(CFO) เขตบริการสุขภาพที่5 (19 ม.ค. 58 : 16.00 น.)

555 ที่ สธ 0241/ว 8 ลว 16 ม.ค.58 ขอแจ้งกำหนดการตรวจเยี่ยมงานนโยบาย “ทีมหมอครอบครัว” (16 ม.ค. 58 : 15.00 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 7 ลว 16 ม.ค.58 ขอเชิญประชุมคณะพัฒนาระบบบริการเตรียมการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ (16 ม.ค. 58 : 15.00 น.)

55คณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ ที่ 5 ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2557 (19 ม.ค. 58 : 08.00 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 6 ลว 16 ม.ค.58 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1 / 2558ิ (16 ม.ค. 58 : 15.00 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 5 ลว 16 ม.ค.58 ขอเชิญประชุมคณะทํางานการเงินการคลังสุขภาพ (CFO) เขตบริการสุขภาพที่ 5(16 ม.ค. 58 : 16.00 น.)

 

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 2 ลว 12 ม.ค.58 ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจข้อมูล Digital imaging และ PACS ของโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในเขตบริการสุขภาพที่ 5 2557 (12 ม.ค. 58 : 16.20 น.)

555ที่ สธ 0411/ว 4454 ลว 22 ธ.ค.57 ส่งผลการประเมินระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ) (9 ม.ค.58 : 10.50 น.)

555ที่ พส 014/ว 930 ลว 12 ธ.ค.57 ขอส่งแนวทางปฏิบัีติของแพทย์เกี่ยวกับเอชไอวี พ.ศ.2557 (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ) (9 ม.ค.58 : 10.50 น.)

555 ที่ สธ 0423.3/ 1635 ลว 17 ธ.ค.57 รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายในโรงพยาบาล โรงเรียน และศาสนสถาน ครั้งที่ 1 ปี 58 (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ) (9 ม.ค.58 : 10.50 น.)

 

555 ตัวอย่างรูปแบบการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคีครั้งที่ 35 ประจำปี 57555(7 ธ.ค. 57 : 16.45 น.)

ด่วนที่สุด หนังสือแจ้งปรับกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (7 ธ.ค. 57 : 16.15 น.)

ด่วนที่สุด ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธารณสุขเขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2558 (7 ธ.ค. 57 : 12.30 น.)

555 ที่ สธ 0241/ ว 424 ลว 29 ธ.ค.57 ขอเชิญประชุมหารือเตรียมการจัดทำแผนงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561555 (29 ธ.ค. 57 : 14.30 น.)

555 ที่ สธ 0241/ ว 423 ลว 29 ธ.ค.57 ขอเชิญประชุมวางแผนยุทธศาสตร์การจัดระบบบริการผู้สูงอายุระดับเขต555 (29 ธ.ค. 57 : 14.30 น.)

555 รวมไฟล์นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ ที่ 5 ครั้งที่ 10/2557 555( 29 ธ.ค. 57 : 11.45 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.0310/ว 700 ลว 19 ธ.ค.57 ซ้อมความเข้าใจการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่เกินกว่าจำนวนที่ควรมีตามกรอบอัตรากำลัง (26 ธ.ค. 57 : 12.00 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0228.03/32994 ลว 19 ธ.ค.57 ขอขยายเวลาการดำเินินการงบค่าเสื่อมเพื่อการบริหารจัดการระดับประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (26 ธ.ค. 57 : 12.00 น.)

555 ที่ สธ 0313/ ว 419 ลว 24 ธ.ค.57 ขอความร่วมมือดำเนินโครงการ “สาธารณสุขรวมใจ มอบโลกสดใส เทิดไท้องค์ราชัน” (24 ธ.ค. 57 : 19.00 น.)

 

555 Download สิ่งที่ส่งมาด้วย

55คณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ ที่ 5 ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2557 (23 ธ.ค. 57 : 17.50 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0241/ว 417 ลว 23 ธ.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 10/2557(23 ธ.ค. 57 : 16.45 น.)

555 ที่ สธ 0241/ ว 416 ลว 22 ธ.ค.57 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาไต เขตบริการสุขภาพที่ 5 (22 ธ.ค. 57 : 12.30 น.)

555 ที่ สธ 0204/ 32737 ลว 18 ธ.ค.57 การเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2558 (22 ธ.ค. 57 : 12.30 น.)

555 ที่ สธ 0313/ ว 214 ลว 26 พ.ย.57 ขอเชิญส่งบุคลากรที่ทำหน้าที่ิผู้บริหารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการอบรม (22 ธ.ค. 57 : 09.00 น.)

555 ที่ สธ 0313/ ว 213 ลว 26 พ.ย.57 ขอเชิญส่งบุคลากรที่ทำหน้าที่วิทยากรค่ายบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการอบรม (22 ธ.ค. 57 : 09.00 น.)

555 ที่ สธ 0313/ ว 212 ลว 26 พ.ย.57 ขอเชิญส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการอบรม (22 ธ.ค. 57 : 09.00 น.)

555 ที่ สธ 0241/ ว 407 ลว 18 ธ.ค.57 แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือก อสม.ดีเด่น (18 ธ.ค. 57 : 15.50 น.)

 

555 Download สิ่งที่ส่งมาด้วย

555 ที่ สธ 0908.05/ 1608 ลว 11 ธ.ค.57 ขอเชิญร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม บรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ) (18 ธ.ค. 57 : 10.20 น.)

555 ที่ สธ 0241/ ว 405 ลว 16 ธ.ค.57 ขอเชิญประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการและการขอใช้งบประมาณ ปี 2558 (16 ธ.ค. 57 : 15.30 น.)

ที่ สธ 0241/ ว 402 ลว 15 ธ.ค.57ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี 2558 (15 ธ.ค. 57 : 15.15 น.)

 

555 Download สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ สธ 0241/ ว 401 ลว 12 ธ.ค.57 ขอให้สำรวจข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาล (13 ธ.ค. 57 : 14.01 น.)

                                           555 Download สิ่งที่ส่งมาด้วย

555 การสร้าง Contact Group ใน G-Mail 555 (12 ธ.ค. 57 : 18.01 น.)

111 เล่มแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ เขตบริการสุึขภาพที่ 5 ฉบับตีพิมพ์(11 ธ.ค. 57 : 18.01 น.)

555 ที่ สค 0032/ ว 5751 ลว 8 ธ.ค.57 ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย "ทีมหมอประจำครอบครัว" (11 ธ.ค. 57 : 18.01 น.)

555 ไฟล์ของเขตบริการสุขภาพที่ 5 นำเสนอ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 (9 ธ.ค. 57 : 19.50 น.)

555 ข้อมูลพื้นฐานของเขตบริการสุขภาพที่ 5 (จากคุณแหม่ม สนย.) (8 ธ.ค. 57 : 17.50 น.)

ที่ สธ 0241/ ว 399 ลว 8 ธ.ค. 57 การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอุบัติเหตุ (Service Plan Trauma) เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2558 (8 ธ.ค. 57 : 17.50 น.)

555 รวมไฟล์นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ ที่ 5 ครั้งที่ 9/2557 (4 ธ.ค. 57 : 12.50 น.)

555 เรียนจังหวัดทุกจังหวัดในเขต 5 รบกวนตรวจสอบไฟลล์ให้ดู sheet ให้กรรมการพิจารณาที่สำคัญ 2 sheet คือบริการ_งบลงทุนใน list เกินเกณฑ์ และบริการ_คำของบลงทุนนอกlist อยากให้ทบทวนและเพิ่มเติมเหตุผลที่แข็งแรง ตัวอย่างของสุพรรณก็ได้ ละเอียดดี ส่วนรายการนอก list ต้องมี 1. ใบเสนอราคาอย่างน้อย 2 บริษัท/รายการ 2. spec 3.โครงการ (4 ธ.ค. 57 : 09.45 น.)

55คณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ ที่ 5 ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2557 (4 ธ.ค. 57 : 09.45 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0204/ว 31040 ลว 1 ธ.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 9/2557(1 ธ.ค. 57 : 16.45 น.)

                                                                               ลงทะเบียน Online เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตฯ ครั้งที่ 9/2557


555 ไฟล์นำเสนอ รมต. และ รมช. สาธารณสุข เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 57 ณ รพ.สมุทรสาคร (30 พ.ย. 57 : 07.19 น.)

ด่วนที่สุด ไฟล์นำเสนอ และไฟล์สรุปการประชุมเรื่องงบลงทุนที่ สป. วันที่ 27 พ.ย. 2557 (โดย ผอ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์) (27 พ.ย. 57 : 18.19 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0228.03/ว 959 ลว 27 พ.ย. 57 การจัดทำแผนสนับสนุนทรัพยากรงบลงทุน ภายใต้ Service Plan ปี 2559-61 (27 พ.ย. 57 : 17.27 น.)

555 สรุปรายการคำขอ ตามแผนงบลงทุนปี 2559 ปรับใหม่ล่าสุด 25 พ.ย.57 เวลา 18.55 น. (25 พ.ย. 57 : 19.00 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1578 ลว 24 ต.ค. 57 ขอเชิญประชุมเพื่อรับการตรวจเยี่ยมของ รมว.สาธารณสุข และคณะ (24 พ.ย. 57 : 14.30 น.)
                                           
  ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมฯ

555 กำหนดการตรวจเยี่ยมของ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายแพทย์สมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 29  พฤศจิกายน  2557 ณ  จังหวัดสมุทรสาคร  (20 พ.ย. 57 : 11.30 น.)

 555 รูปเล่มสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 5(20 พ.ย. 57 : 11.30 น.)

รวมไฟล์นำเสนอในที่ประชุม กยข. และ คณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5 (วันที่ 17 พ.ย.57 ณ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี)(17 พ.ย. 57 : 22.45 น.)

แบบฟอร์มเก็บข้อมูล Service Plan 5 สาขาหลัก (17 พ.ย. 57 : 20.45 น.)

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลคำขอครุภัณฑ์ ระบบคำของบประมาณ Online  ---->     (16 พ.ย. 57 : 20.45 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0204.05/ว 1534 ลว 11 พ.ย. 57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 8/2557 (12 พ.ย. 57 : 09.45 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0204.05/ว 1533 ลว 11 พ.ย. 57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เขตบริการสุขภาพที่ 5(กยข.) ครั้งที่ 7/2557 (12 พ.ย. 57 : 09.45 น.) 


ที่ สธ 0241/ ว 386 ลว 11 พ.ย. 57 ขอเชิญประชุมเรื่องการจัดสรรตำแหน่งว่างเพื่อคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (11 พ.ย. 57 : 12.45 น.)

ที่ สธ 0241/ ว 385 ลว 10 พ.ย. 57 ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เขตบริการสุขภาพที่ 5(11 พ.ย. 57 : 11.50 น.)

ที่ สธ 0241/ว 382 ลว 11 พ.ย. 57 ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดทำคำของบประมาณงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 ระดับปฐมภูมิ   (11 พ.ย. 57 : 08.50 น.)

ที่ สธ 0241/ว 381 ลว 10 พ.ย. 57 ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดทำคำของบประมาณงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 ระดับตติยภมิ   (11 พ.ย. 57 : 08.50 น.)

แผนปฏิบัติการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับนโยบายปีงบประมาณ 2558 (เฉพาะโครงการของขวัญให้ประชาชน และโครงการสำคัญ) (10 พ.ย. 57 : 21.51 น.)

สบรส. ปรับใช้แนวทางการตั้งคำของบลงทุนและแบบฟอร์ม ปี 59 ด่วน (ใหม่) !!! (10 พ.ย. 57 : 21.51 น.)

ที่ สธ 0241/ว 378 ลว 10 พ.ย. 57 การจัดทำคำของบประมาณงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559    (10 พ.ย. 57 : 09.10 น.)

ที่ สธ 0241/ว 376 ลว 7 พ.ย. 57 ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ เขตฯ 5   (7 พ.ย. 57 : 22.55 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204/ว 904 ลว 5 พ.ย. 57 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัด เขตบริการสุขภาพที่ 5   (5 พ.ย. 57 : 18.55 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 373 ลว 5 พ.ย. 57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ Service Plan สาขาบริการปฐมภูมิฯ เขตฯ 5   (5 พ.ย. 57 : 12.55 น.)

รวมไฟล์การบรรยาย และ (ร่าง) ตัวชี้วัดการพัฒนาบุคลากรระดับกระทรวงและระดับเขต ของ ดร.อลิสา ศิริเวชสุนทร ในการประชุมกลุ่ม CHRO เขตบริการสุขภาพที่ 5 วันที่ 3-4 พ.ย. 57 ณ สวนไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (3 พ.ย. 57 : 19.40 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 371 ลว 3 พ.ย. 57 การติดตามรายงานงบลงทุน ปีงบประมาณ 2558     555  Download แบบฟอร์มรายงาน  (3 พ.ย. 57 : 12.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ กจ 0032.301/3808 ลว 3 พ.ย. 57 เรื่อง ขอเลื่อนประชุมจัดทำแผนคำของบลงทุนของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิ ปี 2559 – 2560    (3 พ.ย. 57 : 12.30 น.)


ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 368 ลว 29 ต.ค. 57 การตรวจสอบข้อมูลการอนุมัติการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่เกินกว่าจำนวนที่ควรมี (FTE) (29 ต.ค.57 : 20.00 น.)

555 เอกสารประชุมคณะกรรมการ Service Plan 5สาขาหลัก เขตบริการสุขภาพที่ 5 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า (29 ต.ค.57 : 20.00 น.)

555 รูปเล่ม...! สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ฯ รอบที่ 2-3 ประจำปี 2557   (29 ต.ค.57 : 16.45 น.)

ที่ สธ 0241/ว 367 ลว 29 ต.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตบริการสุขภาพที่ 5 (29 ต.ค.57 : 16.30 น.)

ที่ สธ 0241/ว 365 ลว 29 ต.ค. 57 ขอเชิญผู้สมัครคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2557 นำเสนอผลงาน (29 ต.ค.57 : 10.00 น.)

ที่ สธ 0204.5/ว 1490 ลว 29 ต.ค. 57 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและคัดเลือกระดับเขต (เขตบริการสุขภาพที่ 5) และขอเชิญประชุม  (29 ต.ค.57 : 10.00 น.)

ที่ ปข 0032.005/ว 3820 ลว 24 ต.ค. 57 ขอเชิญหารือการจัดสรรงบประกันสุขภาพ UC ระดับเขต [CFO](27 ต.ค.57 : 09.30 น.)

ที่ กจ 0032.301/3737 ลว 24 ต.ค. 57 เรื่อง ขอเชิญประชุมจัดทำแผนคำของบลงทุนของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิ ปี 2559 – 2560 (24 ต.ค.57 : 18.50 น.)

นโยบาย 10 ข้อ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกาศเมื่อ 20 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการ (21 ต.ค.57 : 15.00 น.)

ที่ สธ 0032/ว 3285 ลว 20 ต.ค. 57 ขอเชิญประชุมชี้แจงและวางแผนการดาเนินงาน Service Plan ปี 2558 ของเขตบริการสุขภาพที่ 5 สาขาบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์รวม (21 ต.ค.57 : 12.00 น.)

ที่ สธ 0241/ว 356 ลว 20 ต.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูล เขตบริการสุขภาพที่ (21 ต.ค.57 : 10.00 น.)

"ข้อเสนอเขตสุขภาพที่ 5" สรุปจากที่ประชุมเขตบริการสุขภาพที่ 5 เมื่อ 20 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการ (20 ต.ค.57 : 22.00 น.)

ไฟล์งบลงทุนปี 2558 เพื่อตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้า [โดยด่วน] (20 ต.ค.57 : 17.00 น.)

ไฟล์เอกสารประกอบการสอนของวิทยากร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teenage Manager) เขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2 วันที่ 8-10 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ (16 ต.ค.57 : 23.40 น.)

ไฟล์เอกสารประกอบการสอนของวิทยากร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teenage Manager) เขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 3 วันที่ 15-17 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ (16 ต.ค.57 : 23.40 น.)

ที่ สธ 0241/ว 354 ลว 16 ต.ค. 57 การจัดทำข้อมูลประชากรเป้าหมาย (DBPop) ปีงบประมาณ 2558 เขตบริการสุขภาพที่ 5 (16 ต.ค.57 : 12.40 น.)
                                                                        555  Download สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 [ปรับตารางอายุ 22/10/57]

ที่ สธ 0204.05/ว 1499 ลว 15 ต.ค. 57 ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขสู่การปฏิบัติ ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 (15 ต.ค.57 : 10.40 น.)

ที่ สธ 0241/ว 348 ลว 10 ต.ค. 57 ขอเชิญประชุมนำเสนอแผนพัฒนาระบบบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัด (10 ต.ค.57 : 12.40 น.)

ไฟล์รายการคำของบกระตุ้นเศรษฐกิจ ขาลง ปี 2557 จาก สบรส. ฉบับล่าสุด 9 ตุลาคม 2557  (9 ต.ค.57 : 13.50 น.)

ที่ สธ 0241/ว 347 ลว 8 ต.ค. 57 ขอเชิญประชุมจัดทำเป้าหมายประชากร เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2558  (8 ต.ค.57 : 10.55 น.)

ที่ สธ 0241/ว 346 ลว 8 ต.ค. 57 ขอความร่วมมือให้ส่งแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2558  (8 ต.ค.57 : 09.20 น.)
                555  Download   แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ปี 2558                    555  Download คำแถลงนโยบาย ครม. เพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ

ที่ สธ 0241/ว 345 ลว 7 ต.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัด  (7 ต.ค.57 : 12.40 น.)

ที่ กจ 0032.301/3523 ลว 6 ต.ค. 57 เลื่อนประชุมประชุมจัดทำแผนคำของบลงทุนของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิ ปี 2559   (6 ต.ค.57 : 13.00 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1410 ลว 4 ต.ค. 57 ส่งคำสั่งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 5    (6 ต.ค.57 : 10.40 น.)

ไฟล์งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ขาลง ปี 2557 จาก สบรส. และ งบค่าเสื่อม 20% ขาลง จาก สปสช.   (3 ต.ค.57 : 13.50 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1409 ลว 3 ต.ค. 57 ขอเชิญร่วมงานขอบคุณนักกีฬา เขตบริการสุขภาพที่ 5    (3 ต.ค.57 : 13.50 น.)

ที่ กจ 0032.301/3497 ขอเชิญประชุมจัดทำแผนคำของบลงทุนของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิ ปี 2559 – 2560  (3 ต.ค.57 : 13.50 น.)

บัญชีรายการตัวชี้วัด service plan 10 สาขา เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2558 [เพื่อตรวจสอบ แก้ไข]  (3 ต.ค.57 : 08.15 น.)

ที่ สธ 0241/ว 337 ลว 2 ต.ค. 57 ขอเชิญประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงาน Service Plan ปี 2558 สาขาจักษุ  (3 ต.ค.57 : 08.15 น.)

ที่ สธ 0241/ว 336 ลว 1 ต.ค. 57 ขอความร่วมมือให้รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557     555  แบบฟอร์ม     (1 ต.ค.57 : 11.25 น.)

ที่ สธ 0241/ว 335 ลว 1 ต.ค. 57 ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 5   (1 ต.ค.57 : 11.25 น.)


ที่ สธ 0241/ว 334 ลว 30 ก.ย. 57 ยกเลิก การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอุบัติเหตุ   (30 ก.ย. 57 : 11.39 น.)

(ร่าง) สรุป ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2558  (30 ก.ย. 57 : 09.30 น.)


1. ไฟล์นำเสนอในที่ประชุม
2. ไฟล์รูปเล่ม ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2558

3. เทปบันทึกเสียง Speech ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

4. Files นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการภาพรวมประเทศ คณะที่ 1-5 


ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0201.032/ ว 806 ลว 24 ก.ย.57 เรื่อง การจัดสรรตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และ พกส. เข้ารับราชการ    (25 ก.ย. 57 : 15.36 น.)
                    555  Download สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-6           555  Download   ข้อมูลผลการจัดสรร เขตฯ 5 ตามหนังสือ ที่ สธ 0241/ว 333 ลว 29 ก.ย.57

บทสรุป การจัดเก็บและการส่งข้อมูลตามมาตรฐาน 43 แฟ้ม จากที่ประชุม 24 ก.ย. 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ [เครดิตสำหรับ เขตฯ 7]    (25 ก.ย. 57 : 08.10 น.)

ที่ สธ 0241/ว 332 ลว 24 ก.ย. 57 ขอความร่วมมือจัดช่องทางตรวจรรักษาพิเศษในโรงพยาบาล สำหรับนักโทษ    (24 ก.ย. 57 : 16.10 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1370 ลว 23 ก.ย. 57 ขอให้ส่งข้อมูลประชากรจากฐานข้อมูล DBPop (23 ก.ย. 57 : 11.30 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1369 ลว 23 ก.ย. 57 ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบประมวลผลและนำเสนอข้อมูลสุขภาพแนวใหม่  (23 ก.ย. 57 : 11.30 น.)

Slide Powerpoint นำเสนอที่ประชุมวันที่ 23 ก.ย. 57 ณ รพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี    555  ชุดที่ 1   555  ชุดที่ 2   555  ชุดที่ 3  (23 ก.ย. 57 : 10.00 น.)

ไฟล์แผนยุทธศาสตร์ ปี 2558 ฉบับพิมพ์แจกที่ประชุมฯ วันที่ 23 ก.ย. 57 ณ รพ.พระจอมเกล้า  | และรูปแบบ Documents  [No Service Plan](22 ก.ย. 57 : 05.30 น.)

เกณฑ์การพิจารณาจัดทำแผนคำของบลงทุนของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2559-2560(22 ก.ย. 57 : 14.09 น.)

คำแถลงนโยบายของ ครม. และ หลัก 3 ประการในการทำงานของ รมว./รมช. สาธารณสุข(22 ก.ย. 57 : 13.30 น.)

แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 (22 ก.ย. 57 : 13.30 น.)

ที่ สธ 0241/ว 330 ลว 22 ก.ย. 57 ขอความร่วมมือนำส่งข้อมูลผู้ป่วยใน [CMI] (22 ก.ย. 57 : 05.30 น.)

ที่ สธ 0241/ว 328 ลว 19 ก.ย. 57 ขอเชิญประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอุบัติเหตุ (Service Plan Trauma) เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2558 (22 ก.ย. 57 : 05.30 น.)

ที่ สธ 0241/ว 326 ลว 19 ก.ย. 57 ขอเชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาอุบัติเหตุ และการทำ Trauma audit ระดับเขต ครั้งที่ 1/2558 เขตบริการสุขภาพที่ 5 (22 ก.ย. 57 : 05.30 น.)


ขั้นตอนการส่งออกข้อมูล CMI ขึ้น Website CMI ระดับเขต (20 ก.ย. 57 : 21.10 น.)

แผนสุขภาพวัยเรียนและวัยรุ่น โดย Focal Point จังหวัดเพชรบุรี (20 ก.ย. 57 : 21.10 น.)

นโยบายการดำเนินงานรัฐมนตรีว่าการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (18 ก.ย. 57 : 21.10 น.)

โปรแกรมเงินบำรุงสถานีอนามัย ปรับฐานข้อมูล ปี 2558-2567

ที่ สธ 0241/ว 325 ลว 18 ก.ย. 57 ขอเชิญประชุมการสร้างความเข้าใจเรื่องค่าแรงของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (18 ก.ย. 57 : 21.10 น.)

ที่ สธ 0241/ว 324 ลว 18 ก.ย. 57 การเสนอชื่อบุคคล/กลุ่มบุคคล/สถาบันเพื่อพิจารณารับรางวัลเกียรติคุณระบาดวิทยา(สุชาติ เจตนเสน) (18 ก.ย. 57 : 21.10 น.)

กำหนดการประชุม สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ปรับปรุงใหม่] (18 ก.ย. 57 : 21.10 น.)

รวมไฟล์สัญญาซื้อยารวม เขต 5 โครงการ รพ.พระจอมเกล้า ปี 2557 [โดย ภก.ธงชัย วัลลภวรกิจ] (18 ก.ย. 57 : 21.10 น.)


ที่ สธ 0204.05/ว 1328 ลว 8 ก.ย. 57 ขอเชิญร่วมซ้อมแผนเพื่อเตรียมความพร้อมรับการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (15 ก.ย. 57 : 10.10 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1327 ลว 8 ก.ย. 57 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 2558 เขตบริการสุขภาพที่ 5 (เพิ่มเติม)  (15 ก.ย. 57 : 10.10 น.)

ที่ สธ 0241/ว 323 ลว 15 ก.ย. 57 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติด
เชื้อไวรัสอีโบลาระดับเขต เขตบริการสุขภาพที่ 5 และขอเชิญประชุม
 (15 ก.ย. 57 : 10.10 น.)

ที่ สธ 0241/ว 322 ลว 15 ก.ย. 57 ขอความร่วมมือให้เสนอชื่อนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2557  (15 ก.ย. 57 : 10.10 น.)

ที่ สธ 0241/ว 321 ลว 15 ก.ย. 57 ขอความร่วมมือให้ส่งรายงานผลการตรวจสอบและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557  (15 ก.ย. 57 : 10.10 น.)

ที่ สธ 0241/ว 319 ลว 12 ก.ย. 57 การรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2558 กรณีพิเศษ  (12 ก.ย. 57 : 15.00 น.)

ที่  กจ 0032.301/3188 ลว 9 ก.ย. 57 ขอเชิญประชุมจัดทำแผนคำของบลงทุนของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิ ปี 2559 – 2560 (9 ก.ย. 57 : 22.45 น.)


ที่ สธ 0204.05/ว 1300 ลว 8 ก.ย. 57 ขอเชิญประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ เขตฯ 5 ปี 2558 [23 กันยายน 2557]  (8 ก.ย. 57 : 09.45 น.)
                                    555 รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ เขตฯ 5 ปี 2558 [23 กันยายน 2557]

ที่ สธ 0204.05/ว 1299 ลว 8 ก.ย. 57 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เขตฯ 5 ปี 2558 [16-17 กันยายน 2557]  (8 ก.ย. 57 : 09.45 น.)


รวมไฟล์ประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมรับมือโรคติดเชื้ออีโบลา เมื่อวันที่ 5 ก.ย.57 ณ สสจ.สมุทรสาคร (5 ก.ย. 57 : 12.00 น.)

ที่ สธ 0207/ ว 739 ลว 28 สิงหาคม 2557 ขอเชิญประชุมสัมนาวิชาการ "งานตรวจสอบภายในฯ" (4 ก.ย. 57 : 14.00 น.)

ประกาศ สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ [รพ.หัวหิน] (3 ก.ย. 57 : 14.00 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204.05/ว 1286 ลว 2 ก.ย. 57 ขอเชิญประชุม [EBOLA] (2 ก.ย. 57 : 16.40 น.)

ด่วนที่สุด ที่ ขก 0032.1/ว 16766 ลว 29 ส.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้บุคลากรเข้าร่วมสัมนา (2 ก.ย. 57 : 16.40 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 308 ลว 1 ก.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์ในการซื้อบัตรเดิน – วิ่ง “ฟันดี สุขภาพดี” มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 (2 ก.ย. 57 : 09.00 น.)

ที่ สธ 0204.05/ ว 1277 ลว 29 ส.ค. 57 เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล [CHRO] (1 ก.ย. 57 : 11.00 น.)


คณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ ที่ 5 ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557  และ  สรุปมติที่ประชุม ฯ (30 ส.ค. 57 : 18.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 300 ลว 29 ส.ค. 57 เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กลุ่มบริการ ปี 2558 (29 ส.ค. 57 : 15.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 301 ลว 29 ส.ค. 57 ขอเชิญประชุมนำเสนอกรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านบริการ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2558 (29 ส.ค. 57 : 15.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 302 ลว 29 ส.ค. 57 ขอเชิญประชุมนำเสนอกรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหาร เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2558 (29 ส.ค. 57 : 15.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 303 ลว 29 ส.ค. 57 ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปี 2558 รอบที่ 2 (29 ส.ค. 57 : 15.30 น.)

รวมไฟล์ประกอบการประชุมวิชาการ เขตฯ 5 ปี 2557 เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 57 ณ โรงแรมแมริออท จังหวัดระยอง (28 ส.ค. 57 : 17.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204.05/ว 1250 ลว 25 ส.ค. 57 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแผนงบลงทุนของหน่วยบริการระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ และปฐมภูมิ เขตบริการสุขภาพที่ 5 (25 ส.ค. 57 : 12.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ ปข 0032.201/ 5505 ลว 51 ส.ค. 57 ขอความร่วมมือในการดำเนินการสรรหาแพทย์ผู้สมควรได้รับรางวัลและทุนต่าง ๆ (25 ส.ค. 57 : 12.30 น.)

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ (กยข.) เขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 29 ก.ค.2557  และ  มติที่ประชุม (23 ก.ค. 57 : 17.29 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204.05/ว 1219 ลว 21 ส.ค. 57 ขอเชิญร่วมศึกษาดูงาน (21 ส.ค. 57 : 14.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 282 ลว 20 ส.ค. 57 ขอความร่วมมือให้จัดแสดงผลงาน ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 (20 ส.ค. 57 : 12.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 281 ลว 20 ส.ค. 57 ขอความร่วมมือให้จัดแสดงผลงาน ในการประชุมวิชาการเขตบริการสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2557 (20 ส.ค. 57 : 12.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 279 ลว 19 ส.ค. 57 แจ้งผลการคัดเลือกผลงานวิชาการดีเด่น เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 (19 ส.ค. 57 : 11.30 น.)

รายงานคำของบค่าเสื่อม 20% เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 (19 ส.ค. 57 : 18.30 น.)

รวมไฟล์ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ Teenage Manager 18-20 ส.ค. 57 ณ โรงแรมโกลเด้นบีช อำเภอ ชะอำ (19 ส.ค. 57 : 18.30 น.)
                                         555   ชุดที่ 1           555   ชุดที่ 2           555   ชุดที่ 3

รวมไฟล์สรุปการนิเทศงานรอบที่ 3/2557 ของผู้นิเทศงาน ณ บ้านไทยรีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี (18 ส.ค. 57 : 18.30 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ กจ 0032.001/1494 ลว 18 ส.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ CFO เขตบริการสุขภาพที่ 5 (18 ส.ค. 57 : 18.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 275 ลว 18 ส.ค. 57 ขอให้รายงานผลการดำเนินงานสมานฉันท์ (18 ส.ค. 57 : 11.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 274 ลว 18 ส.ค. 57 ขอเชิญประชุมกรอบความร่วมมือระหว่างเขตบริการสุขภาพที่ 5 กับ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช (18 ส.ค. 57 : 11.30 น.)

การเรียกรายงานงบประมาณ ผ่าน GFMIS Web Online [สำหรับท่านผู้บริหาร และฝ่ายติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ] (16 ส.ค. 57 : 14.30 น.)

ประกาศผลการคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุขเขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 (16 ส.ค. 57 : 14.30 น.)


ที่ สธ 0241/ว 273 ลว 15 ส.ค. 57 ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2 [เขตบริการสุขภาพที่ 5] (15 ส.ค. 57 : 14.00 น.)

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2 [กระทรวงสาธารณสุข] (15 ส.ค. 57 : 14.00 น.)

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (15 ส.ค. 57 : 14.00 น.)

ที่ สธ 0241/ว 272 ลว 15 ส.ค. 57 ขอเชิญประชุมนำเสนอกรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์งานส่งเสริมป้องกัน เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2558 (15 ส.ค. 57 : 14.00 น.)

ที่ สธ 0241/ว 270 ลว 15 ส.ค. 57 ขอเชิญประชุมพิจารณากรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์งานส่งเสริมป้องกัน ปี 2558 (15 ส.ค. 57 : 14.00 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1092 ลว 15 ส.ค. 57 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพเขตบริการสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2558 (15 ส.ค. 57 : 17.00 น.)


ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ(14 ส.ค. 57 : 16.00 น.)

ที่ สธ 0241/ว 269 ลว 15 ส.ค. 57 การป้องกันและควบคุมโรคอีโบลา(15 ส.ค. 57 : 14.00 น.)

คู่มือแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวนป้องกันควบคุมโรค Ebola ประเทศไทย ปี 2557 (4 ส.ค. 57 : 18.20 น.)

ที่ สธ 0241/ว 268 ลว 15 ส.ค. 57 ขอเชิญประชุมเตรียมการนำเสนอผลงานประชุมวิชาการสาธารณสุข ปี 2557(15 ส.ค. 57 : 14.00 น.)

ที่ สธ 0241/ว 263 ลว 15 ส.ค. 57 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลผู้ป่วยและการวิเคราะห์ผล [DRG](15 ส.ค. 57 : 10.00 น.)


ที่ สธ 0241/ว 261 ลว 7 ส.ค. 57 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูล เขตบริการสุขภาพที่ 5 (14 ส.ค. 57 : 16.00 น.)

ที่ สธ 0241/ว 259 ลว 7 ส.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะทำงาน ICS เขตบริการสุขภาพที่ 5 (14 ส.ค. 57 : 16.00 น.)

ด่วนที่สุด งบค่าเสื่อม 20 % ปี 2557 ...ให้ทุกจังหวัดโหลดข้อมูล นำไปคีย์ลงระบบ (8 ส.ค. 57 : 08.00 น.)

ด่วนที่สุด file service plan sharing เขต 5 นำเสนอวันที่ 7 สิงหาคม 2557 (8 ส.ค. 57 : 08.00 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 255 ลว 7 ส.ค. 57 การจัดสรรโควตาแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (8 ส.ค. 57 : 08.00 น.)


ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 252 ลว 4 ส.ค. 57 ขอให้รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบริการสุขภาพ (Service Plan) ปี 2557 (4 ส.ค. 57 : 18.20 น.)
                                                                                555 Download Files แบบฟอร์มรายงาน

Excel File รวมผลงานตาม KPI กระทรวง/เขต รอบ 9 เดือน ปี 2557 (เพื่อแก้ไขข้อมูลผลงาน-เป้าหมาย)  |  Powerpoint Files เสนอคณะกรรมการเขต (4 ส.ค. 57 : 16.40 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1134 ลว 4 ส.ค. 57 ขอเชิญประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2557   (4 ส.ค. 57 : 16.20 น.)    

ที่ สธ 0204.05/ว 1133 ลว 4 ส.ค. 57 ขอเชิญประชุมเตรียมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมป้องกัน ปี 2558 เขตบริการสุขภาพที่ 5 (4 ส.ค. 57 : 16.20 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 251 ลว 4 ส.ค. 57 ขอเชิญประชุมเตรียมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมป้องกัน ระดับเขต ปี 2558  (4 ส.ค. 57 : 14.20 น.)


ที่ สธ 0204.05/ ว 1048 ลว 18 ก.ค.2557 ขอเชิญประชุมวิชาการเขตบริการสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2557  

ที่ สธ 0204.05/ ว 1050 ลว 18 ก.ค.2557 ขอเชิญร่วมทัศนศึกษาดูงาน  |  Download แบบสำรวจรายชื่อ

ตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ปี 2557


ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204.05/ว 1116 ลว 31 ก.ค. 57 ขอเชิญคณะกรรมการประกวดผลงานวิชาการร่วมตัดสินผลงานวิชาการ เขตบริการสุขภาพที่ 5  (31 ก.ค. 57 : 21.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204.05/ว 1115 ลว 31 ก.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิชาการดีเด่นระดับเขต เขตบริการสุขภาพที่ 5  (31 ก.ค. 57 : 21.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204.05/ว 1114 ลว 31 ก.ค. 57 ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือหลักเกณฑ์การจัดสรรตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเป็นข้าราชการ  (31 ก.ค. 57 : 17.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 245 ลว 30 ก.ค. 57 ขอเชิญประชุมติดตามการดำเนินงาน Service Plan [4 ก.ค.57]   (30 ก.ค. 57 : 18.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204.05/ว 1093 ลว 29 ก.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 7/2557  (30 ก.ค. 57 : 10.30 น.)   

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204.05/ ว 1092 ลว 29 ก.ค. 57ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557” (29 ก.ค. 57 : 15.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204.05/ ว 1081 ลว 25 ก.ค. 57 ขอยกเลิกโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตบริการสุขภาพที่ 5 (28 ก.ค. 57 : 09.00 น.)

  รวมไฟล์ชี้แจงนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข โดยท่านปลัดกระทรวง/รองปลัดกระทรวง เมื่อวันที่ 23 ก.ค.57 (25 ก.ค. 57 : 11.40 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0241/ว 240 ลว 24 ก.ค. 57 ขอปรับกำหนดการตรวจราชการฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (24 ก.ค. 57 : 10.20 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0241/ว 239 ลว 23 ก.ค. 57 ขอปรับกำหนดการประชุมคณะกรรมการประกวดผลงานวิชาการ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 (23 ก.ค. 57 : 14.00 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0241/ว 238 ลว 23 ก.ค. 57 ขอเชิญประชุมสรุปผลการพัฒนา Service Plan เขตบริการสุขภาพที่ 5 (23 ก.ค. 57 : 13.00 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0204.05/ว 1067 ลว 22 ก.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เขตบริการสุขภาพที่ 5(กยข.) ครั้งที่ 6/2557 (2 ก.ค. 57 : 15.35 น.)

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม "การพัฒนากระบวนทัศน์ในการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ รุ่นที่ 11" (22 ก.ค. 57 : 10.14 น.)

ที่ สธ 0228.05.6/17472 ลว 18 ก.ค. 57 ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร ปี 2557   |   Download แบบบันที่ข้อมูล (22 ก.ค. 57 : 10.14 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ กจ 0032.001/1289 ลว 21 ก.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ CFO เขตบริการสุขภาพที่ 5 (21 ก.ค. 57 : 15.32 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0241/ว 231 ลว 21 ก.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมระบบรับภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (ICS) เขตบริการสุขภาพที่ 5 (21 ก.ค. 57 : 14.00 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0241/ว 230 ลว 21 ก.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกวดผลงานวิชาการ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 (21 ก.ค. 57 : 14.00 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0241/ว 229 ลว 21 ก.ค. 57 แจ้งยกเลิก การประเมินและคัดเลือกโครงการ/ กิจกรรมดีเด่นด้านสร้างสุขภาพวิถีพุทธและรักษาพยาบาลวิถีพุทธ ระดับเขต เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 [เรียน คณะกรรมการคัดเลือก] (21 ก.ค. 57 : 10.38 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0241/ว 228 ลว 21 ก.ค. 57 แจ้งยกเลิก การประเมินและคัดเลือกโครงการ/ กิจกรรมดีเด่นด้านสร้างสุขภาพวิถีพุทธและรักษาพยาบาลวิถีพุทธ ระดับเขต เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 (21 ก.ค. 57 : 10.38 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0241/ว 227 ลว 21 ก.ค. 57 ขอเชิญประชุม Service Plan สาขาตา (21 ก.ค. 57 : 09.52 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0241/ว 226 ลว 21 ก.ค. 57 ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะการออกกำลังกายฯ ปี 2557" (21 ก.ค. 57 : 09.22 น.)


ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0241/ว 225 ลว 18 ก.ค. 57 ขอความร่วมมือให้บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขของหน่วยบริการ (18 ก.ค. 57 : 18.02 น.)                                        555 Download Files สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (18 ก.ค. 57 : 18.02 น.)

ที่ สธ 0241/ว 224 ลว 18 ก.ค.57 ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 1 เขตบริการสุขภาพที่ 5 (18 ก.ค. 57 : 18.02 น.)


ที่ สธ 0204.05/ว 1029 ลว 15 ก.ค.57 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 5 (16 ก.ค. 57 : 18.02 น.)      

 ที่ สธ 0241/ว 220 ลว 16 ก.ค.57 ส่งสำเนาคำสั่งและเชิญประเมินและคัดเลือกโครงการ/ กิจกรรมดีเด่นด้านสร้างสุขภาพวิถีพุทธและรักษาพยาบาลวิถีพุทธระดับเขต เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 (16 ก.ค. 57 : 18.02 น.)

555 Download Files แนวทางประกอบการประกวดฯ

  ที่ สธ 0241/ว 219 ลว 16 ก.ค.57 การประเมินและคัดเลือกโครงการ/ กิจกรรมดีเด่นด้านสร้างสุขภาพวิถีพุทธและรักษาพยาบาลวิถีพุทธระดับเขต (16 ก.ค. 57 : 18.02 น.)


ที่ สธ 0241/ว 218 ลว 15 ก.ค.57 ขอเชิญประชุมสรุปผลการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้านบริการ เขตบริการสุขภาพที่ 5 (15 ก.ค. 57 : 16.02 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1012 ลว 15 ก.ค.57 ขอให้เร่งรัดบันทึกข้อมูลการให้บริการเข้าสู่ระบบ (15 ก.ค. 57 : 13.30 น.)


คณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ ที่ 5 ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557  และ  สรุปมติที่ประชุม ฯ  (14 ก.ค 57 : 20.45 น.) 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ (กยข.) เขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557  และ  มติที่ประชุม (14 ก.ค. 57 : 20.45 น.)


ที่ สธ 0204.05/ว 985 ลว 8 ก.ค.57 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมระบบรับภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข  เขตบริการสุขภาพที่ 5  (10 ก.ค. 57 : 14.00 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 983 ลว 8 ก.ค.57 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดผลงานวิชาการ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557  (10 ก.ค. 57 : 14.00 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1004 ลว 10 ก.ค.57 ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิระดับเขต  (10 ก.ค. 57 : 13.50 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 984 ลว 8 ก.ค.57 ขอส่งสำเนาคำสั่งและขอเชิญประชุม คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2558  (10 ก.ค. 57 : 12.22 น.)

ที่ สธ 0241/ว 211 ลว 9 ก.ค.57 ขอเชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาอุบัติเหตุ และ การทำ Trauma  audit  ระดับเขต ครั้งที่ 2 เขตบริการสุขภาพที่ 5  (10 ก.ค. 57 : 12.22 น.)

ที่ สธ 0241/ว 213 ลว 9 ก.ค.57 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ (ATLS) เขต 5  (10 ก.ค. 57 : 12.22 น.)

ที่ สธ 0241/ว 215 ลว 9 ก.ค.57 ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาอุบัติเหตุ เขตบริการสุขภาพที่ 5  (10 ก.ค. 57 : 12.22 น.)


ที่ สธ 0241/ว 210 ลว 8 ก.ค.57 ขอเชิญประชุมการจัดการฐานข้อมูลนอกเขตบริการ  (9 ก.ค. 57 : 18.22 น.)

55 รายงานการประชุมหารือการจัดเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 7 ก.ค.57 ณ รพ.พระจอมเกล้าฯ (9 ก.ค. 57 : 14.22 น.)

ที่ ปข 0032.203/ว 4535 ลว 8 ก.ค. 2557 เรื่องการนำเสนอผลงาน Service Plan 5 สาขาหลัก ปี 2557 และแผนการดำเนินงาน ปี 2558 (8 ก.ค. 57 : 15.45 น.)

ที่ สธ 0241/ ว 209 ลว 7 ก.ค. 2557 เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อผู้จัดการแผนงานโรคไต (CKD manager) (8 ก.ค. 57 : 15.45 น.)
                                                       555 Download Files แบบบันทึกรายชื่อ CKD manager

ที่ กจ. 0032.1/ ว 1170 ลว 7 ก.ค. 2557 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนผู้ตรวจสอบบัญชี (8 ก.ค. 57 : 15.11 น.) 

ที่ กจ. 0032.1/ ว 1187 ลว 7 ก.ค. 2557 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor) เขตบริการสุขภาพที่ 5 (8 ก.ค. 57 : 15.11 น.) 

ที่ กจ. 0032.1/ ว 1189 ลว 7 ก.ค. 2557 เรื่อง แจ้งแผนตรวจสอบบัญชี เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 (8 ก.ค. 57 : 15.11 น.) 

รวม Files ที่ประชุม Provider Board เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2557 [นโยบาย กสธ./ Better Service/ 3%LC/ PACs] (4 ก.ค. 57 : 12.00 น.) 

ที่ สธ 0241/ว 204 ลว 3 ก.ค.57 ขอเชิญประชุมหารือการจัดเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 35 (3 ก.ค. 57 : 11.00 น.) 

ที่ สธ 0241/ว 203 ลว 3 ก.ค.57 การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2557 รอบ 9 เดือน (3 ก.ค. 57 : 10.00 น.) 
                                              555 Download Files แบบรายงานผลการดำเนินงาน 9 เดือน     |    แบบรายงานผลงานระดับอำเภอ

ที่ สธ 0241/ว 202 ลว 3 ก.ค..57 ขอรายชื่อข้าราชการร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำแผนงบลงทุนสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการระดับปฐมภูมิ (3 ก.ค. 57 : 10.00 น.)

ที่ สธ 0241/ว 201 ลว 3 ก.ค.57 ขอความร่วมมือให้ กยข. เขตบริการสุขภาพที่ 5 รายงานผลการดำเนินงาน (3 ก.ค. 57 : 10.00 น.) 


ที่ สธ 0204.05/ว 576 ลว 30 มิ.ย.57 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการด้านกายภาพบำบัด เขตบริการสุขภาพที่ 5 (2 ก.ค. 57 : 10.10 น.) 


ใบนำส่งโทรสาร เลขที่ 74/2557 ลงวันที่ 1 ก.ค. 57 เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 6/2557 (1 ก.ค. 57 : 10.40 น.) 


ผลงานการตรวจมะเร็งปากมดลูก โครงการปี 2553 - 31 มีนาคม 2557 รายหน่วยบริการ/จังหวัด (ข้อมูลจาก focal point จ.ราชบุรี) (1 ก.ค. 57 : 10.40 น.) 

 

 

 

 

 

ที่ สธ 0204.05/ ว 1048 ลว 18 ก.ค.2557 ขอเชิญประชุมวิชาการเขตบริการสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2557  

ที่ สธ 0204.05/ ว 1050 ลว 18 ก.ค.2557 ขอเชิญร่วมทัศนศึกษาดูงาน  |  Download แบบสำรวจรายชื่อ

ตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ปี 2557

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204.05/ว 1116 ลว 31 ก.ค. 57 ขอเชิญคณะกรรมการประกวดผลงานวิชาการร่วมตัดสินผลงานวิชาการ เขตบริการสุขภาพที่ 5  (31 ก.ค. 57 : 21.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204.05/ว 1115 ลว 31 ก.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิชาการดีเด่นระดับเขต เขตบริการสุขภาพที่ 5  (31 ก.ค. 57 : 21.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204.05/ว 1114 ลว 31 ก.ค. 57 ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือหลักเกณฑ์การจัดสรรตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเป็นข้าราชการ  (31 ก.ค. 57 : 17.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 245 ลว 30 ก.ค. 57 ขอเชิญประชุมติดตามการดำเนินงาน Service Plan [4 ก.ค.57]   (30 ก.ค. 57 : 18.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204.05/ว 1093 ลว 29 ก.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 7/2557  (30 ก.ค. 57 : 10.30 น.)   

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204.05/ ว 1092 ลว 29 ก.ค. 57ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557” (29 ก.ค. 57 : 15.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204.05/ ว 1081 ลว 25 ก.ค. 57 ขอยกเลิกโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตบริการสุขภาพที่ 5 (28 ก.ค. 57 : 09.00 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0204.05/ว 1082 ลว 25 ก.ค. 57 แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาระบบบริการที่ดีขึ้นเพื่อประชาชน (Better Service)
เขตบริการสุขภาพที่ 5
(28 ก.ค. 57 : 09.00 น.)

  รวมไฟล์ชี้แจงนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข โดยท่านปลัดกระทรวง/รองปลัดกระทรวง เมื่อวันที่ 23 ก.ค.57 (25 ก.ค. 57 : 11.40 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0241/ว 240 ลว 24 ก.ค. 57 ขอปรับกำหนดการตรวจราชการฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (24 ก.ค. 57 : 10.20 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0241/ว 239 ลว 23 ก.ค. 57 ขอปรับกำหนดการประชุมคณะกรรมการประกวดผลงานวิชาการ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 (23 ก.ค. 57 : 14.00 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0241/ว 238 ลว 23 ก.ค. 57 ขอเชิญประชุมสรุปผลการพัฒนา Service Plan เขตบริการสุขภาพที่ 5 (23 ก.ค. 57 : 13.00 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0204.05/ว 1067 ลว 22 ก.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เขตบริการสุขภาพที่ 5(กยข.) ครั้งที่ 6/2557 (2 ก.ค. 57 : 15.35 น.)

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม "การพัฒนากระบวนทัศน์ในการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ รุ่นที่ 11" (22 ก.ค. 57 : 10.14 น.)

ที่ สธ 0228.05.6/17472 ลว 18 ก.ค. 57 ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร ปี 2557   |   Download แบบบันที่ข้อมูล (22 ก.ค. 57 : 10.14 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ กจ 0032.001/1289 ลว 21 ก.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ CFO เขตบริการสุขภาพที่ 5 (21 ก.ค. 57 : 15.32 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0241/ว 231 ลว 21 ก.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมระบบรับภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (ICS) เขตบริการสุขภาพที่ 5 (21 ก.ค. 57 : 14.00 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0241/ว 230 ลว 21 ก.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกวดผลงานวิชาการ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 (21 ก.ค. 57 : 14.00 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0241/ว 229 ลว 21 ก.ค. 57 แจ้งยกเลิก การประเมินและคัดเลือกโครงการ/ กิจกรรมดีเด่นด้านสร้างสุขภาพวิถีพุทธและรักษาพยาบาลวิถีพุทธ ระดับเขต เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 [เรียน คณะกรรมการคัดเลือก] (21 ก.ค. 57 : 10.38 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0241/ว 228 ลว 21 ก.ค. 57 แจ้งยกเลิก การประเมินและคัดเลือกโครงการ/ กิจกรรมดีเด่นด้านสร้างสุขภาพวิถีพุทธและรักษาพยาบาลวิถีพุทธ ระดับเขต เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 (21 ก.ค. 57 : 10.38 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0241/ว 227 ลว 21 ก.ค. 57 ขอเชิญประชุม Service Plan สาขาตา (21 ก.ค. 57 : 09.52 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0241/ว 226 ลว 21 ก.ค. 57 ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะการออกกำลังกายฯ ปี 2557" (21 ก.ค. 57 : 09.22 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0241/ว 225 ลว 18 ก.ค. 57 ขอความร่วมมือให้บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขของหน่วยบริการ (18 ก.ค. 57 : 18.02 น.)   555 Download Files สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (18 ก.ค. 57 : 18.02 น.)

ที่ สธ 0241/ว 224 ลว 18 ก.ค.57 ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 1 เขตบริการสุขภาพที่ 5 (18 ก.ค. 57 : 18.02 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1029 ลว 15 ก.ค.57 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 5 (16 ก.ค. 57 : 18.02 น.)      

 ที่ สธ 0241/ว 220 ลว 16 ก.ค.57 ส่งสำเนาคำสั่งและเชิญประเมินและคัดเลือกโครงการ/ กิจกรรมดีเด่นด้านสร้างสุขภาพวิถีพุทธและรักษาพยาบาลวิถีพุทธระดับเขต เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 (16 ก.ค. 57 : 18.02 น.)

555 Download Files แนวทางประกอบการประกวดฯ

  ที่ สธ 0241/ว 219 ลว 16 ก.ค.57 การประเมินและคัดเลือกโครงการ/ กิจกรรมดีเด่นด้านสร้างสุขภาพวิถีพุทธและรักษาพยาบาลวิถีพุทธระดับเขต (16 ก.ค. 57 : 18.02 น.)

ที่ สธ 0241/ว 218 ลว 15 ก.ค.57 ขอเชิญประชุมสรุปผลการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้านบริการ เขตบริการสุขภาพที่ 5 (15 ก.ค. 57 : 16.02 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1012 ลว 15 ก.ค.57 ขอให้เร่งรัดบันทึกข้อมูลการให้บริการเข้าสู่ระบบ (15 ก.ค. 57 : 13.30 น.)

คณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ ที่ 5 ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557  และ  สรุปมติที่ประชุม ฯ  (14 ก.ค 57 : 20.45 น.) 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ (กยข.) เขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557  และ  มติที่ประชุม (14 ก.ค. 57 : 20.45 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 985 ลว 8 ก.ค.57 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมระบบรับภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข  เขตบริการสุขภาพที่ 5  (10 ก.ค. 57 : 14.00 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 983 ลว 8 ก.ค.57 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดผลงานวิชาการ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557  (10 ก.ค. 57 : 14.00 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1004 ลว 10 ก.ค.57 ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิระดับเขต  (10 ก.ค. 57 : 13.50 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 984 ลว 8 ก.ค.57 ขอส่งสำเนาคำสั่งและขอเชิญประชุม คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2558  (10 ก.ค. 57 : 12.22 น.)

ที่ สธ 0241/ว 211 ลว 9 ก.ค.57 ขอเชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาอุบัติเหตุ และ การทำ Trauma  audit  ระดับเขต ครั้งที่ 2 เขตบริการสุขภาพที่ 5  (10 ก.ค. 57 : 12.22 น.)

ที่ สธ 0241/ว 213 ลว 9 ก.ค.57 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ (ATLS) เขต 5  (10 ก.ค. 57 : 12.22 น.)

ที่ สธ 0241/ว 215 ลว 9 ก.ค.57 ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาอุบัติเหตุ เขตบริการสุขภาพที่ 5  (10 ก.ค. 57 : 12.22 น.)

ที่ สธ 0241/ว 210 ลว 8 ก.ค.57 ขอเชิญประชุมการจัดการฐานข้อมูลนอกเขตบริการ  (9 ก.ค. 57 : 18.22 น.)

 55 รายงานการประชุมหารือการจัดเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 7 ก.ค.57 ณ รพ.พระจอมเกล้าฯ (9 ก.ค. 57 : 14.22 น.)

ที่ ปข 0032.203/ว 4535 ลว 8 ก.ค. 2557 เรื่องการนำเสนอผลงาน Service Plan 5 สาขาหลัก ปี 2557 และแผนการดำเนินงาน ปี 2558 (8 ก.ค. 57 : 15.45 น.)

ที่ สธ 0241/ ว 209 ลว 7 ก.ค. 2557 เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อผู้จัดการแผนงานโรคไต (CKD manager) (8 ก.ค. 57 : 15.45 น.)
                                                       555 Download Files แบบบันทึกรายชื่อ CKD manager

ที่ กจ. 0032.1/ ว 1170 ลว 7 ก.ค. 2557 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนผู้ตรวจสอบบัญชี (8 ก.ค. 57 : 15.11 น.) 

ที่ กจ. 0032.1/ ว 1187 ลว 7 ก.ค. 2557 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor) เขตบริการสุขภาพที่ 5 (8 ก.ค. 57 : 15.11 น.) 

ที่ กจ. 0032.1/ ว 1189 ลว 7 ก.ค. 2557 เรื่อง แจ้งแผนตรวจสอบบัญชี เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 (8 ก.ค. 57 : 15.11 น.) 

รวม Files ที่ประชุม Provider Board เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2557 [นโยบาย กสธ./ Better Service/ 3%LC/ PACs] (4 ก.ค. 57 : 12.00 น.) 

ที่ สธ 0241/ว 204 ลว 3 ก.ค.57 ขอเชิญประชุมหารือการจัดเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 35 (3 ก.ค. 57 : 11.00 น.) 

ที่ สธ 0241/ว 203 ลว 3 ก.ค.57 การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2557 รอบ 9 เดือน (3 ก.ค. 57 : 10.00 น.) 
                                              555 Download Files แบบรายงานผลการดำเนินงาน 9 เดือน      |    แบบรายงานผลงานระดับอำเภอ

ที่ สธ 0241/ว 202 ลว 3 ก.ค..57 ขอรายชื่อข้าราชการร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำแผนงบลงทุนสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการระดับปฐมภูมิ (3 ก.ค. 57 : 10.00 น.)

ที่ สธ 0241/ว 201 ลว 3 ก.ค.57 ขอความร่วมมือให้ กยข. เขตบริการสุขภาพที่ 5 รายงานผลการดำเนินงาน (3 ก.ค. 57 : 10.00 น.) 

ที่ สธ 0204.05/ว 576 ลว 30 มิ.ย.57 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการด้านกายภาพบำบัด เขตบริการสุขภาพที่ 5 (2 ก.ค. 57 : 10.10 น.) 

ใบนำส่งโทรสาร เลขที่ 74/2557 ลงวันที่ 1 ก.ค. 57 เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 6/2557 (1 ก.ค. 57 : 10.40 น.) 

ผลงานการตรวจมะเร็งปากมดลูก โครงการปี 2553 - 31 มีนาคม 2557 รายหน่วยบริการ/จังหวัด (ข้อมูลจาก focal point จ.ราชบุรี) (1 ก.ค. 57 : 10.40 น.) 

ไฟล์ตัวอย่าง Fast Track Trauma จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (จากที่ประชุม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557) (30 มิ.ย. 57 : 21.59 น.) 

Trauma KPI 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 5 (30 มิ.ย. 57 : 21.59 น.) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลอุดรธานีขอเชิญประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 2 เรื่องมิติใหม่ของบุคลากรสาธารณสุขอีสานขานรับการปฏิรูป


ด่วน...! ประชาสัมพันธ์โควตาแพทย์ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558

555 Download Files เพื่อพิมพ์นำเรียนผู้บังคับบัญชา


รูปเล่ม...! สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ฯ รอบที่ 1 ประจำปี 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 5    (27 มิ.ย. 57 : 10.00 น.) 

ที่ สธ 0204.05/ว 899 ลว 26 มิ.ย.57ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาระบบบริการที่ดีขึ้นเพื่อประชาชน (Better Service) เขตบริการสุขภาพที่ 5 (26 มิ.ย. 57 : 13.40 น.) 

การพิมพ์หนังสือราชการอย่างถูกต้องด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อเสนอให้ท่านผู้ตรวจราชการลงนาม (24 มิ.ย. 57 : 17.21 น.) 

ที่ สธ 0204.05/ว 876 ลว 23 มิ.ย.57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 6 / 2557 [1 ก.ค. 57] (24 มิ.ย. 57 : 09.31 น.) 


ที่ สธ 0204.05/ว 878 ลว 24 มิ.ย.57 ส่งสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ภาพรวมเขตบริการสุขภาพที่ 5 รอบที่ 1 ประจำปี 2557 (24 มิ.ย. 57 : 09.41 น.) 

ที่ สธ 0241/ว 193 ลว 24 มิ.ย.57 ส่งสำเนาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตบริการสุขภาพที่ 5 [Tele Conference] (24 มิ.ย. 57 : 09.31 น.) 

ที่ สธ 0204.05/ว 877 ลว 24 มิ.ย.57 ขอเชิญประชุมสรุปผลการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้านบริการ เขตบริการสุขภาพที่ 5[2 ก.ค. 57] (24 มิ.ย. 57 : 09.31 น.) 

ที่ สธ 0204.05/ว 867 ลว 20 มิ.ย.57 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อ เขตบริการสุขภาพที่ 5 (23 มิ.ย. 57 : 09.31 น.) 

ที่ สธ 0204.05/ว 868 ลว 20 มิ.ย.57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เขตบริการสุขภาพที่ 5 (กยข.) ครั้งที่ 5/2557 (23 มิ.ย. 57 : 09.31 น.) 


ที่ สธ 0241/ว 190 ลว 20 มิ.ย.57 ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบข้อมูล เขตบริการสุขภาพที่ 5 (20 มิ.ย. 57 : 18.31 น.)   

ที่ สธ 0241/ว 188 ลว 19 มิ.ย.57 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดระดับเขต เขตบริการสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2557 (19 มิ.ย. 57 : 13.31 น.)
   (แก้ไขการประกวดเป็นวันที่ 6 สิงหาคม 2557)


ที่ สธ 0241/ว 179 ลว 18 มิ.ย.57 ขอเชิญประชุมปฐมนิเทศชี้แจง “หลักสูตรการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ
(District Health System Management Learning : DHML) ในเขตบริการสุขภาพที่ 5”
(18 มิ.ย. 57 : 13.31 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 856 ลว 16 มิ.ย.57 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย เขตบริการสุขภาพที่ 5 (เพิ่มเติม) (17 มิ.ย. 57 : 14.00 น.)

ทำเนียบผู้บริหารฯ เขตบริการสุขภาพที่ 5 [รวบรวม พฤษภาคม 2557] (14 มิ.ย. 57 : 13.16 น.)

ที่ กจ 0032/ว 1004 ลว 11 มิ.ย.57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ CFO ระดับเขต [17 มิ.ย. 27 : 13.00 น. รพ.โพธาราม] (11 มิ.ย. 57 : 13.31 น.)

ที่ สธ 0241/ว 175 ลว 11 มิ.ย.57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service plan ) ระดับเขต สาขา NCDs (11 มิ.ย. 57 : 13.31 น.)

ที่ สธ 0241/ว 172 ลว 10 มิ.ย.57 ขอปรับปรุงนิยามความหมายตัวชี้วัดระดับเขต เขตบริการสุขภาพที่ 5 (11 มิ.ย. 57 : 13.31 น.)

แผนยุทธศาสตร์สุขภาพ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 ฉบับตีพิมพ์ ครั้งที่ 2 เมษายน 2557 (9 มิถุนายน 57 : 10.00 น.)

คณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ ที่ 5 ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557  และ  สรุปมติที่ประชุม ฯ  (9 มิ.ย. 57 : 11.33 น.) 

ที่ สธ 0204.05/ว 522 ลว 6 มิ.ย.57 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน Service plan เขตบริการสุขภาพที่ 5 (ปรับปรุง) (9 มิ.ย. 57 : 08.31 น.)

เอกสารประชุมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุข วันที่ 5 มิ.ย. 2557 โรงแรมริชมอนด์ (6 มิ.ย. 57 : 21.50 น.)


ที่ สธ 0241/ว 162 ลว 5 มิ.ย. 57 การบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์การบริการผู้ป่วยโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ (5 มิ.ย. 57 : 11.31 น.)

ที่ สธ 0241/ว 163 ลว 5 มิ.ย. 57 ขอเชิญประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2 ประจำปี 2557 (5 มิ.ย. 57 : 08.31 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 776 ลว 2 มิ.ย.57 ส่งสำเนาแต่งตั้งคณะทำงานการเงินการคลังสุขภาพ (CFO) เขตบริการสุขภาพที่ 5 (5 มิ.ย. 57 : 08.31 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 779 ลว 2 มิ.ย.57 ขอเชิญประชุมเพื่อหารือเรื่อง การบริหารอัตรากำลังคนด้านสุขภาพ (4 มิ.ย. 57 : 08.31 น.)

การทำงานกับประชากร DBPop (Case study จากกรณีการประเมินพัฒนาการเด็ก) (4 มิ.ย. 57 : 08.31 น.)

ตัวชี้วัด Trauma เขตบรการสุขภาพที่ 5 (3 มิ.ย. 57 : 22.31 น.)

นโยบาย กสธ. นำเสนอ ผู้บัญชาการทหารเรือ    และ  สรุปการดำเนินงานของเขตฯ 5 เสนอ ปลัดฯ เมื่อ 3 มิ.ย.57 (3 มิ.ย. 57 : 22.31 น.)

ที่ สธ 0436.2/2275 ลว 21 พ.ค. 57 สถานการณ์และแนวทางมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ H1N1 (3 มิ.ย. 57 : 10.31 น.)

ที่ สธ 0241/ว 147 ลว 30 พ.ค. 57 ขอเชิญประชุมสรุปผลการติดตามผลการพัฒนาระบบข้อมูล (30 พ.ค. 57 : 10.31 น.)

ที่ สธ 0241/ว 148 ลว 30 พ.ค. 57 ขอเชิญประชุมเตรียมการชี้แจงแผนงบลงทุน ภายใต้ Service Plan ปี 2558-2560 (เรียน ผอ.รพศ./ท. ทุกแห่ง) (30 พ.ค. 57 : 12.51 น.)
                                                                              555 Download สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (แผนงบลงทุน ปี 2558-2560)

ที่ สธ 0241/ว 146 ลว 30 พ.ค. 57 ขอเชิญเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน (เรียน นพ.สสจ. ทุกจังหวัด) (30 พ.ค. 57 : 10.31 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 748 ลว 28 พ.ค.57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 5 / 2557  (28 พ.ค. 57 : 11.45 น.)

ที่ สธ 0241/ว 142 ลว 21 พ.ค. 57 การขับเคลื่อนเขตบริการสุขภาพ (เรียน นพ.สสจ. ทุกจังหวัด) (27 พ.ค. 57 : 09.51 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 720 ลว 21 พ.ค.57 ขอเชิญประชุมพิจารณาทบทวนและเตรียมการชี้แจงแผนงบลงทุนฯ ปี 2558-2560  (21 พ.ค. 57 : 21.04 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 692 ลว 20 พ.ค.57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เขตบริการสุขภาพที่ 5 (กยข.) ครั้งที่ 5/2557 (20 พ.ค. 57 : 14.20 น.)

ที่ สธ 0241/ว 137 ลว 19 พ.ค. 57 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบข้อมูล เขตบริการสุขภาพที่ 5 (19 พ.ค. 57 : 15.51 น.)

(ร่าง) หนังสือเชิญประชุมชี้แจงเรื่อง FTE สายวิชาชีพ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557  ณ  รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี(16 พ.ค. 57 : 17.40 น.)

Excel File ช่วยระบุวันเดือนปีสำหรับการค้นหาประชากรเป้าหมายรับการประเมินพัฒนาการรายเดือน(16 พ.ค. 57 : 12.00 น.)

555การประชุมคณะกรรมการ CFO เขตฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 12 พ.ค.57(16 พ.ค. 57 : 08.20 น.)

rrr

555 Download แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล


ที่ สธ 0201.035/ว 449 ลว 7 พ.ค.57 กลุ่ม บค. ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน จ ประชุม วันที่ 16 พ.ค. 57 ณ รพ.พระจอมเกล้า(13 พ.ค. 57 : 11.20 น.)

555 เพิ่มเติมไฟล์ Time Daily (15 พ.ค.2557)


ที่ สธ 0204.05/ว 618 ลว 12 พ.ค.57 ส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ (INFOSAN)(12 พ.ค. 57 : 14.20 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 380 ลว 28 มี.ค.57 แจ้งตัวชี้วัดระดับเขตบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 5(12 พ.ค. 57 : 10.50 น.) 

ที่ สธ 0241/ว 125 ลว 8 พ.ค. 57 ติดตามการดำเนินงานการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P)  (8 พ.ค. 57 : 23.50 น.)

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ (กยข.) เขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557  และ  มติที่ประชุม (8 พ.ค. 57 : 23.50 น.)

ที่ ปข 0032.005/ว 1580 ลว 7 พ.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะทำงานการเงินการคลัง (CFO) ระดับเขต ครั้งที่ 2/2557   (8 พ.ค. 57 : 11.50 น.) 

คณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ ที่ 5 ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557   และ    สรุปมติที่ประชุม ฯ (7 พ.ค. 57 : 23.00 น.) 

ที่ สธ 0241/ว 113 ลว 2 พ.ค. 57 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์สาธารณภัยด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กรณีชุมนุมทางการเมือง (ขอรายชื่อผู้ปฏิบัิตงาน ทีม ALS หรือ Mini MERT) (2 พ.ค. 57 : 23.00 น.) 


ที่ สธ 0204.05/ว 561 ลว 2 พ.ค.57 แจ้งกำหนดการติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 5(2 พ.ค. 57 : 18.00 น.) M&E PP

ที่ สธ 0204.05/ว 560 ลว 2 พ.ค.57 แจ้งกำหนดการและแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 2 ประจำปี 2557(2 พ.ค. 57 : 18.00 น.) 

555 Download รายละเอียดกำหนดการ พื้นที่รับประเมิน และ ห้องประชุม รายจังหวัด


ที่ สธ 0241/ว 112 ลว 2 พ.ค. 57 ขอความร่วมมือในการคัดเลือกโรงพยาบาลที่จัดกิจกรรมนันทนาการดีเด่น  (2 พ.ค. 57 : 18.00 น.) 

ที่ สธ 0241/ว 110-111  ลว 2 พ.ค. 57 ขอเชิญประชุมกรรมการพิจารณากำลังคนด้านการแพทย์ และ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและส่งแผนความต้องการแพทย์ประจำบ้าน(2 พ.ค. 57 : 18.00 น.) 
                                                             555 Download แบบฟอร์มแผนความต้องการแพทย์ประจำบ้าน

ที่ สธ 0204.05/ว 551 ลว 2 พ.ค.57 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย เขตบริการสุขภาพที่ 5 (2 พ.ค. 57 : 14.09 น.) 

ที่ สธ 0614/ว 01041 ลว 23 เม.ย.57 เรียน ผอ.รพ.ทุกแห่ง เรื่องขอความร่วมมือในการเก็บปัสสาวะหญิงฝากครรภ์ครั้งแรก (2 พ.ค. 57 : 14.00 น.)  

ที่ สธ 0241/ว 109  ลว 2 พ.ค. 57 ส่งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะการออกกำลังกายของบุคลากรสาธารณสุขในเขตบริการสุขภาพที่ 5(2 พ.ค. 57 : 11.00 น.)


ที่ สธ 0204.05/ว 546 ลว 1 พ.ค.57 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ (INFOSAN) เขตบริการสุขภาพที่ 5(1 พ.ค. 57 : 17.00 น.)  

ที่ สธ 0241/ว 108 ลว 1 พ.ค. 57 ขอให้ส่งผู้แทน พกส. ระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทน พกส.ระดับเขต เขตบริการสุขภาพที่ 5 (1 พ.ค. 57 : 14.00 น.)   

แบบฟอร์ม ขอข้อมูลพื้นที่ัรับการ M&E (ตรวจราชการรอบที่ 2/2557) (1 พ.ค. 57 : 12.00 น.)

ข้อมูลรายงานสถานการณ์ ILI เขตบริการสุขภาพที่ 5 (Wks17) โดย สคร. 4 ราชบุร ี(1 พ.ค. 57 : 11.00 น.)

รวมไฟล์นำเสนอในที่ประชุมชี้แจง CUP Management เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ณ รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี (1 พ.ค. 57 : 09.00 น.)

คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินฯ และแผนการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย เขตบริการสุขภาพที่ 5(29 เม.ย. 57 : 08.20 น.)

ที่ สธ 0204.05/ ว 497 ลว 21 เม.ย. 57 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP Management) (21 เม.ย. 57 : 11.00 น.)
                                                                                             (29-4-57 : 11.20 น.)


สรุปผลการประชุม และ หลักสูตรอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารจัดการบริการสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการ (Teenage Manager) (24 เม.ย. 57 : 17.00 น.)

ปข 0032.2/2545 ลว 31 เม.ย. 57 ขอเชิญประชุมติดตามผลการดาเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (23 เม.ย. 57 : 11.00 น.)


ที่ สธ 0204.05/ ว 498 ลว 21 เม.ย. 57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 4 / 2557 (21 เม.ย. 57 : 11.00 น.)


ที่ สธ 0204.05/ ว 499 ลว 21 เม.ย. 57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เขตบริการสุขภาพที่ 5 (กยข.) ครั้งที่ 4/2557 (21 เม.ย. 57 : 11.00 น.)

ที่ สธ 0241/ ว ลว 21 เม.ย. 57 แจ้งเลื่อนโครงการออกกำลังกาย(การแข่งขันกีฬา) เขตบริการสุขภาพที่ 5   (21 เม.ย. 57 : 10.10 น.)

พบ 0032.2/ว. 1882 ลว 17 เม.ย. 57 ขอเชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการ สาขาทารกแรกเกิด (17 เม.ย. 57 : 17.30 น.)
ที่ สธ 0241/ ว 96  ลว 11  เม.ย. 57 ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 รอบ 6 เดือน   (11 เม.ย. 57 : 12.30 น.)
                                             555 Download   แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน


ที่ สธ 0204.05/ ว 470  ลว 11 เม.ย. 57 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมระบบรับสถานการณ์สาธารณภัย และสำเนาคำสั่งคณะทำงานศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 5 (11 เม.ย. 57 : 17.30 น.)


ที่ สธ 0241/ ว 98  ลว 11  เม.ย. 57 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาตาและไต (11 เม.ย. 57 : 15.40 น.)

ที่ สธ 0241/ ว 97  ลว 11  เม.ย. 57 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) (11 เม.ย. 57 : 15.40 น.)


ที่ สธ 0241/ ว 95  ลว 10  เม.ย. 57 การกำหนดโครงสร้างศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับจังหวัด และระดับหน่วยบริการ (ICS)   (10 เม.ย. 57 : 13.00 น.)
                                             555 Download   แบบโครงสร้างศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับจังหวัด และระดับหน่วยบริการ
                                             555 Download   สรุปประเด็นสำคัญการประชุม ICS

ที่ สธ 0204.05/ ว 462  ลว 10  เม.ย. 57 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะการออกกำลังกายของบุคลากรสาธารณสุข เขตบริการสุขภาที่ 5 ประจำปี 2557   (10 เม.ย. 57 : 10.00 น.)

ที่ สธ 0204.05/ ว 463  ลว 10  เม.ย. 57 การตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในการดูแลผู้บาดเจ็บในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 (10 เม.ย. 57 : 10.00 น.)

ที่ สธ 0241/ว 94 ลว 9 เม.ย.57 ขอเชิญประชุมหารือการจัดกีฬาสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 5 (9 เม.ย. 57 : 16.00 น.)


รวมไฟล์แนวทางดำเนินการ, นวัตกรรม และข้อสรุปจากการประชุม Service Plan ณ รพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี [เมื่อ 3 เม.ย.57] (8 เม.ย. 57 : 10.30 น.)

ที่ สธ 0204.05/ ว 431 ลว 4 เม.ย. 57 การเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 และสถานการณ์ฉุกเฉินจากการชุมนุมทางการเมือง (4 เม.ย. 57 : 18.30 น.)

ที่ สธ 0204.05/ ว 432 ลว 4 เม.ย. 57 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากการชุมนุมทางการเมือง (4 เม.ย. 57 : 10.30 น.)


ที่ สธ 0241/ว 90 ลว 2 เม.ย.57 ขอเชิญประชุมพิจารณาการจัดระบบ ICS เขตบริการสุขภาพที่ 5  (2 เม.ย. 57 : 17.10 น.)

ที่ สธ 0241/ว 89 ลว 2 เม.ย.57 ขอเชิญประชุมหารือกรอบแนวทางการบริหารจัดการระดับอำเภอ (CUP Management)  (2 เม.ย. 57 : 17.10 น.)


ที่ สธ 0204.05/ว 336 ลว 31 มี.ค.57 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการเสริมศักยภาพแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ในการบริการประชาชนและตอบสนอง Service Plan ของหน่วยงาน  ประจำปีงบประมาณ 2557(31 มี.ค. 57 : 15.36 น.)

ที่ สธ 0241/ว 85 ลว 28 มี.ค. 57 ขอเชิญประชุมติดตาม Service Plan สาขาอุบัติเหตุ และเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์  (28 มี.ค. 57 : 13.10 น.)

ที่ สธ 0241/ว 86 ลว 28 มี.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตบริการสุขภาพที่  5 (28 มี.ค. 57 : 11.31 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 389 ลว 28 มี.ค.57 ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานจัดทำคู่มือพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เขตบริการสุขภาพที่ 5 (28 มี.ค. 57 : 13.10 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 376 ลว 27 มี.ค.57 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติโครงการเสริมศักยภาพแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรฯ ปี 2557 (27 มี.ค. 57 : 09.35 น.)

รวมไฟล์นำเสนอในที่ประชุม กยข. ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 (26 มี.ค. 57 : 21.25 น.)


ที่ กจ. 0032.201.6/79/2057 ลว 21 มี.ค.57 การตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเพื่อพิจารณาแผนงบลงทุน ปี 2559-2560 (25 มี.ค. 57 : 08.31 น.)
                                                                   555 Download  สิ่งที่ส่งมาด้วยทั้งหมด

ที่ สธ 0241/ว 79 ลว 24 มี.ค. 57 ขอความร่วมมือตรวจสอบ/ส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาโควตาแพทย์ประจำบ้าน ปี 2558 (25 มี.ค. 57 : 08.31 น.)

(เล่ม) แผนยุทธศาสตร์สุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี พ.ศ.2557 (5 Flagship Projects) (25 มี.ค. 57 : 08.31 น.)

รวมไฟล์ประชุมสรุปผลการตรวจราชการ ที่เดอะริชชี่ รีสอร์ท สวนผึ้ง (21 มี.ค. 57 : 18.31 น.)


ที่ สธ 0241/ว 77 ลว 19 มี.ค. 57 ส่งคำสั่งและขอเชิญประชุมขอเชิญประชุม คทง. พิจารณาข้อมูลแพทย์ประจำบ้าน (19 มี.ค. 57 : 18.31 น.)

ที่ สธ 004.051/ว 328 ลว 18 มี.ค. 57 แจ้งอนุมัติโอนเงินงบประมาณงบอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2557 (19 มี.ค. 57 : 10.30 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 327 ลว 18 มี.ค. 57 ขอเชิญประชุม คณะกรรมการวิชาการเขต ครั้งที่ 2/2557 [27 มีนาคม 57] (19 มี.ค. 57 : 10.00 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 326 ลว 18 มี.ค. 57 ขอเชิญประชุม กยข. ครั้งที่ 3/2557 [26 มีนาคม 57] (19 มี.ค. 57 : 10.00 น.)


 ที่ สธ 0204.05/ว 318 ลว 18 มี.ค.57 ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำคู่มือพัฒนาระบบ PCU [27 มีนาคม 57]  (18 มี.ค. 57 : 13.52 น.)

 ที่ สธ 0204.05/ว 313 ลว 17 มี.ค.57 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบข้อมูล [27-28 มีนาคม 57] (17 มี.ค. 57 : 21.13 น.)


ที่ สธ 0032.201.6/70/1823 ลว 14 มี.ค. 57 ขอเชิญประชุมพิจารณาแผนงบลงทุน (งบค่าเสื่อม 20%) [18 มีนาคม 57]   (14 มี.ค. 57 : 17.43 น.)

คณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ ที่ 5 ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557   และ    สรุปมติที่ประชุม ฯ (14 มี.ค. 57 : 16.31 น.)

ที่ สธ 0241/ว 61 ลว 14 มี.ค. 57 ขอเชิญประชุม Service Plan สาขาตา และ ไต [21 มีนาคม 57]   (14 มี.ค. 57 : 13.31 น.)

ที่ ปข 0032.005/ว 817 ลว 14 มี.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะทำงานการเงินการคลัง(CFO) ระดับเขต ครั้งที่ 1/2557   (14 มี.ค. 57 : 10.30 น.)

ที่ ปข 0032.005/ว 815 ลว 14 มี.ค. 57 การส่งข้อมูลต้นทุนบริการ Unit Cost ของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ปี 2556   (14 มี.ค. 57 : 09.50 น.)


คณะกรรมการยุทธศาสตร์ (กยข.) เขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2557 และ  มติที่ประชุม (13 มี.ค. 57 : 17.00 น.)

 ที่ สธ 0204.05/ว 295 ลว 12 มี.ค.57 แจ้งโอนงบประมาณประจำปี 2557 ตามยุทธศาสตร์สนับสนุนการดำเนินงานของส่วนภูมิภาค เขตบริการสุขภาพที่ 5 (ครั้งที่ 1)   (13 มี.ค. 57 : 11.50 น.)Click เลยครับ >>> สบรส.ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูล รพ. เพื่อการจัดสรรทรัพยากร และการยกฐานะ รพ.
ตรวจสอบ ยืนยันส่งให้เขตฯ ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2557

ดูผลการตรวจสอบ/แก้ไข

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม / สัมมนา   (11 มี.ค. 57 : 15.20 น.)

ที่ สธ 0241/ว 54 ลว 11 มี.ค. 57 ขอเชิญประชุมมาตรการสาธารณภัยและการส่งต่อ เขตบริการสุขภาพที่ 5   (11 มี.ค. 57 : 15.20 น.)

 ที่ สธ 0204.05/ว 278 ลว 11 มี.ค.57 แนวทางการดำเนินงานการเงินการคลังสุขภาพ (CFO) เขตบริการสุขภาพที่ 5    (11 มี.ค. 57 : 09.50 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 282 ลว 11 มี.ค.57 ขอเชิญประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวง รอบที่ 1 ปี 2557 (11 มี.ค. 57 : 09.50 น.)
                                                        ดูข้อมูลผู้ตรวจราชการกรม / ผู้นิเทศงาน ที่ลงทะเบียนแล้ว


ที่ สธ 0204.05/ว 279 ลว 11 มี.ค.57 แจ้งรายชื่อผู้จัดการแผนงานส่งเสริมป้องกัน (PM.) ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ (11 มี.ค. 57 : 09.50 น.)

555   PM ระดับจังหวัด |  MCH Manager  |  Childhood Manager  |  Teenage Manager  |  NCD Manager  |  Aging Manager  |   All in


ที่ สธ 0204.05/ว 277 ลว 11 มี.ค.57 การคัดกรองปัญหาสุขภาพผู้สูงอาย (11 มี.ค. 57 : 09.50 น.)

555  รวม Files แบบคัดกรอง แบบรายงาน และ FlowChart การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอาย


ที่ สธ 0204.05/ว 280 ลว 11 มี.ค.57 การจัดกิจกรรมสัปดาห์ "วันโรคไตและสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม" (11 มี.ค. 57 : 09.50 น.)

ที่ สธ 0241/ว 53 ลว 10 มี.ค. 57 ขอเชิญประชุมแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย และระบบข้อมูล (10 มี.ค. 57 : 09.24 น.)


ที่ สธ 0241/ว 52 ลว 5 มี.ค. 57 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำระบบบริหารจัดการและการพัฒนาชุดข้อมูล ชุดที่ 1 ระยะที่ 3” (5 มี.ค. 57 : 14.24 น.)

ที่ สธ 0241/ว 51 ลว 5 มี.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารยาและเวชภัณฑ์ เขตฯ 5 ครั้งที่ 2/2557 (5 มี.ค. 57 : 04.04 น.)


ที่ สธ 0241/ว 50 ลว 4 มี.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์เขตบริการสุขภาพ ด้านบริการ เขตฯ 5 (4 มี.ค. 57 : 15.45 น.)

สธ 0241/ว 48 ลว 3 มี.ค.57 ขอเชิญประชุมหารือรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ NCD เขตบริการสุขภาพที่ 5 (3 มี.ค. 57 : 15.45 น.)

สธ 0241/ว 44 ลว 24 ก.พ. 57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณากำลังคนด้านการแพทย์ เขตบริการสุขภาพที่ 5 (28 ก.พ. 57 : 21.25 น.)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (28 ก.พ. 57 : 21.25 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 235 ลว 26 ก.พ.57 ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 3/2557 (28 ก.พ. 57 : 14.45 น.)
  ที่ สธ 0204.05/ว 230 ลว 26 ก.พ.57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 3/2557 (26 ก.พ. 57 : 11.25 น.)


ที่ ปข 0032.005/ว 595 ลว 24 ก.พ. 57 ส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ CFO เขตบริการสุขภาพที่ 5 (26 ก.พ. 57 : 11.25 น.)

สธ 0241/ว 45 ลว 25 ก.พ. 57 ขอเชิญเข้าร่วมให้ข้อมูลการศึกษากระบวนการทำงาน เขตบริการสุขภาพที่ 5 (25 ก.พ. 57 : 16.25 น.)


ที่ สธ 0204.05/ว 213 ลว 24 ก.พ. 57 แจ้งข้อเสนอ ประกาศราคาอ้างอิง และรายการจัดซื้อร่วมวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 (24 ก.พ. 57 : 11.45 น.)  [พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 3] 


ที่ สธ 0204.05/ว 211 ลว 21 ก.พ. 57 ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำคู่มือพัฒนา PCU (21 ก.พ. 57 : 16.04 น.)

Files นำเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการ CFO เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 57 ณ รพ.ปากท่อ (19 ก.พ. 57 : 10.20 น.)

ที่ สธ 0204/ว 40 ลว 19 ก.พ. 57 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพิจารณาแผนงบลงทุนของหน่วยบริการระดับตติยภูมิ เขตบริการสุขภาพที่ 5 [21 ก.พ. 57 เวลา 10.00-16.30 น. ณ รพ.พหลฯ] (19 ก.พ. 57 : 10.20 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 188 ลว 18 ก.พ. 57 ขอเชิญประชุม กยข. ครั้งที่ 2/2557 [25 ก.พ. 57 เวลา 13.30 น. ณ รพ.พหลฯ] (18 ก.พ. 57 : 13.20 น.)

ที่ ปข 0032.005/ว 449 ลว 11 ก.พ. 57 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ CFO เขตบริการสุขภาพที่ 5 (17 ก.พ. 57 : 15.39 น.)

ที่ สธ 0204.05/170 ลว 17 ก.พ. 57 ชี้แจงการจัดทำบัญชีและรายงานเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ของสถานพยาบาลรัฐ (17 ก.พ. 57 : 11.17 น.)

ที่ สธ 0204.05/169 ลว 17 ก.พ. 57 ขอความร่วมมือในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำเกลือที่องค์การเภสัชกรรมสำรองไว้จำหน่าย (17 ก.พ. 57 : 11.17 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 166 ลว 12 ก.พ. 57 ขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบบัญชี Auditor ในระดับจังหวัด (12 ก.พ. 57 : 13.47 น.)
                                              555 Download  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ที่ พบ 0032.2/ว 00536 ลว 3 ก.พ. 57 ขอเชิญประชุม Service plan สาขาทารกแรกเกิด (17 ก.พ.57) (11 ก.พ. 57 : 21.47 น.)

คณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ ที่ 5 ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 57   |   สรุปมติที่ประชุม ฯ   (10 ก.พ. 57 : 23.39 น.)

ที่ ปข 0032.005/ว 380 ลว 7 ก.พ. 57 ขอเชิญประชุมหารือ คณะทำงาน CFO ระดับเขต(18 ก.พ.57 บ่าย) (7 ก.พ. 57 : 20.39 น.)

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ (กยข.) เขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2557 และ  มติที่ประชุม   (7 ก.พ. 57 : 16.39 น.)

บทบาทภาระกิจของจังหวัด Focal  point (โดย มพ.พิศักดิ์ องค์สิริมงคล) (7 ก.พ. 57 : 15.59 น.)

รวมไฟล์สรุปข้อมูลเก่า และแบบฟอร์มเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่ ของคณะทำงาน Service plan สาขาทารกแรกเกิด (5 ก.พ. 57 : 23.59 น.)

สธ 0241/ว 38 ลว 5 ก.พ. 57 ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อ (5 ก.พ. 57 : 23.25 น.)

สธ 0204.05/ว 153 ลว 5 ก.พ. 57 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตร และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ของโรงพยาบาลสังกัด สป. ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 (5 ก.พ. 57 : 23.25 น.)

สธ 0204.05/ว 154 ลว 5 ก.พ. 57 เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแผนงบลงทุน ของหน่วยบริการระดับตติยภมิ (5 ก.พ. 57 : 22.25 น.)

สธ 0204.05/ว 155 ลว 5 ก.พ. 57 เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ของหน่วยบริการระดับทุติยภูม (5 ก.พ. 57 : 22.25 น.)

สธ 0204.05/ว 147 ลว 3 ก.พ. 57 เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำลังคนด้านการแพทย์ เขตบริการสุขภาพที่ 5 (3 ก.พ. 57 : 21.55 น.)

ผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ภาคกลาง ประจำปี 2557 (3 ก.พ. 57 : 15.27 น.)

การประชุมคณะกรรมการวิชาการ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 (30 ม.ค.57 : 23.45 น.)

การประชุมคณะกรรมการวิชาการ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 (30 ม.ค.57 : 23.25 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 98 ลว 29 ม.ค.57 ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานจัดทำคู่มือพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (30 ม.ค.57 : 09.25 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 100 ลว 29 ม.ค.57 ขอเชิญประชุมคัดเลือกกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข   (30 ม.ค.57 : 09.25 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 125 ลว 29 ม.ค.57 แจ้งอนุมัติให้ ขรก. เข้ารับการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 16   (29 ม.ค.57 : 17.20 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 96 ลว 29 ม.ค.57  ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพด้านส่งเสริมป้องกัน ปี 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 5  (29 ม.ค.57 : 11.20 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 91 ลว 28 ม.ค.57  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2557 (29 ม.ค.57 : 11.20 น.)

คณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ ที่ 5 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 57   |   สรุปมติที่ประชุม ฯ  (26 ม.ค.57 : 13.23 น.)


ที่ สธ 0204.05/ว 64 ลว 23 ม.ค.57 การสำรวจ/ส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาโควคาแพทย์ประจำบ้าน ปี 2558 (27 ม.ค.57 : 10.00 น.)

555 Download  แบบรวบรวมข้อมูลความต้องการแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2558


เอกสารรูปเล่ม แผนสุขภาพ รับการตรวจราชการรอบที่ 1/2557 ของ สสจ.สมุทรสงคราม  (26 ม.ค.57 : 17.23 น.)

ที่ สธ 0241/ว 35 ลว 24 ม.ค.57 ขอเชิญประชุมพิจารณาทบทวนการดำเนินงานจัดกรอบ พกส. [28 ม.ค. 57] (24 ม.ค.57 : 16.58 น.)

ที่ สธ 0241/ว 33 ลว 24 ม.ค.57 ขอเชิญประชุม Focal point เพื่อขับเคลื่อนแผน PP [28 ม.ค. 57] (24 ม.ค.57 : 09.58 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 65 ลว 23 ม.ค.57 ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบข้อมูล (23 ม.ค.57 : 10.43 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 63 ลว 23 ม.ค.57 ขอเชิญประชุมวางแผนดำเนินการพัฒนาบุคลากรฯ (23 ม.ค.57 : 10.43 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 96 ลว 20 ม.ค.57 เร่งรัดการขออนุมัติกรอบ พกส. และบันทึกข้อมูลที่เกินกว่า FTE (23 ม.ค.57 : 10.43 น.)

ที่ สธ 0241/ว 28 ลว 17 ม.ค.57 ขอเชิญ(ประธาน/เลขา) ประชุมติดตามผล Service Plan [24 ม.ค.57] (23 ม.ค.57 : 10.43 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 24 ลว 21 ม.ค.57 ขอเชิญประชุม กยข. ครั้งที่ 1/2557 [27 ม.ค.57 เวลา 13.30 น. ณ รพ.หัวหิน] (21 ม.ค.57 : 12.23 น.)

ที่ สธ 0241/ว 24 ลว 15 ม.ค.57 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากยุบสภา (20 ม.ค.57 : 21.23 น.)

ที่ สธ 0241/ว 30 ลว 20 ม.ค.57 การติดตามความก้าวหน้าผลการพัฒนาระบบบริการระดับเขต (20 ม.ค.57 : 21.23 น.)

ที่ สธ 0241/ว 25 ลว 15 ม.ค.57 ขอข้อมูลสถานการณ์ กรณีชุมนุมทางการเมือง (20 ม.ค.57 : 11.23 น.)

เอกสารรูปเล่ม แผนสุขภาพ รับการตรวจราชการรอบที่ 1/2557 ของ สสจ.เพชรบรี (20 ม.ค.57 : 11.23 น.)

ที่ สธ 0241/ว 31   ลว 20 ม.ค.57 ขอให้ส่งไฟล์ข้อมูลแผนสุขภาพระดับจังหวัด ปี 2557 (20 ม.ค.57 : 11.23 น.)

ที่ สธ 0241/ว 29 ลว 17 ม.ค.57 ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการ Service Plan ระดับจังหวัด (20 ม.ค.57 : 11.03 น.)


ที่ สธ 0241/ว 27 ลว 17 ม.ค.57 การรายงานผลการบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการ จัดลูกจ้างชั่วคราวเข้าสู่ระบบ พกส. (18 ม.ค.57 : 13.13 น.)

ข้อมูลการจัดสรรโควตาหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2557 (14 ม.ค.57 : 20.23 น.)

ยอดจัดสรรเงิน P4P สำหรับ รพศ./รพท. ในเขตฯ 5 (จาก นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์) (14 ม.ค.57 : 05.23 น.)

ที่ สธ 0241/ว 22 ลว 13 ม.ค.57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย (13 ม.ค.57 : 13.13 น.)

รายชื่อประธานและเลขาฯ คณะทำงานพัฒนา Service Plan ทั้ง 10 สาขา ของเขตบริการสุขภาพที่ 5 (13 ม.ค.57 : 11.13 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 39 ลว 10 ม.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2557 (10 ม.ค.57 : 15.35 น.)

แผนยุทธศาสตร์สุขภาพ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 ฉบับตีพิมพ์ มกราคม 2557 (9 ม.ค.57 : 15.59 น.)

รายการเครื่องมือทางกายภาพบำบัดที่ควรมีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (สำหรับพิจารณางบค่าเสื่อม ปี 2557) (9 ม.ค.57 : 09.59 น.)

ด่วนที่สุด แบบบันทึกข้อมูลการพิจารณาปรับเกลี่ยนงบ P4P ฉ.8-9 (แยกรายจังหวัด) โดย นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์ (9 ม.ค.57 : 09.30 น.)
                                                     บันทึกข้อมูลและเร่งส่งคืนกลับในวันที่ 13 มกราคม 2556 ก่อนเวลา 12.00 น.


รวมไฟล์นำเสนอประกอบการกำกับติดตามงาน และตรวจเยี่ยม รพ. ในเขตฯ 5 ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ รพ.พระจอมเกล้าฯ (8 ม.ค.57 : 21.00 น.)

ที่ รบ 0032/ ว 051 ลว 3 ม.ค. 57 ขอเชิญร่วมส่งผลงานโครงการประชุมวิชาการ R2R  (6 ม.ค.57 : 17.05 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 15 ลว 6 ม.ค. 57 ส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (6 ม.ค.57 : 17.03 น.)

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ (กยข.) เขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 3/2556  และ  สรุปมติที่ประชุม  (6 ม.ค.57 : 13.00 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 8 ลว 8 ม.ค. 57 ขอให้เร่งรัดการบันทึกข้อมูล พกส. เข้าสู่ระบบ (6 ม.ค.57 : 09.30 น.)
                                       555 Download  แบบฟอร์มรายงานผล

ที่ สธ 0204.05/ว 9 ลว 3 ม.ค. 57 เชิญประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2557 (3 ม.ค.57 : 10.50 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 8 ลว 3 ม.ค. 57 เชิญร่วมประชุมการกำกับติดตามงานและตรวจเยี่ยม รพ. ในเขตฯ 5 ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข (3 ม.ค.57 : 10.50 น.)


ที่ สธ 0204.05/ว 2 ลว 2 ม.ค. 57 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ(2 ม.ค.57 : 19.58 น.)

ด่วน.. ที่ สธ 0241/ว 21 เรื่อง การแต่งตั้งผู้จัดการแผนงานส่งเสริมป้องกัน (PM.) 5 กลุ่มวัย ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ(2 ม.ค.57 : 13.38 น.)
                                       555 Download  แบบฟอร์มข้อมูล PM.

ด่วน.. ที่ สธ 0241/ว 20 ลว 2 ม.ค.57 เรื่อง การคัดเลือกนวัตกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 10 สาขา(2 ม.ค.57 : 11.28 น.)

ด่วน.. ที่ สธ 0241/ว 19 ลว 2 ม.ค.57 เรื่อง การขอสนับสนุนงบประมาณเขตเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพระดับเขต ปี 2557(2 ม.ค.57 : 11.28 น.)

ด่วน.. ที่ สธ 0241/ว 18 ลว 2 ม.ค.57 เรื่อง การขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ และการ M&E ระดับเขต ปี 2557 (2 ม.ค.57 : 11.28 น.)

ด่วน.. ที่ สธ 0241/ว 17 ลว 2 ม.ค.57 เรื่อง ขอให้คัดเลือกนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นประจำปี 2556(2 ม.ค.57 : 09.28 น.)

ภาพการตรวจเยี่ยม รพ.และจุดบริการเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุ เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2557 ของท่านผู้ตรวจราชการและคณะฯ (2 ม.ค.57 : 07.00 น.)

ที่ สธ 0203.054/ 4699 ลว 17 ธ.ค. 56 ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การรับสมัครและองค์ประกอบในการคัดลือกระบบสอบตรง (26 ธ.ค.56 :08.40 น.)

ที่ สธ 1003.5/ว 17237 ลว 9 ธ.ค. 56 แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โทษ (26 ธ.ค.56 :08.40 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1585 ลว 25 ธ.ค. 56 การจัดทำแผนรับอุบัติเหตุและการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2557 (24 ธ.ค.56 :23.30 น.)

รวมเล่มแผนสุขภาพเขตบริการที่ 5 ปี 2557 (24 ธ.ค.56 :15.30 น.)

ที่ ปข 0032.2/ 7239 ลว 19 ธ.ค. 56 ขอเชิญประชุม Service Plan 5 สาขาหลัก [24 ธ.ค.56 ณ รพ.สมุทรสาคร] (23 ธ.ค.56 :21.46 น.)

รวมไฟล์ประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการการดำเนินงานในระดับจังหวัดและอำเภอ วันที่ 23 ธ.ค. 56[รพ.พระจอมเกล้า]
                 555 ไฟล์ CFO ปรับปรุงใหม่

พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์ ขอความร่วมมือ รพศ./ท. ทุกแห่งตรวจสอบ แก้ไขข้อมูล ตามไฟล์นี้ ภายใน 12.00 น. วันที่ 23 ธ.ค. 56
                                                                               555 Download ไฟล์ข้อมูล


update 21 ธันวาคม 2556 (13.20 น.)

7. แผนสุขภาพ เขตบริการสุขภาพที่ 5[สำหรับผู้ตรวจราชการกรม-จังหวัด]

6. ที่ สธ. 0204.05/ 18192 ลว 20 ธ.ค.56 แจ้งกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานฯ จังหวัดสมุทรสาคร [สำหรับ สสจ.สมุทรสาคร]

5. ที่ สธ. 0204.05/ว 1570 ลว 20 ธ.ค.56 เชิญผู้ตรวจราชการกรม-จังหวัด ไปร่วมการตรวจราชการฯ [สำหรับผู้ตรวจราชการกรม-จังหวัด]

4. แบบ ตก.1 รอบที่ 1/2557 [สำหรับผู้ตรวจราชการกรม-จังหวัด]

3. กระบวนการทำงานของทีมตรวจราชการและนิเทศงาน เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 [สำหรับผู้ตรวจราชการกรม-จังหวัด]

2. กรอบประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 1 ปี 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 5 [สำหรับผู้ตรวจราชการกรม-จังหวัด]

1. แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 1 ปี 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 5 [สำหรับหน่วยรับตรวจ]

แผนและแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวง ประจำปี 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 5(5 ธ.ค.56 : 08.44 น.)
                                                              >>> ทำเนียบผู้ตรวจราชการกรม    และ     >>> ทำเนียบผู้ตรวจราชการจังหวัด


ด่วนที่สุด (18 ธ.ค.56 :17.01 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1565 ลว 12 ธ.ค. 56 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการการดำเนินงานในระดับจังหวัดและอำเภอ เขตฯ 5

555 ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ไฟล์นำเสนอการประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557 วันที่ 19 ธ.ค. 56 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ
                                      555 Download ชุดที่ 1             555 Download ชุดที่ 2

ที่ สธ 0228.04.1/1084 ลว 11 ธ.ค. 56 สำรวจข้อมูลพื้นฐานการพัฒนา ศสม. ตาม Service Plan (17 ธ.ค.56 :20.19 น.)
                                                                               555 Download แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล

ที่ สธ 0203/1529 ลว 4 ธ.ค. 56 รับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนประสบการณ์เวชปฏิบัติครอบครัวฯ ประจำปีการศึกษา 2557 (17 ธ.ค.56 :20.19 น.)

ที่ สธ 0203.054/4621 ลว 12 ธ.ค. 56 ส่งข้อมูลการจัดสรรโควตาปี 2557 ของวิทยาลัยในสังกัด สบช. (17 ธ.ค.56 :20.19 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1562 ลว 17 ธ.ค. 56 ยกเลิกคำสั่งและส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานยุทธศาสตร์ด้านบริหาร เขตบริการสุขภาพที่ 5 (17 ธ.ค.56 :20.19 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1557 ลว 17 ธ.ค. 56 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์เขตบริการสุขภาพที่ 5 (กยข.) (เพิ่มเติม) (17 ธ.ค.56 :20.19 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1517 ลว 3 ธ.ค. 56 การสรุปผลการดำเนินงานงบดำเนินการตามยุทธศาสตร์สำคัญระดับพื้นที่ เขตฯ 5 ปี 2556 (17 ธ.ค.56 :14.24 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1557 ลว 17 ธ.ค. 56 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ กยข. ครั้งที่ 3/2556 (17 ธ.ค.56 :13.24 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1556 ลว 17 ธ.ค. 56 การจัดทำแผนงบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557 (17 ธ.ค.56 :13.23 น.)


ที่ สธ 0204.05/ว 1547 ลว 13 ธ.ค. 56 ขอเชิญประชุมหารือค่าใช้จ่าย OP Refer [18 ธ.ค.56 บ่าย ที่ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า](13 ธ.ค.56 :23.50 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1546 ลว 13 ธ.ค. 56 ขอเชิญประชุมคณะทำงาน CFO [18 ธ.ค.56 บ่าย ที่ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า](13 ธ.ค.56 :23.50 น.)

รวมไฟล์การประชุมหารือเตรียมวางแผนการตรวจราชการกรณีปกติ ระดับกระทรวง (13 ธ.ค.56 :23.45 น.)

รวมไฟล์การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข (13 ธ.ค.56 :23.45 น.)

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์เขตบริการสุขภาพ ด้านบริการ เขตฯ 5(13 ธ.ค.56 :11.27 น.)

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กระทรวงสาธารณสุข  ปี 2557 [โดย นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ ผู้ตรวจราชการฯ](12 ธ.ค.56 : 22.27 น.)

ขอข้อมูลพื้นที่รับการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบ 1/2557  >>> Download แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล(12 ธ.ค.56 : 12.27 น.)

ขอข้อมูล 15 ข้อ ของ รพศ./รพท. ทุกแห่ง >>> Download แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล(12 ธ.ค.56 : 12.27 น.)

ที่ ปข 0027.005/ว 4431 ลว 11 ธ.ค. 56 ขอเชิญประชุมหารือ คณะทำงาน CFO ระดับเขต(11 ธ.ค.56 : 09.27 น.)

ที่ สธ 0241/ว 10 ลว 11 ธ.ค. 56 แนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (เพิ่มเติม)(11 ธ.ค.56 : 09.27 น.)

ไฟล์ของ นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์ : ใช้ประกอบการประชุมสาขาจักษุ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 56 ณ รพ.ราชบุรี(11 ธ.ค.56 : 11.27 น.)

คณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ ที่ 5 ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 56   |   สรุปมติที่ประชุม ฯ  (10 ธ.ค.56 : 21.23 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1461 ลว 9 ธ.ค. 56 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมคณะกรรมการ PCU เขต (9 ธ.ค.56 : 16.22 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1459 ลว 9 ธ.ค. 56 ขอเชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข (9 ธ.ค.56 : 12.44 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1534 ลว 9 ธ.ค. 56 ขอเชิญประชุมหารือเตรียมวางแผนการตรวจราชการกรณีปกติ ระดับกระทรวง (9 ธ.ค.56 : 12.59 น.)


ที่ สธ 0204.05/ว 1522 ลว 4 ธ.ค. 56 ส่งสำเนาคำสั่ง และขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการปฐมภมิ (4 ธ.ค.56 : 16.44 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1523 ลว 4 ธ.ค. 56 แจ้งยกเลิกคำสั่งและส่งสำเนาคำสั่งกรรมการจัดซื้อยารวม ระดับเขต เขตตรวจราชการที่ 5 (4 ธ.ค.56 : 16.44 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1522 ลว 4 ธ.ค. 56 ผลการตรวจสอบยาสมุนไพร(4 ธ.ค.56 : 11.44 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1521 ลว 4 ธ.ค. 56 ผลการคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร ปี 2556 (4 ธ.ค.56 : 11.44 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1518 ลว 3 ธ.ค. 56 ขอเชิญประชุม Service Plan สาขาจักษุ [6 ธ.ค.56/รพ.ราชบุรี] (4 ธ.ค.56 : 10.23 น.)


คณะกรรมการยุทธศาสตร์ (กยข.) เขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2556    และ    สรุปมติที่ประชุม  (28 พ.ย.56 : 14.53 น.)

ที่ สธ 0204.05 / ว 1504 ลว 28 พ.ย. 56 แนวทางการดำเนินการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พกส. (27 พ.ย.56 : 19.13 น.)
                                                                           555 Download แบบบันทึกข้อมูล


ที่ สธ 0204.05/ว 1495 ลว 27 พ.ย. 56 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2556 [3 ธ.ค.56 :บ่าย ](27 พ.ย.56 : 9.13 น.)


ที่ สธ 0241/ว 7 ลว 26 พ.ย. 56 ขอเลื่อนการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาอุบัติเหต (26 พ.ย. 56 : 09.00 น.)    
                                             555 Download แบบบันทึกชุดข้อมูลเตรียมความพร้อมรับเทศกาลปีใหม่ 2557


ที่ สธ 0204.05/ว 1489 ลว 25 พ.ย. 56 ขอเชิญประชุมคณะทำงานบริหารเวชภัณฑ์ยา [17 ธ.ค.56 :บ่าย ]  (25 พ.ย. 56 : 09.15 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1491 ลว 25 พ.ย. 56 ขอเชิญประชุมพิจารณาการจัดกรอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติม [26 พ.ย.56 :เช้า ]  (25 พ.ย. 56 : 09.15 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1479 ว 21 พ.ย. 56 ขอรายชื่อผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันสุขภาพและการเงินการคลังเขตบริการสุขภาพ   (21 พ.ย. 56 : 15.29 น.)

ที่ สธ 0241/ว 6 ลว 20 พ.ย. 56 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 5 ระยะที่ 2”   (20 พ.ย. 56 : 11.29 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1476 ลว 20 พ.ย. 56 หนังสือเชิญประชุม กยข. ครั้งที่ 2/2556 [26 พ.ย.56 :บ่าย ]   (20 พ.ย. 56 : 09.00 น.)

555 Download กรอบยุทธศาสตร์แผนสุขภาพ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ด้านบริหาร (เพิ่มเติมเมื่อ 20 พ.ย.56)

ที่ สธ 0204.05/ว 16269 ลว 19 พ.ย. 56 เรื่อง ขอข้อมูลความต้องการวิสัญญีพยาบาล   (19 พ.ย. 56 : 13.40 น.)
                                                                    555 Download แบบรายงานความต้องการวิสัญญีพยาบาล555 Download Files ประกอบนำเสนอ ในการประชุม CFO เขตฯ วันนี้ ที่ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม  (15 พ.ย. 56 : 18.08 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1455 ลว 15 พ.ย. 56 เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ เขตบริการสุขภาพที่ 5 และขอเชิญประชุม   (15 พ.ย. 56 : 11.00 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1454 ลว 15 พ.ย. 56 เรื่อง ขอให้รายงานข้อมูลการใช้วัสดุทางห้องปฏิบัติการ (Lab.) ปี 2555 – 2556   (15 พ.ย. 56 : 11.05 น.)

555 Download แบบฟอร์มรายงานข้อมูลการใช้วัสดุทางห้องปฏิบัติการ (Lab.) ปี 2555 – 2556


ที่ สธ 0204.05/ว 1446 ลว 13 พ.ย. 56 เรื่อง ขอเชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงานพัฒนา Service Plan สาขาทารกแรกเกิด   (13 พ.ย. 56 : 19.30 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1381 ลว 14 พ.ย. 56 เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณากรอบอัตรากำลัง พกส.    (13 พ.ย. 56 : 16.30 น.)

คณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ ที่ 5 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 56   |   สรุปมติที่ประชุม ฯ    (13 พ.ย. 56 : 12.00 น.)

ข้อเสนอแนวทางการวิเคราะห์หน่วยบริการสำหรับ ผชช.ว. และ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพศ./รพท. ประกอบการนำเสนอในการประชุม วันที่ 15 พ.ย. 2556 ณ ห้องประชุมอิเหนา ชั้น 2 อาคารอิศรสุนทร รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า  (13 พ.ย. 56 : 13.00 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1368 ลว 12 พ.ย. 56 เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิระดับเขต  (12 พ.ย. 56 : 10.15 น.)555 ดูร่างรายชื่อคณะทำงานทั้ง 10 สาขา

(ใช้ไฟล์นี้ หากเพิ่มท่านใด ขอให้ใช้ตัวอักษรสีน้ำเงิน)
ส่งข้อมูลกลับไปที่ e-Mail address :wsunantha@hotmail.com และ regionfive@hotmail.com 


คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดอำนาจ สธน. และมอบหมายให้ สธน. ปฏิบัิตหน้าที่ในเขตบริการสุขภาพ  (12 พ.ย. 56 : 12.15 น.)

การจัดทำคำของบลงทุนปี 2558 สำหรับหน่วยบริหาร (สสจ./สสอ.)  (11 พ.ย. 56 : 11.53 น.)

ที่ สธ 0241/ว 2 ลว 11 พ.ย. 56 เรื่อง ขอรายชื่อผู้ประสานงานการดำเนินงานของเขตบริการสุขภาพที่ 5  (11 พ.ย. 56 : 15.30 น.)

Slides การประชุมกรรมการเขตฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 6 พ.ย.56 ณ ห้องประชุม รพ.ดำเนินสะดวก  (11 พ.ย. 56 : 09.30 น.)

Slide ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข "Health Care System Development Project"

ที่ สธ 0204.05 /ว 1424 ลว 8 พ.ย.56 ขอเชิญประชุมคณะทำงานการเงินการคลังสุขภาพ (CFO) เขตบริการสุขภาพที่ 5 [ประชุม 15 พ.ย. 56 ]  (8 พ.ย. 56 : 10.30 น.)

ที่ สธ 0204.05 /ว 1425  ลว 8 พ.ย.56 ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือการบริหารงานหลักประกันสุขภาพ [ประชุม 14 พ.ย. 56 ]  (8 พ.ย. 56 : 10.30 น.)

ที่ สธ 0204.05 /ว 1404 ลว 5 พ.ย.56 เรื่องส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์เขตบริการสุขภาพที่ 5 (กยข.)  (5 พ.ย. 56 : 21.00 น.)

ที่ สธ 0204.05 /ว 1409 ลว 5 พ.ย.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดสรรตำแหน่งข้าราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  (5 พ.ย. 56 : 16.00 น.)

รายชื่อ "ทีมจากส่วนกลาง" ที่เป็นผู้สนับสนุนเขตบริการสุขภาพที่ 5   (2 พ.ย. 56 : 20.50 น.)


ที่ สธ 0204.05 /ว 1397 ลว 1 พ.ย.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ยา เขตบริการสุขภาพที่ 5  (1 พ.ย. 56 : 21.10 น.) ดูรายชื่อกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ยา เขตบริการสุขภาพที่ 5


ที่ สธ 0204.05 /ว 1388 ลว 31 ต.ค.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5  (31 ต.ค.56 : 13.10 น.)
คำสั่ง สป.สธ. ที่ 1619/2556 ลว 22 ตุลาคม 2556 แต่งตั้งคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5


 Template for Power Point "เขตบริการสุขภาพที่ 5"

 ที่ สวรส./ว 1130 ลว 30 ตุลาคม 2556 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาเขตสุขภาพ"  (31 ต.ค.56 : 14.45 น.) 

ที่ สธ 0204.05 /ว 1387 ลว 31 ต.ค.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เขตบริการสุขภาพที่ 5  (31 ต.ค.56 : 13.10 น.)

ที่ สธ 0204.305 /ว 116 ลว 31 ต.ค.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมสรุปการจัดทำแผนยุทธศาสตร์งาน PP ปี 57-59 [ประชุม 1 พ.ย.56] (31 ต.ค.56 : 09.00 น.)

555 Download Slides เขตฯ 5 นำเสนอท่านรองปลัดฯ (นพ.วชิระ เพ็งจันทร์) วันที่ 30 ต.ค. 56 ณ โรงพยาบาลราชบุรี (30 ต.ค.56 : 16.10 น.)  

   Download เทปบันทึกเสียง  (.amr /12.5 Mb.)     555 Download  โปรแกรมเปิดไฟล์ .amr ใน คอมพิวเตอร์


ที่ สธ 0204.05 /ว 1373 ลว 28 ต.ค.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานด้านบริหารและการพัฒนาระบบบริการ (28 ต.ค.56 : 14.57 น.)    >>>>>>> กำหนดการ

ที่ สธ 0204.05 /ว 1374 ลว 28 ต.ค.56 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เขตบริการสุขภาพที่ 5 (กยข.) (28 ต.ค.56 : 14.57 น.)


ที่ สธ 0201.042.4 /ว 937 ลว 22 ต.ค.56 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการ สนง.เขต และ กรรมการเขตบริการสุขภาพ (25 ต.ค.56 : 15.30 น.)

ที่ สธ 0204.05 /ว 1363 ลว 25 ต.ค.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมพร้อมจัดทำสรุปผลการดำเนินงานด้านบริการ [ประชุม 29 ต.ค.56] (25 ต.ค.56 : 12.30 น.)

ที่ สธ 0204.305 /ว 115 ลว 25 ต.ค.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมสรุปการจัดทำแผนยุทธศาสตร์งาน PP ปี 2557-2559 [ประชุม 28 ต.ค.56](25 ต.ค.56 : 12.00 น.)

ที่ สธ 0204.05 /ว 1354 ลว 24 ต.ค.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการลดต้นทุนและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ LAB [ประชุม 28 ต.ค.56](24 ต.ค.56 : 12.29 น.)

555 Download รายงานการสำรวจข้อมูลการใช้ทรัพยากรห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2556

ที่ สธ 0204.05 /ว 1359 ลว 24 ต.ค.56 เรื่อง ให้รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปี 2557 (24 ต.ค.56 : 12.29 น.)

555 Download แบบรายงานความก้าวหน้าจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เขตบริการสุขภาพที่ 5 (กยข.) ครั้งที่ 1/2556 : 22 ต.ค. 56   (24 ต.ค.56 : 06.20 น.)

ที่ สธ 0204.05 /ว 1284 ลว 22 ต.ค.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมติดตามการจัดทำแผนพัฒนาบริการปฐมภูมิ [ประชุม 28 ต.ค.56] (24 ต.ค.56 : 12.29 น.)


ที่ สธ 0204.305 /ว 113 ลว 22 ต.ค.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมพร้อมจัดทำสรุปผลการดำเนินงานด้านบริการ [ประชุม 24 ต.ค.56] (22 ต.ค.56 : 22.45 น.)

ที่ สธ 0204.05 /ว 1340 ลว 21 ต.ค.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เขตบริการสุขภาพที่ 5 (คบข.) (21 ต.ค.56 : 14.45 น.)

Downloas Files และเอกสารการประชุมชี้แจงการบริหารเขตสุขภาพ วันที่ 18 ต.ค. 56 ณ ห้องประชุม รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชบุรี (18 ต.ค.56 : 13.30 น.)


ที่ สธ 0204.05 /ว 1329 ลว 18  ต.ค.56 ขอให้ส่งข้อมูลเป้าหมายและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556 (12 เดือน) (18 ต.ค.56 : 13.30 น.)

555 Download แบบรายงานเป้าหมายและผลการดำเนินงาน 12 เดือน


(ร่าง) การประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 4/56 เมื่อวันที่ 2 ต.ค.56   และ   มติการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 4/56   (16 ต.ค.56 : 11.40 น.)

ที่ สธ 0204.05 /ว 1310 ลว 15 ต.ค.56 เรื่อง ขอความร่วมมือ สสจ. ทุกแห่ง ให้รายงานการให้บริการสาธารณสุขผู้ใช้สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (15 ต.ค.56 : 15.36 น.)  ----->    แนวทางฯ และ แบบฟอร์มข้อมูล

ที่ สธ 0204.05 /ว 1303 ลว 15 ต.ค.56 ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมจัดทำสรุปผลการดำเนินงานด้านบริการ (15 ต.ค.56 : 10.56 น.)

หนังสือเชิญประชุม Service Plan สาขาอุบัติเหต[22 ต.ค.56 และ 27 พ.ย.56] (14 ต.ค.56 : 15.45 น.)

 สรุปข้อสั่งการ การประชุม War Room กระทรวงฯ การติดตามเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกและปัญหาน้ำท่วม (14 ต.ค.56 : 14.45 น.)

รวมไฟล์เอกสาร และไฟล์ Powerpoint นำเสนอ Service Plan ทั้ง 10 สาขา เมื่อ 10 ต.ค.56 ณ ห้องประชุม รพ.โพธาราม (10 ต.ค.56 : 22.05 น.)

ที่ สธ 0204.05 /ว 1285 ลว 10 ต.ค.56 แจ้งเลื่อนการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงสร้างเขตบริการสุขภาพที่ 5 (10 ต.ค.56 : 10.45 น.)


ที่ สธ 0204.3 /ว 13677 ลว 8 ต.ค.56 เรื่อง ขอให้แจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบงานตรวจราชการและการติดตามประเมินผล (9 ต.ค.56 : 12.25 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1275 ลว 8 ต.ค.56 เรื่อง ประชุมตรวจสอบข้อมูลปริมาณงานและบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงของโรงพยาบาลทุกแห่ง [10 ต.ค56](9 ต.ค.56 : 10.25 น.)

นโยบายการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนไทย [รวมไฟล์ของผู้บริหารระดับสูง ณ รร.ริชม่อนด์ เมื่อ 4 ต.ค.56] (7 ต.ค.56 : 23.36 น.)

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข ปี 2557 (7 ต.ค.56 : 21.36 น.)


ที่ สธ 0204.05/ว 1251 ลว 2 ต.ค.56 เรื่อง การปรับฐานข้อมูลเป้าหมายการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557 [DBPop] (3 ต.ค.56 : 11.59 น.)

555 Download โครงสร้างและเกณฑ์การจัดกลุ่มประชากรเป้าหมาย ปี 2557 และรายงานจำนวนเป้าหมาย


ที่ สธ 0204.05/ว 1252 ลว 2 ต.ค.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงสร้างเขตบริการสุขภาพที่ 5 (3 ต.ค.56 : 11.59 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1255 ลว 3 ต.ค.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานด้านบริการปี 2556 และแผนยุทธศาสตร์สุขภาพเขตด้านบริการ ระยะ 3 ปี (2557 - 2559) [10 ต.ค56] (3 ต.ค.56 : 11.59 น.)                                                                                                                  

ที่ สธ 0204.05/ว 1258 ลว 3 ต.ค.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมติดตามการจัดทำแผนยุทธศาสตร์งานส่งเสริมป้องกัน [8 ต.ค56] (3 ต.ค.56 : 11.59 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1256 ลว 3 ต.ค.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานเขตบริการสุขภาพที่ 5 (ศูนย์วิชาการ) [7 ต.ค56] (3 ต.ค.56 : 11.59 น.)

Download Slides, Files เอกสาร ประกอบการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 2 ต.ค.56 ณ รพ.สมุทรสาคร(2 ต.ค.56 : 23.33 น.)

            555  Slide แนวทางการบริหารงานเขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 และ เทปบรรยายประกอบ Slide (.arm=5.6Mb) โดย ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
            555  Document (pdf) แนวทางการบริหารงานเขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557  โดย ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
            555  .pdf for print แนวทางการบริหารงานเขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557  โดย ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
            555  Slide โครงสร้างหลักของเขตบริการสุขภาพที่ 5   โดย พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์
            555  Slide TOR ประธานกรรมการเขตบริการสุขภาพ  โดย พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์
            555  Slide การเกลี่ยอัตรากำลังภายในกรม  โดย พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์
            555  .pdf Temlpate 44 KPI ปี 2557  โดย พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์


ที่ สธ 0204.05/ว 1235 ลว 30 ก.ย.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารสาธารณสุขเครือข่ายบริการที่ 5 ครั้งที่ 4/2556 [2 ต.ค. 56 - บ่าย]   (30 ก.ย.56 : 10.00 น.)
                                                                         
 รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 3/56 เมื่อวันที่ 16 ก.ค.56   และ   มติการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 3/56 เมื่อวันที่ 16 ก.ค.56 


ที่ สธ 0204.305/ว 100 ลว 23 ก.ย.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณาหาแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูล ครั้งที่ 4 [2 ต.ค. 56 ] (23 ก.ย.56 : 15.48 น.)

Update ภาพกิจกรรม "ราตรีนี้มีรัก ณ วังสุริยะเทพ" ในการประชุมวิชาการประจำปี 2556 วันที่ 5 ก.ย. 2556 ณ อิงธารรีสอร์ท [เครดิต ทีม รพ.ราชบุรี)

ปรับปรุงระเบียบวาระการประชุม คบข. ครั้งที่ 7/2556  (23 ก.ย.56 : 14.30 น.)

ที่ สธ 0204.305/ว 97 ลว 23 ก.ย.56 เรื่อง ขอข้อมูลผลงาน ServicePlan สาขาอุบัติเหตุุ  (23 ก.ย.56 : 14.30 น.)

555 Download แบบเก็บข้อมูลผลงาน ServicePlan สาขาอุบัติเหตุ


555 Download สรุปประเด็นข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการฯ รอบที่ 2/2556 รายจังหวัด ด้านล่างนี้ (20 ก.ย.56 : 22.38 น.)

   สำหรับ สสจ.นครปฐม | สำหรับ สสจ.สุพรรณบุรี | สำหรับ สสจ.กาญจนบุรี | สำหรับ สสจ.ราชบุรี

สำหรับ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ | สำหรับ สสจ.เพชรบุรี | สำหรับ สสจ.สมุทรสงคราม | สำหรับ สสจ.สมุทรสาคร


ที่ สธ 0204.05/ว 1200 ลว 20 ก.ย. 56 ขอเชิญประชุม คบข. ครั้งที่ 7/2556 [ประชุม 24 ก.ย.56 ณ สสจ.นครปฐม]  (20 ส.ค.56 : 10.05 น.)


ที่ สธ 0204.305/ว 95 ลว 19 ก.ย.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงาน ServicePlan สาขาโรคมะเร็ง [25 ก.ย. 56 ] (19 ก.ย.56 : 15.48 น.)

555 Download แบบสำรวจการพัฒนาตติยภูมิชั้นสูงโรคมะเร็ง


รวม Files ของ อ.วิภา ด่านธำรงกูล ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องข้อมูล ที่โรงแรมหัวหินแกรนด์ [14-15,26-27 ส.ค.56] (18 ก.ย.56 : 17.08 น.)

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินกระบวนการ PP ปี 2556 วันที่ 16-17 ก.ย.56 ณ.โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ(18 ก.ย.56 : 13.08 น.)


ที่ สธ 0204.305/ว 92 ลว 17 ก.ย.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูล [18 ก.ย. 56 สสจ.นครปฐม] (17 ก.ย.56 : 15.55 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1176 ลว 17 ก.ย.56 เรื่อง การดำเนินการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (17 ก.ย.56 : 12.20 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1175 ลว 17 ก.ย.56 เรื่อง การจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2556 และแผนยุทธศาสตร์ด้านบริการ ปี 2557–2559 เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 (17 ก.ย.56 : 09.20 น.)

555 Download Files กรอบแนวทาง และ แบบฟอร์มการจัดทำจัดแผนฯ ปี 2557-2559


ผังโครงสร้างการบริหารจัดการเขตสุขภาพ และคณะทำงานชุดต่าง ๆ ของเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5  (13 ก.ย.56 : 18.45 น.)

รวมไฟล์นำเสนอในการประชุมหารือกรอบแนวทางการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานด้านบริการในรอบปีที่ผ่านมาและแผนยุทธศาสตร์สุขภาพเขตด้านบริการ
ระยะ 3 ปี (2557-2559)
[13 ก.ย.56 ณ สสจ.นครปฐม] (13 ก.ย.56 : 18.45 น.)

 รายงานการประชุม คบข. ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข (12 ก.ย.56 : 15.45 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 11373 ลว 2 ก.ย.56 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกโควตาแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2 (11 ก.ย.56 : 16.45 น.)

....ร่าง รายงานการประชุม คปสข. ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 56 ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน สมุทรสงคราม (10 ก.ย.56 : 07.20 น.)

สรุปประเด็นสำคัญ การปรึกษาหารือการบริหารงาน UC ในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 ครั้งที่ 2 (เมื่อวันที่ 29 ส.ค.56 ณ สปสช.ราชบุรี) (10 ก.ย.56 : 07.20 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1138 ลว 9 ก.ย.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือกรอบแนวทางการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานด้านบริการในรอบปีที่ผ่านมา
และแผนยุทธศาสตร์สุขภาพเขตด้านบริการ ระยะ 3 ปี (2557-2559) เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5
[13 ก.ย. 56 สสจ.นครปฐม] (9 ก.ย.56 : 11.40 น.)


รวมไฟล์นำเสนอที่ประชุมวิชาการฯ ปี 2556 วันที่ 5 ก.ย.56 ณ โรงแรมอิงธาร จังหวัดนครนายก [28 Mb.] (9 ก.ย.56 : 11.33 น.)

ที่ สธ 0204.305/ว 91 ลว 9 ก.ย.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูล [10 ก.ย. 56 รพ.โพธาราม] (9 ก.ย.56 : 10.03 น.)

สรุปการจัดสรรโควตาแพทย์ประจำบ้าน ปี 2557  เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 (4 ก.ย.56 : 17.00 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1132 ลว 4 ก.ย.56 เรื่อง ให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan ) 10 สาขา (4 ก.ย.56 : 17.00 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1131 ลว 4 ก.ย.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมวางแผนอัตรากำลังงานพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและงานการเจ้าหน้าที่ (4 ก.ย.56 : 17.00 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1085 ลว 4 ก.ย.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมวางแผนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ [9 ก.ย.56]  (4 ก.ย.56 : 17.00 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1114 ลว 2 ก.ย.56 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  (3 ก.ย.56 : 15.46 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1116 ลว 2 ก.ย.56 เรื่อง ให้หน่วยบริการเร่งรัดจ่ายค่าตอบแทน P4P ฉบับ 9   (2 ก.ย.56 : 10.46 น.)

รวม Files นำเสนอการประชุม คปสข. ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 30 ส.ค.56 ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน (30 ส.ค.56 : 21.21 น.)

รวม Files นำเสนอผลการประชุมกลุ่ม ณ โรงแรมริเวอร์ จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 28 ส.ค.56 (28 ส.ค.56 : 17.46 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1097 ลว 29 ส.ค. 56 เรื่อง ขอเชิญประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ของเครือข่ายบริการที่ 5  (28 ส.ค.56 : 09.46 น.)

HOT มาก (ร่าง) KPI จากคุณจารุภา จำนงศักดิ์ เป็นไฟล์ Excel  หรือ  PDF  คลิกเลย  (27 ส.ค.56 : 14.16 น.)

HOT มาก (ร่าง) KPI จาก เครือข่ายฯ โดย อ.นพ.อนุกูล  >>> ระดับกระทรวง   >>> ระดับเขต   (26 ส.ค.56 : 10.16 น.)

หนังสือที่ 0228.05.1/ ว 1065 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณฯ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) (24 ส.ค.56 : 10.16 น.)

หนังสือที่ 0228.05.1/ ว 1070 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2556 เรื่อง ขอเชิญประชุมเร่งรัดดิดตามการจัดซื้อ จัดจ้าง ฯ (24 ส.ค.56 : 10.16 น.)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2556 จาก GF-MIS ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2556 (24 ส.ค.56 : 10.16 น.)

ที่ สธ 0228.05.1/ว 999 ลว 9 ส.ค. 56 เรื่อง การบริหารงบประมาณปี 2557 งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง-ครุภัณฑ์ เพิ่มเติม (24 ส.ค.56 : 10.16 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1032 ลว 19 ส.ค. 56 เรื่อง ขอความร่วมมือในการสรรหาแพทย์ผู้สมควรได้รับรางวัล  (19 ส.ค.56 : 18.06 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1003 ลว 19 ส.ค. 56 เรียน นพ.สสจ. เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือการวางแผนดำเนินงานการจ่ายค่าตอบแทน P4P [ประชุม 22 ส.ค.56]  (19 ส.ค.56 : 18.06 น.)

สรุปประเด็นสำคัญ การปรึกษาหารือการบริหารงาน UC ในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 (เมื่อวันที่ 16 ส.ค.56 ณ รพ.ราชบุรี) (18 ส.ค.56 : 16.50 น.)

ที่ สธ 0228.05.1/ว 999 ลว 9 ส.ค. 56 เรื่อง การบริหารงบประมาณปี 2557 งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง-ครุภัณฑ์ เพิ่มเติม (17 ส.ค.56 : 15.06 น.)


เรียนเชิญ...ท่านหญิง และท่านชาย ทุกท่าน


 (16 ส.ค.56 : 23.23 น.)

 ที่ สธ 0204.05/ว 1039 ลว 19 ส.ค. 56 เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนสุขภาพเขต ประจำปี 2556


 ที่ สธ 0204.05/ว 1034 ลว 19 ส.ค. 56 เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งและขอเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รับรางวัลชัยนาทนเรนทร

 ที่ สธ 0204.05/ว 1035 ลว 19 ส.ค. 56 เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่และเวลาการประชุม คบข. ครั้งที่ 6/2556

 ที่ สธ 0204.05/ว 1036 ลว 19 ส.ค. 56 เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2556

 ที่ สธ 0204.05/ว 1037 ลว 19 ส.ค. 56 เรื่อง ขอเชิญประชุมสรุปผลการ M&E PP เครือข่ายบริการที่ 5 ประจำปี  2556  ครั้งที่ 2


ที่ รบ 0032.1/ว 12716 ลว 15 ส.ค. 56 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมระบบส่งต่อของเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 (15 ส.ค.56 : 17.06 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 986 ลว 15 ส.ค. 56 เรียน นพ.สสจ. เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือการวางแผนดำเนินงานการจ่ายค่าตอบแทน P4P [ประชุม 20 ส.ค.56]   (15 ส.ค.56 : 10.06 น.)
                                                              ดูรายชื่อคณะกรรมการจัดทำแนวทางค่าตอบแทน P4P ....ที่นี่


ที่ สธ 0204.05/ว 1016 ลว 15 ส.ค. 56 เรียน นพ.สสจ. ทุกแห่ง เรื่อง การติดตามประเมินผลระบบข้อมูล   (15 ส.ค.56 : 10.06 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1015 ลว 15 ส.ค. 56 เรียน นพ.สสจ.ปข./พบ. เรื่อง เชิญร่วมติดตามประเมินผลระบบข้อมูล   (15 ส.ค.56 : 10.06 น.)


ที่ สธ 0204.05/ว 1005 ลว 13 ส.ค. 56 เรื่อง ขอเชิญประชุม คปสข. ครั้งที่ 3/2556 [ประชุม 30 ส.ค.56 ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน]  (13 ส.ค.56 : 22.33 น.)


ที่ สธ 0204.05/ว 1006 ลว 13 ส.ค. 56 ขอเชิญประชุม คบข. เครือข่ายบริการที่ 5 ครั้งที่ 6/2556 [ประชุม 2 ก.ย.56 ณ รพ.โพธาราม] (13 ส.ค.56 : 22.33 น.)

 รายงานการประชุม คบข. ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 30 ก.ค.56 ณ สสจ.สมุทรสาคร (9 ส.ค.56 : 16.14 น.)


รวม Files นำเสนอ / รายงานการประชุมและสรุปประเด็น "การประชุม คณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูล เครือข่ายบริการที่ 5"  [เมื่อ 8 ส.ค.56 ณ สสจ.นครปฐม] (9 ส.ค.56 : 16.14 น.)

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการจัดทำแผน HRD plan เพื่อรองรับ Service Plan [จากคุณสาธิมน สุพรรณบุรี]  (9 ส.ค.56 : 10.44 น.)


ที่ สธ 0204.05/ว 991 ลว 8 ส.ค. 56 เรื่อง เชิญผู้นิเทศงานประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2556 ของเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 (8 ส.ค.56 : 20.14 น.)                                                                                                


ที่ รบ 0032.1/12137  ลว 5 ส.ค. 56 ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดประชุมวิชาการฯ (6 ส.ค.56 : 06.15 น.) [ประชุมวันที่ 9 ส.ค.56]

ที่ สธ 0204.05/ว 978 ลว 6 ส.ค. 56 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูล(5 ส.ค.56 : 17.02 น.) [ประชุมวันที่ 8 ส.ค.56]


ที่ สธ 0204.05/ว 979 ลว 6 ส.ค. 56 เรื่อง ขอข้อมูลเป้าหมายและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (9 เดือน)(4 ส.ค.56 : 14.25 น.)

555 Download แบบเก็บข้อมูลเป้าหมายและผลงาน 9 เดือน  


ที่ สธ 0204.05/ว 969 ลว 2 ส.ค. 56 เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือคณะทำงานพัฒนาด้านส่งเสริมป้องกัน เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5(4 ส.ค.56 : 14.25 น.) [ประชุม 7 ส.ค. 56  เช้า]

ที่ สธ 0204.05/ว 968 ลว 2 ส.ค. 56 เรื่อง ขอเชิญประชุมสรุปผลการติดตาม M&E PP ระดับเครือข่าย เครือข่ายบริการที่ 5 ปี  2556(4 ส.ค.56 : 14.25 น.) [ประชุม 13 ส.ค. 56  บ่าย]

ที่ สธ 0204.05/ว 9405 ลว 1 ส.ค. 56 ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือการบริหารงานหลักประกันสุขภาพในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5(1 ส.ค.56 : 23.25 น.)

ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปี 2557 รอบที่ 1 เครือข่ายบริการที่ 5 [เรียนผู้เกี่ยวข้องโปรดตรวจสอบความถูกต้อง] (31 ก.ค.56 : 23.25 น.)

ตารางการประชุม Unit Cost เมื่อวันที่ 29-30 ก.ค.56 ณ พาวิเลียน ริมแคว ริสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี [ประกอบการการเบิกค่าใช้จ่ายฯ] (31 ก.ค.56 : 22.25 น.)

 ที่ สธ 0204.05/ว 944 ลว 30 ก.ค. 56 ถึง ผู้นิเทศงานทุกท่าน เรื่องขอให้ส่งรายงานสรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 2 ปี 2556 (31 ก.ค.56 : 10.25 น.)

555 Download แบบ ตก.1 (รายจังหวัด)            555 Download แบบ ตก.2 (ภาพรวมเครือข่าย)


 ที่ สธ 0204.05/ว 927 ลว 25 ก.ค. 56 เรื่องส่งคำสั่งกรรมการจัดการประชุมวิชาการฯ ประจำปี 2556  (29 ก.ค.56 : 10.25 น.)

ชมเทปบันทึกการบรรยายพิเศษ ของนายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เนื่องในการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารโรงพยาบาล โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556

part 1    part 2    part 3    part 4    part 5    part 6

(เครดิต ผอ.รพ. และทีมงาน รพ.เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี)

 รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 3/56 เมื่อวันที่ 16 ก.ค.56   และ   มติการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 3/56 เมื่อวันที่ 16 ก.ค.56  (27 ก.ค.56 : 21.55 น.)

 ที่ สธ 0204.05/ว 930 ลว 25 ก.ค. 56 เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร ปี 2556 (26 ก.ค.56 : 21.08 น.)

 ที่ สธ 0228.04.5/ว 8797 ลว 19 ก.ค. 56 เรียน นพ.สสจ. เชิญประชุม Service Plan สาขาจักษุ [30-31 ก.ค.56  จอมเทียน พัทยา] (26 ก.ค.56 : 21.08 น.)


555 Download แบบบันทึกข้อมูลของ รพช.   |  แบบบันทึกข้อมูลของ รพศ./ท.


 ที่ สธ 0228.06.1/ว 8624 ลว 16 ก.ค. 56 เรียน นพ.สสจ. เรื่อง  ขอติดตามแผนพัฒนาบุคลากร (HRD)(18 ก.ค.56 : 21.08 น.)

555 Download เอกสารประกอบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร


 ที่ สธ 0204.05/ว 912 ลว 18 ก.ค. 56 เรียน ผอ.รพศ/ท. เรื่อง  ขอเชิญประชุมพิจารณาตรวจสอบแผนงบลงทุน(18 ก.ค.56 : 21.08 น.)

 ที่ สธ 0204.05/ว 896 ลว 16 ก.ค. 56 เรื่อง ขอเชิญประชุม คบข. ครั้งที่ 5/2556 [ประชุม 30 ก.ค.56 บ่าย]  (17 ก.ค.56 : 08.08 น.)

 ที่ สธ 0204.05/ว 895 ลว 16 ก.ค. 56 เรื่อง ขอเชิญผู้เกษียณอายุราชการเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2556   (17 ก.ค.56 : 08.08 น.)

 ที่ สธ 0204.05/ว 892 ลว 16 ก.ค. 56 เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ P4P (เพิ่มเติม)  (17 ก.ค.56 : 08.08 น.)

ผู้ประเมิน 360 องศา สำหรับผู้สมัครรับการคัดเลือกข้าราชการตำแหน่ง นพ.สสจ., ผอ.รพศ./รพท. (15 ก.ค.56 : 12.30 น.)

สรุปผลงานตาม KPI (66+25) pre final version เพื่อตรวจสอบและยืนยันภายในวันที่ 15 ก.ค. 2556  .....ด่วน  (13 ก.ค.56 : 20.54 น.)

รายงานการประชุม คบข. ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 56 ณ ห้องประชุม 2 รพ.ราชบุรี (13 ก.ค.56 : 20.54 น.)

 ที่ สธ 0204.05/ว 834 ลว 11 ก.ค. 56 เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์ต้นทุนหน่วยบริการ (Unit cost)   (11 ก.ค.56 : 22.08 น.)

ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยสาธารณสุข (11 ก.ค.56 : 05.55 น.)

 ที่ สธ 0204.05/ว 855 ลว 9 ก.ค. 56 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2556 [ประชุม 16 ก.ค.56 บ่าย] (9 ก.ค.56 : 10.15 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 853 ลว 8 ก.ค. 56 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล (8 ก.ค.56 : 16.25 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 845 ลว 5 ก.ค. 56 ขอเชิญประชุมตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในรอบ 8 เดือนของปี 2556 [ประชุม 9 ก.ค.56 บ่าย] (8 ก.ค.56 : 07.22 น.) ..........เปลี่ยนเป็นห้องประชุม ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.หัวหิน ...!


ด่วนที่สุด...สุด

ที่ สธ 0204.05/ว 839 ลว 4 ก.ค. 56 เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข (5 ก.ค.56 : 10.55 น.)

555 Download แบบรายงานผลการดำเนินงาน [ส่งเขต ภายในวันที่ 8 ก.ค.56]


ด่วน Download แบบสำรวจการใช้แบบแปลนอาคารย้อนหลัง 5 ปี ของ สบรส.ให้ส่งภายในวันที่ 15 กค.56 (5 ก.ค.56 : 00.07 น.)

ด่วน ที่ สธ 0204.05/ว 831 ลว 4 ก.ค. 56 การสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2556 (5 ก.ค.56 : 00.55 น.)

555 Download หลักเกณฑ์การพิจารณา


ด่วน ที่ สธ 0204.05/ว 820 ลว 3 ก.ค. 56 ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี 2556 เครือข่ายบริการที่ 5  (2 ก.ค.56 : 16.00 น.)

ด่วน ที่ สธ 0204.05/ว 8061 ลว 4 ก.ค. 56 เรื่อง สำรวจผู้เข้าร่วมทัศนศึกษา ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา  (5 ก.ค.56 : 00.34 น.)

555 Download แบบสำรวจรายละเอียดผู้ร่วมทัศนศึกษา


ที่ สธ 0204.305/ว 64 ลว 2 ก.ค. 56 ขอเชิญประชุมพิจารณาแผนงบลงทุน (ทุติยภูมิ) [ประชุมวันที่ 9 ก.ค.56] (2 ก.ค.56 : 10.35 น.)


ผู้ได้รับต้นสังกัด

ที่ สธ 0204.05/ว 783 ลว 1 ก.ค. 56 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ P4P [ประชุมวันที่ 5 ก.ค.56] (1 ก.ค.56 : 10.35 น.)

 

 

รวม Files นำเสนอสรุปความก้าหน้า Service Plan วันที่ 28 มิถุนายน 56 ณ รพ.ราชบุรี  (28 มิ.ย.56 : 14.55 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 795 ลว 27 มิ.ย. 56 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2556 (27 มิ.ย.56 : 14.55 น.)

การสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2556 (25 มิ.ย.56 : 19.24 น.)

ที่ สธ  0204.05/ 745 ลว 24 มิ.ย. 56 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ CFO เครือข่ายบริการที่ 5 [ประชุม 26 มิ.ย.56 เช้า] (24 มิ.ย.56 : 23.53 น.)

ที่ สธ 0100.1/   ลว   มิ.ย.56 จาก สนย. ขอให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ควบคุมโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน (24 มิ.ย.56 : 21.46 น.)

  ที่ สธ  0204.05/ 760 ลว 24 มิ.ย. 56 ขอเชิญประชุม คบข. ครั้งที่ 4/2556 [วันที่ 28 มิ.ย.56 บ่าย] (24 มิ.ย.56 : 13.53 น.)

ที่ สธ  0204.05/ 761 ลว 24 มิ.ย. 56 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิระดับเขต เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 (เพิ่มเติม) (24 มิ.ย.56 : 12.53 น.)

ที่ สธ  0204.05/ 759 ลว 21 มิ.ย. 56 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูล เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 (24 มิ.ย.56 : 12.53 น.)


ที่ สธ  0204.305/ 59 ลว 21 มิ.ย. 56 เรื่อง ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองฯ 66 ตัวชี้วัด (22 มิ.ย.56 : 21.33 น.)
                                                       555 Download  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองฯ 66 ตัวชี้วัด


รูปเล่ม...! สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ฯ รอบที่ 1 ประจำปี 2556 เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5   (22 มิ.ย.56 : 11.44 น.)


สรุปประเด็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุขวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร  (21 มิ.ย.56 : 11.44 น.)


ที่ สธ  0204.05/ 744 ลว 21 มิ.ย. 56 ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 [ประชุม 28 มิ.ย.56 เช้า] (21 มิ.ย.56 : 10.55 น.)

555 Download แบบรวบรวมข้อมูลผลการพัฒนาตาม Service plan


การติดตามเยี่ยมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำคำของบลงทุน ปี 2557-2560
555 หนังสือเชิญคณะทำงานไปร่วมตรวจเยี่ยม  1.ผอ.รพ.ราชบุรีี   |   2.ผอ.รพ.ดำเนินสะดวก   |   3.ผอ.รพ.สมุทรสาคร

555 หนังสือแจ้งผู้อำนวยการ รพศ./รพท. ทุกแห่ง ขออนุญาตเข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล
(17 มิ.ย.56 : 12.50 น.)


ที่ สธ  0204.05/ 715 ลว 14 มิ.ย. 56 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 (คบข.) (เพิ่มเติม) (17 มิ.ย.56 : 22.05 น.)


ที่ สธ  0204.05/ 732 ลว 18 มิ.ย. 56 เรื่อง การแจ้งเลื่อนกำหนดการตรวจราชการรอบที่ 2/2556 ของจังหวัดเพชรบุรี (17 มิ.ย.56 : 22.05 น.)(update : 18 มิถุนายน 2556 เวลา 22.50 น.) ***

หนังสือเรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด

555 Download หนังสือ   สำหรับ นพ.สสจ.นครปฐม | สำหรับ นพ.สสจ.สุพรรณบรี | สำหรับ นพ.สสจ.กาญจนบุรี | สำหรับ นพ.สสจ.ราชบุรี

สำหรับ นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ | สำหรับ นพ.สสจ.เพชรบุรี | สำหรับ นพ.สสจ.สมุทรสงคราม | สำหรับ นพ.สสจ.สมุทรสาคร

สำเนาหนังสือเรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง

555 Download หนังสือ    สำหรับ รพ.นครปฐม | สำหรับ รพ.เจ้าพระยายมราช | สำหรับ รพ.พหลพลพยุหเสนา | สำหรับ รพ.ราชบรี | สำหรับ รพ.โพธาราม

สำหรับ รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 | สำหรับ รพ.บ้านโป่ง | สำหรับ รพ.ดำเนินสะดวก | สำหรับ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ | สำหรับ รพ.หัวหิน | สำหรับ รพ.มะการักษ์

สำหรับ รพ.พระจอมเกล้าฯ | สำหรับ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า | สำหรับ รพ.สมุทรสาคร | สำหรับ รพ.กระทุ่มแบน | สำหรับ รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการ/สำนักงานวิชาการ / และ ผอ.รพศ-ท. , นพ.สสจ. และ ผู้นิเทศงานเขต 5 ทุกท่าน

555 Download หนังสือ  สำหรับ กรมวิชาการ, สำนักวิชาการ, ศูนย์วิชาการ และ หน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัด สป.สธ.

555 Download หนังสือ  สำหรับ ผู้นิเทศงาน

555 Download สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แนวทางการตรวจราชการฯ ปี 2556 ตามกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม เครือข่ายบริการการที่ 5)

กลุ่มบริหาร  |  กลุ่มบริการ  |  กลุ่มส่งเสริมป้องกัน  ในรูปแบบ

กลุ่มบริหาร  |  กลุ่มบริการ  |  กลุ่มส่งเสริมป้องกัน  ในรูปแบบ

555 Download ระบบการรายงานผลการตรวจราชการ ฯ แบบ ตก. 1 ,ตก.2 และ ตก.3
555 Download แบบ ตก-1 ของรอบที่ 2/2556 (21 มิ.ย.56 : 10.55 น.)Service Plan 10 สาขา ตามแนวทาง พบส. ของเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 (14 มิ.ย.56 : 22.30 น.)

ข้อมูลแผนกำลังคน (HR Plan) เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 (14 มิ.ย.56 : 22.27 น.)

ที่ สธ 0204.05/ ว 714 ลว 14 มิ.ย. 56 เรื่อง ขอเชิญประชุมแผนพัฒนาสุขภาพเด็ก 0-2 ปี [ประชุม 19 มิ.ย. บ่าย] (14 มิ.ย.56 : 14.27 น.)


ที่ สธ 0204.05/ ว 701 ลว 13 มิ.ย. 56 เรื่อง การประเมินค่าใช้จ่ายด้านชันสูตรและรังสีวินิจฉัย (14 มิ.ย.56 : 14.27 น.)
                    555 Download แบบเก็บข้อมูลด้านห้องปฏิบัติการ            555 Download แบบเก็บข้อมูลด้านงานรังสีวินิจฉัย


ที่ สธ 0204.05/ ว 713 ลว 14 มิ.ย. 56 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (งบลงทุน) เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 ปี 2557-2560 (14 มิ.ย.56 : 14.27 น.)
       555 Download สิ่งที่ส่งมาด้วย>(สำหรับหน่วยบริการระดับทุติยภูมิ)   555 Download สิ่งที่ส่งมาด้วย>(สำหรับศูนย์เชี่ยวชาญ และ หน่วยบริการระดับตติยภูมิ)


แบบรายงานการติดตามผลลัพธ์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับเขต (Service Plan 10 สาขา)  เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5
(สำหรับคณะทำงานทั้ง 10 สาขา ...ส่งให้เขตภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2556) (14 มิ.ย.56 : 14.29 น.)


ที่ สธ 0204.05/ ว (รอ) ลว 13 มิ.ย. 56 เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงาน DHS ระดับเครือข่าย (14 มิ.ย.56 : 14.29 น.)


สรุปประเด็นผู้ตรวจราชการ และ Files นำเสนอที่ประชุมติดตามความก้าวหน้า Service plan เมื่อ 12 มิ.ย.56 ณ โรงพยาบาลนครปฐม (12 มิ.ย.56 :21.09 น.)

จากการประชุมวันที่ 10 มิย.56 ที่ รพ.ราชบุรี  ได้มีมติให้จัดสรรเงินงบประมาณช่วยเหลือ จำนวน 54 ล้าน ให้ทุกจังหวัด  ดังนั้น จึงขอความร่วมมือ
ให้ทุกจังหวัดจัดทำข้อมูลดังตารางที่ส่งมานี้ให้ คุณทิพาพรรณ หอศิวาลัย สสจ.เพชรบุรี ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น. (12 มิ.ย.56 : 9.43 น.)
                                                       555 Download แบบบันทึกข้อมูล


....ร่าง รายงานการประชุม คปสข. ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.56 ณ รพ.เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี (11 มิ.ย.56 : 15.30 น.)

ข้อมูลผู้ป่วยในของเครือข่ายที่ 5 (อ.นพ.สามารถ ถิระศักดิ์) เสนอที่ประชุม เมื่อ 10 มิ.ย.56 ณ รพ.ราชบุรี (11 มิ.ย.56 : 11.59 น.)


ด่วนที่สุด ที่ สธ.0204.305/ว 57 ลว 10 มิ.ย. 56 การจัดทำแผนขอสนับสนุนเครื่องมือ และแผนขอสนับสนุนบุคลากร สาขา Trauma  (11 มิ.ย.56 : 11.55 น.)

                                                        555 Download สิ่งที่ส่งมาด้วยทั้งหมด


ที่ สธ 0204.05/ว 694 ลว 11 มิ.ย. 56 เชิญประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมฯ ของ รมว.สธ. (10 มิ.ย.56 : 19.55 น.)

รวมไฟล์นำเสนอประกอบการประชุม คปสข. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 56 ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี (9 มิ.ย.56 : 22.00 น.)


การเตรียมพร้อมรับการตรวจราชการ รอบที่ 2/2556 กรณีตัวชี้วัดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง NCD   (8 มิ.ย.56 : 18.28 น.)


แบบรายงานผลการดำเนินงาน P4P (ทุก สสจ. รายงานส่งคณะกรรมการฯ ระดับเขต วันที่ 16 ของทุกเดือน)   (7 มิ.ย.56 : 23.55 น.)

แนวทางการจัดทำแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับ Service Plan และ Coverage Service Plan โดย ผช.ผตร.สำเนียง รัตนวิไล   (7 มิ.ย.56 : 21.11 น.)


ที่ สธ 0204.05/ ว 673 ลว 7 มิ.ย. 56 เรื่อง ขอข้อมูลข้าราชการเกษียณอายุราชการ และผลงานดีเด่นของหน่วยงาน   (6 มิ.ย.56 : 22.11 น.)

ที่ สธ 0204.05/ ว 675 ลว 7 มิ.ย. 56 เรื่อง ขอเชิญประชุมคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2557   (6 มิ.ย.56 : 22.11 น.)

ด่วนครับ...ฝากมาจากพี่ไชยวัฒน์ (รพ.พหลพลพยุหเสนา) เรื่อง ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนคำของบลงทุน ปี 2557-2560   (6 มิ.ย.56 : 12.00 น.)

ที่ สธ 0204.05/ ว 669 ลว 6 มิ.ย. 56 เรื่อง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5   (6 มิ.ย.56 : 11.10 น.)

สรุปรายงานการประชุม คบข. ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 พ.ค.56 ณ สสจ.นครปฐม   (6 มิ.ย.56 : 10.31 น.)


ที่ สธ 0614/ ว 01627 ลว 4 มิ.ย. 56 เรียน นพ.สสจ. ทุกจังหวัด เรื่อง เชิญร่วมลงนามข้อตกลง ฯ  [ศวก.สมุทรสงคราม]   (5 มิ.ย.56 : 15.13 น.)


ที่ สธ 0204.05/ ว 653 ลว 4 มิ.ย. 56 เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือคณะทำงานพัฒนาด้านการบริหาร เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5   (4 มิ.ย.56 : 13.26 น.)

ที่ สธ 0204.05/ ว 656 ลว 4 มิ.ย. 56 เรื่อง ประชุมจัดทำแผนกำลังคน เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 [ประชุม 7 มิ.ย.56]   (4 มิ.ย.56 : 13.26 น.)

อสม.เจาะเลือดได้แล้ว... ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
  (4 มิ.ย.56 : 13.26 น.)


ข้อมูลรายงานการดำเนินงาน P4P ของเครือข่ายที่ 5 รายงานส่ง สนย. ไปเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556 (1 มิ.ย. 56 : 21.25 น.)
ประกาศโควตาแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2557 เครือข่ายบริการที่ 5

555  Download File ที่นี่ (V3-1.1) (29 พ.ค.56 : 17.26 น.)

ส่งเมล์ข้อมูลที่รอกแล้วให้เครือข่ายบริการที่ 5 ทาง regionfive@hotmail.com


ที่ สธ 0204.05/ ว 161  ลว 29 พ.ค. 56 เรื่อง ขอเชิญประชุมติดตามงานโรคไม่ติดต่อ (NCD) ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ของเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 (29 พ.ค.56 : 11.49 น.)

ที่ สธ 0204.05/ ว ลว พ.ค. 56 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทางการเงิน (CFO) เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 ปีงบประมาณ 2556 (จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี) (29 พ.ค.56 : 11.49 น.)

รวมหนังสือเชิญวิทยากร ทีม CFO เขต (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี) (29 พ.ค.56 : 11.49 น.)


ที่ สธ 020 4.05/ ว 607 ลว 27  พฤษภาคม 2556 เรื่อง ขอเชิญประชุมวางแผนกำลังคน เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 (27 พ.ค.56 : 17.06 น.)

ที่ สธ 020 4.05/ ว 598 ลว 27 พฤษภาคม 2556 เรื่อง แจ้งผลการจัดสรรโควตาและการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล ปี 2556 (27 พ.ค.56 : 12.46 น.)

แบบฟอร์มกำลังคนสายงานแพทย์ HRP (ฉบับใหม่...จากคุณสาธิมน ศิริสมบูรณ์เวช) (23 พ.ค.56 : 23.46 น.)

รายงานการประชุมข้อเสนอการจัดสรรนักเรียนทุนสายงานพยาบาลและสายงานอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2557  (23 พ.ค.56 : 23.41 น.)

ที่ สธ 0204.05/ ว 594 ลว 23  พ.ค. 56 เรื่อง ขอเชิญประชุมวางแผนกำลังคน เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5   (23 พ.ค.56 : 13.26 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 617 ลว 23 พ.ค. 56 ส่งสำเนาคำสั่งและเชิญประชุมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2557 (23 พ.ค.56 : 11.26 น.)


เรียน นพ.สสจ. ทุกจังหวัด  555 Download หนังสือแจ้งสรุปประเด็นฯ รายจังหวัด ด้านล่างนี้  (21 พ.ค.56 : 18.26 น.)

   สำหรับ สสจ.นครปฐม | สำหรับ สสจ.สุพรรณบุร | สำหรับ สสจ.กาญจนบรีี | สำหรับ สสจ.ราชบุรี

สำหรับ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ | สำหรับ สสจ.เพชรบุรี | สำหรับ สสจ.สมุทรสงคราม | สำหรับ สสจ.สมุทรสาคร


ที่ สธ 0204.05/ ว 603 ลว 21  พ.ค. 56 เรื่อง  ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 (คบข.) (21 พ.ค.56 : 18.26 น.)

ที่ สธ 0204.05/ ว 602 ลว 21  พ.ค. 56 เรื่อง  ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตร และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 (21 พ.ค.56 : 18.26 น.)


ร่างรายงานการประชุม P4P "กลุ่มแพทย์" เมื่อ 16 พ.ค. 56ุ  เชิญตรวจสอบแล้วส่งกลับ  ratanapatha@hotmail.com  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  โทรฯ 081-8803511 ด่วนภายในวันที่ 22 พ.ค.56 (20 พ.ค.56 : 15.36 น.)

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เติมเต็มหมอครอบครัว : บริการถ้วนทั่วทุกครัวเรือน (Slide ท่านรองปลัดฯ ที่ รพ.ประจวบคีรีขันธ์) (20 พ.ค.56 : 13.36 น.)


รวมหนังสือเชิญวิทยากรทีม CFO เขต (20 พ.ค.56 : 08.21 น.)

CFO ต้องใช้ และ จัดทำข้อมูลส่งเขตโดยด่วนครับ ฝากจาก อ.นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ (20 พ.ค.56 : 08.21 น.)

                                         555 Hospital Group Ratio      555 ข้อมูลการลงบัญชีต่อเนื่องการตัดจ่าย ฉ 4,6,7 (ขอให้ สสจ.รวมส่ง นพ.สามารถ)

555 และ Slides สถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยบริการในเครือข่ายบริการที่ 5


สรุปประเด็นสำคัญ การประชุมพิจารณากรอบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (งบลงทุน) วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 – 12.45 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (17 พ.ค.56 : 22.51 น.)


สธ 0204.05/ว 557ลว 14 พ.ค.56 เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(กรรมการบริหาร P4P) เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 (17 พ.ค.56 : 16.51 น.)

รวมไฟล์และรายละเอียดในการประชุม P4P เครือข่ายที่ 5 (เมื่อวันที่ 16 พ.ค.56 ณ รพ.เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี) (17 พ.ค.56 : 13.40 น.) โดย อ.นพ.ชาติชาย สามัคคีนิชย์ และคณะทำงาน...! สำหรายงานผลฯ ขอให้ส่งคณะทำงานระดับเขตฯ ภายในวันที่ 16 ของทุกเดือน


รายการงบลงทุน และ งบ DPL ปีงบประมาณ 2557 ที่ผ่านการอนุมัติจาก ครม. เมื่อวันที่ 23 เมษายน 56 (17 พ.ค.56 : 16.51 น.)

ที่ สธ 0204.05/ ว 578 ลว 17 พ.ค. 56 เรื่อง ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการเขตสุขภาพ ครั้งที่ 3 เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 [ประชุม 23 พ.ค.56 บ่าย สสจ.นฐ.]  (17 พ.ค.56 : 16.40 น.)


ที่ สธ 0204.05/ ว 579 ลว 17 พ.ค. 56 เรื่อง ขอเชิญประชุม คปสข. เครือข่ายบริการที่ 5 ครั้งที่ 2/2556 [ประชุม 7 มิ.ย.56 บ่าย รพ.เจ้าพระยายมราช]  (17 พ.ค.56 : 16.40 น.)

คปสข.เขตพื้นที่เครือข่ายบริการ เครือข่ายบริการที่ 5 ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ณ รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี


ที่ สธ 0204.05/ ว 553 ลว 17 พ.ค. 56 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทางการเงิน ( CFO) เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 (จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี) ปีงบประมาณ 2556 (17 พ.ค.56 : 13.40 น.)

555  ตารางการประชุม และ สิ่งที่ผู้เข้ารับร่วมประชุมต้องจัดเตรียมไปด้วย


"การบริหารจัดการเขตสุขภาพ"  ในการประชุมเสนอผลงานเขต เมื่อ 15 พ.ค. 56  ณโรงแรมมิราเคิล (17 พ.ค.56 : 13.40 น.)


เชิญ Download Files นำเสนอในการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำ Service Plan เมื่อวันที่ 14 พ.ค.56 ณ โรงพยาบาลราชบุรี  (14 พ.ค.56 : 23.26 น.)

                      555 รวม Files นำเสนอ ของ นพ.อภิชาติ ชัฎอนันต์        555 รวม Files นำเสนอ ของคณะทำงาน Service Plan ทั้ง 10 สาขา

555 Lecture บรรยายสรุป โดยท่านผู้ตรวจราชการ


ที่ สธ 0204.05 / ว 545 ลว 9  พฤษภาคม  56 เรื่อง การรายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2556  (10 พ.ค.56 : 16.00 น.)  
                                                           555  Download แบบฟอร์มรายงานการติดตามความก้าวหน้าฯ  ได้ที่นี่..คลิกเลย

ที่ สธ 0204.05 / ว 543 ลว 9  พฤษภาคม  56 เรือง ข้อสั่งการการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5  และขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนฯ ครั้งที่ 2   (10 พ.ค.56 : 12.30 น.)    For File Word เพื่อส่งต่อหนังสือ  [ประชุม 16 พ.ค.56 ทั้งวัน]
                                                                    555  Download เฉพาะสิ่งที่ส่งมาด้วย (6 แผ่น) ได้ที่นี่..คลิกเลย


ที่ สธ 0204.05 / ว 552 ลว 10  พฤษภาคม  56 เรื่องขอเชิญประชุมเตรียมการนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งรัด (CFO) (10 พ.ค.56 : 16.38 น.) [ประชุม 14 พ.ค.56 บ่าย]

ที่ สธ 0204.305 / ว 50 ลว 10  พฤษภาคม  56 เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 10 สาขา (เพิ่มเติม)   (10 พ.ค.56 : 10.18 น.) [ประชุม 14 พ.ค.56 ทั้งวัน]


ที่ สธ 0204.05 / ว 534 ลว 7 พฤษภาคม  56 เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณากรอบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (งบลงทุน) เรียน นพ.สสจ. / ผอ.รพศ.-ท ทุกแห่ง และ ผอง รพช. 7 แห่ง (7 พ.ค.56 : 21.18 น.) [ประชุม 17 พ.ค.56 เช้า สสจ.นฐ.]

เข้าร่วมประชุมพิจารณากรอบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (งบลงทุน)


ที่ สธ.0204.05/ว 533  ลว 7 พ.ค.56 หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 10 สาขา วันที่ 14 พ.ค. 56 ณ รพ.ราชบุรี เรียน นพ.สสจ. และ ผอ.รพศ./ท / รพ.ระดับ M2 ทุกแห่ง (7 พ.ค.56 : 11.00 น.) [ประชุม 14 พ.ค.56 ทั้งวัน]


เอกสารประกอบการจัดทำข้อมูลกำลังคน จากที่ประชุมเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 56 ที่ รพ.ราชบุรี (7 พ.ค.56 : 15.26 น.)

ที่ สธ 0204. 05 / ว 528 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนกำหนดการติดตามประเมินผลกระบวนการบริหารงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับเขต เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 ประจำปี 2556  (7 พ.ค.56 : 15.26 น.)

ที่ สธ 0204.05 / ว 527 เรื่อง ขอยกเลิกการประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการเขตสุขภาพ (7 พ.ค.56 : 15.26 น.)

รวมแผนสุขภาพเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 (4 พ.ค. 56 โดย อ.ทพ.พิศักดิ์ องค์ศิริมงคล) (7 พ.ค.56 : 16.00 น.)


เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนและการพัฒนา กสธ.[1 พ.ค.56] (3 พ.ค.56 : 17.00 น.)

เอกสารแนวทางการพัฒนาเกณฑ์การจัดสรรกำลังคน ของสหวิชาชีพ (3 พ.ค.56 : 17.00 น.)

ที่ สธ.0204.305/ ว 513 ลว 3 พ.ค. 56 เรื่อง ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือกลุ่มงานบริการ เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 (3 พ.ค.56 : 17.00 น.)

ที่ สธ.0204.305/ ว 514 ลว 3 พ.ค. 56 เรื่อง ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือกลุ่มงานส่งเสริมป้องกัน   (3 พ.ค.56 : 17.00 น.)

ที่ สธ.0204.305/ ว 515 ลว 3 พ.ค. 56 เรื่อง ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการเขตสุขภาพ  (3 พ.ค.56 : 17.00 น.)

ที่ สธ.0204.305/ ว 516 ลว 3 พ.ค. 56 เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดสรรโควตาแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2557  (3 พ.ค.56 : 17.00 น.)

ที่ สธ.0204.305/ ว 517 ลว 3 พ.ค. 56 เรื่อง ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือเพื่อติดตามการดำเนินงานในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5  (3 พ.ค.56 : 17.00 น.)


ที่ สธ.0204.05/ว 506 ลว 1 พ.ค.56 เรียน นพ.สสจ. และ ผอ.รพศ./ท ทุกแห่ง. เรื่อง ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ  [7 พ.ค.56 ณ สตป. กสธ.] (1 พ.ค.56 : 14.40 น.)

ที่ สธ.0204.05/ว 504 ลว 1 พ.ค.56 เรียน นพ.สสจ. และ ผอ.รพศ./ท/รพช. เรื่อง ขอเชิญประชุมวางแผนกำลังคน เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5  [3 พ.ค.56 ณ รพ.ราชบุรี] (1 พ.ค.56 : 10.40 น.)

ปรับตารางกำหนดการประเมิน M&E PP ของจังหวัดกาญจนบุรี (29 เม.ย.56 : 09.30 น.)

ปรับตารางกำหนดการประเมิน M&E PP ของจังหวัดสมุทรสาคร (29 เม.ย.56 : 09.30 น.)

รายงาน/มติการประชุมผู้บริหารสาธารณสุขระดับเครือข่าย ครั้งที่ 2/56 เมื่อวันที่ 4 เม.ย.56 ณ รพ.นตรปฐม (ร่าง) (23 เม.ย.56 : 14.30 น.)

ที่ สธ.0204.05/ว 479 ลว 24 เม.ย.56 เรียน นพ.สสจ.ทุกแห่ง และ ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการ 4 แห่ง เรื่อง การขอสนับสนุนงบประมาณ  ดำเนินงานพัฒนาสาธารณสุข ในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 (23 เม.ย.56 : 16.10 น.)

ที่ สธ.0204.05/ว 479 ลว 24 เม.ย.56 เรื่อง ขอเชิญประชุม คณะทำงานบริหารเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 (23 เม.ย.56 : 16.10 น.)


555 สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สำหรับ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์  | สำหรับ สสจ.ราชบุรี  | สำหรับ สสจ.กาญจนบุรี  | สำหรับ สสจ.สมุทรสาคร

สำหรับ สสจ.สมุทรสงคราม  | สำหรับ สสจ.เพชรบุรี | สำหรับ สสจ.นครปฐม | สำหรับ สสจ.สุพรรณบุรี 

555 สำหรับทีมผู้ประเมิน M&E PP

สำหรับ ผู้ประเมินทุกท่าน  | สำหรับ ผอ.สปสช. เขต 5   | สำหรับ ผอ.สคร. 4  | สำหรับ ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 4  | สำหรับ ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

555 Download Documents        555 Download แบบฟอร์มเก็บรวบรวมงบประมาณ PP 2556 (22 เม.ย.56 : 19.30 น.)


ที่ สธ.0204.05/ว 464 ลว 22 เม.ย.56 เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการจัดทำแนวทางค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay for Performance: P4P)(22 เม.ย.56 : 11.40 น.)


เอกสาร "สาขาบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิและสุขภาพองค์รวม โดยผู้ตรวจราชการ" (รวบรวมโดย นพ.สาธิต ทิมขำ) (20 เม.ย.56 : 07.30 น.)

หนังสือเชิญประชุม Service Plan สาขาหลัก(23 เม.ย. 56) ณ ห้องประชุมพระนรราชจำนง ชั้น 7 รพ.สมุทรสาคร (18 เม.ย.56 : 11.30 น.)

ที่ สธ.0204.05/ว 447 ลว 18 เม.ย.56 เรื่อง แจ้งการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 10 สาขา (18 เม.ย.56 : 12.10 น.)

ที่ สธ.0204.05/ว 451 ลว 18 เม.ย.56 เรื่อง การดำเนินการนโยบายแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan-พบส.) (18 เม.ย.56 : 12.10 น.)


ที่ สธ.0204.05/ว 444 ลว 17 เม.ย.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 (18 เม.ย.56 ณ รพ.ราชบุรี)  (17 เม.ย.56 : 15.00 น.) 

ภาพการรดน้ำขอพรท่านผู้ตรวจราชการ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 56 ณ ห้องประชุม สสจ.นครปฐม  (17 เม.ย.56 : 15.30 น.)(มีปรับใหม่ เมื่อ 17 เมษายน 2556)

กำหนดการประเมินงาน PP (M&E PP) ปี 2556          กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 2/2556

555 แบบฟอร์มขอข้อมูลพื้นที่รับการ M&E PP ปี 56 (เลือกแผน NCD และ แผนเด็ก 0-2 ปี)   555 แบบฟอร์มขอข้อมูลพื้นที่รับการตรวจราชการฯ รอบที่ 2/2556


สรุปประเด็นผู้ตรวจราชการ ในการประชุมสรุปแผนสุขภาพเขต และงบประมาณเนินงานในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 วันที่ 11 เมษายน  2556  เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  (11 เม.ย.56 : 23.45 น.) 

ที่ สธ.0204.05 / 439 ลว 11 เม.ย.56 เรียน นพ.สสจ. ผอ.รพศ./รพท. ทุกแห่ง เรื่อง แผนการเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 (11 เม.ย.56 : 10.50 น.)


ระเบียบฉบับ 8,9 / Exercise Files / Files นำเสนอในที่ประชุม และ Timeframe การดำเนินงาน P4P เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 56 ณ รพ.สมเด็จฯ 17 จ.สุพรรณบุรี (10 เม.ย.56 : 19.25 น.)


ที่ สธ.0204.05 / 426 ลว 9 เม.ย.56 เรียน ผอ.รพศ./รพท./รพช. ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญประชุมจัดทำแนวทางค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน P4P  (9 เม.ย.56 : 12.25 น.) 

ที่ สธ.0204.05 / 424 ลว 9 เม.ย.56 เรียน นพ.สสจ. ทุกแห่ง และ ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการในเขต เรื่องขอเชิญประชุมสรุปแผนสุขภาพเขต และงบประมาณดำเนินงานในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5  (9 เม.ย.56 : 12.25 น.) 

ที่ สธ.0204.05 / 425 ลว 9 เม.ย.56 เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการ และผู้ประเมิน M&E PP ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลกระบวนการบริหารงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2556 เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5  (9 เม.ย.56 : 12.25 น.) 

เรียน เครือข่ายห้องปฏิบัติการ และเครือข่าย SRRT ทุกท่าน ..เกี่ยวกับเรื่อง H7N9   (9 เม.ย.56 : 08.50 น.) 


 ที่ สธ.0224.04.1/ 4149 ลว 2 เม.ย.56 การดำเนินการนโยบาย Service Plan (แผน พบส.ระดับเขต)    (5 เม.ย.56 : 13.05 น.) 

สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการเขตสุขภาพ (4 เม.ย.56 ณ สสจ.นครปฐม)    (4 เม.ย.56 : 23.05 น.) 

รวมไฟล์เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 2/2556 (4 เม.ย.56 ณ รพ.นครปฐม)    (4 เม.ย.56 : 23.05 น.) 

แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay for Performance : P4P)    (4 เม.ย.56 : 23.05 น.) 

ที่ สธ 0204.05 /ว 399 ลว. 2 เมษายน 56 ขอเชิญประชุมจัดทำแนวทางค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P)   (2 เม.ย.56 : 15.30 น.) 

ที่ สธ 0204.05 /ว 382 ลว. 29 มีนาคม 56 ยกเลิกคำสั่งและส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิระดับเขต เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 และขอเชิญประชุม  (30 มี.ค.56 : 17.19 น.)            "คำสั่งเดิม...คลิกที่นี่...!"

ไฟล์สำหรับใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินการคลัง (CFO) สำหรับโรงพยาบาลทุกแห่ง(27 มี.ค.56 : 16.29 น.)

ด่วนที่สุด ประกาศแจ้งผลการจัดสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนของ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ประจำปี 2556 (จัดสรรจริง) (27 มี.ค.56 : 16.29 น.)


ที่ สธ 0204.05 /ว 350 ลว. 26 มีนาคม 56 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสาธารณสุขเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 ครั้งที่ 2/2556 (27 มี.ค.56 : 13.49 น.)

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสาธารณสุขเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 ครั้งที่ 2/2556 (ปรับปรุง 1 เมษายน 56 / 09.45 น.)

555 มติที่ประชุมผู้บริหารสาธารณสุขเขตฯ ครั้งที่ 1/56       555 รายงานการประชุมผู้บริหารสาธารณสุขเขตฯ ครั้งที่ 1/56


ที่ สธ 0204.05 /ว 348 ลว. 26 มีนาคม 56 ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาสาธารณสุขในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5  (26 มี.ค.56 : 14.39 น.)

ที่ สธ 0204.05 /ว 349 ลว. 26 มีนาคม 56 ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำ Service Plan 10 สาขา เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 (26 มี.ค.56 : 14.31 น.)

ที่ สธ 0204.05 /ว 351 ลว. 26 มีนาคม 56 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารเวชภัณฑ์ยาฯ และขอเชิญประชุม (26 มี.ค.56 : 14.31 น.)

หนังสือขอเชิญประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการเขตสุขภาพ เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 (26 มี.ค.56 : 14.31 น.)


ที่ สธ 0204.05/ว 357 ลว 26 มี.ค.56 เรียน ผอ.รพ.ศูนย์/ทั่วไป และ รพ.ชุมชน ขนาด M2 ทุกแห่งในเขตพื้นที่ เครือข่ายบริการที่ 5 และประธาน คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 10 สาขา ขอข้อมูล HR Plan ปี 2557-2559 และความต้องการโควตาการศึกษาและฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2557 (26 มี.ค.56 : 13.31 น.)

             555  Download ไฟล์แบบฟอร์ม  HR Plan ปี 2557-2559 และ ความต้องการแพทย์ประจำบ้าน ปี 2557  (ส่งข้อมูลภายในวันที่ 29 มีนาคม 56)


ที่ สธ. 0204.05/ว 331 ลว 21 มีนาคม เรียน นพ.สสจ. และ ผอ.รพศ.-ท ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งยกเลิกคำสั่งและส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการการเงินการคลังสุขภาพ (CFO) เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 และขอเชิญประชุม (คำสั่ง ที่ 841/2556 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2556) (21 มี.ค.56 : 20.25 น.)

ที่ สธ. 0204.05/ว 330 ลว 21 มีนาคม เรียน นพ.สสจ. และ ผอ.รพศ.-ท ทุกแห่ง เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการการจัดทำต้นทุน (Unit Cost) เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 (คำสั่ง ที่ 840/2556 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2556)  (21 มี.ค.56 : 20.25 น.)


ที่ สธ. 0204.05/ว 334 ลว 20 มีนาคม เรียน นพ.สสจ.ทุกจังหวัด เรื่อง ขอเชิญผู้แทนจังหวัดไปร่วมจัดนิทรรศการอบรมปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรผู้ให้สัญญา ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2556 (21 มี.ค.56 : 20.25 น.)


รวมไฟล์เอกสาร / บันทึกเสียง การประชุมชี้แจงการจัดทำแผนระดับจังหวัดฯ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 56 ณ รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี (19 มี.ค.56 : 18.05 น.)

                                       555 Download ไฟล์นำเสนอ        Download เทปบันทึกเสียง  (.amr, 8 Mb.)   555  Download amr Convertor


สรุปผลการดำเนินงาน P&P ระดับเขตสุขภาพเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 ปีงบประมาณ 2556 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ณ รพ.ราชบุรี


ปรับปรุงใหม่ ... น่าสนใจมากขึ้น "หัวข้อการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนฯ" ในวันที่ 19 มีนาคม 2556 

แผนสุขภาพเขต, ข้อสรุป, การสั่งการของ ผตร. และ แนวทางดำเนินการต่อ จากอาจารย์ปู่ สสจ.สครปฐม...เร่งดำเนินการและส่งภายในวันที่ 16 มี.ค.56 (13 มี.ค.56 : 16.30 น.)

นโยบายการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพเข้มแข็งเมืองไทยแข็งแรง ของนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รมช.สธ. (13 มี.ค.56 : 16.09 น.)
                                         555 Download template ตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน


หนังสือเชิญฉบับที่ 1   ที่ สธ.0204.05/ว 244 ลว. 27 กุมภาพันธ์ 2556

หนังสือเชิญฉบับที่ 2    ที่ สธ.0204.05/ว 265 ลว. 4 มีนาคม 2556 (แก้ไขฉบับที่ 1)

ฉบับที่ 3   ที่ สธ.0204.05/ว 288 ลว. 8 มี.ค.56 การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนสุขภาพระดับจังหวัดและอำเภอในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5
    วันที่ 19 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 9 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
(แก้ไขฉบับที่ 2)    (12 มี.ค.56 : 23.33 น.)


ด่วน...ให้ส่วนราชการรายงานข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว เพื่อรองรับการเข้าสู่ระบบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2556  (12 มี.ค.56 : 23.15 น.)

รวม Slides(pdf) การประชุม Reform กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 56 ณ โรงแรมริชม่อนด์ นนทบุรี  (12 มี.ค.56 : 21.40 น.)

  บันทึกเทปการประชุมพิจารณาแผนสุขภาพเขต วันที่ 11 มีนาคม 2556 ณ สสจ.นครปฐม (.amr)    555 Download  (17.5 Mb.) (12 มี.ค.56 : 21.34 น.)

การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน PPเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 ปีงบประมาณ 2556 เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุม 1 รพ.ราชบุรี (MOU)  (12 มี.ค.56 : 21.34 น.)
                                                  555  Download รวม Slides ที่ใช้นำเสนอ       555  อ่านสรุปรายงานการประชุม (ฉบับร่าง)

 


สรุปผลการแข่งขัน/ถ้วยรางวัล/เหรียญรางวัล/นักกีฬาดีเด่น การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 34 ปี 2556 (22 ก.พ.56 : 14.00 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 224 ลว 22 ก.พ.56การตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าโครงการลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ด้วยวิถีชีวิตไทย
    ของผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร)
(22 ก.พ.56 : 14.00 น.)

555  Download KPI Template ที่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบและใช้เป็นแนวทางประกอบการดำเนินงาน โดยทั่วกัน  

รมว.สาธารณสุขให้ข่าวปรับโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข (21 ก.พ.56 : 12.00 น.)

Files นำเสนอ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) 20 ก.พ.2556 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขต 4-5-6 (21 ก.พ.56 : 08.00 น.)

 กำหนดการตรวจราชการฯ จังหวัดราชบุรี (19 ก.พ.56 : 18.30 น.)

รวมเอกสารประชกอบการประชุม คปสข. เครือข่ายบริการที่ 5 ครั้งที่ 1/56 เมื่อวันที่ 19 ก.พ.56 (19 ก.พ.56 : 18.30 น.)

เรียนนักทรัพยากรบุคคล ทุก สสจ. แบบสำรวจอัตรากำลังบุคลากร เครือข่ายบริการที่ 5 (17 ก.พ.56 : 12.30 น.)

66 ตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สธ. ประจำปีงบประมาณ 2556 ฉบับปรับปรุง 15 ก.พ.56 (15 ก.พ.56 : 22.50 น.)

ด่วนที่สุด...เครือข่ายสาขามะเร็ง กำหนดเชิญประชุม วันที่ 20 ก.พ.56 ณ ห้องประชุมช่อกุหลาบ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า (15 ก.พ.56 : 22.50 น.)

ด่วนที่สุด... หนังสือเชิญกรรมการสาขาเครือข่ายทารก เขต 5 เข้าร่วมประชุม วันที่ 22 ก.พ. 2556 เวลา 9.30 น. ห้องประชุม ฯ ชั้น 10 อาคารอำนวยการ รพ.เจ้าพระยายมราช  (14 ก.พ.56 : 17.50 น.)
                                   555  Download แบบฟอร์ม   (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

ด่วนที่สุด... ที่ สธ 0204.05/ว 184 ลว 14 ก.พ.56 เรียน นพ.สสจ./ ผอ.ศูนย์วิชาการฯ ขอเชิญประชุมเพื่อตรวจสอบและทบทวนแผนสุขภาพเขต (14 ก.พ.56 : 13.50 น.) (ช่วยโหลดหนังสือไปลงรับ ดำเนินกาีรก่อนเลยนะครับ)
                                   555  Download แบบฟอร์ม  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

เอกสารรูปเล่ม แผนการตรวจราชการและนิเทศงาน ปี 2556 กระทรวงสาธารณสุข (14 ก.พ.56 : 13.50 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 173 ลว 13 ก.พ.56 การคัดเลือกประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรม ในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5  (13 ก.พ.56 : 15.27 น.)

สรุปประเด็นข้อเสนอแนะจากการประชุมพิจารณาแผนสุขภาพเขต เมื่อวันที่ 11 ก.พ.56 (โดย พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์ และทีมงาน)  (12 ก.พ.56 : 21.58 น.) 

 Template KPI-25 ที่ปลัดกระทรวง ทำ MOU กับ ผู้ตรวจราชการ 12 เครือข่าย (ข้อมูลล่าสุด จาก สนย.)  (12 ก.พ.56 : 18.23 น.)


ด่วนที่สุด  หนังสือที่ สธ 0204.05/ว 1697 ลว 12 ก.พ.56 ขอเชิญร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด กีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 34 (12 ก.พ.56 : 17.32 น.)

ด่วนที่สุด  หนังสือที่ สธ 0201.013/ว 116 ลว 12 ก.พ.56 ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาทักษะการออกกำลังกายฯ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2556 (12 ก.พ.56 : 11.25 น.)
หมายเหตุ - ขอความร่วมมือผู้จัดการทีมนักกีฬาแต่ละประเภท ของเครือข่ายที่ 5 Download หนังสือฉบับนี้ เพื่อนำเสนอผู้บริหาร โดยแนบตารางการแข่งขัน และรายชื่อนักกีฬา
                แต่ละประเภท ขออนุญาตไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการออกกำลังกายฯ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2556
   


แผนงานด้านการส่งเสริมป้องกันโรคระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 8 แผนงาน (ปรับล่าสุด 8 ก.พ.56) (11 ก.พ.56 : 16.15 น.)

ที่ สธ.0204.05/ว 182 ลว 11 ก.พ. 56 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม CFO เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5  (11 ก.พ.56 : 15.55 น.)

รวมไฟล์ที่นำเสนอประกอบการประชุมพิจารณาแผนสุขภาพเขต เมื่อวันที่ 11 ก.พ.56 ณ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า (11 ก.พ.56 : 12.55 น.)

         บันทึกเทปการประชุม วันที่ 11 ก.พ.56 (.amr)    555  เทปภาคเช้า (10.5 Mb.)       555  เทปภาคบ่าย (16.5 Mb.)      555 เทปสรุปของท่านผู้ตรวจราชการ (5.5 Mb.)

 กำหนดการตรวจราชการฯ จังหวัดนครปฐม (11 ก.พ.56 : 15.40 น.)

ที่ สธ.0204.05/ว 159 ลว 8 ก.พ. 56 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนสุขภาพเขต เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5  

การจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)ที่จ้างไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ลงไป (ว156/8 ก.พ. 2556) 
                   ดาว์นโหลด     555    บัญชีการจัดสรรตำแหน่งของเครือข่ายบริการที่ 5


 กำหนดการตรวจราชการฯ จังหวัดกาญจนบุรี (8 ก.พ.56 : 09.00 น.)

ที่ สธ.0204.5/ว 162 ลว 5 ก.พ. 56 ขอเชิญประชุมติดตามสถานการณ์การเงินการคลัง เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5

Download เอกสารประกอบการประชุม Workshop ของผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ จ.สมุทรสงคราม 


ที่ สธ.0204.05/ว 142 ลว 5 ก.พ. 56 เรียน นพ.สสจ. ผอ.รพศ./รพท. ทุกแห่งในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 5 ราชบุรี ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่  2 ผู้อำนวยการ สคร. ที่ 4 ราชบุรี และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สมุทรสงคราม
เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณาแผนสุขภาพเขต ของเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5
[วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00-14.00 น.]   รับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนประสบการณ์เวชปฏิบัติฯ สำหรับแพทย์ที่ปฏิบัติในโรงพยาบาลชุมชน หรือสถานบริการปฐมภูมิในชุมชนระยะเวลา 1 ปี
ประจำปี 2556


แนวทางการขับเคลื่อน Service Plan โดยใช้กลไก พบส.     (1 ก.พ.56 : 10.55 น.)

ภาพรวม Service Plan 10 สาขา (1 ก.พ.56) โดย พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์: ผช.ผตร.   (1 ก.พ.56 : 10.20 น.)

 

ด่วนที่สุด..หนังสือจาก สสจ.นครปฐม เชิญร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการการส่งเสริมการออกกำลังกาย (กีฬา) ระหว่าง 4-8 ก.พ.2556 (30 ม.ค.56 : 16.40 น.)

ด่วน...ปรับปรุงใหม่ ตารางกำหนดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี เครือข่ายที่ 5 ระหว่าง 4-8 ก.พ.2556 (30 ม.ค.56 : 16.40 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 102 ลว 29 ม.ค.56 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกำลังคนด้านสุขภาพ เครือข่ายที่ 5 (30 ม.ค.56 : 10.45 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 104 ลว 29 ม.ค.56 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ฯ เครือข่ายที่ 5 (30 ม.ค.56 : 10.45 น.)

ที่ สธ.0201.042.6/ว 72 ลว 28 ม.ค.56 คำสั่ง สป.สธ. กำหนดเขต และมอบอำนาจผู้ตรวจราชการและสาธารณสุขนิเทศก์ ปี 2556 (30 ม.ค.56 : 10.45 น.)

ด่วน...รวมหนังสือแจ้ง / โครงการ / กำหนดการ / คำสั่ง กีฬาสาธารณสุขสามัคคี เครือข่ายที่ 5 (รอปรับปรุงวงเงินที่จะขอรับการสนับสนุนใหม่) (29 ม.ค.56 : 12.50 น.)

ด่วน...เรียนผู้ประสานงานกีฬา ทุก สสจ./ รพศ.ท. ขอข้อมูลขนาดเสื้อกีฬาของผู้บริหารฯ  (29 ม.ค.56 : 12.45 น.)

Files ปรับปรุงข้อมูลการจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุ ลจ.ชั่วคราว และพนักงานราชการ ...พร้อมแบบฟอร์มเอกสาร 3-4           (29 ม.ค.56 : 12.30 น.)

ที่ สธ.0204.5/ว 95 ลว 27 ม.ค.56 ถึง นพ.สสจ./ผอ.รพศ.ท. ทุกแห่ง เรื่องขอเชิญประชุมพิจารณาการจัดสรรตำแหน่งเพื่อการบรรจุ
ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) และพนักงานราชการ และการจัดทำแผนบริหารตำแหน่ง ของเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 5
  (28 ม.ค.56 : 10.30 น.)

แบบฟอร์มขอเก็บข้อมูลของคณะทำงาน Service plan สาขาโรคหัวใจ    555  แบบฟอร์มที่ 1         555  แบบฟอร์มที่ 2     (25 ม.ค.56 : 22.10 น.)

ตัวชี้วัดที่ลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ ของกระทรวงสาธารณสุข (จาก สนย.) (25 ม.ค.56 : 21.59 น.)


Distric Health Syatem (DHS) "เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ" ...หนึ่งในนโยบายที่ต้องทำความเข้าใจ (25 ม.ค.56 : 21.59 น.)
          
     555 Conceptual Farmework
     555 รวม Files นำเสนอการเตรียมพี่เลี้ยงเขตบริการสุขภาพ:กลไกเพื่อก้าวสู่อำเภอสุขภาวะ 23 ม.ค. 56 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กทม.


Files สรุปแนวทางการจัดทำ Service plan 10 สาขา(พัฒนาต่อยอด (โดย พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์) (25 ม.ค.56 : 10.59 น.)

บันทึกเสียงการประชุมติดตามความก้าวหน้าของการจัดทำ Service plan 10 สาขา เมื่อวันที่ 24 ม.ค.56 (.amr ขนาด 26 Mb.) (25 ม.ค.56 : 21.59 น.)

รวม Files ที่นำเสนอการติดตามความก้าวหน้าของการจัดทำ Service plan 10 สาขา เมื่อวันที่ 24 ม.ค.56 (25 ม.ค.56 : 10.59 น.)

 

ที่ สธ.0204.5/ว 79 ลว 22 ม.ค.56 ถึง นพ.สสจ./ผอ.รพศ.-ท. ผอ.วพบ. ทุกแห่ง ใน เครือข่ายบริการที่ 5 เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรตำแหน่งเพื่อการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) และพนักงานราชการ (22 ม.ค.56 : 14.59 น.)

แบบฟอร์ม...ขอรายชื่อกรรมการ (ผู้ประสานงาน) จัดทำแผนสุขภาพเขต เครือข่ายบริการที่ 5 (21 ม.ค.56 : 16.30 น.)

รวม Files ใช้นำเสนอการประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำแผนสุขภาพเขต เมื่อวันที่ 21 ม.ค.56 ณ รพ.นครปฐม (21 ม.ค.56 : 15.19 น.)

ที่ สธ.0204.5/ว 71 ลว 21 ม.ค.56 ถึง นพ.สสจ.ทุกแห่ง การจัดทำแผนสุขภาพระดับจังหวัด เครือข่ายบริการที่ 5 (21 ม.ค.56 : 15.15 น.)

ขั้นตอนการจัดทำแผนสุขภาพเขต เครือข่ายบริการที่ 5 ปรับปรุง 16 ม.ค.56 ใช้ชี้แจงเมื่อวันที่ 21 มกราคม 56 ที่ รพ.นครปฐม   (21 ม.ค.56 : 15.10 น.)

รวมเอกสาร (Documents) จากการประชุมชี้แจงฯ ระดับกระทรวง (15,17 มกราคม 2556) (21 ม.ค.56 : 18.30 น.)

Update ล่าสุด หลังจากการประชุมชี้แจงฯ ระดับกระทรวง..."กรอบประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงาน ฯ ปี 2556"(66 KPI MOU)     (21 ม.ค.56 : 09.30 น.)
               555 Download กรอบประเด็นการตรวจราชการฯ         หรือ      555 Download กรอบประเด็นการตรวจราชการฯ


ด่วนมาก ที่ สธ.0204.5/ว 55 ลว 16 ม.ค.56 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คปสข. เครือข่ายบริการที่ 5   (17 ม.ค.56 : 16.40 น.)

ด่วนที่สุด หนังสือขอเชิญประชุมคณะทำงาน Service Plan สาขาหลัก (5 สาขา) (17 ม.ค.56 : 10.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ.0204.5/ว 51 ลว 16 ม.ค.56 ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำแผนสุขภาพเขต [24 ม.ค.56]   (16 ม.ค.56 : 13.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ.0204.5/ว 49 ลว 16 ม.ค.56 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายเลขา Service Plan เครือข่ายบริการที่ 5   (16 ม.ค.56 : 13.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ.0204.5/ว 48 ลว 16 ม.ค.56 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ CFO เครือข่ายบริการที่ 5  (16 ม.ค.56 : 13.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ.0204.5/ว 47 ลว 16 ม.ค.56 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ Service Plan เครือข่ายบริการที่ 5   (16 ม.ค.56 : 13.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ.0204.5/ว 53 ลว 16 ม.ค.56 ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำแผนสุขภาพเขต [21 ม.ค.56]  (16 ม.ค.56 : 13.05 น.)

สรุปข้อมูลจำนวน สาขา โควตาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปี 2556 จำแนกราย รพ. ในเครือข่ายบริการที่ 5  (16 ม.ค.56 : 08.00 น.)  


 บันทึกเสียงการบรรยายของท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 15 ม.ค.56 (.amr = 5.2 Mb.)

555 รวม Files ประกอบการบรรยาย ณ โรงแรมรามา การ์เด้น วันที่ 17 มกราคม 2556 (17 ม.ค.56 : 16.45 น.)

555 รวม Files ประกอบการบรรยาย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ฯ วันที่ 15 มกราคม 2556 ....ช่วงเช้า (15 ม.ค.56 : 19.15 น.)

555 รวม Files ประกอบการบรรยาย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ฯ วันที่ 15 มกราคม 2556 ....ช่วงบ่าย (15 ม.ค.56 : 19.15 น.)


ด่วนที่สุด หนังสือเชิญประธานและเลขาฯ คณะทำงาน ServiePlan 10 สาขา ร่วมประชุมวันที่ 16 ม.ค.56  (15 ม.ค.56 : 14.15 น.)

มาตรการในการดำเนินงานสุขภาพจิตของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 กรมสุขภาพจิต ...ใช้ประกอบการจัดทำแผนสุขภาพเขตกลุ่มบริการ (14 ม.ค.56 : 15.49 น.)

งบครุภัณฑ์ DPL ที่ผ่านมติ ครม.แล้ว และ รายการคำของบลงทุน ปี 57 ที่ผ่านการพิจารณาจาก คกก.กระทรวงสาธารณสุข  (14 ม.ค.56 : 10.29 น.)

ด่วน... KPI กระทรวง (ตัวชี้วัด) ปรับปรุงใหม่ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2556 (14 ม.ค.56 : 10.15 น.)


ที่ สธ.0204.5/ว 34 ลว 11 ม.ค.56 เรียน นพ.สสจ.-ผอ.รพศ./ท. ทุกแห่งในเครือข่ายที่ 5 ขอเชิญประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 1/2556  (11 ม.ค.56 : 10.15 น.)


ด่วนที่สุด ที่ นฐ 0027.003/2/ว 121 ลว 10 ม.ค.56 ขอเชิญประชุมผู้ประสานงานกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 34    (10 ม.ค.56 : 15.45 น.)

สรุปมติประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 34  ประจำปี 2556 (9 ม.ค.56 : 15.05 น.)
    *** ขอเชิญผู้ประสานงานกีฬาฯ ของเครือข่ายที่ 5 ทุกจังหวัด ประชุม วันที่ 18 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ สสจ.นครปฐม (รอหนังสือแจ้ง)


                             555 Download เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง     555 Download เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง         (3 ม.ค.56 : 13.24 น.)

  555 Slide ของท่านผู้ตรวจราชการ (วันที่ 3 ม.ค.2556)           555 Slide ชี้แจงแนวทางการตรวจราชการปี 2556 (วันที่ 3 ม.ค.2556)

ที่ สธ.0204.5/ว 873 ลว 24 ธ.ค.55 เรียน นพ.สสจ.-ผอ.รพศ./ท. ทุกแห่งใน คข. 5 เชิญประชุมชี้แจงแผนฯการตรวจราชการ ปี 56 (24 ธ.ค.55 : 11.24 น.)

ที่ สธ 0204.5/ว 56 ลว 2 ม.ค. 56 เรื่อง คำสั่งแต่ตั้งกรรมการประเมินผลงาน นวก.สธ.และพยาบาลวิชาชีพ     (4 ม.ค.56 : 09.44 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204.5/ 879 ลว 27 ธ.ค.55 ถึง ผอ.รพศ./ท. 10 แห่ง เรื่อง ขอเก็บข้อมูลรายงานอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่      (27 ธ.ค.55 : 16.47 น.)

Power Point "แผนสุขภาพเขต" Version-3 โดย นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวง   (27 ธ.ค.55 : 09.27 น.)

รวม Slides Presentation ของผู้บริหารระดับสูง กสธ. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.เมื่อ 26 ธันวาคม 2555   (27 ธ.ค.55 : 08.25 น.)


ที่ สธ.0204.5/ว 874 ลว 24 ธ.ค.2555 เรียน นพ.สสจ. ทุกแห่งในเครือข่ายบริการที่ 5 เรื่องการจัดทำแผนงบค่าเสื่อม ฯ ปีงบประมาณ 2556  (24 ธ.ค.55 : 12.48 น.)

ที่ สธ.0204.5/ว 875 ลว 24 ธ.ค.2555 เรียน ประธานฯ 10 สาขา เรื่องการจัดทำโครงการพัฒนาระบบฯ 10 สาขา           (24 ธ.ค.55 : 12.48 น.)

เอกสาร Service Plan 10 สาขา เครือข่ายบริการที่ 5 (version-1/23-12-2555...เครดิตคุณจารุภา)                  (23 ธ.ค.55 : 16.54 น.)

Final ... กำหนดตรวจเยี่ยมแผนบริหารจัดการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ของ รมว.สธ. [27 ธ.ค.55]               (20 ธ.ค.55 : 14.14 น.)

เสร็จแล้วครับ..! การรวบรวมแผนปฏิบัติการเขตสุขภาพ เครือข่ายที่ 5 จากทั้ง 8 จังหวัด 8 ประเด็น [Unzip ออกมาจะมี 9 files] (20 ธ.ค.55 : 09.55 น.)

ข้อมูลการจัดสรรโควตาบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของ สบช. ปีการศึกษา 2556 (17 ธ.ค.55 : 10.25 น.)

(ร่าง) กรอบประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ปี 2556 (KPI)     (13 ธ.ค.55 : 21.07 น.)

การแบ่งกลุ่มภาระกิจ และจังหวัดผู้รับผิดชอบหลัก (Focal Point)     (11 ธ.ค.55)


dที่ สธ 0204.3/ว 13622 ลว 6 ธ.ค.55 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารเวชภัณฑ์ ระดับเขต เขต 5          (6 ธ.ค.55 : 18.00 น.)

dที่ สธ 0204.3/ว 13581 ลว 6 ธ.ค.55 เรียน นพ.สสจ.-ผอ.รพศ./ท. ทุกแห่ง ในเครือข่ายที่ 5 เรื่องการคัดเลีอกนักบริหาร รพ. ดีเด่น  (6 ธ.ค.55)  

dFiles ที่ใช้ประกอบการนำเสนอในที่ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเร่งรัดงานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก (เมื่อ 4 ธ.ค.55:ณ ณ รพ.นครปฐม) (4 ธ.ค.55)

dที่ สธ 0228.04.1/ 13448 ลว 30 พ.ย. 55 เรียน นพ.สสจ.-ผอ.รพศ./ท. ทุกแห่ง "สำรวจความพร้อมในการสร้าง ศสม." (30 พ.ย.55 :16.45 น.)

Update ใหม่ล่าสุด เมื่อ 27 พ.ย. 2555 ....นโยบายฯ และแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของผู้บริหารระดับสูง    (30 พ.ย.55)

             นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข ของ รมว. และ รมช. สาธารณสุข
           ยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านสาธารณสุข 2557 ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข
           ทิศทางและโอกาสยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2556 ของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.นิทัศน์ รายยวา)

dหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 0204.3/ว 13391 ลว 30 พ.ย. 55 เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. ทุกแห่งในเครือข่ายบริการที่ 5
    เรื่อง สรุปแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 10 สาขา ของเครือข่ายบริการที่ 5
                      (30 พ.ย.55)           สรุปแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 10 สาขา ของเครือข่ายบริการที่ 5
           แบบฟอร์มเอกสารการเสนอแผนพัฒนาระบบบริการ Service Plan ของเครือข่ายบริการที่ 5
           หนังสือ ที่ สธ 0204.3/ว 13392 ลว 30 พ.ย. 55 สำประธานฯ แต่ละสาขาใช้เชิญคณะทำงานร่วมประชุม
           Presentation Files Service Plan 10 สาขา เมื่อวันที่ 28 พ.ย.55 ณ โรงพยาบาลนครปฐม

dข้อมูล (เพิ่มเติม) ในที่ประชุมเตรียมจัดทำ Service Plan 10 สาขา เครือข่ายที่ 5 เมื่อวันที่ 28 พ.ย.2555 ณ รพ.นครปฐม (โดย ผช.ดารารัตน์) (29 พ.ย.55)

               555    1- ทิศทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
               555    2- สรุปการประชุม Service plan เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการ
               555    3- แผนดำเนินการ Service plan 10 สาขา ของเครือข่าย 5

dFiles ประกอบการนำเสนอการประชุมเตรียมจัดทำ Service Plan 10 สาขา เครือข่ายที่ 5 เมื่อวันที่ 28 พ.ย.2555 ณ โรงพยาบาลนครปฐม (28 พ.ย.55)

dเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนการจัดระบบบริการในรูปแบบเครือข่ายบริการสุขภาพ เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2555
ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ
 (เล่มสีเหลือง)          (28 พ.ย.55)

dข้อมูลการจัดเครือข่ายบริการ เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 5   (แก้ไขจากในเล่มสี่เหลือง)              (28 พ.ย.55)

กสธ. ที่ 1641-2 ลว 9 พ.ย.55 กำหนดเครือข่ายบริการและมอบหมายผู้ตรวจราชการ / สาธารณสุขนิเทศก์   (13 พ.ย.55)

กสธ. ที่ 700/2555 ลว 11 พ.ค.55 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพระดับเครือข่าย

Download หนังสือ และคำสั่ง จำนวน 4 ฉบับ ที่นี่  (14 พ.ค.55)

dที่ สธ 0204.3/ว 13113 ลว 23 พ.ย. 55 เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. ทุกแห่งในเครือข่ายบริการที่ 5
    เรื่อง ขอเชิญประชุมการเตรียมจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 10 สาขา เครือข่ายบริการที่ 5 [28 พ.ย.55: รพ.นครปฐม]
        (23 พ.ย.55)

dที่ สธ 0204.3/ว 12926 ลว 19 พ.ย. 55 เรียน นพ.สสจ.,ผอ.รพศ/ท เรื่อง เชิญประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเร่งรัดงานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก (19 พ.ย.55)                     

dที่ สธ 0204.3/ว 12927 ลว 19 พ.ย. 55 เรียน นพ.สสจ. เรื่อง การเตรียมการรองรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม      (19 พ.ย.55)

dรูปเล่ม...! สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ฯ รอบที่ 2 และ M&E PP ปี 2555 เขตตรวจราชการที่ 5  (17 พ.ย.55)

d รวมคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ลว 14 พ.ย.55 ย้าย / แต่งตั้ง นพ.สสจ. และ ผู้อำนวยการ รพศ./รพท. (15 พ.ย.55)

dรายการคำของบลงทุน ปี 2557 ระดับทุติยภูมิ เขต 5 โดย นพ.สาทิต ทิมขำ (13 พ.ย.55)

กสธ. ที่ 1641-2 ลว 9 พ.ย.55 กำหนดเครือข่ายบริการและมอบหมายผู้ตรวจราชการ / สาธารณสุขนิเทศก์   (13 พ.ย.55)

dสรุปการมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ณ จังหวัดเชียงราย (12 พ.ย.55)

dที่ สธ 0204.305/ว 119 ลว 9 พ.ย. 55 เรียน นพ.สสจ. เปลี่ยนแปลงการประชุมพิจารณาจัดลำดับงบลงทุนปีฯ 2557 เขต 5      (9 พ.ย.55)

dที่ สธ 0204.3/ว 12585 ลว 8 พ.ย. 55 เรียน ผอ.รพศ./ท. เรื่อง ขอข้อมูลประกอบการจัดทำ Service Plan (อาคาร/สิ่งก่อสร้าง) (8 พ.ย.55)

(สิ่งที่ส่งมาด้วย) แนวทาง + แบบฟอร์ม + ตัวอย่าง การพิจารณาจัดลำดับความสำคัญตามเกณฑ์ระดับตติยภูม

dที่ สธ 0204.3/ว 12531 ลว 8 พ.ย. 55 เรียน นพ.สสจ. เรื่อง เชิญประชุมพิจารณาจัดลำดับงบลงทุนปีฯ 2557 เขต 5      (8 พ.ย.55)

dที่ สธ 0204.3/ว 12499 ลว 7 พ.ย. 55 เรียน นพ.สสจ. เรื่อง การคัดเลือกพยาบาลเข้ารับการอบรมวิสัญญีพยาบาล ปี 2556   (7 พ.ย.55)

นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข ของ รมว. / รมช. สาธารณสุข [พฤศจิกายน 2555]                      (6 พ.ย.55)

ที่ สธ 0204.3/ว 12412 ลว 6 พ.ย. 55 เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดลำดับความสำคัญคำของบลงทุน ฯ ปี 2557 เครือข่ายที่ 5  (6 พ.ย.55)

dที่ สธ 0204.3/ว 12411 ลว 6 พ.ย. 55 เรื่อง ยกเลิกการประชุมกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายฯ ที่ 5 ครั้งที่ 6/2555              (6 พ.ย.55)

   ครั้งที่ 5 / 2555

กสธ. ที่ 700/2555 ลว 11 พ.ค.55 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพระดับเครือข่าย

dที่ สธ 0204.3/ว 12337 ลว 2 พ.ย.55 เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณงบลงทุนฯ ปี 2557    (5 พ.ย.55)


กรุณา Download Files ด้านล่างนี้ นำไปตรวจสอบ-แก้ไข-ให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อนำไปจัดลำดับความสำคัญระดับเครือข่ายต่อไป

555  Files ตติยภูมิ ของ รพ.ในเขต 4           555  Files ตติยภูมิ ของ รพ.ในเขต 5

Post เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2555 : 15.15 น.

ร่าง   ร่าง ครั้งที่ 4 / 2555

การเตรียมข้อมูลตั้งคำของบประมาณ ปี 2557 ...ขอให้ทุก สสจ. Download แนวทางการจัดทำ และ แบบคำขอฯ ไปดำเนินการต่อ

                                555  แนวทางการจัดทำคำของบลงทุน ปี 2557(แก้ไข)      555 แบบฟอร์มคำของบลงทุนปี 2557        (25 ต.ค.55)

 dรวมไฟล์ตัวอย่าง Service Plan ให้ รพ.ทุกแห่งในระดับทุติยภูมิ ที่ยังไม่ส่งข้อมูล ศึกษา และส่งข้อมูลกลับให้เขต 5 ด่วน (24 ต.ค.55)

dรวมไฟล์ที่ใช้นำเสนอประกอบการประชุมกรรมการบริหารฯ เครือข่ายที่ 5 ครั้งที่ 5/2555 ที่ โรงพยาบาลหัวหิน            (23 ต.ค.55)

นโยบายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ของกระทรวงฯ  ..ใหม่  โดย ท่านรองปลัดฯ (นพ.นิทัศน์ รายยวา)          (21 ต.ค.55)

แนวทางการดำเนินงานด้านสุขภาพ ปี 2556 โดย ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์)      (21 ต.ค.55)

ที่ สธ 0204.3/ว 11749 ลว 18 ต.ค.55 เรียน นพ.สสจ. ทุกแห่ง เรื่อง เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบค่าเสื่อมฯ ปี 2555    (20 ต.ค.55)

dรวมไฟล์ที่ใช้นำเสนอประกอบการประชุมผู้บริหารสาธารณสุขระดับเขต เขต 5 ครั้งที่ 4/2555                                 (20 ต.ค.55)

  ร่าง...รายงานการประชุม คปสข.3/2555  ร่าง...มติที่ประชุม คปสข.3/2555

dนโยบายเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบด้านสุขภาพอันเนื่องมาจากอุทกภัยแบบรายงาน  (20 ก.ย.55)

dที่ สธ 0204.3/ว 10779 ลว 20 ก.ย.55 เรียน ผอ.รพศ./ท. ทุกแห่งในเขต 4 - 5     เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมทบทวน Service Plan ระดับตติยภูมิ ในเครือข่ายที่ 5 (เขต 4,5) (20 ก.ย.55)

dที่ สธ 0204.3/ว 10759 ลว 20 ก.ย.55 เรียน ผอ.รพศ./ท. ทุกแห่งในเขต 4 - 5     เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกโควตาแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2556 เครือข่ายที่ 5               (20 ก.ย.55)

dที่ สธ 0204.3/ว 10673 ลว 18 ก.ย.55 เรียน ผอ.รพศ./ท. ทุกแห่งในเขต 4 - 5     เรื่อง ขอเชิญประชุมทบทวนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ในเครือข่ายที่ 5 (เขต 4,5)  (18 ก.ย.55)

dที่ สธ 0204.3/ว 10670 ลว 18 ก.ย.55 เรียน นพ.สสจ. ในเขต 4 - 5 เรื่อง ขอเชิญประชุมทบทวนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ    ระดับโรงพยาบาลชุมชนชนแม่ข่ายและ ขนาดใหญ่ (M2,F1) ของเครือข่ายที่ 5 (เขต 4,5)     (18 ก.ย.55)

dเลื่อนการรับสมัคร และ เลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2556                   (24 ก.ย.55)


dที่ รบ 0027.1/ว 12685 ลว 25 ก.ย.55 เรียน คณะกรรมการส่งต่อ เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 5 เรื่อง เชิญประชุม    (27 ก.ย.55) 

dที่ สธ 0204.3/ว 10958 ลว 25 ก.ย.55 เรียน ผอ.รพศ./ท. ทุกแห่ง ในเขต 4 - 5 แจ้งแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
                                  555  Download แบบฟอร์มฯ          555  Download ตัวอย่างแผนฯ 4 สาขา ของ รพ.นครปฐม      (24 ก.ย.55)


dการตรวจสอบความถูกต้อง รายการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ประกอบการจัดทำ Service Plan ของเครือข่ายที่ 5 กรุณาตรวจสอบ
  "File ข้อมูล" หากมีการปรับ-แก้ไขรายละเอียดใน Cells ใด ๆ ขอให้เปลี่ยนพื้นหลัง "เป็นสีเขียว" แล้วส่งกลับไปที่
   regionfive@hotmail.com  และ  nidapop@yahoo.com  ภายในวันที่ 22 ก.ย.55
                                         (21 ก.ย.55)

555 File ข้อมูล     555 ข้อมูลการจัดทำฯ ของสำนักบริหารฯ      555 แบบฟอร์มการจัดทำฯ ของสำนักบริหารฯ

dนโยบายเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบด้านสุขภาพ อันเนื่องมาจากอุทกภัย                                          (3 ต.ค.55) 

dรวม Slides ประกอบการนำเสนอสรุปผลการ M&E PP ระดับประเทศ (19-20 ก.ย.55 ณ เจ้าพระยาปาร์ค กทม.)       (3 ต.ค.55) 

dไฟล์นำเสนอสรุปผลตรวจราชการระดับกระทรวงฯ ปี 2555 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด   (27 ก.ย.55) 
                        555 คณะที่ 1         555 คณะที่ 2         555 คณะที่ 3         555 คณะที่ 4         555 คณะที่ 5


dที่ รบ 0027.1/ 11975-76 ลว 12 ก.ย. 55 เรียน นพ.สสจ./ผอ.รพศ/ท. เขต 4-5 เรื่องการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านฯ (12 ก.ย.55)

 รายชื่อผู้ได้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีฯ 2556 รอบที่ 1   555  เขตฯ 4  |  555  เขต 5

โควตาม 1 พิเศษ

dในวันที่ 10 ส.ค. 2555 ( 9 ก.ค.55)

dที่ สธ 0204.3/ว 11208 ลว 3 ต.ค.55 เรียน นพ.สสจ./ผอ.รพท. ในเขต 5 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารฯ เขต 5 ครั้งที่ 4/2555  (3 ต.ค.55)

555  รายงานการประชุมผู้บริหารสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2555      555  มติประชุมผู้บริหารสาธารณสุข ครั้งที่ 4/2555

รวม Slide ที่ผู้นิเทศงานสรุปประเด็นจากการตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2555
555 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   |    555 จังหวัดเพชรบุรี   |   555
จังหวัดสมุทรสงคราม   |   555 จังหวัดสมุทรสาคร

เรียน นักทรัพยากรบุคคล ...ทุก สสจ.

555 เอกสารหมายเลข 1 (บันทึกแจ้งนักทรัพยากรบุคคล)
555 เอกสารหมายเลข 2 (หลักเกณฑ์การกำหนดความต้องการ ฯ)
555 เอกสารหมายเลข 3 (จำนวนข้าราชการที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน รายหน่วยบริการ)
555 เอกสารหมายเลข 4 (การกำหนดกรอบกำลังคน(ข้าราชการ)ในภาพรวมจังหวัด)
555 เอกสารหมายเลข 5 (แบบสำรวจความต้องการกำลังคน 21 สายงาน ปี 2556 - 2560)
post : 12 ก.ค 55 / 09.30 น.

dที่ สธ 0204.3/ว 10149 ลว 4 ก.ย.55 เรียน นพ.สสจ./ผอ.รพท. ทุกแห่ง เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล (30 บาท)   (5 ก.ย.55)

dที่ สธ 0204.3/ว 10055 ลว 3 ก.ย.55 เรียน นพ.สสจ./ผอ.รพท. ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญประชุมกรรมการฯบริหารเวชภัณฑ์   (4 ก.ย.55)

dที่ สธ 0204.305/ว 91 ลว 27 ส.ค.55 เรียน นพ.สสจ./ผอ.รพท. ทุกแห่ง เรื่อง การติดตามการปฏิบัติตามมาตรการจัดการด้านยา
                     555  Download แบบฟอร์มการรายงาน         (27 ส.ค.55)

ผลการจัดสรรโควตาแพทย์ประจำบ้าน เขตตรวจราชการที่ 5 ปีการศึกาษา 2556   555   รายจังหวัด       555   รายสาขา                   (27 ส.ค.55)

รวม Slides Powerpoint นำเสนอที่ประชุมวิชาการเขต 5 ปี 2555 เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 55 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย   (25 ส.ค.55)

รวม Slides Powerpoint ที่ผู้ประเมินงาน PP (M&E PP) ใช้สรุปเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 55 ณ ห้องประชุม รพ.พระจอมเกล้าฯ      (17 ส.ค.55)
                      555   Powerpoint Lecture โดย นพ.บัญชา ค้าของ นพ.สสจ.เพชรบุรี
                      555   สรุปประเด็นสำคัญของท่านผู้ตรวจราชการ โดย สำนักงานสาธารณสุขเขต 5

dสรุปผลการติดามประเมินผลกระบวนการบริหารงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เขต 5 ปี 2555 [โรคเรื้อรัง-NCD]               (17 ส.ค.55)
         ภาพรวมเขต 5   |   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  |    จังหวัดเพชรบุรี   |   จังหวัดสมุทรสงคราม   |   จังหวัดสมุทรสาคร

dสรุปผลการติดามประเมินผลกระบวนการบริหารงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เขต 5 ปี 2555 [พฤติกรรมวัยรุ่น]             (17 ส.ค.55)
         ภาพรวมเขต 5   |   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   |    จังหวัดเพชรบุรี   |   จังหวัดสมุทรสงคราม   |   จังหวัดสมุทรสาคร

dสรุปผลการติดามประเมินผลกระบวนการบริหารงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เขต 5 ปี 2555 [การบูรณาการฯ]              (17 ส.ค.55)
         ภาพรวมเขต 5   |   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   |    จังหวัดเพชรบุรี   |   จังหวัดสมุทรสงคราม   |   จังหวัดสมุทรสาคร

dที่ สธ 0204.305/ว 86 เรียน นพ.สสจ. / ผอ.รพท. ทุกแห่ง ในเขต 5 เรื่อง การสำรวจความต้องการนักเรียนทุนสายต่าง ๆ
                                               
555  Download สิ่งที่ส่งมาด้วย (ตารางสำรวจความต้องการฯ)                                                (10 ส.ค.55)

dที่ สธ 0204.04/ว 8829 ประกาศการคัดเลือกผลงานดีเด่น/ดีเยี่ยม ภายใต้โครงการบูรณาการสร้างสุขภาพดีวิถีไทย ปี 2555    (6 ส.ค.55)


d ที่ สธ 0204.04/ว 8814 เรียน นพ.สสจ./ผอ.รพศ./รพท. ทุกแห่ง ในเขต 4- 5 เรื่อง แจ้งเลื่อนการตรวจเยี่ยมของรองปลัดฯ       (1 ส.ค.55)

ที่ สธ 0204.04/ว 8613 เรียน นพ.สสจ. ทุกแห่ง ในเขต 4 และเขต 5 เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ Service Plan ระดับตติยภูมิ และ ระดับทุติยภูมิ เครือข่ายที่ 5 [7-8 สิงหาคม 2555 - เพิ่มเติม]          (1 ส.ค.55)

ที่ สธ 0204.04/ว 8613 เรียน นพ.สสจ./ผอ.รพศ./รพท. ทุกแห่ง ในเขต 4 และ เขต 5 เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Service Plan ระดับตติยภูมิ และ ระดับทุติยภูมิ เครือข่ายที่ 5 [7-8 สิงหาคม 2555]         (27 ก.ค.55)

ทำเนียบผู้ประสานงาน การจัดทำ Service Plan ระดับ รพศ./รพท. ในเขต 4 และ เขต 5 (27 ก.ค.55)

dเรียน ผอ.รพศ./รพท. ทุกแห่ง ในเขต 4 และ 5 เรื่องการส่ง Service Plan สาขาอุบัติเหตุ  (23 ก.ค.55)

dที่ สธ.0204.4/ว 8408 ลว 23 ก.ค.55 ถึง นพ.สสจ. ทุกแห่ง : เร่งรัดการตรวจสอบและรายงานข้อมูลฯ e-inspection (23 ก.ค.55)

dที่ สธ.0204.305/ว 75 ลว 20 ก.ค.55 ถึง นพ.สสจ./ผอ.รพท. ทุกแห่ง : การสร้างเครือข่ายรายงานข่าวสารที่สำคัญฯ (23 ก.ค.55)

dFile Excel ตัวอย่างการทำ Service Plan ของ รพ.พหลพลพยุหเสนา(โดยคุณไชยวัฒน์ ไชยกิตติโสภณ)   (23 ก.ค.55)

dที่ สธ 0204.3/ ว 8217 ลว 18 ก.ค.55 เรื่อง เชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำ Service Plan เครือข่ายที่ 5 (18 ก.ค.55)

dที่ สธ 0204.3/ ว 8161 ลว 17 ก.ค.55 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมของรองปลัดฯ (นพ.นิทัศน์ รายยวา) (Canceled)

dเกณฑ์คัดเลือกผลงานดีเด่น/ดีเยี่ยม ภายใต้โครงการบูรณาการสร้างสุขภาพดีวิถีไทย ลดภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังประจำปี 2555 (16 ก.ค.55)

dเรียน ผู้นิเทศงานเขต 5 ทุกท่าน ที่ สธ.0204.05/969 ลว 16 ก.ค. 2555 "การส่งสรุปผลการตรวจราชการ" (16 ก.ค.55)

dที่ สธ. 0204.05 / 966 ลว.13 ก.ค.55 เชิญประชุมปรึกษาหารือการจัดทำ Service Plan (13 ก.ค.55)

dสรุปประเด็นข้อเสนอแนะ การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติฯ รอบที่ 2 ปี 2555                                 (6 ก.ย.55)
           จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   |    จังหวัดเพชรบุรี   |   จังหวัดสมุทรสงคราม   |   จังหวัดสมุทรสาคร

dสรุปประเด็นข้อเสนอแนะ การตรวจราชการและนิเทศงานแบบบูรณาการฯ (ปัญหาวัยรุ่น) รอบที่ 3 ปี 2555  (6 ก.ย.55)
           จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   |    จังหวัดเพชรบุรี   |   จังหวัดสมุทรสงคราม   |   จังหวัดสมุทรสาคร

dที่ สธ 0204.3/ว 4249 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพ ที่ 5 ครั้งที่ 2/2555 (24 เม.ย.55)
         
555 Download รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1     555 Download สรุปมติการประชุมฯ ครั้งที่ 1   (ที่สวนสามพราน จ.นครปฐม)

dที่ สธ.0204.3/3968 ลว 17 เม.ย.55  ถึง ผอ.รพศ/รพท. เขต 4 -5 เชิญประชุมศูนย์ความเชี่ยวชาญ (20 เม.ย.55)  | ดูกำหนดการ...!


Download รายชื่อและ E-mail ของผู้รับผิดชอบแต่ละสาขา (Update)    และ   Download แบบฟอร์มการจัดทำ Service Plan

dFiles นำเสนอความก้าวหน้าการจัดทำ Service Plan ของ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 23 มี.ค.55   (10 เม.ย.55)

dDownload Files ประกอบการประชุมชี้แจงการจัดทำ Service Plan เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ณ รพ.สมเด็จ ฯ               (10 เม.ย.55)

dแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) เขตตรวจราชการที่ 4 และ 5        (4 เม.ย.55)

dที่ สธ.0204.3/4389 ลว 25 เม.ย.55  ถึง เขต 4 -5 เรื่อง เชิญประชุมจัดทำแผนศูนย์ความเชี่ยวชาญฯ ในวันที่ 1 พ.ค. 55   (25 เม.ย.55)

ที่ สธ 0204.3/ว 4251 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหาร  (24 เม.ย.55)

ที่ สธ 0204.3/ว 4250 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสาธารณสุข (ชุดต่าง ๆ) เขต 5 (24 เม.ย.55)

dที่ สธ.0204.3/4832 ลว 4 พ.ค. 55  ขอเชิญประชุมผู้บริหารสาธารณสุขเขต 5 ครั้งที่ 3/2555[18 พ.ค.55]   (8 พ.ค.55)

        555 รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 2/2555    555 สรุปมติการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 2/2555

dDownload Files นำเสนอ Excellence 4 สาขา เครือข่ายที่ 5 เมื่อ 3 พ.ค. 55 (ณ รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี)   (3 พ.ค.55)

dDownload File แบบฟอร์มขอรายละเอียดพื้นที่รับการ M&E PP และ รับการตรวจราชการรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2555   (30 เม.ย.55)

555 หนังสือสั่งการด่วนที่สุด    555 หน้า Website สำหรับ Key ข้อมูล   555 รหัสสถานพยาบาลสำหรับ Login เข้าไป Key ข้อมูล

dสรุปนโยบายเร่งรัดสำคัญของกระทรวงฯ ที่ผู้ตรวจราชการต้องกำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงาน (11 พ.ค.55)

dรูปเล่ม...! สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ฯ รอบที่ 1/2555 เขตตรวจราชการที่ 5  (22 พ.ค.55)

dแบบฟอร์มสำหรับจัดทำแผนงานการแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2555    (17 พ.ค.55)

dแบบฟอร์มสำหรับจัดทำแผนงานการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2555        (17 พ.ค.55)

dที่ สธ.0204.3 / ว 5314 ถึง นพ.สสจ. ขอให้ส่งแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปี 55 (16 พ.ค.55)

                  555 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   |    555 จังหวัดเพชรบุรี   |   555 จังหวัดสมุทรสงคราม   |   555 จังหวัดสมุทรสาคร (14 พ.ค.55)

dที่ สธ.0204.3/270 ลว 14 พ.ค. 55  สำหรับคณะผู้ประเมิน M&E PP เขตตรวจราชการที่ 5[ขอเชิญออกติดตามประเมินผลฯ]   (14 พ.ค.55)

Download หนังสือ และคำสั่ง จำนวน 4 ฉบับ ที่นี่  (14 พ.ค.55)

 555 รายงานการประชุมกรรมการบริหารเครือข่ายที่ 5 ครั้งที่ 2/2555  555 สรุปมติการประชุมกรรมการบริหารเครือข่ายที่ 5 ครั้งที่ 2/2555

dที่ สธ.0204.3/267 ลว 14 พ.ค. 55  ขอเชิญประชุมกรรมการบริหารเครือข่ายที่ 5 ครั้งที่ 3/2555[1 มิ.ย. 55]   (14 พ.ค.55)

เรียน นพ.สสจ. ทุกจังหวัด 555

dDownload หนังสือ    สำหรับ สสจ.ประจวบฯ | สำหรับ สสจ.เพชรบุรี | สำหรับ สสจ.สมุทรสงคราม | สำหรับ สสจ.สมุทรสาคร

Download สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (แนวทางการตรวจราชการฯ ปี 2555 ตามกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม เขตตรวจราชการที่ 5 )
กลุ่มบริหาร  |  กลุ่มบริการ  |  กลุ่มวิชาการ
d166 หน้า รูปเล่มแผนการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวง ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (9 ก.พ.55)

สำเนา รียน ผอ.รพท. ทุกแห่ง 555

dDownload หนังสือ    สำหรับ รพ.ประจวบฯ | สำหรับ รพ.หัวหิน | สำหรับ รพ.พระจอมเกล้าฯ | สำหรับ รพ.สมเด็จฯ | สำหรับ รพ.สมุทรสาคร
สำหรับ รพ.กระทุ่มแบน  |  สำหรับ รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

เรียน ผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (การตรวจราชการแบบบูรณาการ) 555 (รอข้อมูล)

dDownload หนังสือ การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด (การตรวจราชการแบบบูรณาการ) 555 (รอข้อมูล)

dDownload หนังสือ    สำหรับ ผวจ.ประจวบฯ | สำหรับ ผวจ.เพชรบรี | สำหรับ ผวจ.สมุทรสงคราม | สำหรับ ผวจ.สมุทรสาคร

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์/สำนักงานวิชาการ / ผอ.รพท. / นพ.สสจ. และ ผู้นิเทศงานเขต 5 ทุกท่าน 555

dDownload หนังสือ   กรมอนามัย | กรมควบคุมโรค | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | สถานบันพระบรมราชชนก  | สช.ภาคกลาง
กรม /รพท. / สสจ. และ หน่วยงานอื่น ๆ

dที่ สธ.0204.3/6731 ลว 15 มิ.ย. 55  ขอเชิญประชุมกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายที่ 5 ครั้งที่ 4/2555[25 มิ.ย. 55] (15 มิ.ย.55)

555 รายงานการประชุมกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายที่ 5 ครั้งที่ 3/55  555 สรุปมติกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายที่ 5 ครั้งที่ 3/55

dที่ สธ 0204.305/ ว 068 ลว 15 มิ.ย. 55 ถึง นพ.สสจ. และ ผอ.รพท. ทุกแห่ง สำรวจผลงานดีเด่น / ผู้เกษียณอายุฯ (15 มิ.ย.55)

PHER 2/2555

dกรอบการติดตามประเมินผลกระบวนการบริหารงาน PP ปี 2555 (11 มิ.ย.55)

dแบบสรุปผลการตรวจคณะที่ 2 รอบที่ 2 ปี 55 (โดยหัวหน้างานตรวจราชการเขต 5) (11 มิ.ย.55)

d ด่วน...! ที่ สธ 0204.3/ว 6088 ลว 5 มิ.ย.55  ถึง นพ.สสจ.ทุกแห่ง เรื่องการประเมินผลการพัฒนาและคัดเลือกผลงานดีเด่น/ดีเยี่ยม ระดับเขต โครงการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยฯ ปี 2555   (5 มิ.ย.55)

dคู่มือการประเมินการพัฒนาและคัดเลือกผลงานดีเด่น/ดีเยี่ยมระดับเขต โครงการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ฯ (5 มิ.ย.55)

dFiles ประกอบการนำเสนอการประชุมกรรมการบริหารเครือข่ายที่ 5 (1 มิ.ย.55) ณ รพ.สมุทรสาคร (2 มิ.ย.55)

dที่ สธ 0204.305/ ว 064 ลว 31 พ.ค. 55 ถึง นพ.สสจ. และ ผอ.รพท. ทุกแห่ง เชิญร่วมโครงการกีฬาสาธารณสุข ฯ (31 พ.ค.55)

555 แบบรายงานการประเมินผลตามระดับความสามารถ สถานพยาบาลทุติยภูมิ
555 แบบรายงานการประเมินกรอบอัตรากำลัง สถานพยาบาลทุติยภูมิ
555 แบบรายงานการประเมินกรอบการพัฒนาอาคารที่ดิน  สิ่งก่อสร้าง

dที่ สธ.0204.3/6798 ลว 18 มิ.ย. 55 เรื่อง ขอเชิญประชุม คปสข. เขต 5 ครั้งที่ 3/2555 [9 ก.ค.55]    (18 มิ.ย.55)

555 รายงานการประชุม คปสข. ครั้งที่ 2/2555     555 สรุปมติการประชุม คปสข. ครั้งที่ 2/2555

dสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ฯ รอบที่ 1/2555 จ.ประจวบคีรีขันธ์                        (17 มิ.ย.55)

dที่ สธ.0204.3/6735 ลว 15 มิ.ย. 55 ถึง นพ.สสจ. ทุกแห่ง ในเขต 4,5 เรื่อง ขอให้ รพช. ทุกแห่งในจังหวัดประเมินผลกรอบขีดความสามารถและทรัพยากร ฯ   (16 มิ.ย.55)

dที่ สธ.0204.3/6732 ลว 15 มิ.ย. 55 ถึง ผอ.รพช. ระดับ M-2 ทุกแห่ง ในเขต 4,5 เรื่อง ขอเชิญประชุม (16 มิ.ย.55)

dที่ สธ.0204.305/ ว 72 ลว 22 มิ.ย. 55 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมจัดสรรโควตาแพทย์ฯ ปี 2556 (22 มิ.ย.55)

dที่ กจ 0027.201.6 /556/4012 ลว 19 มิ.ย. 55 เรียน ผอ.รพท. เชิญประชุมกรรมการพัฒนาฯ ระดับตติยภูมิ (20 มิ.ย.55)


ขอให้ Download File แบบประเมิน แล้วลงข้อมูลผลการประเมิน ส่งให้ รพ.พหลพลหยุหเสนา    (update 18 มิ.ย.55 : 22.19)
555   แบบประเมิน ชุดที่ 1        555   แบบประเมิน ชุดที่ 2

d(ร่าง) กรอบประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2555    (13 ธ.ค.54)

สรุปประเด็นข้อเสนอแนะในการประชุมการจัดทำแผนบูรณาการงานส่งเสริมป้องกันโรคระดับจังหวัด
เขตตรวจราชการที่ 5  ปีงบประมาณ 2555
เมื่อวันที่  29  พฤศจิกายน  2554  ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

dร่าง...กำหนดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2555 (12-14 ก.ย.55) ณ จังหวัดสงขลา ( 9 ก.ค.55)

dที่ สธ.0204.3/7418 ลว 3 ก.ค. 55 เรียน นพ.สสจ./ผอ.รพท. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการฯ ประจำปี 2555 เขตฯ 5 (5 ก.ค.55)

dที่ สธ.0204.3/7419 ลว 3 ก.ค. 55 เรียน ผอ.ศูนย์/สำนักวิชาการฯ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการฯ ประจำปี 2555 เขตฯ 5 (5 ก.ค.55)

dที่ สธ.0204.3/7372 ลว 2 ก.ค. 55 ขอเชิญคณะกรรมการตัดสินผลงานดีเด่น/ดีเยี่ยม ระดับเขต เขต 5 ฯ    (2 ก.ค.55)

dที่ สธ.0204.3/7224 ลว 28 มิ.ย. 55 ถึง นพ.สสจ./ผอ.รพท.ทุกแห่ง ในเขต 5 : การคัดเลือกผลงานดีเด่น/ดีเยี่ยม ระดับเขต เขต 5   ภายใต้โครงการบูรณาการสร้างสุขภาพดีวิถีไทย ลดภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ประจำปี 2555   (28 มิ.ย.55)

dที่ สธ.0204.3/7223 ลว 28 มิ.ย. 55 ถึง นพ.สสจ./ผอ.รพท.ทุกแห่ง ในเขต 5 : การตรวจติดตามงานของผู้ช่วย รมต. (28 มิ.ย.55)

dที่ สธ.0204.3/7222 ลว 28 มิ.ย. 55 ถึง นพ.สสจ./ผอ.รพท.ทุกแห่ง ในเขต 5 : ขอเชิญประชุมกรรมการพัฒนาฯ PCU (28 มิ.ย.55)

555 ที่ สธ 0205.01.1/10479 ลว. 10 ต.ค.54 แจ้งเลื่อนงานมหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2 /Q&A /รายการค่าใช้สอยฯ  555(11 ต.ค.54)

dระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548                                (11 ต.ค.54)

dที่ สธ 0204.305/ ว 117 ลว 10 ต.ค.54 ขอข้อมูลแพทย์ผู้สอบผ่านอนุมัติบัตร/วุฒิบัตร สาขา Fam.Med.                   (11 ต.ค.54)

dเชิญประชุมเรื่องศูนย์การเรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและ PCU  ระดับเขต เขต 5         (4 ต.ค.54)

dขอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญ 4 สาขา ระดับเขต เขต 5                 (4 ต.ค.54)

dขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  (4 ต.ค.54)

dภาพการตรวจเยี่ยม รพ.บ้านแพ้ว ของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น)                 (29 ก.ย.54)

dการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 4 Weekend Training for Family Medicine ในวันที่ 30 กันยายน 2554
    จะใช้ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอิสระสุนทร รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงครามdดูตารางการอบรม..คลิกที่นี่       (27 ก.ย.54)

dภาพเปิดงานวันมหิดลจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 25 กันยายน 2554 ณ บริเวณศาลหลักเมือง จังหวัดสมุทรสาคร             (26 ก.ย.54)

dตัวชี้วัดการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดใหญ่ (1,000 แห่ง)                                (20 ก.ย.54)

dขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น 4 Weekend Training for Family Medicine                       (20 ก.ย.54)

dภาพการประชุมวิชาการสาธารณสุขเขต 5 ปี 2554                                                                       (9 ก.ย.54)

d~ 4.5 Mb รวมไฟล์นำเสนอในการประชุมวิชาการสาธารณสุขเขต 5 ที่เกาะสมุย 1-2 ก.ย.54             (3 ก.ย.54)

dUpdate กำหนดการประชุมวิชาการสาธารณสุขเขต 5                                                                 (27 ส.ค.54)

dตรวจสอบรายชื่อ/ห้องพัก/โรงแรม การประชุมวิชาการฯ เขต 5 ที่เกาะสมุย แผนที่โรงแรม                          (25 ส.ค.54)

dสำรวจความต้องการนักเรียนทุนสายงานต่าง ๆ ประจำปี 2555 (ส่งด่วน 29 ส.ค.54)               (24 ส.ค.54)

dคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 สิงหาคม 2554                                                                         (24 ส.ค.54)

dที่ สธ 0204.305 / ว 96 ถึง นพ.สสจ. และ ผอ.รพท. ทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เขต 5

Please Downloadสิ่งที่ส่งมาด้วย 1  |  Please Downloadสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  |  Please Downloadสิ่งที่ส่งมาด้วย 3          (17 ส.ค.54)

dExcel Files สำรวจบุคลากร สำหรับการจัดทำ Service Plan ระดับจังหวัด (โดย ผช.ผตร.)                      (11 ส.ค.54)    

สรุปประเด็นและแบบฟอร์มการจัดทำ Service Plan เขต 5 เมื่อวันที่ 11 พ.ค.54                                      (11 พ.ค.54)

dด่วน... ขอความกรุณาเร่งดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง "การต่อเวลาราชการ"                (9 ม.ค.55)

dคำสั่งแต่งตั้ง / โยกย้าย / ให้ ขรก.รก.  ผู้บริหารสาธารณสุขระดับจังหวัด   (5 ม.ค.55)

dรูปเล่ม...! สรุปผลการตรวจราชการฯ รอบที่ 2/2554 และ สรุปผลการติดตามประเมินผลกระบวนการบริหารงาน PP เขต 5            (4 ม.ค.55)

dรวมคำสั่ง สป.สธ. ให้ ขรก. รก. /มอบหมายให้ ขรก.ปฏิบัติหน้าที่ / การกำหนดแบ่งเขตตรวจราชการ            (4 ม.ค.55)

dที่ สธ 0204.3/ ว 1158 ลว 28 ธ.ค. 54 เรื่อง เชิญประชุมจัดลำดับคำของบประมาณฯ ปี 2556 เขต 4-5                    (28 ธ.ค.54)

555 Download ... แบบฟอร์มแผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556 เขต 4 - 5        (28 ธ.ค.54)

dที่ สธ 0204.3/ ว 1159 ลว 28 ธ.ค. 54 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้บริหารสาธารณสุขเขต 5 ครั้งที่ 1/2555     (28 ธ.ค.54)

dแบบฟอร์ขอข้อมูลพื้นที่รับการตรวจราชการ ฯ และพื้นที่รับการตรวจเยี่ยม การตรวจราชการฯ รอบที่ 1/2555            (27 ธ.ค.54)

dที่ สธ 0204.3/ ว 1651 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารสาธารณสุขเขต 5 ครั้งที่ 1/2555     (26 ธ.ค.54)

dตรวจสอบข้อมูล ศสม. และ รพ.สต. ขนาดใหญ่ และยืนยันข้อมูลให้เขต 5 ทราบ ภายในวันที่ 29 ธ.ค.54                       (26 ธ.ค.54)

dที่ สธ.0204.305/ ว 013 ลว 27 ม.ค.55 ขอเชิญบุคลากรร่วมประชุม CBL เขต 5 (เพิ่มเติม)                (27 ม.ค.55)

dที่ สธ.0204.3/ ว 107 ลว 26 ม.ค.55 เชิญประชุมคัดเลือกหน่วยดีเด่นด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)    (27 ม.ค.55)

dที่ สธ 0204.3/ว 85 ลว 24 ม.ค. 55 โครงการคัดเลือกผลงานเด่น CBL เขต 5  |  เกณฑ์ประเมินนวัตกรรม     (24 ม.ค.55)

dเดิน-วิ่งการกุศลเฉลิมฉลองครบรอบ 120 ปี พระบรมราชชนก |สรุปการประชุม |ผู้ประสานส่วนกลาง |แจ้งรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม |ขนาดเสื้อ  (23 ม.ค.55)

dที่ สธ 0204.3/ว 80 ลว 23 ม.ค. 55 เรื่องขอเชิญประชุมแนวทางบริหารงบ PPA เขต 4-5 ปีงบประมาณ 2555                         (23 ม.ค.55)

dที่ สธ 0204.3/ว 44 ลว 16 ม.ค. 55 เรื่องขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน เขต 5 ประจำปี 2555     (16 ม.ค.55)

dสรุปการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณ งบลงทุน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2555         (8 ก.พ.55)

dรายละเอียดงบลงทุนปี 2556 พวงบริการที่ 5 (เขต 4-5)                                                                          (8 ก.พ.55)

dที่ สธ.0204.3/ ว 169 ลว 6 ก.พ.55  ขอเชิญประชุม คปสข.เขต 5 ครั้งที่ 1/2555  [14 ก.พ.55]                (6 ก.พ.55)

dรายละเอียดการอบรมปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรผู้ให้สัญญา ปี 2555         (20 มี.ค. 55)

dที่ สธ.0204.3/3087 ลว 20 มี.ค.55 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารสาธารณสุขระดับเขต เขต 5 ครั้งที่ 2/2555        (20 มี.ค. 55)

dคำสั่ง สป.สธ.ที่ 469/2555 ลว 12 มี.ค.55 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามผล ฯ (M&E PP) เขต 5 ปี 2555        (12 มี.ค. 55)

dที่ สธ.0204.3/2696 ลว 12 มี.ค.55 ถึง นพ.สสจ.ทุกแห่ง เรื่อง ขอรายชื่อผู้แทนไปร่วมจัดนิทรรศการปฐมนิเทศ ฯ       (12 มี.ค. 55)

dที่ สธ.0204.3/2686 ลว   9 มี.ค.55 เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายฯ ที่ 5                               (9 มี.ค. 55)

dที่ สธ.0204.3/2094 ลว   8 มี.ค.55  ถึง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง สรุปประเด็นฯ ตรวจราชการแบบบูรณาการ 2/2555            (8 มี.ค.55)

dที่ สธ.0204.3/2594 ลว   8 มี.ค.55  ถึง นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง สรุปประเด็นการตรวจราชการ 1/2555                        (8 มี.ค.55)

dที่ สธ.0204.3/ ว 74 ลว 27 ก.พ.55  ถึง...ทุก สสจ. เชิญประชุุมพิจารณาข้อมูลสำรวจความต้องการบุคลากรฯ            (27 ก.พ.55)

dที่ สธ.0204.3/ ว 72 ลว 27 ก.พ.55  ถึง...ทุก สสจ. รายงานการยืนยันราคาครุภัณฑ์ งบประมาณ DPL                      (27 ก.พ.55)

dขอความร่วมมือในการลงชื่อสนับสนุนการเสนอกฎหมาย "ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค"    (20 ก.พ.55)

dที่ สธ.0204.3/3610 ลว 3 เม.ย.55  ถึง คณะกรรมการ คปสข. เรื่อง เชิญประชุม คปสข. ครั้งที่ 2/2555    (3 เม.ย.55)

dที่ สธ.0204.3/3613 ลว 3 เม.ย.55  เชิญประชุมสรุปผลตรวจราชการ รอบที่ 1/2555    (3 เม.ย.55)

dถึง นพ.สสจ./ผอ.รพท. ทุกแห่ง เรื่อง การสรรหาแพทย์ผู้สมควรได้รับรางวัล        (22 พ.ค.55)

dที่ สธ 0204.3/5529 ถึง นพ.สสจ. ติดตามการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย (21 พ.ค.55)

dการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง (20 พ.ค.55)

ข่าวดี...! ICT ให้ใช้ WiFi Free เชิญลงทะเบียนใช้งานได้ตามลิงค์ด้านล่างครับ
ตรวจเจอ WiFi ชื่อว่า ICT_Free_Wi-Fi ที่ไหนก็ล็อคอินเข้าไปใช้งานได้เลยครับ ถ้าไม่มีชื่อนี้ก็คือพื้นที่นั้นไม่มีสัญญาณหรือไม่มีบริการ ICT free Wifi
ในเฟสแรก 20,000 จุด ตามสถานที่ราชการแบ่งเป็น ศาลาว่ากลางจังหวัด 79 แห่ง ที่ว่าการอำเภอ 878 แห่ง ตำบล 7,355 แห่ง
โรงเรียน 12,355 แห่ง โรงพยาบาล และสถานีอนามัย 1,278 แห่ง สถานีตำรวจ 8,269 แห่ง
และ POI (point of interest) 10,000 แห่ง เช่น สถานีขนส่ง สนามบิน สวนสาธารณะ และแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น

dสรุปประเด็นข้อเสนอแนะ การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ฯ รอบที่ 1 ปี 2555                                            (4 เม.ย.55)
          จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   |    จังหวัดเพชรบุรี   |   จังหวัดสมุทรสงคราม   |   จังหวัดสมุทรสาคร

dสรุปประเด็นข้อเสนอแนะ การตรวจราชการและนิเทศงานแบบบูรณาการ (TeenAge.) รอบที่ 2 ปี 2555                     (4 เม.ย.55)
          จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   |    จังหวัดเพชรบุรี   |   จังหวัดสมุทรสงคราม   |   จังหวัดสมุทรสาคร

dที่ สธ.0204.3/3608 ลว 3 เม.ย.55  ถึง สสจ./ผอ.รพท. ในเขต 4 -5 เรื่อง เชิญประชุมชี้แจงการจัดทำ Service Plan   (3 เม.ย.55)กำหนดประชุมนำเสนอผลการจัดทำ Service Plan ของจังหวัด ในเขต 4-5 วันที่ 3 พ.ค.55 และ 14 พ.ค.55
กำหนดประชุมนำเสนอผลการจัดทำ Service Plan ระดับภาคในวันที่ 25 พ.ค.55

ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย ...จะกู้คืน ที่โดน Blocked อย่างไร      (9 มี.ค. 55)

dทำเนียบสำนักตรวจราชการฯ และ สำนักตรวจและประเมินผล (มีนาคม 55)        (21 มี.ค. 55)

dSlides ที่ผู้นิเทศงานให้ข้อเสนอแนะในการตรวจราชการรอบที่ 1/2555 >> จ.ประจวบคีรีขันธ์ >> จ.เพชรบุรี  >> จ.สมุทรสงคราม     (7 มี.ค. 55)

dรูปเล่ม...แผนการตรวจราชการและนิเทศงาน ระดับกระทรวง ปีงบประมาณ 2555           (28 ก.พ.55)

dใหม่สุด...รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพด้านการรักษาพยาบาล (CMI)                           (16 ก.พ.55)

dประเด็นคำถามประกอบการนิเทศงานฯ  คณะที่ 1 และ คณะที่ 3 (สำหรับผู้นิเทศงานที่เกี่ยวข้อง)           (15 ก.พ.55)

dแบบรายงานผลการตรวจราชการ(สำหรับผู้นิเทศงาน) 555 แบบ ตก-1(รายจังหวัด)  555 แบบ ตก-2(ภาพรวมเขต)  555 แบบ ตก-3 (11 ก.พ.55)

dแบบฟอร์มสรุปผลการตรวจราชการ คณะที่ 2 (3 ประเด็น) 555 service plan   555 referal system   555 performance        (10 ก.พ.55)

เรียน นพ.สสจ. ทุกจังหวัด 555

dDownload หนังสือ    สำหรับ สสจ.ประจวบฯ | สำหรับ สสจ.เพชรบุรี | สำหรับ สสจ.สมุทรสงคราม | สำหรับ สสจ.สมุทรสาคร

Download สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (แนวทางการตรวจราชการฯ ปี 2555 ตามกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม เขตตรวจราชการที่ 5 )
กลุ่มบริหาร  |  กลุ่มบริการ  |  กลุ่มวิชาการ
d166 หน้า รูปเล่มแผนการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวง ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (9 ก.พ.55)(9 ก.พ.55)

เรียน ผอ.รพท. ทุกแห่ง 555

dDownload หนังสือ    สำหรับ รพ.ประจวบฯ | สำหรับ รพ.หัวหิน | สำหรับ รพ.พระจอมเกล้าฯ | สำหรับ รพ.สมเด็จฯ | สำหรับ รพ.สมุทรสาคร

เรียน ผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (การตรวจราชการแบบบูรณาการ) 555

dDownload หนังสือ การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด (การตรวจราชการแบบบูรณาการ) 555

dDownload หนังสือ    สำหรับ ผวจ.ประจวบฯ | สำหรับ ผวจ.เพชรบุรี | สำหรับ ผวจ.สมุทรสงคราม | สำหรับ ผวจ.สมุทรสาคร

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์/สำนักงานวิชาการ / ผอ.รพท. / นพ.สสจ. และ ผู้นิเทศงานเขต 5 ทุกท่าน 555

dDownload หนังสือ    กรมอนามัย | กรมควบคุมโรค | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | สถานบันพระบรมราชชนก  | กรม /หน่วยงานอื่น ๆ

รพ.สมุทรสาคร | รพ.สมเด็จฯ | รพ.พระจอมเกล้า ฯ | รพ.ประจวบฯ  | สสจ.ประจวบฯ | สสจ.เพชรบุรี | สสจ.ราชบุรี

dรายละเอียดประกอบตัวชี้วัดการตรวจราชการและนิเทศงาน ปี 2555 ทั้ง 4 คณะ [คณะ 1 มี Update 31/01/55]               (31 ม.ค.55)

dรวม Files ที่ท่านผู้ตรวจราชการ และ คณะผู้นิเทศงานใช้ชี้แจงเมื่อวันที่ 30 ม.ค.55 ณ รพ.สมุทรสาคร                          (30 ม.ค.55)

dรายละเีอียดและแนวทางการตรวจราชการกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม เขตตรวจราชการที่ 5 ปี 2555                           (29 ม.ค.55)
                              555 กลุ่มบริหาร  |  555 กลุ่มบริการ  |  555 กลุ่มวิชาการ

dรวม Files ที่ทุกกรมชี้แจงฯ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2555                                   (29 ม.ค.55)

dระบบการตรวจราชการ ปี 55  |  สรุปประเด็นการตรวจราชการปี 55  |  สรุปประเด็นและตัวชี้วัดการตรวจราชการ ปี 55          (25 ม.ค.55)

d ปรับปรุงใหม่...! กำหนดการ การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน เขต 5 ประจำปี 2555                            (25 ม.ค.55)

d5 Jan 2012         [update 16 ม.ค.55]

dสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบ 2 ปีงบประมาณ 2554 จำแนกตามกลุ่มตัวชี้วัด รายจังหวัด                            (10 ม.ค.55)
    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   |    จังหวัดเพชรบุรี   |   จังหวัดสมุทรสงคราม   |   จังหวัดสมุทรสาคร

ร่าง ...รายงาน คปสข.5-54 ร่าง ...มติ คปสข.5-54

dสรุปประเด็นข้อเสนอแนะ การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ฯ รอบที่ 2 ปี 2554                                            (14 ธ.ค.54)
           จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   |    จังหวัดเพชรบุรี   |   จังหวัดสมุทรสงคราม   |   จังหวัดสมุทรสาคร

dสรุปประเด็นข้อเสนอแนะ การตรวจราชการและนิเทศงานแบบบูรณาการ (TeenAge.) รอบที่ 3 ปี 2554                     (14 ธ.ค.54)
           จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   |    จังหวัดเพชรบุร   |   จังหวัดสมุทรสงคราม   |   จังหวัดสมุทรสาคร

dDownload หนังสือ    สำหรับ จ.ประจวบฯ | สำหรับ จ.เพชรบุรี | สำหรับ จ.สมุทรสงคราม | สำหรับ จ.สมุทรสาคร

dDownload หนังสือ    สำหรับ ผู้นิเทศงานจาก กรม/กอง/ศูนย์-สำนักวิชาการ


หนังสือแจ้ง-เชิญ /กำหนดการ การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2/2554 (เรียน นพ.สสจ.) 555

หนังสือแจ้ง /กำหนดการ การตรวจราชการบูรณาการ รอบที่ 3/2554 (เรียน ผวจ.) 555

dDownload หนังสือ    สำหรับ จ.ประจวบฯ | สำหรับ จ.เพชรบุรี | สำหรับ จ.สมุทรสงคราม | สำหรับ จ.สมุทรสาคร

หนังสือแจ้ง /กำหนดการ การตรวจราชการบูรณาการ รอบที่ 3/2554 (เรียน ผู้ตรวจฯ ภาคประชาชน.) 555

dDownload หนังสือ    สำหรับ จ.ประจวบฯ | สำหรับ จ.เพชรบุรี | สำหรับ จ.สมุทรสงคราม | สำหรับ จ.สมุทรสาคร

เขต 5 กำลังทำหนังสือแจ้ง สสจ.ภายในเขต

dกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายฯ ภาคกลาง (2 - 4 พ.ค. 55)    (27 เม.ย.55)

dโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายฯ ภาคกลาง ปี 2555 (27 เม.ย.55)


dกำหนดการพิธีเปิด - ปิด การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขประจำปี 2555

dที่ สธ 0204.305/ว 120 ลว 19 ต.ค.54 ถึง ผอ.รพ.ทุกแห่ง ในเขต 5 เรื่องประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมเป็นสถาบันฝึกอบรม
    (สถาบันหลัก/สถาบันสมทบ) แพทย์เวชศาสตรครอบครัว รูปแบบการฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน (In-service training)
                            555 หนังสือนำส่งที่ สธ.0204.305/ว 120      
                            555 โครงการ ฯ       555 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1      555 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2      555 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3     (Update 14 ธ.ค.54) 

  1. เอกสาร 1-3 กรุณาส่งที่ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย     
      แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  (และส่งไฟล์เอกสาร อิเลกทรอนิกส์มายัง ศูนย์เรียนรู้ ฯ เขต 8 ที่ ichrsouth@gmail.com)
  2. หากมีข้อสงสัย ในการตอบเอกสาร สอบถามโดยตรงได้ที่ นพ.พณพัฒณ์ โตเจริญวานิช โทร. 087-391-0009

 


การรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการเพิ่มการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2555

dหนังสือนำส่ง
dประกาศรับสมัคร
dประชาสัมพันธ์ข้อมูล
dใบสมัคร และ ขั้นตอนการสมัคร
dรายชื่อสถาบันหลักและสถาบันสมทบ
dรายชื่อโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ขาดแคลน
dโครงการฯ  และ  รายละเอียดแนบท้ายโครงการฯ
dกรรมการผู้บริหารราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว