เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 5

 

555 รูปเล่ม...! สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ฯ รอบที่ 2-3 ประจำปี 2557   (29 ต.ค.57 : 16.45 น.)

กำหนดการประชุม สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ปรับปรุงใหม่] (18 ก.ย. 57 : 21.10 น.)

รวมไฟล์สรุปการนิเทศงานรอบที่ 3/2557 ของผู้นิเทศงาน ณ บ้านไทยรีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี (18 ส.ค. 57 : 18.30 น.)

Excel File รวมผลงานตาม KPI กระทรวง/เขต รอบ 9 เดือน ปี 2557 (เพื่อแก้ไขข้อมูลผลงาน-เป้าหมาย)  |  Powerpoint Files เสนอคณะกรรมการเขต (4 ส.ค. 57 : 16.40 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1134 ลว 4 ส.ค. 57 ขอเชิญประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2557   (4 ส.ค. 57 : 16.20 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0241/ว 240 ลว 24 ก.ค. 57 ขอปรับกำหนดการตรวจราชการฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (24 ก.ค. 57 : 10.20 น.)

ที่ สธ 0241/ว 203 ลว 3 ก.ค.57 การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2557 รอบ 9 เดือน (3 ก.ค. 57 : 10.00 น.) 
                                              555 Download Files แบบรายงานผลการดำเนินงาน 9 เดือน      |    แบบรายงานผลงานระดับอำเภอ

รูปเล่ม...! สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ฯ รอบที่ 1 ประจำปี 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 5    (27 มิ.ย. 57 : 10.00 น.) 


555 Download สรุปประเด็นความเสี่ยงและข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ปี 2557 (5 มิ.ย. 57 : 12.11 น.)

พร้อมหนังสือนำส่ง...!

 สำหรับ สสจ.นครปฐม | สำหรับ สสจ.สุพรรณบรี | สำหรับ สสจ.กาญจนบุรี | สำหรับ สสจ.ราชบุรี

สำหรับ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ | สำหรับ สสจ.เพชรบุรี | สำหรับ สสจ.สมุทรสงคราม | สำหรับ สสจ.สมุทรสาคร

*** ขอความร่วมมือให้งานยุทธศาสตร์ ทุก สสจ. รวบรวมผลหรือแนวทางการแก้ไขฯ ตามประเด็น และนำเสนอในช่วงเช้าวันที่ 2 ของการตรวจราชการ
และ
ขอประสานปรับเปลี่ยนรูปแบบ/กำหน
ดการตรวจราชการ ดังนี้

วันที่ 1 :   - เช้า   - ผู้นิเทศงานเข้าวิเคราะห์งานตามกลุ่มงาน
               - บ่าย  - ทีมผู้นิเทศกลุ่มบริการ เข้ารับฟังการนำเสนอผลงานกลุ่มบริการทั้งหมดที่ รพ.จังหวัด (SP,Refer,PHER,คุณภาพบริการ)
วันที่ 2 :   - เช้า   - รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมของจังหวัด
               - บ่าย  - ตรวจเยี่ยมพื้นที่ (ทีมเดียว)
               - เวลา 20.00 น. - ประชุมทีมผู้นิเทศเพื่อเตรียมทำสรุปผลการตรวจภาพรวมในแต่ละกลุ่ม (ขอความร่วมมือจัดเตรียมห้องประชุม /อาหารว่าง)
วันที่ 3 :   - เช้า   - ประชุมผู้นิเทศเพื่อนำเสนอสรุปประเด็นสำคัญจากการตรวจให้หัวหน้าทีมทราบและข้อเสนอแนะ
               - บ่าย  - ประชุมสรุปผลตรวจฯ เพื่อนำเสนอให้ผู้รับการตรวจรับทราบและให้ข้อคิดเห็น

 

หนังสือเรียน ต้นสังกัดผู้ตรวจราชการกรม / ผู้ตรวจราชการจังหวัด

555 Download หนังสือ สำหรับต้นสังกัดผู้ตรวจราชการกรม / ผู้ตรวจราชการจังหวัด


หนังสือเรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (หน่วยรับตรวจ)

555 Download หนังสือ   

เรียน นพ.สสจ.ราชบุรี | เรียน นพ.สสจ.เพชรบุรี | เรียน นพ.สสจ.สมุทรสงคราม | เรียน นพ.สสจ.นครปฐม

เรียน นพ.สสจ.กาญจนบุรี | เรียน นพ.สสจ.สุพรรณบุรี | เรียน นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์


สำเนาหนังสือเรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง (หน่วยรับตรวจ)

555 Download หนังสือ   

สำหรับ ผอ.รพศ./ท. ใน จ.ราชบุรี | สำหรับ ผอ.รพศ./ท. ใน จ.เพชรบุรี | สำหรับ ผอ.รพศ./ท. ใน จ.สมุทรสงคราม | สำหรับ ผอ.รพศ./ท. ใน จ.นครปฐม

สำหรับ ผอ.รพศ./ท. ใน จ.กาญจนบุรี | สำหรับ ผอ.รพศ./ท. ใน จ.สุพรรณบุรี | สำหรับ ผอ.รพศ./ท. ใน จ.ประจวบคีรีขันธ์


สำเนาหนังสือเรียนเจ้าตัว ผู้ตรวจราชการกรม / ผู้ตรวจราชการจังหวัด (ตามสังกัด)

 

 


ข้อมูล ณ 8 พฤษภาคม 2557

ลำดับที่
จังหวัด
วันที่
1
สมุทรสาคร
4 - 6 มิถุนายน 2557
2
ราชบุรี
11 - 13 มิถุนายน 2557
3
เพชรบุรี
18 - 20 มิถุนายน 2557
4
สมุทรสงคราม
25 - 27 มิถุนายน 2557
5
นครปฐม
2-4 กรกฎาคม 2557
6
กาญจนบุรี
16 - 18 กรกฎาคม 2557
7
สุพรรณบุรี
23 - 25 กรกฎาคม 2557
8
ประจวบคีรีขันธ์
30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557

*** จังหวัดใด ได้รับผลกระทบจากการปรับแผน ขอความกรุณาให้เร่งประสานงานกับเขตฯ เพื่อปรับเปลี่ยนกำหนดการอีกครั้ง


ที่ สธ 0204.05/ว 561 ลว 2 พ.ค.57 แจ้งกำหนดการติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 5(2 พ.ค. 57 : 18.00 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 560 ลว 2 พ.ค.57 แจ้งกำหนดการและแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 2 ประจำปี 2557(2 พ.ค. 57 : 18.00 น.) 

555 Download รายละเอียดกำหนดการ พื้นที่รับประเมิน และ ห้องประชุม รายจังหวัด


แบบ ตก.2 รอบที่ 1/2557 [สำหรับผู้ตรวจราชการกรม-จังหวัด]

การปรับปรุงเอกสาร/ รายละเอียดกำหนดการตรวจราชการ รอบที่ 1/2557
(ปรับปรุงข้อมูลเดทื่อ : 25 มกราคม 2557 : 21.00 น.)

555 กำหนดการ/ชื่อผู้นิเทศ : ราชบุรี   เพชรบุรี   สมุทรสงคราม   นครปฐม  กาญจนบุรี    สุพรรณบุรี   ประจวบคีรีขันธ์

555 กระบวนการทำงานของทีมตรวจราชการและนิเทศงาน

หนังสือเรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

555 Download หนังสือ   

สำหรับ นพ.สสจ.ราชบรี | สำหรับ นพ.สสจ.เพชรบุรี | สำหรับ นพ.สสจ.สมุทรสงคราม | สำหรับ นพ.สสจ.นครปฐม

สำหรับ นพ.สสจ.กาญจนบุรี | สำหรับ นพ.สสจ.สุพรรณบุรี | สำหรับ นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์


สำเนาหนังสือเรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง

555 Download หนังสือ   

สำหรับ ผอ.รพศ./ท. ใน จ.ราชบุรี | สำหรับ ผอ.รพศ./ท. ใน จ.เพชรบุรี | สำหรับ ผอ.รพศ./ท. ใน สมุทรสงคราม | สำหรับ ผอ.รพศ./ท. ใน จ.นครปฐม

สำหรับ ผอ.รพศ./ท. ใน จ.กาญจนบุรี | สำหรับ ผอ.รพศ./ท. ใน จ.สุพรรณบุรี | สำหรับ ผอ.รพศ./ท. ใน จ.ประจวบคีรีขันธ์


หนังสือเรียน ต้นสังกัดผู้ตรวจราชการกรม / ผู้ตรวจราชการจังหวัด

555 Download หนังสือ สำหรับต้นสังกัดผู้ตรวจราชการกรม / ผู้ตรวจราชการจังหวัด


สำเนาหนังสือเรียน ผู้ตรวจราชการกรม / ผู้ตรวจราชการจังหวัด


ปรับเปลี่ยนกำหนดการฯ จังหวัดนครปฐม เป็นวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2557

 


update 21 ธันวาคม 2556 (13.20 น.)

แผนยุทธศาสตร์สุขภาพ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 ฉบับตีพิมพ์ มกราคม 2557 (9 ม.ค.57 : 15.59 น.)

7. แผนสุขภาพ เขตบริการสุขภาพที่ 5[สำหรับผู้ตรวจราชการกรม-จังหวัด]

6. ที่ สธ. 0204.05/ 18192 ลว 20 ธ.ค.56 แจ้งกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานฯ จังหวัดสมุทรสาคร [สำหรับ สสจ.สมุทรสาคร]

5. ที่ สธ. 0204.05/ว 1570 ลว 20 ธ.ค.56 เชิญผู้ตรวจราชการกรม-จังหวัด ไปร่วมการตรวจราชการฯ [สำหรับผู้ตรวจราชการกรม-จังหวัด]

4. แบบ ตก.1 รอบที่ 1/2557 [สำหรับผู้ตรวจราชการกรม-จังหวัด]

3. กระบวนการทำงานของทีมตรวจราชการและนิเทศงาน เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 [สำหรับผู้ตรวจราชการกรม-จังหวัด]

2. กรอบประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 1 ปี 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 5 [สำหรับผู้ตรวจราชการกรม-จังหวัด]

1. แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 1 ปี 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 5 [สำหรับหน่วยรับตรวจ]

แผนและแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวง ประจำปี 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 5(5 ธ.ค.56 : 08.44 น.)
                                                              >>> ทำเนียบผู้ตรวจราชการกรม    และ     >>> ทำเนียบผู้ตรวจราชการจังหวัด


ที่ สธ 0204.3 /ว 13677 ลว 8 ต.ค.56 เรื่อง ขอให้แจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบงานตรวจราชการและการติดตามประเมินผล (9 ต.ค.56 : 12.25 น.)

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข ปี 2557 (7 ต.ค.56 : 21.36 น.)


555 Download สรุปประเด็นข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการฯ รอบที่ 2/2556 รายจังหวัด ด้านล่างนี้ (20 ก.ย.56 : 22.38 น.)

   สำหรับ สสจ.นครปฐม | สำหรับ สสจ.สุพรรณบุรี | สำหรับ สสจ.กาญจนบุรี | สำหรับ สสจ.ราชบุรี

สำหรับ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ | สำหรับ สสจ.เพชรบุรี | สำหรับ สสจ.สมุทรสงคราม | สำหรับ สสจ.สมุทรสาคร


 ที่ สธ 0204.05/ว 944 ลว 30 ก.ค. 56 ถึง ผู้นิเทศงานทุกท่าน เรื่องขอให้ส่งรายงานสรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 2 ปี 2556 (31 ก.ค.56 : 10.25 น.)

555 Download แบบ ตก.1 (รายจังหวัด)            555 Download แบบ ตก.2 (ภาพรวมเครือข่าย)

ที่ สธ 0204.05/ว 968 ลว 2 ส.ค. 56 เรื่อง ขอเชิญประชุมสรุปผลการติดตาม M&E PP ระดับเครือข่าย เครือข่ายบริการที่ 5 ปี  2556(4 ส.ค.56 : 14.25 น.) [ประชุม 13 ส.ค. 56  บ่าย]

รูปเล่ม...! สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ฯ รอบที่ 1 ประจำปี 2556 เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5   (22 มิ.ย.56 : 11.44 น.)


ที่ สธ  0204.05/ 732 ลว 18 มิ.ย. 56 เรื่อง การแจ้งเลื่อนกำหนดการตรวจราชการรอบที่ 2/2556 ของจังหวัดเพชรบุรี (17 มิ.ย.56 : 22.05 น.)(update : 11 มิถุนายน 2556 เวลา 22.50 น.) ***

หนังสือเรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด

555 Download หนังสือ   สำหรับ นพ.สสจ.นครปฐม | สำหรับ นพ.สสจ.สุพรรณบุรี | สำหรับ นพ.สสจ.กาญจนบุรี | สำหรับ นพ.สสจ.ราชบุรี

สำหรับ นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ | สำหรับ นพ.สสจ.เพชรบุรี | สำหรับ นพ.สสจ.สมุทรสงคราม | สำหรับ นพ.สสจ.สมุทรสาคร

สำเนาหนังสือเรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง

555 Download หนังสือ    สำหรับ รพ.นครปฐม | สำหรับ รพ.เจ้าพระยายมราช | สำหรับ รพ.พหลพลพยุหเสนา | สำหรับ รพ.ราชบุรี | สำหรับ รพ.โพธาราม

สำหรับ รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 | สำหรับ รพ.บ้านโป่ง | สำหรับ รพ.ดำเนินสะดวก | สำหรับ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ | สำหรับ รพ.หัวหิน | สำหรับ รพ.มะการักษ์

สำหรับ รพ.พระจอมเกล้าฯ  |  สำหรับ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้าสำหรับ รพ.สมุทรสาคร  |  สำหรับ รพ.กระทุ่มแบน  |  สำหรับ รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการ/สำนักงานวิชาการ / และ ผอ.รพศ-ท. , นพ.สสจ. และ ผู้นิเทศงานเขต 5 ทุกท่าน

555 Download หนังสือ  สำหรับ กรมวิชาการ, สำนักวิชาการ, ศูนย์วิชาการ และ หน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัด สป.สธ.

555 Download หนังสือ  สำหรับ ผู้นิเทศงาน

555 Download สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แนวทางการตรวจราชการฯ ปี 2556 ตามกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม เครือข่ายบริการการที่ 5)

กลุ่มบริหาร  |  กลุ่มบริการ  |  กลุ่มส่งเสริมป้องกัน  ในรูปแบบ

กลุ่มบริหาร  |  กลุ่มบริการ  |  กลุ่มส่งเสริมป้องกัน  ในรูปแบบ

555 Download ระบบการรายงานผลการตรวจราชการ ฯ แบบ ตก. 1 ,ตก.2 และ ตก.3

การเตรียมพร้อมรับการตรวจราชการ รอบที่ 2/2556 กรณีตัวชี้วัดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง NCD   (8 มิ.ย.56 : 18.28 น.)


เรียน นพ.สสจ. ทุกจังหวัด  555 Download หนังสือแจ้งสรุปประเด็นฯ รายจังหวัด ด้านล่างนี้  (21 พ.ค.56 : 18.26 น.)

   สำหรับ สสจ.นครปฐม | สำหรับ สสจ.สุพรรณบุร | สำหรับ สสจ.กาญจนบรีี | สำหรับ สสจ.ราชบุรี

สำหรับ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ | สำหรับ สสจ.เพชรบุรี | สำหรับ สสจ.สมุทรสงคราม | สำหรับ สสจ.สมุทรสาคร


ที่ สธ 0204. 05 / ว 528 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนกำหนดการติดตามประเมินผลกระบวนการบริหารงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับเขต เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 ประจำปี 2556  (7 พ.ค.56 : 15.26 น.)


ปรับตารางกำหนดการประเมิน M&E PP ของจังหวัดกาญจนบุรี (29 เม.ย.56 : 09.30 น.)

ปรับตารางกำหนดการประเมิน M&E PP ของจังหวัดสมุทรสาคร (29 เม.ย.56 : 09.30 น.)


555 สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สำหรับ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์  | สำหรับ สสจ.ราชบุรี  | สำหรับ สสจ.กาญจนบุรี  | สำหรับ สสจ.สมุทรสาคร

สำหรับ สสจ.สมุทรสงคราม  | สำหรับ สสจ.เพชรบุรี | สำหรับ สสจ.นครปฐม | สำหรับ สสจ.สุพรรณบุรี 

555 สำหรับทีมผู้ประเมิน M&E PP

สำหรับ ผู้ประเมินทุกท่าน  | สำหรับ ผอ.สปสช. เขต 5   | สำหรับ ผอ.สคร. 4  | สำหรับ ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 4  | สำหรับ ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

555 Download Documents        555 Download แบบฟอร์มเก็บรวบรวมงบประมาณ PP 2556 (22 เม.ย.56 : 19.30 น.)(มีปรับใหม่ เมื่อ 17 เมษายน 2556)

กำหนดการประเมินงาน PP (M&E PP) ปี 2556


555 แบบฟอร์มขอข้อมูลพื้นที่รับการ M&E PP ปี 56 (เลือกแผน NCD และ แผนเด็ก 0-2 ปี)   555 แบบฟอร์มขอข้อมูลพื้นที่รับการตรวจราชการฯ รอบที่ 2/2556


66 ตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สธ. ประจำปีงบประมาณ 2556 ฉบับปรับปรุง 15/02/2556 (15 ก.พ.56 : 22.50 น.)

เอกสารรูปเล่ม แผนการตรวจราชการและนิเทศงาน ปี 2556 กระทรวงสาธารณสุข (14 ก.พ.56 : 13.50 น.)

  Template KPI-25 ที่ปลัดกระทรวง ทำ MOU กับ ผู้ตรวจราชการ 12 เครือข่าย (ข้อมูลล่าสุด จาก สนย.)   (12 ก.พ.56 : 18.23 น.) 

 

 กำหนดการตรวจราชการฯ จังหวัดนครปฐม (10 ก.พ.56 : 15.40 น.)
 กำหนดการตรวจราชการฯ จังหวัดกาญจนบุรี (8 ก.พ.56 : 09.00 น.)
 กำหนดการตรวจราชการฯ จังหวัดสมุทรสงคราม (3 ก.พ.56 : 09.59 น.)
 กำหนดการตรวจราชการฯ จังหวัดสุพรรณบุรี       (3 ก.พ.56 : 09.59 น.)
 กำหนดการตรวจราชการฯ จังหวัดราชบุรี              (3 ก.พ.56 : 09.59 น.)

 

ตัวชี้วัดที่ลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ ของกระทรวงสาธารณสุข (จาก สนย.) (25 ม.ค.56 : 21.59 น.)

รวมเอกสาร (Documents) จากการประชุมชี้แจงฯ ระดับกระทรวง (15,17 มกราคม 2556) (21 ม.ค.56 : 18.30 น.)

Update ล่าสุด หลังจากการประชุมชี้แจงฯ ระดับกระทรวง..."กรอบประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงาน ฯ ปี 2556"(66 KPI MOU)     (21 ม.ค.56 : 09.30 น.)
               555 Download กรอบประเด็นการตรวจราชการฯ         หรือ      555 Download กรอบประเด็นการตรวจราชการฯ(Post: 18 มกราคม 2556 เวลา 16.35 น.) *

เรียน นพ.สสจ. ทุกจังหวัด

555 Download หนังสือ   สำหรับ สสจ.นครปฐม | สำหรับ สสจ.สุพรรณบุร | สำหรับ สสจ.กาญจนบุร | สำหรับ สสจ.ราชบุรี

สำหรับ สสจ.ประจวบฯ | สำหรับ สสจ.เพชรบุรี | สำหรับ สสจ.สมุทรสงคราม | สำหรับ สสจ.สมุทรสาคร

สำเนา เรียน ผอ.รพศ. และ รพท. ทุกแห่ง

555 Download หนังสือ    สำหรับ รพ.นครปฐม | สำหรับ รพ.เจ้าพระยายมราช | สำหรับ รพ.พหลพลพยุหเสนา | สำหรับ รพ.ราชบุร | สำหรับ รพ.โพธาราม

สำหรับ รพ.สมเด็จฯ องค์ที่ 17  |  สำหรับ รพ.บ้านโป่ง | สำหรับ รพ.ดำเนินสะดวก | สำหรับ รพ.ประจวบฯ | สำหรับ รพ.หัวหิน | สำหรับ รพ.พระจอมเกล้าฯ

สำหรับ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้าสำหรับ รพ.สมุทรสาคร  |  สำหรับ รพ.กระทุ่มแบน  |  สำหรับ รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์/สำนักงานวิชาการ / ผอ.รพศ-ท. / นพ.สสจ. และ ผู้นิเทศงานเขต 5 ทุกท่าน

555 Download ระบบการรายงานผลการตรวจราชการ ฯ แบบ ตก. 1 ,ตก.2 และ ตก.3

555 Download หนังสือ  สำหรับ กรมวิชาการ, ศูนย์วิชาการ และหน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัด สป.สธ.

555 Download หนังสือ  สำหรับ ผู้นิเทศงาน

555 Download สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แนวทางการตรวจราชการฯ ปี 2556 ตามกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม เครือข่ายบริการการที่ 5)

กลุ่มบริหาร  |  กลุ่มบริการ  |  กลุ่มส่งเสริมป้องกัน  ในรูปแบบ

กลุ่มบริหาร  |  กลุ่มบริการ  |  กลุ่มส่งเสริมป้องกัน  ในรูปแบบ

รูปเล่มแผนการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวง ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (กำลังดำเนินการ...)


 บันทึกเสียงการบรรยายของท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 15 ม.ค.56 (.amr = 5.2 Mb.)

555 รวม Files ประกอบการบรรยาย ณ โรงแรมรามา การ์เด้น วันที่ 17 มกราคม 2556 (17 ม.ค.56 : 16.45 น.)

555 รวม Files ประกอบการบรรยาย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ฯ วันที่ 15 มกราคม 2556 ....ช่วงเช้า (15 ม.ค.56 : 19.15 น.)

555 รวม Files ประกอบการบรรยาย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ฯ วันที่ 15 มกราคม 2556 ....ช่วงบ่าย (15 ม.ค.56 : 19.15 น.)


ด่วน... KPI กระทรวง (ตัวชี้วัด) ปรับปรุงใหม่ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2556 (14 ม.ค.56 : 10.15 น.)


                             555 Download เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง     555 Download เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง         (3 ม.ค.56 : 13.24 น.)

  555 Slide ของท่านผู้ตรวจราชการ (วันที่ 3 ม.ค.2556)           555 Slide ชี้แจงแนวทางการตรวจราชการปี 2556 (วันที่ 3 ม.ค.2556)

ที่ สธ.0204.5/ว 873 ลว 24 ธ.ค.55 เรียน นพ.สสจ.-ผอ.รพศ./ท. ทุกแห่งใน คข. 5 เชิญประชุมชี้แจงแผนฯการตรวจราชการ ปี 56 (24 ธ.ค.55 : 11.24 น.)


แบบฟอร์มขอข้อมูลพื้นที่รับการตรวจราชการ/การตรวจเยี่ยม สำหรับการตรวจราชการฯ รอบที่ 1/2556 เครือข่ายบริการที่ 5 (16 ธ.ค.55 : 15.05 น.)

(ร่าง) กรอบประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ปี 2556 (KPI)     (13 ธ.ค.55 : 21.07 น.)


เรียน นพ.สสจ. ทุกจังหวัด 555

dDownload หนังสือ    สำหรับ สสจ.ประจวบฯ | สำหรับ สสจ.เพชรบุรี | สำหรับ สสจ.สมุทรสงคราม | สำหรับ สสจ.สมุทรสาคร

Download สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (แนวทางการตรวจราชการฯ ปี 2555 ตามกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม เขตตรวจราชการที่ 5 )
กลุ่มบริหาร  |  กลุ่มบริการ  |  กลุ่มวิชาการ
d166 หน้า รูปเล่มแผนการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวง ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (9 ก.พ.55)

สำเนา รียน ผอ.รพท. ทุกแห่ง 555

dDownload หนังสือ    สำหรับ รพ.ประจวบฯ | สำหรับ รพ.หัวหิน | สำหรับ รพ.พระจอมเกล้าฯ | สำหรับ รพ.สมเด็จฯ | สำหรับ รพ.สมุทรสาคร
สำหรับ รพ.กระทุ่มแบน  |  สำหรับ รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

เรียน ผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (การตรวจราชการแบบบูรณาการ) 555 (รอข้อมูล)

dDownload หนังสือ การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด (การตรวจราชการแบบบูรณาการ) 555 (รอข้อมูล)

dDownload หนังสือ    สำหรับ ผวจ.ประจวบฯ | สำหรับ ผวจ.เพชรบรี | สำหรับ ผวจ.สมุทรสงคราม | สำหรับ ผวจ.สมุทรสาคร

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์/สำนักงานวิชาการ / ผอ.รพท. / นพ.สสจ. และ ผู้นิเทศงานเขต 5 ทุกท่าน 555

dDownload หนังสือ   กรมอนามัย | กรมควบคุมโรค | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | สถานบันพระบรมราชชนก  | สช.ภาคกลาง
กรม /รพท. / สสจ. และ หน่วยงานอื่น ๆ


 

กำหนดการและรายละเอียดการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ปีงบประมาณ 2555
ปรับปรุงข้อมูล เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2555

 
รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2555

เรียน นพ.สสจ. ทุกจังหวัด 555

dDownload หนังสือ    สำหรับ สสจ.ประจวบฯ | สำหรับ สสจ.เพชรบุรี | สำหรับ สสจ.สมุทรสงคราม | สำหรับ สสจ.สมุทรสาคร

Download สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (แนวทางการตรวจราชการฯ ปี 2555 ตามกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม เขตตรวจราชการที่ 5 )
กลุ่มบริหาร  |  กลุ่มบริการ  |  กลุ่มวิชาการ

เรียน ผอ.รพท. ทุกแห่ง 555

dDownload หนังสือ    สำหรับ รพ.ประจวบฯ | สำหรับ รพ.หัวหิน | สำหรับ รพ.พระจอมเกล้าฯ | สำหรับ รพ.สมเด็จฯ | สำหรับ รพ.สมุทรสาคร

เรียน ผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (การตรวจราชการแบบบูรณาการ) 555

dDownload หนังสือ การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด (การตรวจราชการแบบบูรณาการ) 555

dDownload หนังสือ    สำหรับ ผวจ.ประจวบฯ | สำหรับ ผวจ.เพชรบุรี | สำหรับ ผวจ.สมุทรสงคราม | สำหรับ ผวจ.สมุทรสาคร

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์/สำนักงานวิชาการ / ผอ.รพท. / นพ.สสจ. และ ผู้นิเทศงานเขต 5 ทุกท่าน 555

dDownload หนังสือ    กรมอนามัย | กรมควบคุมโรค | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | สถานบันพระบรมราชชนก  | กรม /หน่วยงานอื่น ๆ

รพ.สมุทรสาคร | รพ.สมเด็จฯ | รพ.พระจอมเกล้า ฯ | รพ.ประจวบฯ  | สสจ.ประจวบฯ | สสจ.เพชรบุรี | สสจ.ราชบุรี

 

dรวม Files ที่ท่านผู้ตรวจราชการ และ คณะผู้นิเทศงานใช้ชี้แจงเมื่อวันที่ 30 ม.ค.55 ณ รพ.สมุทรสาคร                          (30 ม.ค.55)

dรายละเอียดและแนวทางการตรวจราชการกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม เขตตรวจราชการที่ 5 ปี 2555                                     (29 ม.ค.55)
                              555 กลุ่มบริหาร  |  555 กลุ่มบริการ  |  555 กลุ่มมวิชาการ

dรวม Files ที่ทุกกรมชี้แจงฯ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2555                             (29 ม.ค.55)

dรายละเอียดประกอบตัวชี้วัดการตรวจราชการและนิเทศงาน ปี 2555 ทั้ง 4 คณะ [คณะ 1 มี Update 27/01/55]             (27 ม.ค.55)

dระบบการตรวจราชการ ปี 55  |  สรุปประเด็นการตรวจราชการปี 55  |  สรุปประเด็นและตัวชี้วัดการตรวจราชการ ปี 55             (25 ม.ค.55)

dปรับปรุงใหม่...! กำหนดการ การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน เขต 5 ประจำปี 2555                       (25 ม.ค.55)

d5 Jan 2012 [update 16 ม.ค.55]

 

 


 

d การตรวจราชการและนิเทศงาน ฯ ปีงบประมาณ 2554

d การตรวจราชการและนิเทศงาน ฯ ปีงบประมาณ 2553