Relative Resolution : ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2556

ปฏิทินกิจกรรม เดือน  พฤศจิกายน  2556

อา พฤ
27
29
31
2
3
4
5
9
10
11
12
13
16
17
18
19
21
23
24
26
27
28
30
1
2
3
4
5
6
7

เขตบริการสุขภาพที่ 5

ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากรประจำเขต ฯ
รายงาน / มติ การประชุม ฯ
ผลการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
คำสั่งคณะกรรมการฯ เครือข่ายที่ 5
Website ของเขต ฯ (สตป.)


ส่วนกลาง

กระทรวงสาธารณสุข
ชมรมสาธารณสุขจังหวัด
สำนักตรวจและประเมินผล
รพ.สต. สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
กลุ่มบริหารงานบุคคล สป.สธ.
รพ.สต. สำนักบริหารการสาธารณสุข
555 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
รพ.สต. สำนักประสานการพัฒนา รพ.สต.
ข้อมูลวิชาการกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต. ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
รพ.สต. กลุ่มประกันสุขภาพ (2556)


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สสจ.เพชรบุรี
สสจ.สมุทรสาคร
สสจ.สมุทรสงคราม
สสจ.ประจวบคีรีขันธ์
สสจ.สุพรรณบุรี
สสจ.นครปฐม
สสจ.ราชบุรี
สสจ.กาญจนบุรี


โรงพยาบาลทั่วไป

5 โรงพยาบาลหัวหิน
5 โรงพยาบาลสมุทรสาคร
5 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
5 ร.พ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
5 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
5 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
5 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
5 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช ฯ
5 โรงพยาบาลนครปฐม

5 โรงพยาบาลราชบุรี
5 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
5 โรงพยาบาลโพธาราม
5 โรงพยาบาลบ้านโป่ง
5 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
5 โรงพยาบาลมะการักษ์


สำนัก-ศูนย์ วิชาการ / กรมวิชาการ

กรมอนามัย
สคร. 4 ราชบุรี

กรมการแพทย์
กรมสุขภาพจิต
กรมควบคุมโรค
สำนักการพยาบาล
ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 4

สปสช.เขต 5 ราชบุรี
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สถาบันพระบรมราชชนก
ศูนย์อนามัยที่ 4  (ราชบุรี)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า
วิทยาลัยพยาบาลฯ ราชบุรี
วิทยาลัยพยาบาลฯ จักรีรัช
วิทยาลัยพยาบาลฯ สุพรรณบุรี
วิทยาลัยการสาธารณสุขฯ สุพรรณบุรี
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย ฯ
ศูนย์สันติวิธีกระทรวงสาธารณสุข
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1 ราชบุรี
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5
กลุ่มประกันสุขภาพ (2555)


ชมภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของเขต 5
ระบบงาน GIS เขต 5
ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
โครงการสนองน้ำพระทัยในหลวงฯ
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
รัฐบาลไทย
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
สำนักงาน กพ.
กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลฯ สนย.สป.สธ.
โครงการส่งเสริม อสม. เชิงรุก


ร่วมแสดงความยินดีกับหัวหน้างานตรวจราชการเขต 5

ที่ สธ 0241/ว 6 ลว 20 พ.ย. 56 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 5 ระยะที่ 2”   (20 พ.ย. 56 : 11.29 น.)

555 Download กรอบยุทธศาสตร์แผนสุขภาพ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ด้านบริหาร (เพิ่มเติมเมื่อ 20 พ.ย.56)

ที่ สธ 0204.05/ว ลว พ.ย. 56 ร่างหนังสือเชิญประชุม กยข. ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 26 พ.ย.56   (20 พ.ย. 56 : 09.00 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 16269 ลว 19 พ.ย. 56 เรื่อง ขอข้อมูลความต้องการวิสัญญีพยาบาล   (19 พ.ย. 56 : 13.40 น.)
                                                                    555 Download แบบรายงานความต้องการวิสัญญีพยาบาล


555 Download แบบรายงานความต้องการโควตา
(17 พ.ย. 56 : 10.48 น.)


555 Download Files ประกอบนำเสนอ ในการประชุม CFO เขตฯ วันนี้ ที่ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม  (15 พ.ย. 56 : 18.08 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1455 ลว 15 พ.ย. 56 เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ เขตบริการสุขภาพที่ 5 และขอเชิญประชุม   (15 พ.ย. 56 : 11.00 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1454 ลว 15 พ.ย. 56 เรื่อง ขอให้รายงานข้อมูลการใช้วัสดุทางห้องปฏิบัติการ (Lab.) ปี 2555 – 2556   (15 พ.ย. 56 : 11.05 น.)

555 Download แบบฟอร์มรายงานข้อมูลการใช้วัสดุทางห้องปฏิบัติการ (Lab.) ปี 2555 – 2556


ที่ สธ 0204.05/ว 1446 ลว 13 พ.ย. 56 เรื่อง ขอเชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงานพัฒนา Service Plan สาขาทารกแรกเกิด   (13 พ.ย. 56 : 19.30 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1381 ลว 14 พ.ย. 56 เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณากรอบอัตรากำลัง พกส.    (13 พ.ย. 56 : 16.30 น.)

คณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ ที่ 5 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 56   |   สรุปมติที่ประชุม ฯ    (13 พ.ย. 56 : 12.00 น.)

ข้อเสนอแนวทางการวิเคราะห์หน่วยบริการสำหรับ ผชช.ว. และ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพศ./รพท. ประกอบการนำเสนอในการประชุม วันที่ 15 พ.ย. 2556 ณ ห้องประชุมอิเหนา ชั้น 2 อาคารอิศรสุนทร รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า  (13 พ.ย. 56 : 13.00 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1368 ลว 12 พ.ย. 56 เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิระดับเขต  (12 พ.ย. 56 : 10.15 น.)555 ดูร่างรายชื่อคณะทำงานทั้ง 10 สาขา

(ใช้ไฟล์นี้ หากเพิ่มท่านใด ขอให้ใช้ตัวอักษรสีน้ำเงิน)
ส่งข้อมูลกลับไปที่ e-Mail address :wsunantha@hotmail.com และ regionfive@hotmail.com 


คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดอำนาจ สธน. และมอบหมายให้ สธน. ปฏิบัิตหน้าที่ในเขตบริการสุขภาพ  (12 พ.ย. 56 : 12.15 น.)

การจัดทำคำของบลงทุนปี 2558 สำหรับหน่วยบริหาร (สสจ./สสอ.)  (11 พ.ย. 56 : 11.53 น.)

ที่ สธ 0241/ว 2 ลว 11 พ.ย. 56 เรื่อง ขอรายชื่อผู้ประสานงานการดำเนินงานของเขตบริการสุขภาพที่ 5  (11 พ.ย. 56 : 15.30 น.)

Slides การประชุมกรรมการเขตฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 6 พ.ย.56 ณ ห้องประชุม รพ.ดำเนินสะดวก  (11 พ.ย. 56 : 09.30 น.)

Slide ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข "Health Care System Development Project"

ที่ สธ 0204.05 /ว 1424 ลว 8 พ.ย.56 ขอเชิญประชุมคณะทำงานการเงินการคลังสุขภาพ (CFO) เขตบริการสุขภาพที่ 5 [ประชุม 15 พ.ย. 56 ]  (8 พ.ย. 56 : 10.30 น.)

ที่ สธ 0204.05 /ว 1425  ลว 8 พ.ย.56 ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือการบริหารงานหลักประกันสุขภาพ [ประชุม 14 พ.ย. 56 ]  (8 พ.ย. 56 : 10.30 น.)

ที่ สธ 0204.05 /ว 1404 ลว 5 พ.ย.56 เรื่องส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์เขตบริการสุขภาพที่ 5 (กยข.)  (5 พ.ย. 56 : 21.00 น.)

ที่ สธ 0204.05 /ว 1409 ลว 5 พ.ย.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดสรรตำแหน่งข้าราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  (5 พ.ย. 56 : 16.00 น.)

รายชื่อ "ทีมจากส่วนกลาง" ที่เป็นผู้สนับสนุนเขตบริการสุขภาพที่ 5   (2 พ.ย. 56 : 20.50 น.)


ที่ สธ 0204.05 /ว 1397 ลว 1 พ.ย.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ยา เขตบริการสุขภาพที่ 5  (1 พ.ย. 56 : 21.10 น.) ดูรายชื่อกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ยา เขตบริการสุขภาพที่ 5


ที่ สธ 0204.05 /ว 1388 ลว 31 ต.ค.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5  (31 ต.ค.56 : 13.10 น.)
คำสั่ง สป.สธ. ที่ 1619/2556 ลว 22 ตุลาคม 2556 แต่งตั้งคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5


 Template for Power Point "เขตบริการสุขภาพที่ 5"

 ที่ สวรส./ว 1130 ลว 30 ตุลาคม 2556 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาเขตสุขภาพ"  (31 ต.ค.56 : 14.45 น.) 

ที่ สธ 0204.05 /ว 1387 ลว 31 ต.ค.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เขตบริการสุขภาพที่ 5  (31 ต.ค.56 : 13.10 น.)

ที่ สธ 0204.305 /ว 116 ลว 31 ต.ค.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมสรุปการจัดทำแผนยุทธศาสตร์งาน PP ปี 57-59 [ประชุม 1 พ.ย.56] (31 ต.ค.56 : 09.00 น.)

555 Download Slides เขตฯ 5 นำเสนอท่านรองปลัดฯ (นพ.วชิระ เพ็งจันทร์) วันที่ 30 ต.ค. 56 ณ โรงพยาบาลราชบุรี (30 ต.ค.56 : 16.10 น.)  

   Download เทปบันทึกเสียง  (.amr /12.5 Mb.)     555 Download  โปรแกรมเปิดไฟล์ .amr ใน คอมพิวเตอร์


ที่ สธ 0204.05 /ว 1373 ลว 28 ต.ค.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานด้านบริหารและการพัฒนาระบบบริการ (28 ต.ค.56 : 14.57 น.)    >>>>>>> กำหนดการ

ที่ สธ 0204.05 /ว 1374 ลว 28 ต.ค.56 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เขตบริการสุขภาพที่ 5 (กยข.) (28 ต.ค.56 : 14.57 น.)


ที่ สธ 0201.042.4 /ว 937 ลว 22 ต.ค.56 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการ สนง.เขต และ กรรมการเขตบริการสุขภาพ (25 ต.ค.56 : 15.30 น.)

ที่ สธ 0204.05 /ว 1363 ลว 25 ต.ค.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมพร้อมจัดทำสรุปผลการดำเนินงานด้านบริการ [ประชุม 29 ต.ค.56] (25 ต.ค.56 : 12.30 น.)

ที่ สธ 0204.305 /ว 115 ลว 25 ต.ค.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมสรุปการจัดทำแผนยุทธศาสตร์งาน PP ปี 2557-2559 [ประชุม 28 ต.ค.56](25 ต.ค.56 : 12.00 น.)

ที่ สธ 0204.05 /ว 1354 ลว 24 ต.ค.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการลดต้นทุนและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ LAB [ประชุม 28 ต.ค.56](24 ต.ค.56 : 12.29 น.)

555 Download รายงานการสำรวจข้อมูลการใช้ทรัพยากรห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2556

ที่ สธ 0204.05 /ว 1359 ลว 24 ต.ค.56 เรื่อง ให้รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปี 2557 (24 ต.ค.56 : 12.29 น.)

555 Download แบบรายงานความก้าวหน้าจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เขตบริการสุขภาพที่ 5 (กยข.) ครั้งที่ 1/2556 : 22 ต.ค. 56   (24 ต.ค.56 : 06.20 น.)

ที่ สธ 0204.05 /ว 1284 ลว 22 ต.ค.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมติดตามการจัดทำแผนพัฒนาบริการปฐมภูมิ [ประชุม 28 ต.ค.56] (24 ต.ค.56 : 12.29 น.)


ที่ สธ 0204.305 /ว 113 ลว 22 ต.ค.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมพร้อมจัดทำสรุปผลการดำเนินงานด้านบริการ [ประชุม 24 ต.ค.56] (22 ต.ค.56 : 22.45 น.)

ที่ สธ 0204.05 /ว 1340 ลว 21 ต.ค.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เขตบริการสุขภาพที่ 5 (คบข.) (21 ต.ค.56 : 14.45 น.)

Downloas Files และเอกสารการประชุมชี้แจงการบริหารเขตสุขภาพ วันที่ 18 ต.ค. 56 ณ ห้องประชุม รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชบุรี (18 ต.ค.56 : 13.30 น.)


ที่ สธ 0204.05 /ว 1329 ลว 18  ต.ค.56 ขอให้ส่งข้อมูลเป้าหมายและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556 (12 เดือน) (18 ต.ค.56 : 13.30 น.)

555 Download แบบรายงานเป้าหมายและผลการดำเนินงาน 12 เดือน


(ร่าง) การประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 4/56 เมื่อวันที่ 2 ต.ค.56   และ   มติการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 4/56   (16 ต.ค.56 : 11.40 น.)

ที่ สธ 0204.05 /ว 1310 ลว 15 ต.ค.56 เรื่อง ขอความร่วมมือ สสจ. ทุกแห่ง ให้รายงานการให้บริการสาธารณสุขผู้ใช้สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (15 ต.ค.56 : 15.36 น.)  ----->    แนวทางฯ และ แบบฟอร์มข้อมูล

ที่ สธ 0204.05 /ว 1303 ลว 15 ต.ค.56 ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมจัดทำสรุปผลการดำเนินงานด้านบริการ (15 ต.ค.56 : 10.56 น.)

หนังสือเชิญประชุม Service Plan สาขาอุบัติเหต[22 ต.ค.56 และ 27 พ.ย.56] (14 ต.ค.56 : 15.45 น.)

 สรุปข้อสั่งการ การประชุม War Room กระทรวงฯ การติดตามเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกและปัญหาน้ำท่วม (14 ต.ค.56 : 14.45 น.)

รวมไฟล์เอกสาร และไฟล์ Powerpoint นำเสนอ Service Plan ทั้ง 10 สาขา เมื่อ 10 ต.ค.56 ณ ห้องประชุม รพ.โพธาราม (10 ต.ค.56 : 22.05 น.)

ที่ สธ 0204.05 /ว 1285 ลว 10 ต.ค.56 แจ้งเลื่อนการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงสร้างเขตบริการสุขภาพที่ 5 (10 ต.ค.56 : 10.45 น.)


ที่ สธ 0204.3 /ว 13677 ลว 8 ต.ค.56 เรื่อง ขอให้แจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบงานตรวจราชการและการติดตามประเมินผล (9 ต.ค.56 : 12.25 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1275 ลว 8 ต.ค.56 เรื่อง ประชุมตรวจสอบข้อมูลปริมาณงานและบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงของโรงพยาบาลทุกแห่ง [10 ต.ค56](9 ต.ค.56 : 10.25 น.)

นโยบายการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนไทย [รวมไฟล์ของผู้บริหารระดับสูง ณ รร.ริชม่อนด์ เมื่อ 4 ต.ค.56] (7 ต.ค.56 : 23.36 น.)

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข ปี 2557 (7 ต.ค.56 : 21.36 น.)


ที่ สธ 0204.05/ว 1251 ลว 2 ต.ค.56 เรื่อง การปรับฐานข้อมูลเป้าหมายการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557 [DBPop] (3 ต.ค.56 : 11.59 น.)

555 Download โครงสร้างและเกณฑ์การจัดกลุ่มประชากรเป้าหมาย ปี 2557 และรายงานจำนวนเป้าหมาย


ที่ สธ 0204.05/ว 1252 ลว 2 ต.ค.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงสร้างเขตบริการสุขภาพที่ 5 (3 ต.ค.56 : 11.59 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1255 ลว 3 ต.ค.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานด้านบริการปี 2556 และแผนยุทธศาสตร์สุขภาพเขตด้านบริการ ระยะ 3 ปี (2557 - 2559) [10 ต.ค56] (3 ต.ค.56 : 11.59 น.)                                                                                                                  

ที่ สธ 0204.05/ว 1258 ลว 3 ต.ค.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมติดตามการจัดทำแผนยุทธศาสตร์งานส่งเสริมป้องกัน [8 ต.ค56] (3 ต.ค.56 : 11.59 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1256 ลว 3 ต.ค.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานเขตบริการสุขภาพที่ 5 (ศูนย์วิชาการ) [7 ต.ค56] (3 ต.ค.56 : 11.59 น.)

Download Slides, Files เอกสาร ประกอบการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 2 ต.ค.56 ณ รพ.สมุทรสาคร(2 ต.ค.56 : 23.33 น.)

            555  Slide แนวทางการบริหารงานเขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 และ เทปบรรยายประกอบ Slide (.arm=5.6Mb) โดย ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
            555  Document (pdf) แนวทางการบริหารงานเขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557  โดย ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
            555  .pdf for print แนวทางการบริหารงานเขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557  โดย ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
            555  Slide โครงสร้างหลักของเขตบริการสุขภาพที่ 5   โดย พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์
            555  Slide TOR ประธานกรรมการเขตบริการสุขภาพ  โดย พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์
            555  Slide การเกลี่ยอัตรากำลังภายในกรม  โดย พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์
            555  .pdf Temlpate 44 KPI ปี 2557  โดย พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์


ที่ สธ 0204.05/ว 1235 ลว 30 ก.ย.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารสาธารณสุขเครือข่ายบริการที่ 5 ครั้งที่ 4/2556 [2 ต.ค. 56 - บ่าย]   (30 ก.ย.56 : 10.00 น.)
                                                                         
 รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 3/56 เมื่อวันที่ 16 ก.ค.56   และ   มติการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 3/56 เมื่อวันที่ 16 ก.ค.56 


ที่ สธ 0204.305/ว 100 ลว 23 ก.ย.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณาหาแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูล ครั้งที่ 4 [2 ต.ค. 56 ] (23 ก.ย.56 : 15.48 น.)

Update ภาพกิจกรรม "ราตรีนี้มีรัก ณ วังสุริยะเทพ" ในการประชุมวิชาการประจำปี 2556 วันที่ 5 ก.ย. 2556 ณ อิงธารรีสอร์ท [เครดิต ทีม รพ.ราชบุรี)

ปรับปรุงระเบียบวาระการประชุม คบข. ครั้งที่ 7/2556  (23 ก.ย.56 : 14.30 น.)

ที่ สธ 0204.305/ว 97 ลว 23 ก.ย.56 เรื่อง ขอข้อมูลผลงาน ServicePlan สาขาอุบัติเหตุ  (23 ก.ย.56 : 14.30 น.)

555 Download แบบเก็บข้อมูลผลงาน ServicePlan สาขาอุบัติเหตุ


555 Download สรุปประเด็นข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการฯ รอบที่ 2/2556 รายจังหวัด ด้านล่างนี้ (20 ก.ย.56 : 22.38 น.)

   สำหรับ สสจ.นครปฐม | สำหรับ สสจ.สุพรรณบุรี | สำหรับ สสจ.กาญจนบุรี | สำหรับ สสจ.ราชบุรี

สำหรับ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ | สำหรับ สสจ.เพชรบุรี | สำหรับ สสจ.สมุทรสงคราม | สำหรับ สสจ.สมุทรสาคร


ที่ สธ 0204.05/ว 1200 ลว 20 ก.ย. 56 ขอเชิญประชุม คบข. ครั้งที่ 7/2556 [ประชุม 24 ก.ย.56 ณ สสจ.นครปฐม]  (20 ส.ค.56 : 10.05 น.)


ที่ สธ 0204.305/ว 95 ลว 19 ก.ย.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงาน ServicePlan สาขาโรคมะเร็ง [25 ก.ย. 56 ] (19 ก.ย.56 : 15.48 น.)

555 Download แบบสำรวจการพัฒนาตติยภูมิชั้นสูงโรคมะเร็ง


รวม Files ของ อ.วิภา ด่านธำรงกูล ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องข้อมูล ที่โรงแรมหัวหินแกรนด์ [14-15,26-27 ส.ค.56] (18 ก.ย.56 : 17.08 น.)

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินกระบวนการ PP ปี 2556 วันที่ 16-17 ก.ย.56 ณ.โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ(18 ก.ย.56 : 13.08 น.)


ที่ สธ 0204.305/ว 92 ลว 17 ก.ย.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูล [18 ก.ย. 56 สสจ.นครปฐม] (17 ก.ย.56 : 15.55 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1176 ลว 17 ก.ย.56 เรื่อง การดำเนินการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (17 ก.ย.56 : 12.20 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1175 ลว 17 ก.ย.56 เรื่อง การจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2556 และแผนยุทธศาสตร์ด้านบริการ ปี 2557–2559 เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 (17 ก.ย.56 : 09.20 น.)

555 Download Files กรอบแนวทาง และ แบบฟอร์มการจัดทำจัดแผนฯ ปี 2557-2559


ผังโครงสร้างการบริหารจัดการเขตสุขภาพ และคณะทำงานชุดต่าง ๆ ของเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5  (13 ก.ย.56 : 18.45 น.)

รวมไฟล์นำเสนอในการประชุมหารือกรอบแนวทางการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานด้านบริการในรอบปีที่ผ่านมาและแผนยุทธศาสตร์สุขภาพเขตด้านบริการ
ระยะ 3 ปี (2557-2559)
[13 ก.ย.56 ณ สสจ.นครปฐม] (13 ก.ย.56 : 18.45 น.)

 รายงานการประชุม คบข. ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข (12 ก.ย.56 : 15.45 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 11373 ลว 2 ก.ย.56 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกโควตาแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2 (11 ก.ย.56 : 16.45 น.)

....ร่าง รายงานการประชุม คปสข. ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 56 ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน สมุทรสงคราม (10 ก.ย.56 : 07.20 น.)

สรุปประเด็นสำคัญ การปรึกษาหารือการบริหารงาน UC ในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 ครั้งที่ 2 (เมื่อวันที่ 29 ส.ค.56 ณ สปสช.ราชบุรี) (10 ก.ย.56 : 07.20 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1138 ลว 9 ก.ย.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือกรอบแนวทางการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานด้านบริการในรอบปีที่ผ่านมา
และแผนยุทธศาสตร์สุขภาพเขตด้านบริการ ระยะ 3 ปี (2557-2559) เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5
[13 ก.ย. 56 สสจ.นครปฐม] (9 ก.ย.56 : 11.40 น.)


รวมไฟล์นำเสนอที่ประชุมวิชาการฯ ปี 2556 วันที่ 5 ก.ย.56 ณ โรงแรมอิงธาร จังหวัดนครนายก [28 Mb.] (9 ก.ย.56 : 11.33 น.)

ที่ สธ 0204.305/ว 91 ลว 9 ก.ย.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูล [10 ก.ย. 56 รพ.โพธาราม] (9 ก.ย.56 : 10.03 น.)

สรุปการจัดสรรโควตาแพทย์ประจำบ้าน ปี 2557  เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 (4 ก.ย.56 : 17.00 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1132 ลว 4 ก.ย.56 เรื่อง ให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan ) 10 สาขา (4 ก.ย.56 : 17.00 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1131 ลว 4 ก.ย.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมวางแผนอัตรากำลังงานพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและงานการเจ้าหน้าที่ (4 ก.ย.56 : 17.00 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1085 ลว 4 ก.ย.56 เรื่อง ขอเชิญประชุมวางแผนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ [9 ก.ย.56]  (4 ก.ย.56 : 17.00 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1114 ลว 2 ก.ย.56 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  (3 ก.ย.56 : 15.46 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1116 ลว 2 ก.ย.56 เรื่อง ให้หน่วยบริการเร่งรัดจ่ายค่าตอบแทน P4P ฉบับ 9   (2 ก.ย.56 : 10.46 น.)

รวม Files นำเสนอการประชุม คปสข. ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 30 ส.ค.56 ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน (30 ส.ค.56 : 21.21 น.)

รวม Files นำเสนอผลการประชุมกลุ่ม ณ โรงแรมริเวอร์ จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 28 ส.ค.56 (28 ส.ค.56 : 17.46 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1097 ลว 29 ส.ค. 56 เรื่อง ขอเชิญประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ของเครือข่ายบริการที่ 5  (28 ส.ค.56 : 09.46 น.)

HOT มาก (ร่าง) KPI จากคุณจารุภา จำนงศักดิ์ เป็นไฟล์ Excel  หรือ  PDF  คลิกเลย  (27 ส.ค.56 : 14.16 น.)

HOT มาก (ร่าง) KPI จาก เครือข่ายฯ โดย อ.นพ.อนุกูล  >>> ระดับกระทรวง   >>> ระดับเขต   (26 ส.ค.56 : 10.16 น.)

หนังสือที่ 0228.05.1/ ว 1065 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณฯ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) (24 ส.ค.56 : 10.16 น.)

หนังสือที่ 0228.05.1/ ว 1070 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2556 เรื่อง ขอเชิญประชุมเร่งรัดดิดตามการจัดซื้อ จัดจ้าง ฯ (24 ส.ค.56 : 10.16 น.)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2556 จาก GF-MIS ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2556 (24 ส.ค.56 : 10.16 น.)

ที่ สธ 0228.05.1/ว 999 ลว 9 ส.ค. 56 เรื่อง การบริหารงบประมาณปี 2557 งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง-ครุภัณฑ์ เพิ่มเติม (24 ส.ค.56 : 10.16 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1032 ลว 19 ส.ค. 56 เรื่อง ขอความร่วมมือในการสรรหาแพทย์ผู้สมควรได้รับรางวัล  (19 ส.ค.56 : 18.06 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1003 ลว 19 ส.ค. 56 เรียน นพ.สสจ. เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือการวางแผนดำเนินงานการจ่ายค่าตอบแทน P4P [ประชุม 22 ส.ค.56]  (19 ส.ค.56 : 18.06 น.)

สรุปประเด็นสำคัญ การปรึกษาหารือการบริหารงาน UC ในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 (เมื่อวันที่ 16 ส.ค.56 ณ รพ.ราชบุรี) (18 ส.ค.56 : 16.50 น.)

ที่ สธ 0228.05.1/ว 999 ลว 9 ส.ค. 56 เรื่อง การบริหารงบประมาณปี 2557 งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง-ครุภัณฑ์ เพิ่มเติม (17 ส.ค.56 : 15.06 น.)


เรียนเชิญ...ท่านหญิง และท่านชาย ทุกท่าน


 (16 ส.ค.56 : 23.23 น.)

 ที่ สธ 0204.05/ว 1039 ลว 19 ส.ค. 56 เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนสุขภาพเขต ประจำปี 2556


 ที่ สธ 0204.05/ว 1034 ลว 19 ส.ค. 56 เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งและขอเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รับรางวัลชัยนาทนเรนทร

 ที่ สธ 0204.05/ว 1035 ลว 19 ส.ค. 56 เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่และเวลาการประชุม คบข. ครั้งที่ 6/2556

 ที่ สธ 0204.05/ว 1036 ลว 19 ส.ค. 56 เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2556

 ที่ สธ 0204.05/ว 1037 ลว 19 ส.ค. 56 เรื่อง ขอเชิญประชุมสรุปผลการ M&E PP เครือข่ายบริการที่ 5 ประจำปี  2556  ครั้งที่ 2


ที่ รบ 0032.1/ว 12716 ลว 15 ส.ค. 56 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมระบบส่งต่อของเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 (15 ส.ค.56 : 17.06 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 986 ลว 15 ส.ค. 56 เรียน นพ.สสจ. เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือการวางแผนดำเนินงานการจ่ายค่าตอบแทน P4P [ประชุม 20 ส.ค.56]   (15 ส.ค.56 : 10.06 น.)
                                                              ดูรายชื่อคณะกรรมการจัดทำแนวทางค่าตอบแทน P4P ....ที่นี่


ที่ สธ 0204.05/ว 1016 ลว 15 ส.ค. 56 เรียน นพ.สสจ. ทุกแห่ง เรื่อง การติดตามประเมินผลระบบข้อมูล   (15 ส.ค.56 : 10.06 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1015 ลว 15 ส.ค. 56 เรียน นพ.สสจ.ปข./พบ. เรื่อง เชิญร่วมติดตามประเมินผลระบบข้อมูล   (15 ส.ค.56 : 10.06 น.)


ที่ สธ 0204.05/ว 1005 ลว 13 ส.ค. 56 เรื่อง ขอเชิญประชุม คปสข. ครั้งที่ 3/2556 [ประชุม 30 ส.ค.56 ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน]  (13 ส.ค.56 : 22.33 น.)


ที่ สธ 0204.05/ว 1006 ลว 13 ส.ค. 56 ขอเชิญประชุม คบข. เครือข่ายบริการที่ 5 ครั้งที่ 6/2556 [ประชุม 2 ก.ย.56 ณ รพ.โพธาราม] (13 ส.ค.56 : 22.33 น.)

 รายงานการประชุม คบข. ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 30 ก.ค.56 ณ สสจ.สมุทรสาคร (9 ส.ค.56 : 16.14 น.)


รวม Files นำเสนอ / รายงานการประชุมและสรุปประเด็น "การประชุม คณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูล เครือข่ายบริการที่ 5"  [เมื่อ 8 ส.ค.56 ณ สสจ.นครปฐม] (9 ส.ค.56 : 16.14 น.)

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการจัดทำแผน HRD plan เพื่อรองรับ Service Plan [จากคุณสาธิมน สุพรรณบุรี]  (9 ส.ค.56 : 10.44 น.)


ที่ สธ 0204.05/ว 991 ลว 8 ส.ค. 56 เรื่อง เชิญผู้นิเทศงานประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2556 ของเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 (8 ส.ค.56 : 20.14 น.)                                                                                                


ที่ รบ 0032.1/12137  ลว 5 ส.ค. 56 ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดประชุมวิชาการฯ (6 ส.ค.56 : 06.15 น.) [ประชุมวันที่ 9 ส.ค.56]

ที่ สธ 0204.05/ว 978 ลว 6 ส.ค. 56 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูล(5 ส.ค.56 : 17.02 น.) [ประชุมวันที่ 8 ส.ค.56]


ที่ สธ 0204.05/ว 979 ลว 6 ส.ค. 56 เรื่อง ขอข้อมูลเป้าหมายและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (9 เดือน)(4 ส.ค.56 : 14.25 น.)

555 Download แบบเก็บข้อมูลเป้าหมายและผลงาน 9 เดือน  


ที่ สธ 0204.05/ว 969 ลว 2 ส.ค. 56 เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือคณะทำงานพัฒนาด้านส่งเสริมป้องกัน เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5(4 ส.ค.56 : 14.25 น.) [ประชุม 7 ส.ค. 56  เช้า]

ที่ สธ 0204.05/ว 968 ลว 2 ส.ค. 56 เรื่อง ขอเชิญประชุมสรุปผลการติดตาม M&E PP ระดับเครือข่าย เครือข่ายบริการที่ 5 ปี  2556(4 ส.ค.56 : 14.25 น.) [ประชุม 13 ส.ค. 56  บ่าย]

ที่ สธ 0204.05/ว 9405 ลว 1 ส.ค. 56 ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือการบริหารงานหลักประกันสุขภาพในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5(1 ส.ค.56 : 23.25 น.)

ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปี 2557 รอบที่ 1 เครือข่ายบริการที่ 5 [เรียนผู้เกี่ยวข้องโปรดตรวจสอบความถูกต้อง] (31 ก.ค.56 : 23.25 น.)

ตารางการประชุม Unit Cost เมื่อวันที่ 29-30 ก.ค.56 ณ พาวิเลียน ริมแคว ริสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี [ประกอบการการเบิกค่าใช้จ่ายฯ] (31 ก.ค.56 : 22.25 น.)

 ที่ สธ 0204.05/ว 944 ลว 30 ก.ค. 56 ถึง ผู้นิเทศงานทุกท่าน เรื่องขอให้ส่งรายงานสรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 2 ปี 2556 (31 ก.ค.56 : 10.25 น.)

555 Download แบบ ตก.1 (รายจังหวัด)            555 Download แบบ ตก.2 (ภาพรวมเครือข่าย)


 ที่ สธ 0204.05/ว 927 ลว 25 ก.ค. 56 เรื่องส่งคำสั่งกรรมการจัดการประชุมวิชาการฯ ประจำปี 2556  (29 ก.ค.56 : 10.25 น.)

ชมเทปบันทึกการบรรยายพิเศษ ของนายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เนื่องในการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารโรงพยาบาล โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556

part 1    part 2    part 3    part 4    part 5    part 6

(เครดิต ผอ.รพ. และทีมงาน รพ.เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี)

 รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 3/56 เมื่อวันที่ 16 ก.ค.56   และ   มติการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 3/56 เมื่อวันที่ 16 ก.ค.56  (27 ก.ค.56 : 21.55 น.)

 ที่ สธ 0204.05/ว 930 ลว 25 ก.ค. 56 เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร ปี 2556 (26 ก.ค.56 : 21.08 น.)

 ที่ สธ 0228.04.5/ว 8797 ลว 19 ก.ค. 56 เรียน นพ.สสจ. เชิญประชุม Service Plan สาขาจักษุ [30-31 ก.ค.56  จอมเทียน พัทยา] (26 ก.ค.56 : 21.08 น.)


555 Download แบบบันทึกข้อมูลของ รพช.   |  แบบบันทึกข้อมูลของ รพศ./ท.


 ที่ สธ 0228.06.1/ว 8624 ลว 16 ก.ค. 56 เรียน นพ.สสจ. เรื่อง  ขอติดตามแผนพัฒนาบุคลากร (HRD)(18 ก.ค.56 : 21.08 น.)

555 Download เอกสารประกอบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร


 ที่ สธ 0204.05/ว 912 ลว 18 ก.ค. 56 เรียน ผอ.รพศ/ท. เรื่อง  ขอเชิญประชุมพิจารณาตรวจสอบแผนงบลงทุน(18 ก.ค.56 : 21.08 น.)

 ที่ สธ 0204.05/ว 896 ลว 16 ก.ค. 56 เรื่อง ขอเชิญประชุม คบข. ครั้งที่ 5/2556 [ประชุม 30 ก.ค.56 บ่าย]  (17 ก.ค.56 : 08.08 น.)

 ที่ สธ 0204.05/ว 895 ลว 16 ก.ค. 56 เรื่อง ขอเชิญผู้เกษียณอายุราชการเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2556   (17 ก.ค.56 : 08.08 น.)

 ที่ สธ 0204.05/ว 892 ลว 16 ก.ค. 56 เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ P4P (เพิ่มเติม)  (17 ก.ค.56 : 08.08 น.)

ผู้ประเมิน 360 องศา สำหรับผู้สมัครรับการคัดเลือกข้าราชการตำแหน่ง นพ.สสจ., ผอ.รพศ./รพท. (15 ก.ค.56 : 12.30 น.)

สรุปผลงานตาม KPI (66+25) pre final version เพื่อตรวจสอบและยืนยันภายในวันที่ 15 ก.ค. 2556  .....ด่วน  (13 ก.ค.56 : 20.54 น.)

รายงานการประชุม คบข. ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 56 ณ ห้องประชุม 2 รพ.ราชบุรี (13 ก.ค.56 : 20.54 น.)

 ที่ สธ 0204.05/ว 834 ลว 11 ก.ค. 56 เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์ต้นทุนหน่วยบริการ (Unit cost)   (11 ก.ค.56 : 22.08 น.)

ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยสาธารณสุข (11 ก.ค.56 : 05.55 น.)

 ที่ สธ 0204.05/ว 855 ลว 9 ก.ค. 56 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2556 [ประชุม 16 ก.ค.56 บ่าย] (9 ก.ค.56 : 10.15 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 853 ลว 8 ก.ค. 56 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล (8 ก.ค.56 : 16.25 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 845 ลว 5 ก.ค. 56 ขอเชิญประชุมตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในรอบ 8 เดือนของปี 2556 [ประชุม 9 ก.ค.56 บ่าย] (8 ก.ค.56 : 07.22 น.) ..........เปลี่ยนเป็นห้องประชุม ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.หัวหิน ...!


ด่วนที่สุด...สุด

ที่ สธ 0204.05/ว 839 ลว 4 ก.ค. 56 เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข (5 ก.ค.56 : 10.55 น.)

555 Download แบบรายงานผลการดำเนินงาน [ส่งเขต ภายในวันที่ 8 ก.ค.56]


ด่วน Download แบบสำรวจการใช้แบบแปลนอาคารย้อนหลัง 5 ปี ของ สบรส.ให้ส่งภายในวันที่ 15 กค.56 (5 ก.ค.56 : 00.07 น.)

ด่วน ที่ สธ 0204.05/ว 831 ลว 4 ก.ค. 56 การสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2556 (5 ก.ค.56 : 00.55 น.)

555 Download หลักเกณฑ์การพิจารณา


ด่วน ที่ สธ 0204.05/ว 820 ลว 3 ก.ค. 56 ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี 2556 เครือข่ายบริการที่ 5  (2 ก.ค.56 : 16.00 น.)

ด่วน ที่ สธ 0204.05/ว 8061 ลว 4 ก.ค. 56 เรื่อง สำรวจผู้เข้าร่วมทัศนศึกษา ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา  (5 ก.ค.56 : 00.34 น.)

555 Download แบบสำรวจรายละเอียดผู้ร่วมทัศนศึกษา


ที่ สธ 0204.305/ว 64 ลว 2 ก.ค. 56 ขอเชิญประชุมพิจารณาแผนงบลงทุน (ทุติยภูมิ) [ประชุมวันที่ 9 ก.ค.56] (2 ก.ค.56 : 10.35 น.)


ผู้ได้รับต้นสังกัด

ที่ สธ 0204.05/ว 783 ลว 1 ก.ค. 56 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ P4P [ประชุมวันที่ 5 ก.ค.56] (1 ก.ค.56 : 10.35 น.)


d100 เคล็ดลับ ที่ไม่ลับอีกต่อไป          (10 ธ.ค.54)

สูตรแห่งความสุข ...ตำราชีวิตประจำวัน ...ปฏิบัติได้จะมีความสุข   (14 ม.ค.53)

สถานการณ์ ILI เขต 5
 
   

นักงานสาธารณสุขเขต 5 : อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์์ : 032-401-711 หรือ 032-425-100,032-428-045 ต่อ 555   ,โทรสาร : 032-401-712 (Auto.)
(Main) E-mail : regionfive@hotmail.com  Or  (Spare) E-mail : five.region@gmail.com  /   igofive@yahoo.com
Since Friday 21 November , 2008
Website ออกแบบสำหรับมุมมองที่ความละเอียด 1280x1024 pixels หรือสูงกว่า (With IE., Chrome, Firefox)
ขอบคุณ อ.หมี/อ.ปอ/อ.โจ๊ก : ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี  (ผู้สนับสนุนหลักยิ่งกว่าเป็นทางการ)
Please Download Last update on
: 18 พฤศจิกายน 2556 Please Download