Relative Resolution : ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 11 ธันวาคม 2557

ปฏิทินกิจกรรม เดือน พฤศจิกายน 2557

อา พฤ
26
27
28
29
30
31
1
2
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6

เขตบริการสุขภาพที่ 5

ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากรประจำเขต ฯ
รายงาน และ มติ การประชุม ฯ
ผลการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
คำสั่งคณะกรรมการต่าง ๆ ของเขต
Website ของเขต ฯ (สตป.)


ส่วนกลาง

กระทรวงสาธารณสุข
ชมรมสาธารณสุขจังหวัด
สำนักตรวจและประเมินผล
รพ.สต. สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
กลุ่มบริหารงานบุคคล สป.สธ.
รพ.สต. สำนักบริหารการสาธารณสุข
555 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
รพ.สต. สำนักประสานการพัฒนา รพ.สต.
ข้อมูลวิชาการกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต. ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
รพ.สต. กลุ่มประกันสุขภาพ (2556)


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สสจ.เพชรบุรี
สสจ.สมุทรสาคร
สสจ.สมุทรสงคราม
สสจ.ประจวบคีรีขันธ์
สสจ.สุพรรณบุรี
สสจ.นครปฐม
สสจ.ราชบุรี
สสจ.กาญจนบุรี


โรงพยาบาลทั่วไป

5 โรงพยาบาลหัวหิน
5 โรงพยาบาลสมุทรสาคร
5 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
5 ร.พ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
5 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
5 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
5 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
5 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช ฯ
5 โรงพยาบาลนครปฐม

5 โรงพยาบาลราชบุรี
5 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
5 โรงพยาบาลโพธาราม
5 โรงพยาบาลบ้านโป่ง
5 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
5 โรงพยาบาลมะการักษ์


สำนัก-ศูนย์ วิชาการ / กรมวิชาการ

กรมอนามัย
สคร. 4 ราชบุรี

กรมการแพทย์
กรมสุขภาพจิต
กรมควบคุมโรค
สำนักการพยาบาล
ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 2 ราชบุรี 

สปสช.เขต 5 ราชบุรี
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สถาบันพระบรมราชชนก
ศูนย์อนามัยที่ 4  (ราชบุรี)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า
วิทยาลัยพยาบาลฯ ราชบุรี
วิทยาลัยพยาบาลฯ จักรีรัช
วิทยาลัยพยาบาลฯ สุพรรณบุรี
วิทยาลัยการสาธารณสุขฯ สุพรรณบุรี
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย ฯ
ศูนย์สันติวิธีกระทรวงสาธารณสุข
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1 ราชบุรี
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5
กลุ่มประกันสุขภาพ (2555)


ชมภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของเขต 5
ระบบงาน GIS เขต 5
ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
โครงการสนองน้ำพระทัยในหลวงฯ
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
รัฐบาลไทย
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
สำนักงาน กพ.
กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลฯ สนย.สป.สธ.
โครงการส่งเสริม อสม. เชิงรุก


ร่วมแสดงความยินดีกับหัวหน้างานตรวจราชการเขต 5

คลิกเลยครับ

555 สุกัญญา

555 การสร้าง Contact Group ใน G-Mail 555 (12 ธ.ค. 57 : 18.01 น.)

111 เล่มแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ เขตบริการสุึขภาพที่ 5 ฉบับตีพิมพ์ 555 (11 ธ.ค. 57 : 18.01 น.)

555 ที่ สค 0032/ ว 5751 ลว 8 ธ.ค.57 ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย "ทีมหมอประจำครอบครัว" 555 (11 ธ.ค. 57 : 18.01 น.)

555 ไฟล์ของเขตบริการสุขภาพที่ 5 นำเสนอ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 (9 ธ.ค. 57 : 19.50 น.)

555 ข้อมูลพื้นฐานของเขตบริการสุขภาพที่ 5 (จากคุณแหม่ม สนย.) (8 ธ.ค. 57 : 17.50 น.)

ที่ สธ 0241/ ว 399 ลว 8 ธ.ค. 57 การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอุบัติเหตุ (Service Plan Trauma) เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2558 (8 ธ.ค. 57 : 17.50 น.)

555 รวมไฟล์นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ ที่ 5 ครั้งที่ 9/2557 (4 ธ.ค. 57 : 12.50 น.)

555 เรียนจังหวัดทุกจังหวัดในเขต 5 รบกวนตรวจสอบไฟลล์ให้ดู sheet ให้กรรมการพิจารณาที่สำคัญ 2 sheet คือบริการ_งบลงทุนใน list เกินเกณฑ์ และบริการ_คำของบลงทุนนอกlist อยากให้ทบทวนและเพิ่มเติมเหตุผลที่แข็งแรง ตัวอย่างของสุพรรณก็ได้ ละเอียดดี ส่วนรายการนอก list ต้องมี 1. ใบเสนอราคาอย่างน้อย 2 บริษัท/รายการ 2. spec 3.โครงการ (4 ธ.ค. 57 : 09.45 น.)

55คณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ ที่ 5 ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2557 (4 ธ.ค. 57 : 09.45 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0204/ว 31040 ลว 1 ธ.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 9/2557(1 ธ.ค. 57 : 16.45 น.)

                                                                               ลงทะเบียน Online เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตฯ ครั้งที่ 9/2557

555 ไฟล์นำเสนอ รมต. และ รมช. สาธารณสุข เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 57 ณ รพ.สมุทรสาคร (30 พ.ย. 57 : 07.19 น.)

ด่วนที่สุด ไฟล์นำเสนอ และไฟล์สรุปการประชุมเรื่องงบลงทุนที่ สป. วันที่ 27 พ.ย. 2557 (โดย ผอ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์) (27 พ.ย. 57 : 18.19 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0228.03/ว 959 ลว 27 พ.ย. 57 การจัดทำแผนสนับสนุนทรัพยากรงบลงทุน ภายใต้ Service Plan ปี 2559-61 (27 พ.ย. 57 : 17.27 น.)

555 สรุปรายการคำขอ ตามแผนงบลงทุนปี 2559 ปรับใหม่ล่าสุด 25 พ.ย.57 เวลา 18.55 น. (25 พ.ย. 57 : 19.00 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1578 ลว 24 ต.ค. 57 ขอเชิญประชุมเพื่อรับการตรวจเยี่ยมของ รมว.สาธารณสุข และคณะ (24 พ.ย. 57 : 14.30 น.)
                                           
  ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมฯ

555 กำหนดการตรวจเยี่ยมของ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายแพทย์สมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 29  พฤศจิกายน  2557 ณ  จังหวัดสมุทรสาคร  (20 พ.ย. 57 : 11.30 น.)

 555 รูปเล่มสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 5(20 พ.ย. 57 : 11.30 น.)

รวมไฟล์นำเสนอในที่ประชุม กยข. และ คณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5 (วันที่ 17 พ.ย.57 ณ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี)(17 พ.ย. 57 : 22.45 น.)

แบบฟอร์มเก็บข้อมูล Service Plan 5 สาขาหลัก (17 พ.ย. 57 : 20.45 น.)

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลคำขอครุภัณฑ์ ระบบคำของบประมาณ Online  ---->     (16 พ.ย. 57 : 20.45 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0204.05/ว 1534 ลว 11 พ.ย. 57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 8/2557 (12 พ.ย. 57 : 09.45 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0204.05/ว 1533 ลว 11 พ.ย. 57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เขตบริการสุขภาพที่ 5(กยข.) ครั้งที่ 7/2557 (12 พ.ย. 57 : 09.45 น.) 


ที่ สธ 0241/ ว 386 ลว 11 พ.ย. 57 ขอเชิญประชุมเรื่องการจัดสรรตำแหน่งว่างเพื่อคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (11 พ.ย. 57 : 12.45 น.)

ที่ สธ 0241/ ว 385 ลว 10 พ.ย. 57 ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เขตบริการสุขภาพที่ 5(11 พ.ย. 57 : 11.50 น.)

ที่ สธ 0241/ว 382 ลว 11 พ.ย. 57 ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดทำคำของบประมาณงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 ระดับปฐมภูมิ   (11 พ.ย. 57 : 08.50 น.)

ที่ สธ 0241/ว 381 ลว 10 พ.ย. 57 ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดทำคำของบประมาณงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 ระดับตติยภมิ   (11 พ.ย. 57 : 08.50 น.)

แผนปฏิบัติการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับนโยบายปีงบประมาณ 2558 (เฉพาะโครงการของขวัญให้ประชาชน และโครงการสำคัญ) (10 พ.ย. 57 : 21.51 น.)

สบรส. ปรับใช้แนวทางการตั้งคำของบลงทุนและแบบฟอร์ม ปี 59 ด่วน (ใหม่) !!! (10 พ.ย. 57 : 21.51 น.)

ที่ สธ 0241/ว 378 ลว 10 พ.ย. 57 การจัดทำคำของบประมาณงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559    (10 พ.ย. 57 : 09.10 น.)

ที่ สธ 0241/ว 376 ลว 7 พ.ย. 57 ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ เขตฯ 5   (7 พ.ย. 57 : 22.55 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204/ว 904 ลว 5 พ.ย. 57 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัด เขตบริการสุขภาพที่ 5   (5 พ.ย. 57 : 18.55 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 373 ลว 5 พ.ย. 57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ Service Plan สาขาบริการปฐมภูมิฯ เขตฯ 5   (5 พ.ย. 57 : 12.55 น.)

รวมไฟล์การบรรยาย และ (ร่าง) ตัวชี้วัดการพัฒนาบุคลากรระดับกระทรวงและระดับเขต ของ ดร.อลิสา ศิริเวชสุนทร ในการประชุมกลุ่ม CHRO เขตบริการสุขภาพที่ 5 วันที่ 3-4 พ.ย. 57 ณ สวนไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (3 พ.ย. 57 : 19.40 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 371 ลว 3 พ.ย. 57 การติดตามรายงานงบลงทุน ปีงบประมาณ 2558     555  Download แบบฟอร์มรายงาน  (3 พ.ย. 57 : 12.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ กจ 0032.301/3808 ลว 3 พ.ย. 57 เรื่อง ขอเลื่อนประชุมจัดทำแผนคำของบลงทุนของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิ ปี 2559 – 2560    (3 พ.ย. 57 : 12.30 น.)


ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 368 ลว 29 ต.ค. 57 การตรวจสอบข้อมูลการอนุมัติการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่เกินกว่าจำนวนที่ควรมี (FTE) (29 ต.ค.57 : 20.00 น.)

555 เอกสารประชุมคณะกรรมการ Service Plan 5สาขาหลัก เขตบริการสุขภาพที่ 5 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า (29 ต.ค.57 : 20.00 น.)

555 รูปเล่ม...! สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ฯ รอบที่ 2-3 ประจำปี 2557   (29 ต.ค.57 : 16.45 น.)

ที่ สธ 0241/ว 367 ลว 29 ต.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตบริการสุขภาพที่ 5 (29 ต.ค.57 : 16.30 น.)

ที่ สธ 0241/ว 365 ลว 29 ต.ค. 57 ขอเชิญผู้สมัครคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2557 นำเสนอผลงาน (29 ต.ค.57 : 10.00 น.)

ที่ สธ 0204.5/ว 1490 ลว 29 ต.ค. 57 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและคัดเลือกระดับเขต (เขตบริการสุขภาพที่ 5) และขอเชิญประชุม  (29 ต.ค.57 : 10.00 น.)

ที่ ปข 0032.005/ว 3820 ลว 24 ต.ค. 57 ขอเชิญหารือการจัดสรรงบประกันสุขภาพ UC ระดับเขต [CFO](27 ต.ค.57 : 09.30 น.)

ที่ กจ 0032.301/3737 ลว 24 ต.ค. 57 เรื่อง ขอเชิญประชุมจัดทำแผนคำของบลงทุนของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิ ปี 2559 – 2560 (24 ต.ค.57 : 18.50 น.)

นโยบาย 10 ข้อ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกาศเมื่อ 20 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการ (21 ต.ค.57 : 15.00 น.)

ที่ สธ 0032/ว 3285 ลว 20 ต.ค. 57 ขอเชิญประชุมชี้แจงและวางแผนการดาเนินงาน Service Plan ปี 2558 ของเขตบริการสุขภาพที่ 5 สาขาบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์รวม (21 ต.ค.57 : 12.00 น.)

ที่ สธ 0241/ว 356 ลว 20 ต.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูล เขตบริการสุขภาพที่ (21 ต.ค.57 : 10.00 น.)

"ข้อเสนอเขตสุขภาพที่ 5" สรุปจากที่ประชุมเขตบริการสุขภาพที่ 5 เมื่อ 20 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการ (20 ต.ค.57 : 22.00 น.)

ไฟล์งบลงทุนปี 2558 เพื่อตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้า [โดยด่วน] (20 ต.ค.57 : 17.00 น.)

ไฟล์เอกสารประกอบการสอนของวิทยากร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teenage Manager) เขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2 วันที่ 8-10 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ (16 ต.ค.57 : 23.40 น.)

ไฟล์เอกสารประกอบการสอนของวิทยากร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teenage Manager) เขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 3 วันที่ 15-17 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ (16 ต.ค.57 : 23.40 น.)

ที่ สธ 0241/ว 354 ลว 16 ต.ค. 57 การจัดทำข้อมูลประชากรเป้าหมาย (DBPop) ปีงบประมาณ 2558 เขตบริการสุขภาพที่ 5 (16 ต.ค.57 : 12.40 น.)
                                                                        555  Download สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 [ปรับตารางอายุ 22/10/57]

ที่ สธ 0204.05/ว 1499 ลว 15 ต.ค. 57 ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขสู่การปฏิบัติ ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 (15 ต.ค.57 : 10.40 น.)

ที่ สธ 0241/ว 348 ลว 10 ต.ค. 57 ขอเชิญประชุมนำเสนอแผนพัฒนาระบบบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัด (10 ต.ค.57 : 12.40 น.)

ไฟล์รายการคำของบกระตุ้นเศรษฐกิจ ขาลง ปี 2557 จาก สบรส. ฉบับล่าสุด 9 ตุลาคม 2557  (9 ต.ค.57 : 13.50 น.)

ที่ สธ 0241/ว 347 ลว 8 ต.ค. 57 ขอเชิญประชุมจัดทำเป้าหมายประชากร เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2558  (8 ต.ค.57 : 10.55 น.)

ที่ สธ 0241/ว 346 ลว 8 ต.ค. 57 ขอความร่วมมือให้ส่งแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2558  (8 ต.ค.57 : 09.20 น.)
                555  Download   แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ปี 2558                    555  Download คำแถลงนโยบาย ครม. เพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ

ที่ สธ 0241/ว 345 ลว 7 ต.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัด  (7 ต.ค.57 : 12.40 น.)

ที่ กจ 0032.301/3523 ลว 6 ต.ค. 57 เลื่อนประชุมประชุมจัดทำแผนคำของบลงทุนของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิ ปี 2559   (6 ต.ค.57 : 13.00 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1410 ลว 4 ต.ค. 57 ส่งคำสั่งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 5    (6 ต.ค.57 : 10.40 น.)

ไฟล์งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ขาลง ปี 2557 จาก สบรส. และ งบค่าเสื่อม 20% ขาลง จาก สปสช.   (3 ต.ค.57 : 13.50 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1409 ลว 3 ต.ค. 57 ขอเชิญร่วมงานขอบคุณนักกีฬา เขตบริการสุขภาพที่ 5    (3 ต.ค.57 : 13.50 น.)

ที่ กจ 0032.301/3497 ขอเชิญประชุมจัดทำแผนคำของบลงทุนของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิ ปี 2559 – 2560  (3 ต.ค.57 : 13.50 น.)

บัญชีรายการตัวชี้วัด service plan 10 สาขา เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2558 [เพื่อตรวจสอบ แก้ไข]  (3 ต.ค.57 : 08.15 น.)

ที่ สธ 0241/ว 337 ลว 2 ต.ค. 57 ขอเชิญประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงาน Service Plan ปี 2558 สาขาจักษุ  (3 ต.ค.57 : 08.15 น.)

ที่ สธ 0241/ว 336 ลว 1 ต.ค. 57 ขอความร่วมมือให้รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557     555  แบบฟอร์ม     (1 ต.ค.57 : 11.25 น.)

ที่ สธ 0241/ว 335 ลว 1 ต.ค. 57 ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 5   (1 ต.ค.57 : 11.25 น.)


ที่ สธ 0241/ว 334 ลว 30 ก.ย. 57 ยกเลิก การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอุบัติเหตุ   (30 ก.ย. 57 : 11.39 น.)

(ร่าง) สรุป ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2558  (30 ก.ย. 57 : 09.30 น.)


1. ไฟล์นำเสนอในที่ประชุม
2. ไฟล์รูปเล่ม ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2558

3. เทปบันทึกเสียง Speech ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

4. Files นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการภาพรวมประเทศ คณะที่ 1-5 


ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0201.032/ ว 806 ลว 24 ก.ย.57 เรื่อง การจัดสรรตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และ พกส. เข้ารับราชการ    (25 ก.ย. 57 : 15.36 น.)
                    555  Download สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-6           555  Download   ข้อมูลผลการจัดสรร เขตฯ 5 ตามหนังสือ ที่ สธ 0241/ว 333 ลว 29 ก.ย.57

บทสรุป การจัดเก็บและการส่งข้อมูลตามมาตรฐาน 43 แฟ้ม จากที่ประชุม 24 ก.ย. 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ [เครดิตสำหรับ เขตฯ 7]    (25 ก.ย. 57 : 08.10 น.)

ที่ สธ 0241/ว 332 ลว 24 ก.ย. 57 ขอความร่วมมือจัดช่องทางตรวจรรักษาพิเศษในโรงพยาบาล สำหรับนักโทษ    (24 ก.ย. 57 : 16.10 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1370 ลว 23 ก.ย. 57 ขอให้ส่งข้อมูลประชากรจากฐานข้อมูล DBPop (23 ก.ย. 57 : 11.30 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1369 ลว 23 ก.ย. 57 ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบประมวลผลและนำเสนอข้อมูลสุขภาพแนวใหม่  (23 ก.ย. 57 : 11.30 น.)

Slide Powerpoint นำเสนอที่ประชุมวันที่ 23 ก.ย. 57 ณ รพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี    555  ชุดที่ 1   555  ชุดที่ 2   555  ชุดที่ 3  (23 ก.ย. 57 : 10.00 น.)

ไฟล์แผนยุทธศาสตร์ ปี 2558 ฉบับพิมพ์แจกที่ประชุมฯ วันที่ 23 ก.ย. 57 ณ รพ.พระจอมเกล้า  | และรูปแบบ Documents  [No Service Plan](22 ก.ย. 57 : 05.30 น.)

เกณฑ์การพิจารณาจัดทำแผนคำของบลงทุนของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2559-2560(22 ก.ย. 57 : 14.09 น.)

คำแถลงนโยบายของ ครม. และ หลัก 3 ประการในการทำงานของ รมว./รมช. สาธารณสุข(22 ก.ย. 57 : 13.30 น.)

แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 (22 ก.ย. 57 : 13.30 น.)

ที่ สธ 0241/ว 330 ลว 22 ก.ย. 57 ขอความร่วมมือนำส่งข้อมูลผู้ป่วยใน [CMI] (22 ก.ย. 57 : 05.30 น.)

ที่ สธ 0241/ว 328 ลว 19 ก.ย. 57 ขอเชิญประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอุบัติเหตุ (Service Plan Trauma) เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2558 (22 ก.ย. 57 : 05.30 น.)

ที่ สธ 0241/ว 326 ลว 19 ก.ย. 57 ขอเชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาอุบัติเหตุ และการทำ Trauma audit ระดับเขต ครั้งที่ 1/2558 เขตบริการสุขภาพที่ 5 (22 ก.ย. 57 : 05.30 น.)


ขั้นตอนการส่งออกข้อมูล CMI ขึ้น Website CMI ระดับเขต (20 ก.ย. 57 : 21.10 น.)

แผนสุขภาพวัยเรียนและวัยรุ่น โดย Focal Point จังหวัดเพชรบุรี (20 ก.ย. 57 : 21.10 น.)

นโยบายการดำเนินงานรัฐมนตรีว่าการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (18 ก.ย. 57 : 21.10 น.)

โปรแกรมเงินบำรุงสถานีอนามัย ปรับฐานข้อมูล ปี 2558-2567

ที่ สธ 0241/ว 325 ลว 18 ก.ย. 57 ขอเชิญประชุมการสร้างความเข้าใจเรื่องค่าแรงของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (18 ก.ย. 57 : 21.10 น.)

ที่ สธ 0241/ว 324 ลว 18 ก.ย. 57 การเสนอชื่อบุคคล/กลุ่มบุคคล/สถาบันเพื่อพิจารณารับรางวัลเกียรติคุณระบาดวิทยา(สุชาติ เจตนเสน) (18 ก.ย. 57 : 21.10 น.)

กำหนดการประชุม สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ปรับปรุงใหม่] (18 ก.ย. 57 : 21.10 น.)

รวมไฟล์สัญญาซื้อยารวม เขต 5 โครงการ รพ.พระจอมเกล้า ปี 2557 [โดย ภก.ธงชัย วัลลภวรกิจ] (18 ก.ย. 57 : 21.10 น.)


ที่ สธ 0204.05/ว 1328 ลว 8 ก.ย. 57 ขอเชิญร่วมซ้อมแผนเพื่อเตรียมความพร้อมรับการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (15 ก.ย. 57 : 10.10 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1327 ลว 8 ก.ย. 57 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 2558 เขตบริการสุขภาพที่ 5 (เพิ่มเติม)  (15 ก.ย. 57 : 10.10 น.)

ที่ สธ 0241/ว 323 ลว 15 ก.ย. 57 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติด
เชื้อไวรัสอีโบลาระดับเขต เขตบริการสุขภาพที่ 5 และขอเชิญประชุม
 (15 ก.ย. 57 : 10.10 น.)

ที่ สธ 0241/ว 322 ลว 15 ก.ย. 57 ขอความร่วมมือให้เสนอชื่อนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2557  (15 ก.ย. 57 : 10.10 น.)

ที่ สธ 0241/ว 321 ลว 15 ก.ย. 57 ขอความร่วมมือให้ส่งรายงานผลการตรวจสอบและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557  (15 ก.ย. 57 : 10.10 น.)

ที่ สธ 0241/ว 319 ลว 12 ก.ย. 57 การรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2558 กรณีพิเศษ  (12 ก.ย. 57 : 15.00 น.)

ที่  กจ 0032.301/3188 ลว 9 ก.ย. 57 ขอเชิญประชุมจัดทำแผนคำของบลงทุนของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิ ปี 2559 – 2560 (9 ก.ย. 57 : 22.45 น.)


ที่ สธ 0204.05/ว 1300 ลว 8 ก.ย. 57 ขอเชิญประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ เขตฯ 5 ปี 2558 [23 กันยายน 2557]  (8 ก.ย. 57 : 09.45 น.)
                                    555 รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ เขตฯ 5 ปี 2558 [23 กันยายน 2557]

ที่ สธ 0204.05/ว 1299 ลว 8 ก.ย. 57 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เขตฯ 5 ปี 2558 [16-17 กันยายน 2557]  (8 ก.ย. 57 : 09.45 น.)


รวมไฟล์ประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมรับมือโรคติดเชื้ออีโบลา เมื่อวันที่ 5 ก.ย.57 ณ สสจ.สมุทรสาคร (5 ก.ย. 57 : 12.00 น.)

ที่ สธ 0207/ ว 739 ลว 28 สิงหาคม 2557 ขอเชิญประชุมสัมนาวิชาการ "งานตรวจสอบภายในฯ" (4 ก.ย. 57 : 14.00 น.)

ประกาศ สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ [รพ.หัวหิน] (3 ก.ย. 57 : 14.00 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204.05/ว 1286 ลว 2 ก.ย. 57 ขอเชิญประชุม [EBOLA] (2 ก.ย. 57 : 16.40 น.)

ด่วนที่สุด ที่ ขก 0032.1/ว 16766 ลว 29 ส.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้บุคลากรเข้าร่วมสัมนา (2 ก.ย. 57 : 16.40 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 308 ลว 1 ก.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์ในการซื้อบัตรเดิน – วิ่ง “ฟันดี สุขภาพดี” มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 (2 ก.ย. 57 : 09.00 น.)

ที่ สธ 0204.05/ ว 1277 ลว 29 ส.ค. 57 เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล [CHRO] (1 ก.ย. 57 : 11.00 น.)


คณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ ที่ 5 ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557  และ  สรุปมติที่ประชุม ฯ (30 ส.ค. 57 : 18.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 300 ลว 29 ส.ค. 57 เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กลุ่มบริการ ปี 2558 (29 ส.ค. 57 : 15.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 301 ลว 29 ส.ค. 57 ขอเชิญประชุมนำเสนอกรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านบริการ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2558 (29 ส.ค. 57 : 15.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 302 ลว 29 ส.ค. 57 ขอเชิญประชุมนำเสนอกรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหาร เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2558 (29 ส.ค. 57 : 15.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 303 ลว 29 ส.ค. 57 ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปี 2558 รอบที่ 2 (29 ส.ค. 57 : 15.30 น.)

รวมไฟล์ประกอบการประชุมวิชาการ เขตฯ 5 ปี 2557 เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 57 ณ โรงแรมแมริออท จังหวัดระยอง (28 ส.ค. 57 : 17.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204.05/ว 1250 ลว 25 ส.ค. 57 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแผนงบลงทุนของหน่วยบริการระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ และปฐมภูมิ เขตบริการสุขภาพที่ 5 (25 ส.ค. 57 : 12.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ ปข 0032.201/ 5505 ลว 51 ส.ค. 57 ขอความร่วมมือในการดำเนินการสรรหาแพทย์ผู้สมควรได้รับรางวัลและทุนต่าง ๆ (25 ส.ค. 57 : 12.30 น.)

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ (กยข.) เขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 29 ก.ค.2557  และ  มติที่ประชุม (23 ก.ค. 57 : 17.29 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204.05/ว 1219 ลว 21 ส.ค. 57 ขอเชิญร่วมศึกษาดูงาน (21 ส.ค. 57 : 14.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 282 ลว 20 ส.ค. 57 ขอความร่วมมือให้จัดแสดงผลงาน ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 (20 ส.ค. 57 : 12.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 281 ลว 20 ส.ค. 57 ขอความร่วมมือให้จัดแสดงผลงาน ในการประชุมวิชาการเขตบริการสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2557 (20 ส.ค. 57 : 12.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 279 ลว 19 ส.ค. 57 แจ้งผลการคัดเลือกผลงานวิชาการดีเด่น เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 (19 ส.ค. 57 : 11.30 น.)

รายงานคำของบค่าเสื่อม 20% เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 (19 ส.ค. 57 : 18.30 น.)

รวมไฟล์ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ Teenage Manager 18-20 ส.ค. 57 ณ โรงแรมโกลเด้นบีช อำเภอ ชะอำ (19 ส.ค. 57 : 18.30 น.)
                                         555   ชุดที่ 1           555   ชุดที่ 2           555   ชุดที่ 3

รวมไฟล์สรุปการนิเทศงานรอบที่ 3/2557 ของผู้นิเทศงาน ณ บ้านไทยรีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี (18 ส.ค. 57 : 18.30 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ กจ 0032.001/1494 ลว 18 ส.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ CFO เขตบริการสุขภาพที่ 5 (18 ส.ค. 57 : 18.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 275 ลว 18 ส.ค. 57 ขอให้รายงานผลการดำเนินงานสมานฉันท์ (18 ส.ค. 57 : 11.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 274 ลว 18 ส.ค. 57 ขอเชิญประชุมกรอบความร่วมมือระหว่างเขตบริการสุขภาพที่ 5 กับ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช (18 ส.ค. 57 : 11.30 น.)

การเรียกรายงานงบประมาณ ผ่าน GFMIS Web Online [สำหรับท่านผู้บริหาร และฝ่ายติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ] (16 ส.ค. 57 : 14.30 น.)

ประกาศผลการคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุขเขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 (16 ส.ค. 57 : 14.30 น.)


ที่ สธ 0241/ว 273 ลว 15 ส.ค. 57 ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2 [เขตบริการสุขภาพที่ 5] (15 ส.ค. 57 : 14.00 น.)

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2 [กระทรวงสาธารณสุข] (15 ส.ค. 57 : 14.00 น.)

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (15 ส.ค. 57 : 14.00 น.)

ที่ สธ 0241/ว 272 ลว 15 ส.ค. 57 ขอเชิญประชุมนำเสนอกรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์งานส่งเสริมป้องกัน เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2558 (15 ส.ค. 57 : 14.00 น.)

ที่ สธ 0241/ว 270 ลว 15 ส.ค. 57 ขอเชิญประชุมพิจารณากรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์งานส่งเสริมป้องกัน ปี 2558 (15 ส.ค. 57 : 14.00 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1092 ลว 15 ส.ค. 57 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพเขตบริการสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2558 (15 ส.ค. 57 : 17.00 น.)


ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ(14 ส.ค. 57 : 16.00 น.)

ที่ สธ 0241/ว 269 ลว 15 ส.ค. 57 การป้องกันและควบคุมโรคอีโบลา(15 ส.ค. 57 : 14.00 น.)

คู่มือแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวนป้องกันควบคุมโรค Ebola ประเทศไทย ปี 2557 (4 ส.ค. 57 : 18.20 น.)

ที่ สธ 0241/ว 268 ลว 15 ส.ค. 57 ขอเชิญประชุมเตรียมการนำเสนอผลงานประชุมวิชาการสาธารณสุข ปี 2557(15 ส.ค. 57 : 14.00 น.)

ที่ สธ 0241/ว 263 ลว 15 ส.ค. 57 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลผู้ป่วยและการวิเคราะห์ผล [DRG](15 ส.ค. 57 : 10.00 น.)


ที่ สธ 0241/ว 261 ลว 7 ส.ค. 57 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูล เขตบริการสุขภาพที่ 5 (14 ส.ค. 57 : 16.00 น.)

ที่ สธ 0241/ว 259 ลว 7 ส.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะทำงาน ICS เขตบริการสุขภาพที่ 5 (14 ส.ค. 57 : 16.00 น.)

ด่วนที่สุด งบค่าเสื่อม 20 % ปี 2557 ...ให้ทุกจังหวัดโหลดข้อมูล นำไปคีย์ลงระบบ (8 ส.ค. 57 : 08.00 น.)

ด่วนที่สุด file service plan sharing เขต 5 นำเสนอวันที่ 7 สิงหาคม 2557 (8 ส.ค. 57 : 08.00 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 255 ลว 7 ส.ค. 57 การจัดสรรโควตาแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (8 ส.ค. 57 : 08.00 น.)


ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 252 ลว 4 ส.ค. 57 ขอให้รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบริการสุขภาพ (Service Plan) ปี 2557 (4 ส.ค. 57 : 18.20 น.)
                                                                                555 Download Files แบบฟอร์มรายงาน

Excel File รวมผลงานตาม KPI กระทรวง/เขต รอบ 9 เดือน ปี 2557 (เพื่อแก้ไขข้อมูลผลงาน-เป้าหมาย)  |  Powerpoint Files เสนอคณะกรรมการเขต (4 ส.ค. 57 : 16.40 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1134 ลว 4 ส.ค. 57 ขอเชิญประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2557   (4 ส.ค. 57 : 16.20 น.)    

ที่ สธ 0204.05/ว 1133 ลว 4 ส.ค. 57 ขอเชิญประชุมเตรียมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมป้องกัน ปี 2558 เขตบริการสุขภาพที่ 5 (4 ส.ค. 57 : 16.20 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 251 ลว 4 ส.ค. 57 ขอเชิญประชุมเตรียมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมป้องกัน ระดับเขต ปี 2558  (4 ส.ค. 57 : 14.20 น.)


ที่ สธ 0204.05/ ว 1048 ลว 18 ก.ค.2557 ขอเชิญประชุมวิชาการเขตบริการสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2557  

ที่ สธ 0204.05/ ว 1050 ลว 18 ก.ค.2557 ขอเชิญร่วมทัศนศึกษาดูงาน  |  Download แบบสำรวจรายชื่อ

ตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ปี 2557


ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204.05/ว 1116 ลว 31 ก.ค. 57 ขอเชิญคณะกรรมการประกวดผลงานวิชาการร่วมตัดสินผลงานวิชาการ เขตบริการสุขภาพที่ 5  (31 ก.ค. 57 : 21.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204.05/ว 1115 ลว 31 ก.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิชาการดีเด่นระดับเขต เขตบริการสุขภาพที่ 5  (31 ก.ค. 57 : 21.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204.05/ว 1114 ลว 31 ก.ค. 57 ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือหลักเกณฑ์การจัดสรรตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเป็นข้าราชการ  (31 ก.ค. 57 : 17.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 245 ลว 30 ก.ค. 57 ขอเชิญประชุมติดตามการดำเนินงาน Service Plan [4 ก.ค.57]   (30 ก.ค. 57 : 18.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204.05/ว 1093 ลว 29 ก.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 7/2557  (30 ก.ค. 57 : 10.30 น.)   

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204.05/ ว 1092 ลว 29 ก.ค. 57ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557” (29 ก.ค. 57 : 15.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204.05/ ว 1081 ลว 25 ก.ค. 57 ขอยกเลิกโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตบริการสุขภาพที่ 5 (28 ก.ค. 57 : 09.00 น.)

  รวมไฟล์ชี้แจงนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข โดยท่านปลัดกระทรวง/รองปลัดกระทรวง เมื่อวันที่ 23 ก.ค.57 (25 ก.ค. 57 : 11.40 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0241/ว 240 ลว 24 ก.ค. 57 ขอปรับกำหนดการตรวจราชการฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (24 ก.ค. 57 : 10.20 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0241/ว 239 ลว 23 ก.ค. 57 ขอปรับกำหนดการประชุมคณะกรรมการประกวดผลงานวิชาการ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 (23 ก.ค. 57 : 14.00 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0241/ว 238 ลว 23 ก.ค. 57 ขอเชิญประชุมสรุปผลการพัฒนา Service Plan เขตบริการสุขภาพที่ 5 (23 ก.ค. 57 : 13.00 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0204.05/ว 1067 ลว 22 ก.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เขตบริการสุขภาพที่ 5(กยข.) ครั้งที่ 6/2557 (2 ก.ค. 57 : 15.35 น.)

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม "การพัฒนากระบวนทัศน์ในการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ รุ่นที่ 11" (22 ก.ค. 57 : 10.14 น.)

ที่ สธ 0228.05.6/17472 ลว 18 ก.ค. 57 ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร ปี 2557   |   Download แบบบันที่ข้อมูล (22 ก.ค. 57 : 10.14 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ กจ 0032.001/1289 ลว 21 ก.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ CFO เขตบริการสุขภาพที่ 5 (21 ก.ค. 57 : 15.32 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0241/ว 231 ลว 21 ก.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมระบบรับภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (ICS) เขตบริการสุขภาพที่ 5 (21 ก.ค. 57 : 14.00 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0241/ว 230 ลว 21 ก.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกวดผลงานวิชาการ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 (21 ก.ค. 57 : 14.00 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0241/ว 229 ลว 21 ก.ค. 57 แจ้งยกเลิก การประเมินและคัดเลือกโครงการ/ กิจกรรมดีเด่นด้านสร้างสุขภาพวิถีพุทธและรักษาพยาบาลวิถีพุทธ ระดับเขต เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 [เรียน คณะกรรมการคัดเลือก] (21 ก.ค. 57 : 10.38 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0241/ว 228 ลว 21 ก.ค. 57 แจ้งยกเลิก การประเมินและคัดเลือกโครงการ/ กิจกรรมดีเด่นด้านสร้างสุขภาพวิถีพุทธและรักษาพยาบาลวิถีพุทธ ระดับเขต เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 (21 ก.ค. 57 : 10.38 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0241/ว 227 ลว 21 ก.ค. 57 ขอเชิญประชุม Service Plan สาขาตา (21 ก.ค. 57 : 09.52 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0241/ว 226 ลว 21 ก.ค. 57 ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะการออกกำลังกายฯ ปี 2557" (21 ก.ค. 57 : 09.22 น.)


ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0241/ว 225 ลว 18 ก.ค. 57 ขอความร่วมมือให้บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขของหน่วยบริการ (18 ก.ค. 57 : 18.02 น.)                                        555 Download Files สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (18 ก.ค. 57 : 18.02 น.)

ที่ สธ 0241/ว 224 ลว 18 ก.ค.57 ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 1 เขตบริการสุขภาพที่ 5 (18 ก.ค. 57 : 18.02 น.)


ที่ สธ 0204.05/ว 1029 ลว 15 ก.ค.57 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 5 (16 ก.ค. 57 : 18.02 น.)      

 ที่ สธ 0241/ว 220 ลว 16 ก.ค.57 ส่งสำเนาคำสั่งและเชิญประเมินและคัดเลือกโครงการ/ กิจกรรมดีเด่นด้านสร้างสุขภาพวิถีพุทธและรักษาพยาบาลวิถีพุทธระดับเขต เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 (16 ก.ค. 57 : 18.02 น.)

555 Download Files แนวทางประกอบการประกวดฯ

  ที่ สธ 0241/ว 219 ลว 16 ก.ค.57 การประเมินและคัดเลือกโครงการ/ กิจกรรมดีเด่นด้านสร้างสุขภาพวิถีพุทธและรักษาพยาบาลวิถีพุทธระดับเขต (16 ก.ค. 57 : 18.02 น.)


ที่ สธ 0241/ว 218 ลว 15 ก.ค.57 ขอเชิญประชุมสรุปผลการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้านบริการ เขตบริการสุขภาพที่ 5 (15 ก.ค. 57 : 16.02 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1012 ลว 15 ก.ค.57 ขอให้เร่งรัดบันทึกข้อมูลการให้บริการเข้าสู่ระบบ (15 ก.ค. 57 : 13.30 น.)


คณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ ที่ 5 ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557  และ  สรุปมติที่ประชุม ฯ  (14 ก.ค 57 : 20.45 น.) 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ (กยข.) เขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557  และ  มติที่ประชุม (14 ก.ค. 57 : 20.45 น.)


ที่ สธ 0204.05/ว 985 ลว 8 ก.ค.57 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมระบบรับภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข  เขตบริการสุขภาพที่ 5  (10 ก.ค. 57 : 14.00 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 983 ลว 8 ก.ค.57 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดผลงานวิชาการ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557  (10 ก.ค. 57 : 14.00 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1004 ลว 10 ก.ค.57 ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิระดับเขต  (10 ก.ค. 57 : 13.50 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 984 ลว 8 ก.ค.57 ขอส่งสำเนาคำสั่งและขอเชิญประชุม คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2558  (10 ก.ค. 57 : 12.22 น.)

ที่ สธ 0241/ว 211 ลว 9 ก.ค.57 ขอเชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาอุบัติเหตุ และ การทำ Trauma  audit  ระดับเขต ครั้งที่ 2 เขตบริการสุขภาพที่ 5  (10 ก.ค. 57 : 12.22 น.)

ที่ สธ 0241/ว 213 ลว 9 ก.ค.57 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ (ATLS) เขต 5  (10 ก.ค. 57 : 12.22 น.)

ที่ สธ 0241/ว 215 ลว 9 ก.ค.57 ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาอุบัติเหตุ เขตบริการสุขภาพที่ 5  (10 ก.ค. 57 : 12.22 น.)


ที่ สธ 0241/ว 210 ลว 8 ก.ค.57 ขอเชิญประชุมการจัดการฐานข้อมูลนอกเขตบริการ  (9 ก.ค. 57 : 18.22 น.)

 55 รายงานการประชุมหารือการจัดเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 7 ก.ค.57 ณ รพ.พระจอมเกล้าฯ (9 ก.ค. 57 : 14.22 น.)

ที่ ปข 0032.203/ว 4535 ลว 8 ก.ค. 2557 เรื่องการนำเสนอผลงาน Service Plan 5 สาขาหลัก ปี 2557 และแผนการดำเนินงาน ปี 2558 (8 ก.ค. 57 : 15.45 น.)

ที่ สธ 0241/ ว 209 ลว 7 ก.ค. 2557 เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อผู้จัดการแผนงานโรคไต (CKD manager) (8 ก.ค. 57 : 15.45 น.)
                                                       555 Download Files แบบบันทึกรายชื่อ CKD manager

ที่ กจ. 0032.1/ ว 1170 ลว 7 ก.ค. 2557 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนผู้ตรวจสอบบัญชี (8 ก.ค. 57 : 15.11 น.) 

ที่ กจ. 0032.1/ ว 1187 ลว 7 ก.ค. 2557 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor) เขตบริการสุขภาพที่ 5 (8 ก.ค. 57 : 15.11 น.) 

ที่ กจ. 0032.1/ ว 1189 ลว 7 ก.ค. 2557 เรื่อง แจ้งแผนตรวจสอบบัญชี เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 (8 ก.ค. 57 : 15.11 น.) 

รวม Files ที่ประชุม Provider Board เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2557 [นโยบาย กสธ./ Better Service/ 3%LC/ PACs] (4 ก.ค. 57 : 12.00 น.) 

ที่ สธ 0241/ว 204 ลว 3 ก.ค.57 ขอเชิญประชุมหารือการจัดเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 35 (3 ก.ค. 57 : 11.00 น.) 

ที่ สธ 0241/ว 203 ลว 3 ก.ค.57 การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2557 รอบ 9 เดือน (3 ก.ค. 57 : 10.00 น.) 
                                              555 Download Files แบบรายงานผลการดำเนินงาน 9 เดือน      |    แบบรายงานผลงานระดับอำเภอ

ที่ สธ 0241/ว 202 ลว 3 ก.ค..57 ขอรายชื่อข้าราชการร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำแผนงบลงทุนสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการระดับปฐมภูมิ (3 ก.ค. 57 : 10.00 น.)

ที่ สธ 0241/ว 201 ลว 3 ก.ค.57 ขอความร่วมมือให้ กยข. เขตบริการสุขภาพที่ 5 รายงานผลการดำเนินงาน (3 ก.ค. 57 : 10.00 น.) 


ที่ สธ 0204.05/ว 576 ลว 30 มิ.ย.57 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการด้านกายภาพบำบัด เขตบริการสุขภาพที่ 5 (2 ก.ค. 57 : 10.10 น.) 


ใบนำส่งโทรสาร เลขที่ 74/2557 ลงวันที่ 1 ก.ค. 57 เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 6/2557 (1 ก.ค. 57 : 10.40 น.) 


ผลงานการตรวจมะเร็งปากมดลูก โครงการปี 2553 - 31 มีนาคม 2557 รายหน่วยบริการ/จังหวัด (ข้อมูลจาก focal point จ.ราชบุรี) (1 ก.ค. 57 : 10.40 น.) 


d100 เคล็ดลับ ที่ไม่ลับอีกต่อไป          (10 ธ.ค.54)

สถานการณ์ ILI เขต 5

สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ 5 อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ศุนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ : 032-323014 / โทรสาร : 032-323015
อีเมล์ region4rb@hotmail.com


สำนักงานสาธารณสุขเขต 5 : อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์์ : 032-401-711 หรือ 032-425-100,032-428-045 ต่อ 555   ,โทรสาร : 032-401-712 (Auto.)
(Main) E-mail : regionfive@hotmail.com  Or  (Spare) E-mail : five.region@gmail.com  /   igofive@yahoo.com
Since Friday 21 November , 2008
Website ออกแบบสำหรับมุมมองที่ความละเอียด 1280x1024 pixels หรือสูงกว่า (With IE., Chrome, Firefox)
ขอบคุณ อ.หมี/อ.ปอ/อ.โจ๊ก : ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี  (ผู้สนับสนุนหลักยิ่งกว่าเป็นทางการ)
Please Download Last update on
: 11 ธันวาคม 2557 Please Download